• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.3.2017

Setkání Zdravých městských částí, Praha 2017

Setkání Zdravých městských částí se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v prostorách pražského magistrátu. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad realizací MA21 a možnostmi spolupráce.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním více než sedmdesátky účastníků. Ředitelka Kanceláře WHO Alena Šteflová informovala o 6. Ministerské konferenci Zdraví a životní prostředí, která se uskuteční v polovině června v Ostravě. Jednou z důležitých témat této konference bude i úloha měst a obcí a jak posilovat jejich vliv na jednotlivé oblasti rozvoje. Zkonstatovala, že právě Zdravá města, obce a regiony jsou nositeli a hybateli změny a zástupcům Zdravých měst vyjádřila poděkování a podporu WHO.

Petr Švec představil služby a aktivity asociace a nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN, se zabýval globálním rámcem a souvislostmi udržitelného rozvoje. Seznámil účastníky s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) či novou Agendou pro rozvoj měst. Lukáš Krátký z Ministerstva práce a sociálních věcí podal informace k aktuálně běžícím či plánovaným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost pro podporu aktivit městských částí včetně řízení kvality. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy uvítala účastníky na půdě MHMP a vyjádřila potěšení, že již 12 městských částí je zapojeno do Projektu Zdravé město (PZM). Při této příležitosti rovněž sdělila, že přebírá politickou agendu v rámci PZM Prahy a závazek vybudovat dostatečnou kapacitu pro tento Projekt na půdě hlavního města. Úvodní blok ukončil Jindřich Exner, koordinátor Projektu Zdravá Praha, seznámením účastníků s dotačním programem MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví a MA21. Rovněž informoval o schůzce ke zhodnocení minulého roku a nastavením nových pravidel, jíž by se měli koordinátoři zúčastnit.

Následující blok dobrých praxí uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková. Zástupci Zdravých městských částí Prahy 4Prahy 7Prahy 8 a Prahy 12 vystoupili s tématy jako zapojení veřejnosti do tvorby Generelu veřejných prostranství, Fairtradová městská část, podpora podnikání v rámci městské části či způsoby komunikace s veřejností. Městská část Praha 8 následně převzala ocenění „Dobrá Praxe“ za získání titulu Fairtradová městská část.  Úvodní část odpoledního bloku byla věnována tématu participativního rozpočtování. Zástupci Prahy 10 Prahy 20 přednesli své příspěvky společně s organizací D21Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních letech v Česku hitem. Postup Zdravých měst je však výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do systémové celoroční práce města – do dlouhodobého procesu komunitního plánování k udržitelnému rozvoji. 

Praha – LibušPraha - Dolní Počernice a Praha 21 se ve svých příspěvcích zabývaly příklady dobré praxe z témat jako integrační aktivity a zastupitelstvo mladých, plnění kritérií kategorie C v procesu MA 21 či hodnocení udržitelného rozvoje prostřednictvím Auditů udržitelného rozvoje.  V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za účast na tomto diskusním setkání. 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i