• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Sekce NSZM ČR: Strategické řízení v obcích a metody kvality, 2015

21.5.2015

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

Sekce byla zahájena vystoupeními ze strany ministerstev a pohledem národních institucí na uvedené téma. Integrované přístupy představil David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Zmínil snahu o vytvoření jednodušších a srozumitelnějších pravidel pro čerpání dotací, absenci kvalitního a dlouhodobého plánovacího procesu či stále rostoucí suburbanizaci a s ní spjaté nároky na kvalitu veřejných služeb. Připomenul nebezpečí závislosti na evropských dotacích, ale i nutnost připravenosti obcí na kofinancování plánovaných projektů. Další významní zástupci téhož resortu, Vladimír Kváča a David Škorňa hovořili o schváleném Strategickém rámci veřejné správy, souvislostech s přípravou jednotlivých operačních programů a významu implementace a řízení již připravených strategií. Zmínili záměr propojení již existujících metodik pro přípravy strategií na národní i místní úrovni a relevantní nástroje, jako např. Databáze strategií, které mohou pomoci při jejich přípravě i řízení. Pohled Ministerstva vnitra představil Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu. Uvedl hlavní rozpracované projekty v této oblasti a podtrhl smysl těchto aktivit již zavedeným heslem „neobíhá občan, ale data“.

Úroveň měst a obcí otevřeli svými příspěvky Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR a Milan Jan Půček, který představil svou novou publikaci Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. V hutné, ale přehledné formě jsou zde shrnuty základní principy zdravého finančního řízení, jako například přehledné propojení rozpočtu a strategického plánu, nutnost schválení zásad zadlužování, důraz na místní soběstačnost či zásadní význam transparentnosti přípravy a řízení rozpočtu (více k publikaci zde).

Příklady kvalitního strategického plánování a řízení úřadu i města se zapojením veřejnosti a s důrazem na udržitelný rozvoj v praxi představili pak zástupci měst Kopřivnice, Litoměřice, Štětí či městské části Praha 8. V Kopřivnici se podařilo za pomoci speciálního informačního systému a datového referenčního modelu vzájemně propojit klíčové prvky řízení úřadu a města - od cílů strategií a koncepcí přes konkrétní procesy probíhající na úřadě – zejména pak v tzv. „životních situacích“, nejčastěji vyřizovaných událostech. Zvýšila se tak nejen přehlednost občanů v tom, co učinit a v jaké fázi je vyřízení jejich žádosti, ale i efektivita samotných procesů a vzájemná informovanost dalších institucí, jako jsou např. Úřad práce apod. V uvedeném referenčním modelu jsou zahnuty i způsoby měření a hodnocení. Kopřivnice získala za tento svůj systematický přístup ocenění ze strany ředitele NSZM ČR, tzv. razítko DobráPraxe. Zástupce Litoměřic mj. představil postup přípravy strategií s vazbou na rozpočtování a unikátní způsob výběru projektů Města určených pro další financování. Základní třídění a následné detailní hodnocení toho, jak jednotlivý projekt dopadá na ekonomiku, životní prostředí či sociální oblast se promítne do jeho hierarchizace a zpřehlední tak výběr aktivit, které mají být dále financovány. Místostarosta Města Štětí představil spolupráci s Fakultou architektury ČVUT na přípravě nového územního plánu s důrazem na zapojení veřejnosti do celého procesu, zástupci Prahy 8 pak hovořili o rozjezdu aktivit místní Agendy 21, vzdělávání zaměstnanců a plánované přípravě strategie.


Akce byla součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

loga.pngNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz