• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

1.12. - 2.12.2016

🏡 Konference NSZM ČR: Udržitelné město 2016

Za účasti mnoha vzácných hostů a téměř 200 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v pražském Hotelu Jalta konference Národní sítě Zdravých měst ČR „UDRŽITELNÉ MĚSTO“. Akce nejenže ukázala ta „nejudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. V odpolední části byla udělena prestižní ocenění pro nejpokročilejší udržitelná města, která systémově řídí procesy uvnitř úřadu a nezapomínají přitom komunikovat s občany.

23. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou měrou podílely ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a renomovaných institucí. Téměř 200 hostů přivítal předseda NSZM Petr Hermann. Následně se slova ujal Jan Kříž náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů a Jan Mareš z Odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády ČR. Prostřednictvím videozdravice účastníky rovněž uvítala Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Ve své řeči zdůraznila důležitost komunikace s občany, přičemž vycházela ze svého působení v pozici tajemnice ve Zdravém městě Třebíč. Zahajovací blok konference zakončil ředitel asociace Petr Švec, který ve své prezentaci představil aktivity Národní sítě Zdravých měst.

Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky potvrdily opětovně své kvality a jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, chytré město, plánování s občany, urbanismus, udržitelné finanční, strategické, procesní řízení, obnovitelné zdroje a úspory, adaptace na klimatickou změnu, inovace a zajímavá technická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuze.

V následujícím bloku s názvem Burza inspirací byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Samotná Burza byla rozdělena do dvou tematických částí. V první, týkající se plánování a urbanismu, vystoupila Zdravá města Jihlava, Jilemnice, Havlíčkův Brod a Zdravý kraj Vysočina s prezentacemi věnujícími se územnímu plánování a kultuře, urbanistickým studiím sídlišť, prioritám investičního rozvoje města či velmi důležitému tématu plánování pro zdraví na úrovni kraje. Druhá část byla věnovaná participaci a zapojení cílových skupin do rozvoje města/obce/regionu a Zdravá města Dačice, Valašské Klobouky, Zdravá městská část Praha 8 a Zdravá MAS Rozkvět diskutovala témata jako např. zapojení občanů do přípravy strategie, plánování s mladými, Fóra s veřejností v prostředí MAS či projektový inkubátor v praxi. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2016 a jaké výzvy před nimi v nejbližší době leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst převzali za své úspěchy ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou významných hostí.

Titul Udržitelné město získala nejpokročilejší města v ČR - Zdravá města Chrudim a Litoměřice. Jedná se o města, která dlouhodobě a efektivně uplatňují principy UR jak v rámci řízení samotného úřadu, tak ve vztahu k celkovému rozvoji města a všech jeho klíčových oblastí. Prestižní cenu předala oceněným Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí. „Je náš velký úkol říci občanům, co znamená udržitelné město. Jako gestor regionální politiky budeme za ministerstvo usilovat o to, aby udržitelný rozvoj byl ´trendy´ směrem, kudy v obcích dál. Věřím, že toto ocenění pomůže obcím nejen při žádostech o dotační zdroje.“

Titul Systémové město si odnáší Zdravá města Vsetín, Kopřivnice a Zdravá obec Křižánky. Jedná se o místa, jejichž strategické plánování a řízení je v souladu s principy udržitelného rozvoje, aktivně a dlouhodobě zapojují veřejnost a finančně podporují aktivity vzešlé z plánování s veřejností. Tuto cenu předal oceněným místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek a Herbert Pavera, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a politik Zdravé obce Bolatice.

Titul Komunikující město si z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny převzaly Zdravé městské části, Zdravá města a Zdravá místní akční skupina (MAS):  Jihlava, Praha 21, Opava, Valašské Klobouky, Tábor, Štětí, MAS Rozkvět, či Praha 14. Tyto municipality aktivně a systémové pracují s veřejností a jednotlivými cílovými skupinami – proto označení „komunikující město“ a zároveň se v letošním roce stala „průkopníky“ ve zpracování dílčích Auditů udržitelného rozvoje.

Poslední ocenění Skokan roku předali Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze, a Pavel Černý, šéfredaktor časopisu Pro města a obce – mediálního partnera akce. Ocenění bylo uděleno Zdravým městským částem Praha 8, Praha 20 a Zdravému městu Havlíčkův Brod za inspirativní aktivity v posledním kalendářním roce. Věříme, že všichni „skokani“ budou dobrým příkladem pro aktivní postup i v dalších částech Prahy a nejen zde. 

Druhý den proběhne odborný workshop pro zapojená města „PORTFOLIO: integrace metod řízení kvality“, mezi jehož cíle patří výměna zkušeností a vzájemná inspirace měst zapojených do projektu či náměty pro další rozvoj Portfolia kvality v úřadech (projekt NSZM).

Konference byla pořádána v souladu se zásadami společenské odpovědnosti, které Národní síť Zdravých měst ČR uplatňuje v rámci svých akcí. Kytice a výzdoba sálu pocházely z květinové dílny zaměstnávající osoby s epilepsií, byl kladen důraz na vyčíslení a kompenzaci uhlíkové stopy konference a k dispozici byl stánek Shine Bean s nabídkou Fair trade produktů. Více informací k akci naleznete na www.ZdravaMesta.cz/konference2016

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i