• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Podzimní škola NSZM ČR 2015 ve Znojmě

21.10. - 23.10.2015

Ve dnech 21. - 23. října 2015 se ve Zdravém městě Znojmo konala Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo na 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací.  První den zahájil úvodní seminář, v rámci kterého byla představena dobrá praxe a diskutovány jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje obcí včetně možnosti získávání finančních prostředků na aktivity měst.

Účastníky akce přivítal starosta města Znojmo Vlastimil Gabrhel (na snímku), který při hodnocení rozvoje města zdůraznil a ocenil práci strategického odboru města zajišťujícího také aktivity Zdravého města. Národní síť Zdravých měst představila nově spuštěny portál „Galerie udržitelného rozvoje“, který je přehledným internetovým rozcestníkem k jednotlivým tématům udržitelného rozvoje a který je určen jak zástupcům veřejné správy tak i zájemcům z řad veřejnosti. Zástupci Ministerstva životního prostředí věnovali své prezentace připravovaným projektovým výzvám, ze kterých bude možné čerpat zdroje na rozvoj metody místní Agenda 21 či další aktivity pro podporu kvality ve veřejné správě.

Mezi příklady dobré praxe představilo Zdravé město Litoměřice způsoby medializace Zdravého města, které jsou účinné a nejsou finančně náročné. Byl zdůrazněn především fakt, že díky tomu, že jsou vidět, se jim lépe daří získávat finanční zdroje na aktivity např. formou sponzorských příspěvků. Zdravý Kraj Vysočina informoval o systému finanční podpory realizátorů MA21 a podpory zdraví v kraji včetně aktivit, které jsou podporovány a podmínek čerpání. Mezi příspěvky odborných partnerů zazněly prezentace zaměřené na téma kulturního plánování měst včetně nově připravovaného on-line kurzu pro města ke strategickému plánování v kultuře, informace ke zpracování městských plánů udržitelné mobility, které budou od roku 2018 u měst nad 50 tisíc obyvatel podmínkou čerpání zdrojů z ESF a také příklad dobré praxe z Třebíče ke společensky odpovědnému zadávání veřejných zakázek se zaměřením na nákup fairtradových výrobků.

Odpolední blok prvního dne byl věnován problematice podpory zdraví. Od předních odborníků v této oblasti zazněly příspěvky k prioritám WHO v Evropě, programu Zdraví 2020 na mezinárodní úrovni, podpoře zdraví na národní úrovni či k plánu naplňování národní Strategie Zdraví 2020 a dotačnímu programu Národní program zdraví. Prezentace doplnila ukázka implementace programu WHO na národní úrovni pomocí podpory aktivit ze strany kraje prostřednictvím programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočinu. Blok byl zakončen informacemi k přípravě zdravotních plánů měst a jejich obrovskému potenciálu pro tuto oblast a možnostem měst ovlivňovat takto řadu faktorů prostředí ve městě také s ohledem na fakt, že zdravé životní prostředí ve městě s sebou přináší i pozitivní ekonomické výsledky.

Druhý den Podzimní školy se uskutečnily praktické tréninky pro koordinátory MA21 zaměřené na téma získávání finančních zdrojů na aktivity Zdravých měst, participativní rozpočtování či naplňování kritérií MA21. Závěrečný den se uskutečnil nácvik práce s tematickými portály Zdravých měst a informačním systémem DataPlán včetně individuálních konzultací.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráceNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz