• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

18.6. - 20.6.2014

Letní škola NSZM ČR 2014 v Turnově

Ve dnech 18. – 20. června 2014 se ve Zdravém městě Turnov uskutečnila Letní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Na akci byly prezentovány příklady dobré praxe z jednotlivých měst i regionů a také zajímavé aktivity odborných partnerů a účastníci měli možnost vzájemně sdílet zkušenosti s realizací MA21.

Letní školu zahájil starosta hostitelského města Tomáš Hocke (na fotografii), který přivítal účastníky a představil historii a současnost města. Praktickou ukázku toho, že se i mladí lidé mohou aktivně zapojovat do rozhodování o místě, kde žijí, představili v inspirativní prezentaci samotní studenti z Parlamentu mládeže města Turnova. Aktualitám k místní Agendě 21 na národní a mezinárodní úrovni se věnovala tajemnice Pracovní skupiny pro MA21 Marie Petrová. Zmínila i velmi důležitý krok, a to znovu obnovení aktivit Rady vlády pro udržitelný rozvoj a její převedení zpět pod Úřad vlády. Úvodní část uzavřel ředitel NSZM Petr Švec prezentací k aktivitám Zdravých měst a novinkám v hodnocení MA21 pro rok 2014. Dále následovaly ukázky dobré praxe ze Zdravých měst a regionů. Místostarostka města Jilemnice Jana Čechová přestavila společně s koordinátorem Martinem Šnorbertem počátky a milníky Zdravého města a realizace MA21 v Jilemnici, od pořádání kampaní, spolupráce s dětským parlamentem po podporu zdraví obyvatel a zavedení systému EMAS. Zkušenostem z přípravy Programu rozvoje Libereckého kraje a ze zapojování veřejnosti a dalších aktérů se ve své prezentaci věnovala Ivana Ptáčková, koordinátorka Zdravého Libereckého kraje. Zdůraznila také snahu o koncepční přístup k problematice zdraví a realizaci metody HIA. Projekt „Sídliště, jak dál?“ zaměřený na hledání dlouhodobé vize transformace sídlišť představil Filip Tittl z Fakulty architektury ČVUT a zároveň účastníky pozval na odpolední workshop, který se věnoval tomuto tématu. Cílem projektu je hledat způsoby, jak je možné lokality sídlišť přetvořit v jednodušeji spravovatelné a atraktivnější prostředí, přičemž pilotními místy byla zejména Zdravá města. 

Odpolední blok zahájil Michal Petrus z Ministerstva životního prostředí a představil II. výzvu Fondu environmentální odbornosti v Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci které mohou obce i regiony žádat o finanční podporu pro rozvoj MA21 včetně strategického plánování a řízení. Problematiku bezpečné dopravy a aktivity projektu Save Our Lives pro školy přednesli Jitka a Jaroslav Heinrichovi z projektové kanceláře HBH Projekt. Pilotními aktivitami byly například bezpečnostní inspekce prováděné i samotnými žáky a workshopy a aktivity věnované bezpečné cestě do školy a pohybu v dopravě. Na závěr vystoupil Honza Dolínek, který představil Projekt Hearth.net, který je štědrou sociální sítí pro sdílení darů a zkušeností, a jehož cílem je podpora místních komunit. V odpolední části si dále mohli účastníci zvolit jeden z metodických bloků, které byly věnovány přípravě Veřejného fóra nebo Zdravotního plánu města, či se zúčastnit workshopu k problematice panelových sídlišť.

Druhý den Letní školy se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky byl zaměřen na medializaci a PR, pokročilí účastníci se věnovali týmové práci a nácviku řešení problémových situací v práci koordinátora MA21. Během závěrečného třetího dne proběhl nácvik práce se systémem DataPlán NSZM a individuální konzultace na zvolené téma.


Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

publicita_op-lzz.png

zpět na přehled akcí

TISK
i