• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jak hodnotit kulturu aneb kulturní plánování ve Zdravých městech

Kultura, přestože je významným faktorem rozvoje města, bývá často podceňovaným tématem s malým dosahem do strategické či územní dokumentace. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci s expertními partnery z Culture Matters a Kvas hledá pro tuto situaci řešení. Výsledkem tohoto snažení jsou 2 nově vznikající metodiky, které budou pilotně odzkoušeny ve Zdravých městech Litoměřice a Jihlava. Obě metodiky, jejichž pilotáž je financována z projektu NSZM podpořeného ze zdrojů OPZ, budou následně nabídnuty k využití všem Zdravým městům se zájmem o téma.  

Prvním ze zmíněných dokumentů, který bude pilotně testován v Jihlavě, je metodika mapování kulturně-společenského zázemí města ve vazbě na územně analytické podklady (ÚAP). Analýza poskytne městu komplexní pohled na dostupné kulturní zázemí za využití dat z GIS a bude významným podkladem pro aktualizaci územního i strategického plánu města.  Dalším dokumentem, testovaným v Litoměřicích, bude Metodika evaluace kulturních organizací ve městě. Metodika se zaměří na dosud nevyhodnocované aspekty kulturních organizací, jakými jsou např. geografický dosah kulturní organizace, úroveň umělecké kvality aj.

 „Dnes se často stává, že kulturní organizace mají velmi dobře nastavené finanční a administrativní procesy, aby vyhověly všem zákonům a regulím, avšak přes celou tu administrativní zátěž zapomínají, co je jejich původní záměr a poslání, a nemají čas na strategické plánování a stanovování cílů,“ říká Tereza Raabová, expertka na oblast kultury a místních tradic z organizace Culture Matters

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč od nové evaluační metodiky očekává zajištění efektivnějšího řízení kulturních organizací města s ohledem na maximální spokojenost konzumentů jejich služeb. Díky metodice by mělo být možné zjistit očekávání občanů a návštěvníků města a přizpůsobit jim kulturní program. Peníze do kultury tak budou investovány efektivněji, což pozitivně pocítí i sami občané. „Primárním cílem není snižovat objem prostředků, které město dává do oblasti kultury. Jde nám o jejich co nejefektivnější využití,“ upřesňuje Ladislav Chlupáč.

Výsledky litoměřického pilotního projektu by měly být známy v polovině roku 2017. Poté bude nová metodika nabídnuta prostřednictvím Národní sítě Zdravých měst i dalším městům k využití.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i