• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů - Audity udržitelného rozvoje

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditů udržitelného rozvoje. Audity jsou zaměřeny na 10 základních témat rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audity hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Metodiky jsou využitelné v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Na přípravě Metodik se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje jejich využití Zdravým městům, obcím a regionům.

Audity UR dle Metodik jsou významnými analytickými podklady pro strategie a koncepce. Metodiky mají návaznost na implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích. 

Testování verze Metodiky pro města probíhalo v letech 2010 - 2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v rámci aktivit NSZM ČR v letech 2013 a 2015. Verze Metodiky 2017.1 zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se, kromě autorského týmu NSZM ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá. Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou v březnu 2012, aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017. 

Dále byly připraveny Metodiky pro další typy municipalit a regionů: městské části, MAS, malé obce a kraje. Rozvoj Metodiky zajišťovala NSZM ČR ve spolupráci s UK, která vede rozsáhlý tým expertů na jednotlivá témata udržitelného rozvoje. 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodik hodnocení udržitelného rozvoje municipalit a regionů:
(dle mezinárodních Aalborských závazků)

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Podle uvedených témat je členěna DOBRÁ PRAXE - Galerie udržitelného rozvoje, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, strategické cíle a také propojeny výstupy Auditů UR v DATAPLÁNU NSZM.

Zveřejněné Audity UR jednotlivých municipalit a regionů  jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR, vč. souvisejících indikátorů udržitelného rozvoje podle výše uvedených témat.

Sdílejte stránku

TISK
i