• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

18.9. - 20.9.2017

Setkání evropských Národních sítí Zdravých měst WHO

V polovině měsíce září (18.-20. 9. 2017) měla Národní síť Zdravých měst ČR čest hostit mezinárodní pracovní setkání národních sítí Zdravých měst WHO evropského regionu. Akce proběhla pod záštitou evropské úřadovny Světové zdravotní organizace (WHO) v Kodani, pobočky WHO v Praze a ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a hlavním městem Praha, které pro tento účel poskytlo historické prostory Staroměstské radnice. Jednání se zúčastnili zástupci sítí Zdravých měst - národních koordinátorů i politických představitelů z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Norska, Švédska, Velké Británie, ale i Ruska, Turecka a Izraele. Cílem jednání, které probíhalo především formou diskuse a týmové práce, bylo zformulovat vize dalšího rozvoje, ale i zhodnotit mezinárodní program WHO Zdravé město / region, které v roce 2018 oslaví již 30let své existence jako evropské inciativy k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Účastníci diskutovali o zodpovědnosti jednotlivých národních sítí o vzájemných inspiracích ad. Důraz byl kladen na hledání cest k uplatnění Agendy 2030 a jejích Cílů udržitelného rozvoje – SDGs při zachování specifik zemí zapojených do Projektu Zdravé město WHO.

WHO

Inspirací ze zahraničí mohou být pro ČR například norská Zdravá města, která k zapojování mladé generace aktivně využívají (nejen) Instagram. Irský model se naopak zaměřuje na priority Zdraví 2020 a širokou kampaní tato témata integruje do struktur na regionální a místní úrovni. Francouzská síť přinesla zajímavé inspirace pro komunikaci a zapojení národních i lokálních politiků, ve zhodnocení ekonomických přínosů, které má cyklo a pěší doprava na zdraví (tzv. HEAT Tool), aktuálně se pak zabývá tématem ozelenění měst. Finsko může být příkladem aktivního využívání tzv. HIA - hodnocení dopadů politik na zdraví, a zdravotní gramotnost je naopak tématem, které je prioritou pro Ruskou federaci. Naopak velmi ceněné zkušenosti z českých, moravských a slezských Zdravých obcí a regionů jsou systémově integrované přístupy ke kvalitě veřejné správy, expertní know-how, aktivní spolupráce se širokou členskou základnou a řada nástrojů, které Národní síť Zdravých měst ČR nabízí.

Spolupráce jednotlivých sítí mezinárodního programu Zdravé město WHO v Evropě je založena na úzké kooperaci a sdílení dobré praxe spolu s hledáním cest, jak uplatňovat témata udržitelného rozvoje na místní úrovni. Zdravá města jsou tak platformou, kde rozvíjet spolupráci s dalšími iniciativami jako jsou např. Smart Cities, Resilientní, Udržitelná, Zelená města ad.

Fotogalerie z akce www.zdravamesta.cz/nn-meeting-prague-2017

 

zpět na přehled akcí

TISK
i