• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Šternberk: Systém energeticky úsporných opatření v základních a mateřských školách

Řada měst a obcí usiluje o hospodárné využívání zdrojů energie ve svých budovách, které často nesplňují současné tepelně-technické standardy. Úspor energie lze dosáhnout stavebními úpravami v základních a mateřských školách, jako se to podařilo ve ZDRAVÉM MĚSTĚ ŠTERNBERK. V současnosti mohou města a obce získat finanční prostředky na taková opatření také z externích zdrojů. Významný zdroj představuje Operační program Životní prostředí a jeho Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, z něhož se ve Šternberku podařilo realizovat hned několik projektů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Šternberk
Kontakt: Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Příjmení, jméno: Ing. Stanislav Orság
Organizace: Město Šternberk
E-mail: orsag@sternberk.cz
Telefon: 420 585 086 593
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů
Školy, školská zařízení, knihovny, vzdělávací centra - budovy, vybavení, personál; planování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Městu Šternberk se podařilo v roce 2008 získat dotace z Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), primární oblasti podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblasti 3.2.1 – Realizace úspor energie. Konkrétně došlo k realizaci opatření vedoucích ke snížení tepelných ztrát v Základní škole Svatoplukova 7, v Základní škole nám. Svobody 3, v Základní škole Dr. Hrubého a v detašovaném pracovišti Mateřské školy U Dráhy 2.
Stavební úpravy spočívaly u všech čtyř objektů obecně v zateplení obvodových konstrukcí a výměně tepelně nevyhovujících okenních a dveřních prvků. Nová okna jsou vybavena izolačními dvojskly. Díky těmto opatřením došlo ke zvýšení účinnosti tepelných zdrojů a tím také ke snížení škodlivých emisí do ovzduší. U budovy základní školy Svatoplukova a u detašovaného pracoviště MŠ U Dráhy byly také vyměněny vnější tepelné rozvody, čímž odpadly tepelné ztráty ve starých, nevyhovujících rozvodech.
V Základní škole Dr. Hrubého byla zateplena část fasád školního komplexu, u dvou objektů byla doplněna tepelná izolace ve střešních prostorech a u tělocvičny byla doplněna tepelná izolace v podlaze.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Ano
Začátek aktivity: 30.06.2008
Konec aktivity: 01.09.2008

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 28800
Jak byla aktivita financována? Z celkové sumy nákladů ve výši 28,8 mil. Kč činily celkem 21,1 mil. Kč dotace z Operačního programu Životní prostředí (85% OPŽP, 5% SFŽP, 10% Město Šternberk).

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ve Šternberku jsme využili šance k získání dotací, které nabízí Operační program Životní prostředí. Bez těchto příspěvků bychom byli schopni financovat z rozpočtu města jen malou část provedených prací. Snažíme se mít v zásobě vždy několik projektů, abychom byli připraveni žádat o případné dotace.
Podle energetického auditu předpokládáme, že realizované stavební úpravy v základních školách a v mateřské škole by mohly městu ušetřit ročně až statisíce korun na provozních nákladech.
Úspory energie obecně přispívají také ke snížení emisí skleníkových plynů a tedy k ochraně zemského klimatu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Největším problémem bylo zajistit všechny potřebné doklady tak, aby se akce mohla provést v průběhu školních prázdnin a nedošlo k přerušení výuky ve školách. Pozitivem bylo zapojení pracovníků veřejně prospěšných prací do úklidu na stavbách a převozu materiálu mezi školami, ušetřli tím několik dní stavebníkům, kteří mohli v termínu dokončit všechny stavební úpravy.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy?

Pravidelným výstupem byly články ve čtrnáctideníku Šternberské listy a aktuality na webových stránkách města. Sloužili hlavně občanům města. Mimo region byla veřejnost informována Olomouckým deníkem a MF Dnes.

Prezentace ke stažení.

Aktéři

Název: Město Šternberk
IČO nebo jiný registrační údaj: DIČ: 381- 00299529
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Web: http://www.sternberk.eu
Detailně zpracované dobré praxe

Šternberk

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i