• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Jarní škola NSZM ČR 2016 v Litoměřicích

16.3. - 18.3.2016

Finanční zdroje pro města, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj a jeho indikátory, spravedlivé rozhodování o stavbách, plánovací akce ve školách... tato a mnohá další témata zaznívaly na Škole Zdravých měst v Litoměřicích. Na 130 účastníků se ve středu 16. března 2016 sešlo ve Zdravém městě Litoměřice na úvodním semináři Jarní školy Národní sítě Zdravých měst.

Účastníky srdečně uvítali litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a zastupitel Petr Hermann, současně i předseda asociace Zdravých měst. Dopolední část zahájil David Sláma z Ministerstva vnitra s informacemi o zapojení měst a obcí do realizace metod kvality, o možnostech hodnocení jejich úřadů i o financích pro podporu jejich aktivit a služeb občanům. S tématem financování navázala Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Upozornila také na změny v systému hodnocení kvality postupu obcí a regionů v metodě místní Agenda 21 (MA21).

V bloku, který byl věnován inspiracím z praxe, zazněly zajímavé příspěvky týkající se udržitelného energetického managementu města, zúčastněným městům byl nabídnut vstup do Asociace energetických manažerů. Dalším inspirativním tématem bylo pořádání školních fór, za což bylo Zdravému městu Litoměřice předáno ocenění „Dobrá Praxe.“ Zazněly příspěvky týkající se globální odpovědnosti měst a obcí, aktivního zapojování středoškoláků do veřejného dění, či výzvy Nadace Via a Zeleného kruhu ke spravedlivému rozhodování o stavbách. Odpolední část akce byla věnována systémové podpoře udržitelného rozvoje, představení Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs), aktivitám Rady vlády pro udržitelný rozvoj a související přípravě strategie Česká republika 2030 či indikátorům udržitelného rozvoje.

Druhý den Jarní školy byli účastníci rozděleni do tří tréninkových a diskusních skupin. Koordinátoři „začátečníci“ absolvovali praktický nácvik zaměřený na téma zapojování veřejnosti, na to, jak MA21 efektivně komunikovat s veřejností, jaké způsoby nejlépe využít a čeho se vyvarovat. Pokročilí se zabývali audity udržitelného rozvoje, jejich přínosy i náročností zpracování. Zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí prezentovaly aktuální finanční možnosti pro města obce určené na projekty pro kvalitu veřejné správy. Dalšími tématy bylo participativní rozpočtování, sociologické průzkumy a ankety. Závěrečný den Školy je pak vždy věnován nácviku práce na počítačích se systémem DataPlán NSZM a interním profesním prostředím pro koordinátory MA21.

„Na Školách jde zejména o setkání s kolegy z jiných měst. Nejvíce se naučíme na konkrétních příkladech z praxe, na inspiracích, ale i na tom, co se jinde neosvědčilo, co a jak udělat lépe. Nás tentokráte zajímala práce s výsledky veřejných fór ověřenými anketou či sociologickým průzkumem a předali jsme zkušenosti z participativního rozpočtování“, dodává ke Škole Zdravých měst Rita Vlčková, koordinátorka Zdravého města Litoměřice.

Prezentace a fotodokumentace jsou k dispozici níže.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Litoměřice za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráceNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz