• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování


Zapojování veřejnosti patří mezi základní součásti Zdravého města. Prostřednictvím otevřených diskusních a plánovacích akcí mají občané Kopřivnice možnost vyjádřit se k rozvojovým záměrů, projektům a aktivitám města. Včasné zapojení obyvatel do rozhodování o rozvoji města (ať už celkovém nebo dílčích oblastí) je nástrojem jak předejít případném nedorozuměním či stížnostem, a zároveň možností jak promítnout do rozvoje města nejen návrhy projektových odborníků, ale také lidí, kteří v něm žijí. Můžeme tedy, s mírnou nadsázkou říci, že výstupem v širším slova smyslu jsou spokojení obyvatelé daného města.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Se seznamem námětů a připomínek, který na setkáních s veřejností vznikne, je dle jejich charakteru dále vždy dále pracováno - předání operativních požadavků příslušným odborům/oddělením (odborníkům) k vyřízení; předložení návrhu řešení radě města; zapracování připomínek do strategií, koncepcí a projektů města Kopřivnice.
Ať už se jedná o dílčí téma (kulaté stoly, plánovací setkání) nebo diskusi k celkovému rozvoj (Fórum Zdravého města), vždy se do procesu projednávání snažíme vtáhnout všechny důležité aktéry. V případě celkového Fóra ZM se jedná o co nejširší veřejnost a všechny aktivní organizace (NNO, školy, podniky,…), v případě tématických akcí vždy o konkrétní cílovou skupinu, které se projednávané aktuální téma týká (Veřejné projednání na téma dětská hřiště, Kulatý stůl na téma bezbariérová Kopřivnice, Regenerace sídliště apod.).
Tento způsob aktivní spolupráce s veřejností jsme se naučili využívat zejména díky spolupráci s NSZM a jejímu metodickému vedení. Město pořádá od roku 2004 Fóra Zdravého města a paralelně s nimi také řadu tématických setkání k aktuálním otázkám/problémům.
Cílem těchto aktivit je snaha vedení města o nastolení vzájemné důvěry mezi vedením obce a občany. A jak jinak této důvěry dosáhnout, než prostřednictvím možnosti přispět svým názorem (námětem) ke zlepšení svého města (místa, kde žijí)? Aktivní komunikací s obyvateli se dá nejen předcházet možným (mnohdy zbytečným) nedorozuměním, ale i celkově zlepšit atmosféru v obci (městě).
Zvláštní personální a finanční zdroje nejsou v případě Kopřivnice zapotřebí, jelikož se tímto úkolem zabývá v rámci náplně své práce koordinátor Projektu Zdravé město. Finanční prostředky jsou čerpány z každoroční rozpočtové položky vyhrazené na realizaci ZM.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )?

Ano.

Např. jsou natáčeny reportáže z konkrétních akcí kabelovou televizí: Projednání street areálu, Projednávání hřiště u školy Milady Horákové.

Z každého zasedání je vždy vyhotoven zápis, aby se zachytily připomínky veřejnosti (viz příloha č1). Rovněž automaticky probíhá fotodokumentace akce (viz příloha č. 2), samozřejmostí je prezenční listina, pravidelně jsou zváni zástupci médií (viz příloha č. 3).

Začátek aktivity: 01.01.2004
Konec aktivity: 23.04.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? - Rozpočet města (v rámci každoročně schvalované položky na realizaci ZM pod příslušným odborem/oddělením)
- Dotační prostředky jsou využity v případě, že je setkání s veřejností součástí projektu (př. Město je naše společné hřiště 2009 - dotace z Ministerstva životního prostředí)
Detailní rozpis: - Rozpočet obsahuje základní položky související s pořádáním obdobných akcí
(mzda koordinátora, příp. facilitátora/moderátora; náklady na materiál - letáčky, plakáty, brožurky; občerstvení; doprovodné aktivity; pomocné síly při pořádání akce ad.)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1. Zapojit do propagace akce co nejvíce subjektů ve městě (školy, školky, dětské zastupitelstvo, organizace)
2. Pokud se jedná o akci většího charakteru oslovit při medializaci rádia
3. Jít za lidmi - vždy se snažíme abychom šli s jednáním my za lidmi a ne oni za námi na úřad (př. když se jedná o hřišti - jít na to hřiště, když se jedná o sídliště, udělat jednání někde na sídlišti ...)
4. Nabídnout něco více (hlídání dětí během jednání, doprovodné programy, losování cen apod.)
5. Několik dní před akcí rozdávat v centru města nebo poblíž místa jednání letáčky s pozvánkou
6. Mít vždy připravena pravidla diskuse, která si hned v úvodu jednání nechejte schválit přítomnými - výborná pomůcka pro ošetření konfliktních situací
7. Vybavit prostory akce tématicky souvisejícími plakáty, mapami, informacemi apod.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Za pozitivní skutečnost, která nás v tomto procesu provází po celou dobu, považujeme možnost využití metodických listů Národní sítě Zdravých měst, které jsou především v počátcích výraznou pomocí pro facilitátora (moderátora/organizátora).
Druhým, ačkoli neméně podstatným faktem je možnost účastnit se akreditovaného vzdělávání NSZM pro koordinátory (tzv. jarní, letní nebo podzimní školy NSZM), kde se na dovednosti potřebné pro organizaci veřejných projednávání a zapojování veřejnosti pořádají speciální školící bloky (Doporučujeme!)
Pro finanční zajištění akcí je ideální získat externí prostředky, jak tomu bylo v řadě případů i u nás.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Při medializaci akcí (veřejná projednání, kulaté stoly, fóra ...) postupujeme klasickou cestou, pomocí článků v tisku, webových stránek, plakátů, vydáváním tiskových zpráv. Pozvánky jsou vyhlašovány městským rozhlasem. Jako nadstandart u oslovení veřejnosti se nám osvědčilo pravidelné vysílání besed v kabelové televizi. V kabelové televizi také vysíláme pozvánky na setkání.

Další možnost, která se nám osvědčila při propagaci městských akcí je roznášení letáčků mezi lidi v centru města. Dle charakteru akce také rozesíláme a roznášíme pozvánky na konkrétní akci podepsané vedením města (klidně i do náhodných schránek obyvatel). Na celé medializaci od r. 2008 spolupracuje koordinátorka ZM s PR města, webmasterem, redaktory Kopřivnických novin a hlasateli televize.

Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Členové komise ZM

Název:

Odborníci z úřadu, či organizací (dlem projednávaných témat)

Název:

Podnikatelé: firma Brose (příspěvek na realizaci veřejností vybraného hřiště), Firmy prezentující návrhy na realizaci dětského hřiště - DIRECT MEDIA, s. r. o., DŘEVOARTIKL spol. s r. o. , KARIM, spol. s r. o.
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i