• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Adaptace na klimatické změny, projekty a finanční zdroje, audity udržitelného rozvoje na Podzimní škole Zdravých měst

Ve dnech 2.-4.11. se ve Zdravém městě Krnov konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo více než 110 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací. 

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, adaptace na klimatické změny, společenská odpovědnost firem v prostředí měst a obcí či monitoring výkonnosti organizací zřízených městem apod.

Účastníky akce přivítal předseda asociace Petr Hermann, který jim popřál mnoho příležitostí k výměně dobré praxe. V návazné prezentaci ředitel Petr Švec představil aktivity asociace a zdůraznil propojenost jejích aktivit s Cíli udržitelného rozvoje. Zároveň pozval účastníky na prosincovou konferenci Udržitelné město, kde své inspirace a postupy představí řada měst a obcí. Oficiálního uvítání se následně ujal místostarosta města Krnov Jan Krkoška, který ve své prezentaci představil aktivity Zdravého města i krnovské památky.

Podpoře řízení kvality v územní veřejné správě se dále věnovala Lenka Švejdarová z Ministerstva vnitra. Zdůraznila především důležitost předávání příkladů dobré praxe a představila nově vznikající metodiký pokyn MVČR v oblasti kvality, který bude v nejbližší době městům k dispozici.  

Nejaktuálnější informace k místní Agendě 21 na národní i mezinárodní úrovni a možnosti financovaní aktivit měst, obcí a regionů nabídla účastníkům předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Dotkla se rovněž velmi aktuálního tématu zpracování auditů, jejichž cílem je komplexně vyhodnotit stav a trendy udržitelného rozvoje ve městech.

Dopolední blok, který byl tentokrát věnován nadmíru aktuálnímu tématu Adaptace na klimatické změny, otevřela Jitka Boušková s probíhajícími aktivitami asociace k tomuto tématu. Zmínila právě vznikající klimatickou strategii Chrudimi a zdůraznila, že jedním z hlavních aspektů jejího vzniku je provázanost s ostatními strategiemi a především přenositelnost příkaldů a postupů do ostatních měst. Téma uhlíkové stopy přiblížil Viktor Třebický z CI2, který rovněž představil offsetový program Sledujeme/Snižujeme CO2. Důvody a praktickými dopady sledování uhlíkové stopy na městském úřadu provedla účastníky Šárka Trunečková, koordinátorka Zdravého města Chrudim. Sledování uhlíkové stopy tak přímo doplňuje aktivity energetického managementu města, členství v Asociaci energetických managerů měst a obcí či zapojení se do iniciativy Paktu starostů a primátorů.

Přípravou strategie adaptace na změnu klimatu ve středně velkém městě se zabývali její zpracovatelé Radim Misiaček a Vojtěch Lekeš. Cílem strategie není reagovat na jednu hrozbu, která se může akutně projevit v některém roce, ale sledovat klimatické trendy a připravit se na co nejvíce těchto extrémních jevů. V závěru byl představen vznikající katalog, který shrnuje možnosti adaptačních opatření a bude jedním z výstupů probíhajícího projektu.

Adaptací ve venkovském prostoru se zabývali Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica a Jiří Krist z Národní sítě MAS. Ve své prezentaci se věnovali pojmu resilience, jakožto  schopnosti systému vyrovnat se se změnou a pokračovat v dalším fungování. Na příkladu zapojení MAS ukázali postup pro zapracování adaptace na změnu klimatu do lokálních strategií.

V části věnované burze nápadů se představili zástupci Zdravého Jihomoravského kraje či Zdravého města Vsetín s příspěvky týkající se společenské odpovědnosti firem v prostředí měst a obcí, respektive monitoringu výkonnosti organizací zřízených městem. Partnerské organizace nabídly Zdravým městům možnosti se zapojit do programů Kola pro Afriku - příležitost pomoci v rámci globální odpovědnosti samospráv či Má vlast cestami proměn a Nejkrásnější nádraží ČR.

Následující den se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata získávání finančních zdrojů pro aktivity Zdravých měst, kompetenční modely koordinátora, projektové řízení. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, byly detailně řešeny metodické postupy či konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhl praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Krnov za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Více info: www.nszm.cz/ps2016

SFŽP ČR a MŽP ČR Aktivity probíhají za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

zpět na přehled aktualit

TISK
i