• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

25.4.2017 10:00

Diskusní blok: Efektivní finanční řízení měst, regionů a jejich organizací, 2017

Na 70 účastníků z řad politiků, tajemníků, finančních auditorů a dalších zájemců z měst a obcí se sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Efektivní řízení měst a regionů a jejich organizací. Důraz byl kladen především na oblast finančního řízení, na aktuálně platnou či připravovanou legislativu - českou i evropskou, na plánované změny, úpravy či možná rizika a zejména pak na ukázky uplatnění těchto pravidel v praxi.

Vzhledem k roli garanta tématu, jímž je Ministerstvo financí (MF), jej uvedl a otevřel pan Tomáš Vyhnánek, náměstek pro sekci finančního řízení a auditu. Představil chystané úpravy zákona o řízení a kontrole veřejných financí a vizi v oblasti přezkoumání hospodaření obcí a krajů. Mezi jiným zmínil, že s aplikací zákona zůstávají obcím stejné kompetence, mění se spíše oblasti, na které bude z hlediska kontrol MF kladen důraz - zejména pak nakládání s veřejnými prostředky včetně majetku, návazně vedení účetnictví či zadávání veřejných zakázek. Snahou zákona je snížit reportovací povinnost těm nejmenším obcím, klást důraz na silnou metodickou podporu ze strany MF ČR a ukazovat příklady dobré praxe. Zmíněna byla také duplicita kontrol a snah ji snížit tam, kde to je možné, zejména pak sdílet výsledky jednotlivých kontrol i jejich plány. Další detaily k tématu přednášce naleznete v přednesené prezentaci.

K hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti - tzv. principům 3E - a vazbě na udržitelný rozvoj a strategické řízení hovořil pan Milan Půček. Důraz kladl na reálně fungující systém finanční kontroly, který však sám o sobě nedokáže podchytit korupci nebo podvody ve všech oblastech, a zmínil potřebu důkladné analýzy rizik, která je dosud v české veřejné správě využívána velmi nedostatečně či spíše formálně. Prezentaci je možné prohlédnout zde, více k tématu v publikaci NSZM ČR „Udržitelné finanční řízení“  

S praktickými příklady pak navázali odborní konzultanti NSZM ČR k tomuto tématu i tématu řízení kvality - pánové Miloslav Kvapil a Roman Fišer. Zdůraznili rozměr řízení obcí a krajů jako veřejnosprávních korporací, které plně zahrnují i své příspěvkové a obchodní organizace, s jejichž majetkem mají obce a kraje taktéž efektivně, účinně, účelně a udržitelně hospodařit a zajistit tak poskytování kvalitních veřejných služeb. Více k tématu zde.

Praxi Zdravého Kraje Vysočina přednesl ředitel krajského úřadu pan Zdeněk Kadlec, který zmínil, že zásadním důvodem, proč se tématem nutno zabývat je, že veřejná správa musí být profesionální, dělat rozhodnutí smysluplná a podložená a účinné hospodařit se svěřenými zdroji (PPT ke zhlédnutí). Vymezil se proti šíři korupce, kterou ve veřejné správě nepovažuje za tak alarmující, jak je v posledních letech prezentováno. Aktuální benešovskou zkušenost sdělila pak paní tajemnice Miluše Stibůrková, která prakticky ukázala, jak městský úřad v Benešově postupuje při finančním řízení svých svěřených a zakládaných organizací - co jsou nutné předpoklady a možná rizika (více zde).

Všem prezentujícím i účastníkům děkujeme za zajímavé informace a příjemnou atmosféru.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i