• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů - Audity udržitelného rozvoje

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditů udržitelného rozvoje. Audity jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audity hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Na přípravě Metodik se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje jejich využití Zdravým městům, obcím a regionům.

Audity UR dle Metodik jsou významnými analytickými podklady pro strategie a koncepce. Metodiky mají návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích. 

Testování verze Metodiky pro města probíhalo v letech 2010 - 2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v rámci aktivit NSZM ČR v letech 2013 a 2015. Verze Metodiky 2017.1 zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se, kromě autorského týmu NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá. Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou v březnu 2012, aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017. 

V současné době jsou připravovány Metodiky pro další typy municipalit a regionů: městské části, MAS, malé obce a kraje. Další rozvoj Metodiky zajišťuje NSZM ČR ve spolupráci s UK, která vede rozsáhlý tým expertů na jednotlivá témata udržitelného rozvoje. 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodik hodnocení udržitelného rozvoje municipalit a regionů:
(dle Aalborských závazků)

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Zveřejněné Audity UR jednotlivých municipalit a regionů  jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR, vč. souvisejících indikátorů udržitelného rozvoje podle výše uvedených témat.  

Podle uvedených témat je členěna Galerie udržitelného rozvoje, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, strategické cíle a také výstupy Auditů UR.
 

TISK
i