Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání krajů 2017 k programu Zdravý kraj přineslo řadu inspirací

Dne 16. května 2017 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Hostitelem letošní akce byl Zdravý kraj Vysočina, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. Úvodního slova a uvítání účastníků se ujal Martin Hyský, radní Kraje Vysočina.

Strategické řízení v územní veřejné správě a roli Ministerstva pro místní rozvoj představili Věra - Karin Brázová a Petr Valenta z odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR.  Ve svém příspěvku se zabývali ukotvením strategického řízení či výběrem aktuálních činností ministerstva v oblasti strategické práce. Zmínili například strategické mapy pro zobrazení vazeb mezi jednotlivými právními předpisy a dokumenty, které slouží k řízení napříč jednotlivými úrovněmi veřejné správy. Zdůraznili význam Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz), jejímž správcem je Národní síť Zdravých měst a která je využívána nejen jako nástroj pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, ale i např. pro sledování vzájemných návazností strategických cílů. Vyzdvihli především roli krajů při naplňování Databáze strategií a výhody, které z aktivní práce s touto databází pro kraje plynou.

Ředitel Národní sítě Zdravých měst, Petr Švec, následně informoval účastníky o schválení strategického rámce Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje Česka na příští desetiletí. Rovněž informoval o vstupu NSZM ČR do ICLEI – globální asociace udržitelných municipalit, zabýval se vzájemnou synergií metod a programů vůči udržitelnému rozvoji (např. MA21, Zdravé město a region, CSR, metody řízení kvality v úřadech, ap.), které využívají Zdravá města či regiony pro rozvoj kvality života svých obyvatel.

Zkušenosti z přípravy dokumentu Zdraví 2020 pro kraj Vysočina účastníkům představila Jana Böhmová, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina, společně se Stanislavem Wasserbauerem ze Státního zdravotního ústavu. Hlavním cílem tohoto dokumentu je zlepšovat úroveň zdraví a klíčových ukazatelů zdravotního stavu obyvatel v kraji a do této činnosti zapojit co nejvíce institucí. Kromě mnoha dalších informací byly zmíněny projekty a příklady aktivit, jak k tomuto zlepšení prakticky napomoci.

V následném bloku, který byl věnován sdílení postupů a inspirací, vystoupili zástupci Moravskoslezského, Libereckého, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskové organizace. Zmíněna byla problematika přeshraniční spolupráce, oživení obcí, zdravotní politika, čistá mobilita, společenská odpovědnost a mnoho dalších témat a konkrétních akcí a kampaní, které přímo přispívají k udržitelnému rozvoji a zvyšování kvality života.

Závěrečný blok patřil expertům z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které je dlouhodobě partnerskou organizací NSZM. Prezentováno bylo téma Auditů udržitelného rozvoje v 10 tematických oblastech udržitelného rozvoje a následně proběhla diskuse ke specifikům krajů při práci s těmito Audity.

Děkujeme Zdravému Kraji Vysočina za hostitelství této akce a všem přednášejícím a účastníkům za inspirativní setkání a diskusi.

Prezentace z akce k dispozici ZDE

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz