• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Inspirace z Chrudimi: Adaptační strategie města na klimatickou změnu

Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání 11. prosince 2017 schválilo „Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu“. Příprava Adaptační strategie zahrnovala projednávání analytických závěrů a rozsáhlou diskusi o možných opatřeních. Dokument již od roku 2016 připravovala pracovní skupina složená ze zástupců vedení města, městského úřadu a komisí, za odborné podpory expertů Národní sítě Zdravých měst ČR. Schválený a zveřejněný dokument je inspirací pro další města, jak koncepčně přistoupit k adaptaci na klimatickou změnu.  

Dokument popisuje hlavní rizika vyplývající z předpokládaných změn klimatu a hlavní adaptační opatření ve městě a jeho okolí. Do budoucna se ve městech počítá zejména s nárůstem průměrných i sezónních teplot, úbytkem srážek zejména v letních měsících a častějším výskytem extrémních jevů, jako jsou sucha, vlny veder, povodně nebo přívalové srážky. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit města na co nejvíce těchto extrémních jevů.

„Tyto změny přinášejí celou řadu rizik“, popisuje architekt Vojtěch Lekeš, jeden z členů expertního týmu NSZM. „Například nárůst teplot a s ním spojené vlny veder sníží životní komfort a může být nebezpečný zejména pro seniory nebo nemocné obyvatele města. Tento předpoklad je pro Chrudim, město, jehož jedním z cílů je podpora zdraví obyvatel, zvláště významný. Nedostatek vody ztíží údržbu zeleně a veřejných ploch a extrémní jevy, například přívalové srážky, mohou ohrozit obyvatele nebo jejich majetek.“ popisuje Lekeš některá z rizik.

Výsledky vstupní analýzy ve městě ukazují hlavní silné a slabé stránky, příležitostí a hrozby, které vyplývají ze změny klimatu. Například mezi silné stránky a zároveň příležitosti města Chrudimi patří přírodní prostor v okolí řeky Chrudimky a dalších vodních toků, který mohla jiná města závidět. „Je potřeba tyto přírodní plochy chránit a dále rozvíjet, protože mohou sloužit jako přirozené opatření, které snižuje potenciální hrozby extrémních klimatických jevů, např. povodní a současně pomáhá udržovat ve městě příznivější mikroklima,“ myslí si Radim Misiaček, další člen expertního týmu NSZM. Z probíhající diskuse je zřejmé, že mezi významnou silnou stránku patří dlouhodobé zapojení města Chrudimi do sítě Zdravých měst, které přináší mj. předávání zkušeností, dobré praxe nebo ověřenou schopnost komunikovat s občany města. Tato skutečnost je výhodou i při návrhu a realizaci adaptačních opatření.

Starosta města Petr Řezníček k tomu uvádí: „Adaptační strategii chceme využít pro návrh konkrétních projektů, které přispějí k tomu, aby naše město bylo pro své obyvatele ještě příznivější.V blízké budoucnosti plánujeme provést úpravu přednádražního terminálu. Pokud bude zahrnovat vhodná opatření, mohla by to být ukázka vzorového projektu, zohledňujícího požadavky adaptace na změny klimatu ve městě,“ popisuje starosta jeden z příkladů. ,,Není to záležitost krátkodobá a k okamžitému vyřešení. Ale už teď můžeme při plánovaných rekonstrukcích myslet na vhodná opatření a pracovat s osvědčenou praxí. Klíčová je pak osvěta - nejen vůči našim občanům a podnikatelům, ale taky, a v případě Chrudimi především, vůči zemědělcům, jejichž způsob hospodaření zásadně ovlivňuje například dopady přílivových dešťů ve vybraných lokalitách města", dodává starosta a politik Zdravého města Chrudim.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i