• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.4.2018 10:00

Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami

Téměř 70 účastníků z řad politiků, zdravotních expertů, koordinátorů a dalších zájemců z měst a obcí se sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami 2018. Akce proběhla pod záštitou pana Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví.

Úvodního slova se ujal ředitel Národní sítě Zdravých měst a představil nejnovější aktivity, aktuality i služby, která asociace svým členům poskytuje. Vyzdvihl fakt, že systémová podpora zdraví a s ní související kvalita života jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR a je nezbytnou součástí snahy o komplexní udržitelný rozvoj. Zdůraznil, že je důležité, aby města zpracovala svoji odbornou koncepci postupu – Zdravotní plán, v rámci které budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity vůči podpoře zdraví, a která bude provázána na každoroční řízení financí v rozpočtu města, příp. získávání podpory z externích zdrojů.

Doktor Stanislav Wasserbauer z regionálního pracoviště SZÚ v Jihlavě se ve své prezentaci věnoval otázce, jak je pro komunálního politika využitelné téma zdraví.  Zdůraznil důležitost analýz a hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Závěrem sdělil, že vedení měst, obcí a regionů se ne vždy daří využívat komunikační potenciál, který v sobě téma zdraví a zdravotního stavu nese.  Současně připomenul, že obce disponují řadou nástrojů, jak zdravotní stav svých obyvatel ovlivnit - dotační programy, projekty a osvětové kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu, veřejná fóra kde lze téma zdraví diskutovat a plánovat s občany ad.

Následně vystoupil ředitel KHS Libereckého kraje Vladimír Valenta, který na konkrétním příkladu karcinomu prsu u žen v Libereckém kraji ilustroval souvislosti mezi včasnou prevencí, dostupností relevantní zdravotnické péče a také komplexním screeningem tohoto onemocnění.

Předsedkyně Národní sítě podpory zdraví, Kateřina Janovská, se ve své prezentaci zabývala tématem co a jak mohou či nemohou města a obce ovlivnit zdravotní politikou obce. Nejprve připomenula základní determinanty zdraví, zmínila také alarmující poměr mezi investicemi vynaloženými na léčbu nemocí a na prevenci (v ČR jen 3%). Uvedla, že z pohledu obcí je základem systémový přístup, na jehož počátku stojí analýza rizik a znalost zdravotního stavu obyvatel.  Teprve na tuto analýzu může navázat zdravotní plán či politika, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dobré zdraví obyvatel. Kromě podpory zdravého životního stylu formou kampaní, osvěty či pozitivních vzorů je také třeba, aby obce pečovaly o své prostředí (příprava na demografické změny, změnu klimatu, prevence kriminality ad.). Příklady těchto řešení lze nalézt například v Galerii udržitelného rozvoje, internetovém rozcestníku, který provozuje Národní síť Zdravých měst.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ladislav Dušek seznámil účastníky se zdroji dat pro hodnocení ukazatelů zdraví na regionální a místní úrovni. Představil Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který v posledních letech prodělal zásadní proměnu. Jedná se o jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev a od poskytovatelů zdravotních služeb. V poutavé prezentaci uvedl současný stav tohoto informačního systému, další směřování jeho vývoje a možnosti provázání dat do území – zejména na krajskou úroveň.

V závěru semináře proběhla diskuse a následně navázalo zasedání Valné hromady NSZM (uzavřené jednání pro členy asociace).

Všem prezentujícím i účastníkům děkujeme za zajímavé informace a příjemnou atmosféru.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i