• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metodika hodnocení udržitelných měst - Audit udržitelného rozvoje

Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. je využívána v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména Zdravé město, MA21, CSR, Smart City, ad.

Audit UR dle Metodiky je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj. Audit UR dle Metodiky má návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích. 

Testování verze Metodiky probíhalo v letech 2010 - 2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v rámci aktivit NSZM ČR v letech 2013 a 2015.

Verze Metodiky 2017.1 zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se, kromě autorského týmu NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.

V současné době jsou projednávány úpravy pro plnohodnotné využití Metodiky v dalších typech municipalit a regionů: kraje, městské části, MAS a malé obce. Další rozvoj Metodiky zajišťuje NSZM ČR ve spolupráci s UK, která vede rozsáhlý tým expertů na jednotlivá témata udržitelného rozvoje. Pilotování probíhá ve spolupráci se Zdravými městy, obcemi a regiony.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou v březnu 2012, aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017.
 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodiky (dle Aalborských závazků):

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Zveřejněné Audity UR jednotlivých měst  jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR, vč. souvisejících indikátorů udržitelného rozvoje měst podle výše uvedených témat.  

Podle uvedených témat je členěna Galerie udržitelného rozvoje, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, strategické cíle a také výstupy Auditů.
 

TISK
i