• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

13.5.2019

Seminář: Spolupráce měst a ARCHITEKTŮ

Celostátní seminář NSZM, který proběhl 13.5. v Praze za účasti více než stovky zájemců z celé ČR upozornil na dvě velmi aktuální témata, která mají zásadní vliv na budoucí podobu míst, v nichž žijeme. Prvním z nich je spolupráce měst s architekty a druhým pak hospodaření s vodou.

Záštitu nad akcí převzali ministryně pro místní rozvoj a ministr životního prostředí. Za Ministerstvo pro místní rozvoj promluvil náměstek David Koppitz, který se své prezentaci zaměřil na nutnost promyšleného dlouhodobého rozvoje měst a obcí podle principů Smart Cities. Zároveň ocenil dlouhodobou spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupil náměstek Jan Kříž, který v úvodu semináře upozornil na zásadní roli územně-samosprávných celků v boji proti klimatickým změnám. Zmínil opatření, kterými lze tento postup podpořit od finančních nástrojů, které nabízí např. SFŽP, přes dobrovolné nástroje zaměřené na udržitelný rozvoj až po možné legislativní úpravy v oblasti stavebního zákona, zemědělské legislativy ad.

Návazný blok zaměřený na spolupráci měst s architekty moderoval arch. Filip Tittl (ČVUT, UNIT architekti). Ten v úvodu zdůraznil, že role architekta může být mnohem pestřejší než je ve většině měst obvyklé. Všichni prezentující se shodli na tom, že městský architekt je důležitým prostředníkem mezi politikem, který o příslušném projektu rozhodne a odborným projektantem, který jej realizuje. Městský architekt by neměl zůstat pouze „dozorcem“ nad dodržováním územního plánu, ale je velmi žádoucí ho aktivně zapojit do procesu rozhodování o tématech rozvoje města (investice, územní plánování, údržba zeleně ad.).
V bloku zazněly prezentace zahrnující zamyšlení nad rolí městského architekta (Petr Lešek, Projektil architekti), ale také zcela konkrétní přístupy a ukázky spolupráce s architekty v území na příkladech města Litomyšle (Antonín Dokoupil, odb. rozvoje Litomyšl) a malé jihočeské obce Úsilné (Ondřej Synek, re:architekti). Blok uzavřela diskuse účastníků akce s prezentujícími, z níž vyplynul mj. i význam městských architektů právě v problematice adaptace na změnu klimatu, jako iniciátorů konkrétních řešení.

Blok k hospodaření s vodou uvedl moderátor, arch. Vojtěch Lekeš (NEXT institute) představením prototypu pro sběr dešťové vody, instalovaného v centru Brna ve formě městského mobiliáře. Jedná se o jednoduchý příklad toho, jak lze ve městě efektivně sbírat vodu a následně ji využít pro městskou zeleň ad. S příklady konkrétních ukázek hospodaření s vodou navázal Martin Vaněček (odbor ŽP, Brno), zmíněny byly např. výpusti v parku formou trativodů pro zavlažování, využití vody ze střech panelových domů do retenční nádrže v „Parku pod plachtami“, příprava revitalizace řeky Svratky, zelené pásy dopravních těles, motivační program města pro vznik zelených střech ad. Radim Vítek (Kancelář architekta města Brna a CzWA – Asociace pro vodu ČR) představil možné přístupy k hospodaření se srážkovými vodami – investiční (konkrétní projekty) a organizační (systémová opatření). Zejména zdůraznil, že se jedná o téma s velkým politickým potenciálem, které vyžaduje mezioborový přístup a změnu zažitých postupů. Města v tomto tématu mají dosud značné rezervy. V závěru bloku prezentovala právnička s dlouhodobou praxí v oblasti urbanismu a klimatických adaptací, Vendula Zahumenská (Investor Zahumny). Zdůraznila právní aspekt řešené problematiky. Zmínila význam kvalitní přípravy smluv s investory (zejména roli tzv. plánovacích smluv) a základní zákonitosti vazby adaptačních opatření vůči územním a regulačním plánům.

Závěrečný blok celého semináře byl věnován finančním prostředkům SFŽP pro hospodaření s vodou, které představil ředitel sekce řízení OP ŽP, Martin Kubica. Řada aktuálních informací a úspěšných projektů je představena například na webu SFŽP: https://www.priorita.cz/clanky/uspesne-projekty. Na prezentaci navázaly individuální konzultace účastníků semináře s pracovníky SFŽP k jimi připravovaným projektům.

Děkujeme všem prezentujícím za přínosné informace a sdílení dobré praxe a všem účastníkům za inspirující atmosféru. 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i