• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

22.5.2018

Celostátní seminář: Chytré a udržitelné město

V úterý 22. května 2018 se za účasti téměř 80 osob uskutečnil v Praze celostátní seminář NSZM s názvem Chytré a udržitelné město. Tématem byla „smart“ řešení, která současně podporují udržitelný rozvoj právě v prostředí obcí a měst. Celou akcí rezonoval důraz na občana a jeho aktivní zapojení. Záštitu na akcí převzala paní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj, které má téma primárně v gesci jako nedílnou součást urbánní politiky, vystoupil pověřený náměstek David Koppitz. Ve své prezentaci představil koncept inteligentních měst z pohledu MMR. Ocenil dlouhodobou spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Svazem měst a obcí. Hned v úvodu svého vystoupení zmínil, že MMR aktivně pracuje na tom, aby finance z národních zdrojů měly v chystaném období strategičtější směr a zároveň nebyly jediným zdrojem pro financování rozvoje měst a obcí. „Z naší analýzy dotačních titulů pro obce jsme jich identifikovali více než 100, napříč různými resorty. Je zřejmé, že to není ideální stav, hledáme proto způsob zacílení tak, aby rozvoj měst a obcí nebyl řízen jen nabídkou peněz, ale reálnými potřebami a potenciály. Pojďme soustředit dotační podporu do méně témat a cílit na skutečné přínosy investic. Koncept inteligentních měst je toho nedílnou součástí“, doplnil Koppitz. Ve své prezentaci se rovněž zaměřil na nutnost promyšleného dlouhodobého rozvoje, to znamená vědět, kam ta či daná obec směřuje. Na to teprve navazuje zlepšení technologické infrastruktury, digitalizace, lepší mobilita a práce s daty a jejich využití pro predikci vývoje. Dále představil principy Smart Cities, kde vyzdvihl i roli samotných občanů, kteří jsou „koncovými“ zákazníky veřejných služeb a měli by mít více možností podílet se na místním rozvoji. Obdobně to je i se zapojením firem, např. v rámci jejich společenské odpovědnosti. Technologický pokrok by pak měl jít ruku v ruce s kvalitou plánování a řízení na úrovni samospráv. „MMR jako hlavní koordinační a znalostní partner na národní úrovni chce s prosazováním všech zmíněných principů významně pomoci,“ uzavřel Koppitz.

V prezentaci Středočeského inovačního centra zaznělo, jak významná je široká spolupráce a síťování obcí, firem, škol, ale i muzeí, knihoven a všech dalších hráčů. Významné je poptávat výzkum tak, aby byl užitečný pro to, co je v obcích třeba. „Smart city není o technologiích, ale zejména o aktivním zapojení občanů a dosahování podmínek pro kvalitní život lidí“, doplnila R. Bízková, ředitelka Centra. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí představil platformu LepšíMěsta.cz a připravovanou „kuchařku“, kde si město či obec může zadat své požadavky, které chce řešit v oblasti dopravy, energetiky či e-governmentu a najít si modelová řešení vytvářená ve spolupráci s partnery ze soukromého a akademického prostředí. Zmínil otázku financování a hledání i dalších možností nežli jen dotačních titulů. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, který celou akcí provázel, doplnil informace o mezinárodním programu Zdravé město, kde je možné chytrá řešení dobře kloubit s jejich strategickým směřováním, které současně bere v potaz pohled občanů. Hlavní teze z právě vydaného článku v časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Chytrá a udržitelná města, představil Tomáš Hák z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí.

Dále v programu zazněla tato témata:
• spolupráce korporátní, municipální a výzkumné sféry a ukázka z praxe města Vídně [Česká podnikatelská rada pro UR; ČVUT]
• využitelnost tzv. big data ve veřejné sféře, jak a proč pracovat s anonymizovanými daty o poloze mobilních telefonních čísel například v oblastech dopravy, záchranného systému či v územním plánování [T-mobile];
železniční doprava jako součást čisté mobility a pilotní testování v Kraji Vysočina [Dopravní fakulta Univerzity Pardubice];
• shrnutí průzkumu, co potřebují města a obce, aby se stali „chytrými“, který proběhl na 120 obcích z ČR [Českoněmecká obchodní komora].

Seminář Chytré a udržitelné město S konkrétní praxí pak zazněly zkušenosti z těchto měst ....
PRAHA: oblast finančního řízení, využití otevřených dat na příkladu uveřejňování smluv v příslušných registrech [Praha a společnost Dynatech];
OSTRAVA: chytrá řešení pro elektromobilitu a udržitelná mobilita obecně jako součást dlouhodobého strategického plánování města, zapojení se do Paktu starostů a primátorů k udržitelné energetice ad.;
LITOMĚŘICE: oblast udržitelné energetiky a jejího řízení, hlavně stanovení jasné vize a následně i konkrétních kroků, jak jí dosáhnout, využití dat o spotřebě energie, městský fond úspor energie, inovativní projekty z Horizon 2020 a mnohé jiné.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i