• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Jarní škola NSZM ČR 2015 v Táboře

18.3. - 20.3.2015

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor uskutečnila Jarní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Akci navštívilo více než 120 zástupců měst, obcí a regionů ČR.

Setkání zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace ze Zdravých měst a kampaně a služby spolupracujících organizací. Petr Švec, ředitel NSZM ČR, nejprve představil novinky Národní sítě Zdravých měst, například nový tematický portál Město mladým (www.Mestomladym.cz), publikaci Milana Půčka k udržitelnému finančnímu řízení či využití pocitových map na Fórech Zdravých měst. Marie Petrová, tajemnice PS MA21, seznámila účastníky s hodnocením MA21 a naplňováním kritérií k jednotlivým kategoriím MA21 v roce 2015. Ondřej Kolínský z Úřadu vlády ČR informoval o Evropském týdnu udržitelného rozvoje (30.5.-5.6.2015), jehož cílem je přiblížit veřejnosti téma a otázky udržitelného rozvoje či obeznámit s možnostmi participace na veřejném dění a vývoji. Města a obce vyzval k zapojení do tohoto celoevropského projektu, který Úřad vlády zaštituje. 

Za hostitelské město přivítal účastníky akce tajemník Lubomír Šrámek. Zdravá města ocenil jako dobrou platformu pro výměnu a sdílení zkušeností a dobré praxe. Představil také nejzajímavější aktivity města, např. opatření k ekologizaci městského úřadu, zapojování a komunikaci s občany či zkušenosti s využitím CNG. Dále zástupci města Tábor prezentovali řešení cyklistické dopravy ve městě či obnovu a zlepšování kvality vody rybníku Jordán.

Jan Sedláček, starosta obce Křižánky a místopředseda Sdružení místních samospráv ČR, prezentoval společně s Lenkou Marečkovou projekt Rok v obci, který SMS ČR realizuje. Cílem projektu je pomáhat starostům malých obcí s jejich vedením, např. také provozováním právní poradny či vydáním brožury Rukověť starosty. Jakub Vebr ze Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER seznámil s projektem zaměřeným na mládež, jehož cílem je mladým objasnit pojem udržitelnosti, seznámit je s Agendou OSN, cíli udržitelného rozvoje či napomoci pochopení globálních souvislostí. V závěru dopoledního bloku seznámil Leoš Gál, předseda České Technologické Platformy Biopaliv, účastníky s nástrojem RESTEP – interaktivní mapou obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Odpolední blok otevřel Josef Novák ze společnosti CI2 prezentací věnovanou tématu indikátorů udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21. Následně Jiří Pánek z Přírodovědecké fakulty univerzity Palackého seznámil účastníky s tvorbou a využitím pocitových map a možnostmi jejich propojení s Fóry Zdravých měst. Po prezentacích si účastníci mohli vybrat z metodických bloků pro začátečníky či pokročilé, které byly zaměřeny na postupy ke zvyšování kvality ve veřejné správě za využití metody MA21.

Následující dny Jarní školy se uskutečnily praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

publicita_op-lzz.pngNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz