Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2018-2019)

A. Životní prostředí a doprava

A.1 Město bude prostorem nejen pro auta

Náměty / Záměry:
1. Postupné řešení problematiky parkování ve všech částech města
- problematika parkování nákladních aut po Přešticích a autobusů a kamionů na parkovištích u Penny
- parkování osobních aut v Palackého ulici
- zřízení nového parkoviště u hřbitova
Plánovaná realizace: 2009 - 2011

2. Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
Plánovaná realizace: 2010 - 2011
A.1.1 Řešení parkování ve městě, ochrana travních ploch P
Náměty / Záměry:
nalezení vhodného parkovacího systému v centru města, vybudování nového parkoviště v dosahu centra, změny dopravního značení ve frekventovaných ulicích
A.1.1.1 Rozšířit počet parkovacích míst ve městě
Odpovědnost:
KKR

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2014 byla vybudována dvě odstavná parkoviště - u nádraží a v Ostrovní ulici, dále parkoviště u MŠ v Gagarinově ulici a u hřbitova v Hlávkově ulici. Probíhá komplexní rekonstrukce ul. Komenského.

Náměty / Záměry:
zřízení nových parkovacích míst v centru, u mateřských škol, u hřbitova, zajištění průjezdnosti ulice Komenského, vyřešit parkování na severním předměstí, dohled MP - zamezení parkování na travnatých plochách
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Popis / Komentář:
Při budování a opravách chodníků je vždy počítáno s bezbariérovou úpravou.

A.1.1.3 Opravy komunikací a chodníků - dokončení oprav Havlíčkova náměstí
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Dokončeno.

A.1.1.4 Opravy komunikací a chodníků - projednání možnosti propojení supermarketů Penny a Diskont Plus bezbariérovým chodníkem
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Projednáno - prodejny stejného obchodního řetězce - změna Diskont Plus na Billu

A.1.1.5 Zlepšení zimní údržby komunikací, zejména v centru města – veřejná zakázka na dodávku komplexních služeb údržby MK a veřejných prostranství
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Veřejná zakázka uzavřena, získán nový dodavatel, postupně nastavena pravidla, splněno.

A.1.2 Chybějící obchvat města, snížení hlučnosti a prašnosti
Náměty / Záměry:
Aktivní spolupráce města s ŘSD při přípravě výstavby obchvatu města, zpracování územního plánu města v souladu se záměrem výstavby obchvatu
A.1.2.1 Podpora vybudování obchvatu města na I/27
Odpovědnost:
KS

Realizace:
Město

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivní spolupráce města s ŘSD při přípravě výstavby, pomoc při jednání o výkupech pozemků na území KÚ Přeštice, Skočice a Žerovice potřebných pro realizaci obchvatu
Plánovaná realizace: 2009 - 2015

Náměty / Záměry:
Součinnost s ŘSD
A.1.3 Opravy komunikací a chodníků
Náměty / Záměry:
bezbariérové úpravy při všech opravách
A.1.3.1 Znovuobnovení přechodů pro chodce u ČSOB a u hřbitova
Odpovědnost:

Realizace:

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2013, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
I. a II. etapa úpravy prostranství u hřbitova dokončeny, v roce 2015 následuje III. etapa.
Přechod u ČSOB obnoven nebude, zamítavé stanovisko Policie ČR.

Náměty / Záměry:
Přechod u hřbitova byl dokončen v listopadu roku 2013, v roce 2014 následuje II. etapa úpravy prostranství u hřbitova (odvodnění, oprava komunikace, vybudování dalších parkovacích míst. Poslední etapa bude provedena 2015 - včetně řešení autobusových zastávek. Křižovatka u ČSOB bude řešena společně s komplexní rekonstrukcí Komenského ulice, plánováno 2014/2015 podle úspěšnosti podané žádosti o dotaci.
A.1.3.2 Znovuobnovení přechodů pro chodce u ČSOB a u hřbitova
Odpovědnost:

Realizace:

Spolupráce:
HO

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
Přechod u hřbitova bude řešen společně s rekonstrukcí chodníku v Hlávkově ulici ještě do konce roku 2013, přechod u ČSOB společně s komplexní rekonstrukcí Komenského ulice - zařazeno do návrhu aktualizace strategického plánu a rozpočtového výhledu
A.1.3.3 Dokončení oprav chodníků ve Skočicích a Žerovicích včetně dokončení rekonstrukce navazujících bočních ulic k ulici na "Pajzovně"
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
I. etapa v Žerovicích dokončena. Opravy chodníků v obou místních částech rovněž.

Náměty / Záměry:
V Žerovicích doplněno o výstavbu nového chodníku směrem na Přeštice, I. etapa 2014, druhá 2015.
Ve Skočicích doplněno o vybudování přechodového místa u základní školy - rok 2015.

A.2 Udržovaná veřejná zeleň bude sloužit občanům k relaxaci P

Náměty / Záměry:
zpracování koncepce údržby městské zeleně na veřejných prostranstvích, nahrazení trávníků v části Pohořko květinovou výsadbou,
A.2.1 Zpracování koncepce údržby městské zeleně P
Náměty / Záměry:
po dokončení digitální mapy a pasportu městské zeleně (předpokládaný termín červen 2015) zpracovat koncepci údržby městské zeleně na všech veřejných prostranstvích
A.2.1.1 Náhrada trávníků ve vybraných lokalitách
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2014, 2015

Náměty / Záměry:
výsadba letničkových záhonů na Pohořku
A.2.1.2 Pravidelný prořez stromů a keřů v souladu s koncepcí
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
Zajistit pravidelný prořez stromů a keřů na veřejných prostranstvích
A.2.1.3 Rekonstrukce parku na Masarykově náměstí
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce Komenského ulice výrazně zasáhla do zeleně na Masarykově náměstí, po jejím dokončení bude nutná rekonstrukce části parku a doplnění zeleně.

A.3 Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob...

A.3.1 Bezbariérové trasy
Náměty / Záměry:
Masarykovo nám., Hlávkova ul. - u kostela, ul. 5. května, Komenského ulice, Husova ul.
A.3.1.1 Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
vybudováno 2012 - 2013: Havlíčkovo náměstí, Hlávkova ulice po obou stranách, křižovatka u hřbitova, Skočice, 2014 Žerovice, 2015 Komenského ulice - probíhá, dokončení v květnu 2015.

Náměty / Záměry:
při všech opravách komunikací a chodníků zřizovat bezbariérové přechody mezi chodníkem a vozovkou
A.3.1.2 Zlepšení bezbariérovosti autobusové hromadné dopravy
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
oprava autobusové zastávky s nástupní plochou v místní části Žerovice
vytipování dalších autobusových zastávek k budoucím úpravám
MHD používá bezbariérový autobus
Záměr ve spolupráci s krajem vybudovat v prostoru autobusového nádraží moderní přestupový terminál, časově zatím neurčeno
A.3.1.3 Spolupráce s ČSAD, Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci jízdních řádů hromadné dopravy
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce města a obcí SO ORP s obcemi sousedících ORP s krajem a ČSAD při zpracování jízdních řádů je na vyhovující úrovni. Požadavky na úpravy jízdního řádu ČD jsou předávány prostřednictvím kraje.

A.3.1.4 Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Jízdní řád MHD byl upraven, požadovaná dopolední linka byla v roce 2009 rozšířena na pátek, od 2010 jezdí denně.

A.3.1.5 Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Bylo projednáno, technicky možné, vzhledem k charakteru MHD, stanovenému jízdnému v ceně 5,- Kč a množství přepravovaných osob není ekonomicky ani organizačně výhodné.

B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

B.1 Čistota a klid ve městě budou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel

B.1.1 Zlepšování čistoty veřejných prostranství P
Náměty / Záměry:
výchova majitelů psů k dodržování čistoty ve městě
B.1.1.1 Vytipování vycházkových "psích" tras, doplnění odpadkových košů
Odpovědnost:

Realizace:
HO

Náměty / Záměry:
zmapování frekventovaných vycházkových tras pro venčení psů, doplnění odpadkových košů
B.1.1.2 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s firmou na odvoz odpadů a úklid města
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

B.1.1.3 Zlepšení ukázněnosti majitelů psů - distribuce sáčků a košů na psí výkaly nejen v v centru města (zajištění dohledu městské policie)
Odpovědnost:
MPP

Realizace:
MPP

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
nalezení lepšího způsobu distribuce sáčků na psí výkaly (zamezení odcizování)
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Probíhá klecový odchyt v centru města.

B.2 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji

Náměty / Záměry:
1. Omezení počtu výherních hracích přístrojů, heren, popř. jejich provozní doby,
nepovolování zřízení dalších.
Předpokládaná realizace: 2009, dále dle legislativních změn

2. Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce ve městě
i v místních částech, zvýrazněním značení vytipovaných přechodů ve městě
Předpokládaná realizace: 2009 -2010
B.2.1 Preventivní opatření ke zlepšení bezpečnosti P
Náměty / Záměry:
vyšší podíl nočních směn MP, zejména o víkendech
B.2.1.1 Zvýšení dozoru MP nad dodržováním veřejného pořádku
Odpovědnost:
Starosta města

Realizace:
MPP

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
Dohoda o spolupráci s Policií ČR, využití rozšířeného kamerového systému města, vyšší podíl nočních služeb MP o víkendech
B.2.1.2 Dokončení městského kamerového dohledového systému
Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Náměty / Záměry:
rozšíření kamerového systému budovaného od roku 2010 na další místa stanovená plánem MKDS.
B.2.1.3 Úplný zákaz heren
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktuální stav: vydána obecně závazná vyhláška s celoplošným zákazem, povolení vydaná na VHP před její účinností platila jen do konce roku 2014;
Platnost obecně závazné vyhlášky potvrzena novým zastupitelstvem.

Náměty / Záměry:
Úplný zákaz heren na území města i místních částí
B.2.1.4 Informování obyvatel o protipovodňových opatřeních
Odpovědnost:

Realizace:
KS

Spolupráce:
PN

Náměty / Záměry:
Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě protipovodňových opatření v Přeštických novinách (2x ročně) a na webu města
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
Odpovědnost:
OŽP

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Při komplexní rekonstrukci Palackého ulice byl zřízen nový přechod pro chodce u MŠ Gagarinova.
Spolu s výstavbou autobusových zastávek Na Chmelnicích bylo zřízeno nové místo pro přecházení se středovým ostrůvkem.

B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Pravidelně vyhodnocováno a realizováno (jaro, podzim).

B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
Odpovědnost:
RM

Realizace:
HO

Spolupráce:
OŽÚ

Popis / Komentář:
schválena nová OZV č. 4/2010 o místních poplatcích - zpoplatnění všech výherních hracích zařízení v souladu s novelou zákona

B.3 Budování protipovodňových opatření
Náměty / Záměry:
vybudování odlehčovacího koryta v lukách u Příchovic, průraz pod silnicí na Nepomuk před mostem za Přešticemi
B.3.1 Příprava a budování protipovodňových opatření
Popis / Komentář:
změna záměru na liniovou ochranu částí města podél řeky, podána žádost o dotaci na zpracování PD

B.3.1.1 Informování obyvatel o protipovoďnových opatřeních
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
minimálně jeden článek ročně věnující se problematice prováděných protipovoďnových opatření po celoudobu realizace, v Přeštických novinách
B.3.1.2 Svolávání plánovacích akcí s veřejností před i při přípravě projektové dokumentace protipodňových opatření
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
zapojení města do projektu Stabilizace odtokových poměrů v povodí Příchovického potoka - největší přítok Úhlavy na území SO ORP Přeštice - zdroj pitné vody pro Plzeň

C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KULTURA, ŠKOLSTVÍ

Náměty / Záměry:
vybudování naučných stezek, lávky přes řeku Úhlavu pod Vícovem, výstavba příp. rekonstrukce kulturního domu

C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití

Náměty / Záměry:
1. Vybudování dráhy pro kolečkové bruslení
Plánovaná realizace: 2009 -2011

2. Zařazení výstavby areálu pro cyklokros do strategického plánu rozvoje
města při jeho aktualizaci, vytipování vhodné lokality před zahájením
zpracování nového územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 - 2010
C.1.1 Cyklotrasy, vycházkové trasy P
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
Odpovědnost:
KKR

Realizace:
Město

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Úkol trvalý.

Náměty / Záměry:
Kombinovaný chodník pro pěší a cyklisty v Palackého ulici - realizováno, in-line dráha v parku Na Chmelnicích - realizováno, rekonstrukce parku Pod kaštany - realizováno.Vycházková trasa na Vícov,cyklokrosový areál, cyklostezky spojující místní části města zařadit do strategického plánu rozvoje města.
Projednáno s ŘSD v rámci přípravy projektu obchvatu města, nově zařazena do návrhu územního plánu cyklostezka spojující Lužany a Přeštice.
C.1.1.2 Výstavba lávky přes Úhlavu pod kostelíkem sv. Ambrože na Vícově - propojení cyklostezek
Roky realizace:
2017, 2018, 2019, 2020

Náměty / Záměry:
výstavba lávky přes Úhlavu v návaznosti na cesty vybudované v rámci komplexních pozemkových úprav - budoucí cyklostezky
C.1.1.3 Lávka přes Úhlavu pod Vícovem
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
vybudování lávky přes řeku Úhlavu pod kostelíkem sv. Ambrože na Vícově v návaznosti na polní cestu vybudovanou v rámci komplexních pozemkových úprav - propojení cyklotras
C.1.2 Naučné stezky P
Popis / Komentář:
ve spolupráci s MAS Aktivios (hlavní organizátor)a církvemi ve městě

Náměty / Záměry:
Naučná stezka po stopách sv. Vojtěcha
C.1.2.1 Vybudování naučné stezky sv. Vojtěcha
Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
Ve spolupráci s MAS Aktivios (hlavní organizátor), církvemi v Přešticích a obcí Příchovice otevřít naučnou stezku navazující na turistické trasy v okolí Přeštic
C.1.3 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití
Náměty / Záměry:
výstavba plaveckého bazénu ve stadiu záměru; rekonstrukce tělocvičných prvků hřiště U ZŠ Rebcova - zařazeno do návrhu aktualizace strategického plánu a rozpočtového výhledu, uzavření průchodu přes hřiště bude projednáno RM
C.1.3.1 Vybudování plaveckého bazénu
Roky realizace:
2015, 2016

Popis / Komentář:
záměr bude předložen k rozhodnutí zastupitelstvu po volbách 2014

Náměty / Záměry:
zpracování studie k možnosti vybudování bazénu v areálu ZŠ Na Jordáně
C.1.3.2 Uzavření sportovního hřiště u ZŠ Rebcova
Odpovědnost:
RM, KS

Roky realizace:
2013

Popis / Komentář:
záměr uzamčení nebyl schválen, hřiště zůstane veřejně přístupné, plánováno zlepšení vybavení hřiště, podána žádost o dotaci na rekonstrukci

Náměty / Záměry:
Pro zvýšení bezpečnosti dětí je navrženo uzamčení prostor sportovního hřiště u ZŠ Rebcova.
C.1.4 Vyřešení letního koupání
Popis / Komentář:
Dokončena I. etapa rekonstrukce sportovně rekreačního areálu KČT u řeky Úhlavy, II.etapa je plánována na 2015, dokončení na 2016

C.1.4.1 Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
Zastupitelstvo města

Popis / Komentář:
PD pro stavební řízení zpracována 2009, podklady pro opakovanou žádost o dotaci doplněny 2010. Požadavek na vybudování plaveckého bazénu zahrnut v 10P 2.

C.1.4.2 Obnova areálu KČT a budoucí využití pro přírodní koupaliště
Popis / Komentář:
Výkup pozemkuv lokalitě vybrané vlastníkem pozemků areálu KČT pro budoucí směnu pozemků a následné uzavření směnnné smlouvy k získání pozemků KČT do vlastnictví města.

C.1.4.3 Obnova areálu KČT s možností budoucího využití pro přírodní koupliště
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktuální stav - 2014 provedena I. etapa - úprava břehu a vstupů do řeky. V roce 2015 probíhá hlavní etapa - rekonstrukce budovy - kluboven, sociálního zařízení a skladů sportovního zařízení.

C.2 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného časuNáměty / Záměry:
koordinace akcí pořádaných městem, organizačními složkami, KKC a NNO z Přeštic a okolí a zajištění informovanosti o nich - v režii KKC
finanční podpora činnosti NNO
C.2.1 Zlepšovat zázemí a materiálně technické vybavení prostor KKC P
Popis / Komentář:
Postupně probíhá, hotova rekonstrukce velkého sálu a bufetu, prostorů pro dětskou skupinu. Aktuálně probíhá rekonstrukce prostor restaurace a bývalého klubu mládeže - 2015.

Náměty / Záměry:
průběžně opravovat prostory KKC event. projekčně připravit kompletní rekonstrukci budovy, zvážit možnosti rozšíření velkého sálu
C.2.1.1 Rekonstrukce kulturního domu
Popis / Komentář:
probíhá rekonstrukce restaurace a klubu v přízemí

Náměty / Záměry:
projektově připravit komplexní rekonstrukci budovy čp. 311, zvážit možnosti rozšíření velkého sálu
C.2.2 Zlepšení přístupu ke kostelu sv. Ambrože na Vícově P
Popis / Komentář:
Námět pro zařazení do strategického plánu rozvoje.

Náměty / Záměry:
Kostel sv. Ambrože slouží jako významné kulturní místo města Přeštice, pro zlepšení přístupu pěších a cyklistů je vhodné v návaznosti na budoucí cyklostezku vybudovat lávku přes řeku Úhlavu v lokalitě pod Vícovem.
C.2.3 Koordinace akcí
Náměty / Záměry:
shromažďování iformací v KKC (IC) o připravovaných akcích,koordinace termínů, vydávání přehledu kulturních a sportovních akcí v Přeštických novinách,
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
Odpovědnost:
KŠK

Realizace:
KKC

Spolupráce:
OŠKPP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, za spolupráce OŠKPP a kulturní komise zajišŤuje koordinaci a propagaci PO Kulturní a komunitní centrum Přeštice.

Náměty / Záměry:
vydávání měsíčních přehledů kulturních, společenských a sportovních akcí v Přeštických novinách, zveřejňování přehledu a pozvánek na webech města i KKC a městským rozhlasem
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:

Realizace:
Město

Spolupráce:
PSP

Spolupracující organizace:
Klub důchodců, Oblastní sdružení zdravotně postižených

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Trvalá aktivita.

Náměty / Záměry:
Doprava bezbariérovým autobusem na akce mimo centrum města, podpora dobrovolníků zajišťujících dopravu vozíčkářů na kulturní akce, Den pro seniory v rámci ETM a Dnů zdraví, finanční podpora klubu důchodců a spolku zdravotně postižených.

C.3 Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě

Náměty / Záměry:
koordinace akcí NNO pro veřejnost - KKC, kampaně a akce projektu Zdravé město Přeštice, májové hry, slavnosti města, Přeštický kanec, zpívání pod vánočním stromem
C.3.1 Zapojování mládeže do aktivit ve městě
Náměty / Záměry:
zapojení ZŠ, ZUŠ, DDM,MŠ, KKC a NNO pracujících s dětmi a mládeží jako spolupořadatelů akcí pro veřejnost, zejména pro neorganizovanou mládež - Den Země, májové hry, Den dětí, Evropský týden mobility
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
FO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, finanční podpora pro spolky každoročně zajišťována dle možností města, navázána spolupráce - s několika spolky pravidelná, s dalšími dle potřeby, výsledkem společné nebo městem podporované konkrétní akce a aktivity spolků. Pro rok 2015 připraven nový dotační program na podporu spolkové činnosti. Město je zřizovatelem ZUŠ a DDM s bohatou nabídkou mimoškolních aktivit pro děti a mládež.

C.3.1.2 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
Odpovědnost:
OŠKPP

D. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích

Náměty / Záměry:
zajištění ubytování pro matky s dětmi v nouzi a charitativního ubytování pro bezdomovce, poskytování prostor města pro pořádání charitativních sbírek, pořádání kurzů pro rodiče po RD a dlouhodobě nezaměstnané

vybudovat dům pro seniory s denním a týdenním stacionářem
D.1.1 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením P
Náměty / Záměry:
vybudování domu seniorů v bývalém areálu ZD Kbel na Pohořku
D.1.1.1 zajištění sociálního bydlení
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2015, 2016

Náměty / Záměry:
vybudování kombinovaného sociálního zařízení pro seniory, zdravotně postižené, rodiče s dětmi v nouzi, domu na půl cesty apod. v areálu Hlávkova 33, Přeštice

2015 - projektová dokumentace
2016 - 2017 I. etapa rekonstrukce stávajících objektů a úprava prostranství
2018 - 2020 II. etapa - dostavba dalších objektů a úprava prostranství
D.1.1.2 Řešit vysokou cenu vodného a stočného
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Opětovné žádosti bylo vyhověno, vodné a stočné je sníženo s účinností od 2015.

Náměty / Záměry:
Podání žádotsti o přehodnocení podmínek poskytnuté dotace na vodohospodářskou infrastrukturu
D.1.1.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
Náměty / Záměry:
Pořádání kurzů k podpoře začlenění např. žen po mateřské dovolené, nezaměstnaných atd.
D.1.1.4 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovnho procesu
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.1.2 Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel
Popis / Komentář:
Nedostatek sociálních bytů, zejména vhodných malometrážních bytů pro seniory vnímán jako prioritní problém v 10P 5. Částečné řešení představuje záměr Komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku vybudovat kombinovaný stacionář a DPS v Přešticích. Podmíněno získáním finanční dotace.

Náměty / Záměry:
Zahrnutí stacionáře do projektové dokumentace domova pro seniory v plánované lokalitě Na Chmelnicích.
D.1.2.1 Udržet činnost pečovateslké služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
Odpovědnost:
PSP

Spolupráce:
OSVZ

D.1.2.2 Vybudování domu klidného stáří
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
Město

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Popis / Komentář:
10P - priorita 5

Náměty / Záměry:
Změna záměru - pro budoucí kombinované zařízení pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v obtížné životní situaci a chráněné bydlení město koupilo v roce 2013 areál bývalého JZD Přeštice na Pohořku.
2014 - zpracování záměru a studie
2015 - zpracování projektového dokumentace
2016 - zajištění finančních zdrojů
2017 - zahájení realizace
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
Odpovědnost:
RM

Realizace:
RM

Spolupráce:
OSVZ

Spolupracující organizace:
Kulturní a komunitní centrum Přeštice

Popis / Komentář:
Od 1. 1. 2009 zřízena příspěvková organizace Kulturní a komunitní centrum Přeštice,která mj.v plném rozsahu převzala náplň původního komunitního centra města. Aktivita trvalá.

Náměty / Záměry:
pořádání kurzů pro rodiče před skončením RD a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - jazykové, počítačové, komunikační apod. s grantovou podporou zajišťovanou prostřednictvím zřizovatele
D.1.2.4
D.1.3 Udržet činnost pečovatelské služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
D.1.4 Nedostatek sociálních bytů
Popis / Komentář:
zpracována PD, závisí na získání dotace

Náměty / Záměry:
rekonstrukce bytového domu Palackého 460 (sociální malometrážní byty)

D.2 Zajištění činnosti terénního pracovníka

Náměty / Záměry:
Zřízení nízkoprahového klubu po provedení analýzy potřebnosti v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

D.3 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka

Náměty / Záměry:
1. Rozšíření pečovatelské služby i na víkendy - zkušební provoz běží 2015.


2. Příprava výstavby kombinovaného zařízení pro seniory a zdravotně postižené
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Přešticku a
Strategickým plánem rozvoje města Přeštice – zjištění možností financování
z dalších zdrojů - zakoupen objekt k rekonstrukci - 2014.
Plánovaná realizace: 2016 - 2018 (2020)

3. Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérových vstupů
v dalších lékařských domech ve vlastnictví města - hotovo Sedláčkova 553,
Husova 760, zubní ordinace v ul. 5. května. Zbývá Masarykovo nám. 104,
termín není stanoven.
D.3.1 Lepší dostupnost ordinací
D.3.1.1 Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 ve II. pol. 2009 vybudován výtah a bezbariérový vstup. Zajištěna zubní ordinace s bezbariérovým vstupem.

Náměty / Záměry:
U soukromé bezbariérové ordinace v ul. 5. května nutno dokončit úpravy chodníku.
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce budovy polikliniky v závěru roku byl vybudován venkovní výtah (uveden do provozu v únoru 2009 a zajištěn bezbariérový vstup do ordinací.

D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
Odpovědnost:
OSVZ

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Rozšíření ordinačních hodin se z důvodu maximálního vytížení kapacity lékařů nepodařilo projednat. Byl podpořen vznik dvou nových ordinací zubních lékařů (obě s bezbariérovým vstupem), u řady ordinací snížena čekací doba zavedením objednávkového systému.

E. ROZVOJ MĚSTA, ekonomika

E.1 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města a lepšímu využití budov

Náměty / Záměry:
1. Příprava rekonstrukce objektu Palackého 460 (modrý dům)- zpracován energetický audit budovy.
Plánovaná realizace: 2017-2018
E.1.1 Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P
Popis / Komentář:
připravena projektová dokumentace, finanční prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2015

Náměty / Záměry:
dostavba šaten v budově ZŠ Rebcova
E.1.1.1 Rozšíření prostor pro ZUŠ nástavbou budovy
Roky realizace:
2014, 2015

Popis / Komentář:
2013 Zpracována PD, akce zahrnuta do rozpočtového výhledu, 2014 získáno stavební povolení, realizace 2014 - 2015, dokončeno.

Náměty / Záměry:
Rozšíření prostor pro ZUŠ nástavbou budovy
E.1.1.2 Výměna oken v budově městské knihovny
Odpovědnost:
OVS

Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
Výměnou oken v celém objektu se zlepší podmínky pro provoz městské knihovny.
E.1.1.3 Rekonstrukce šaten v budově ZŠ Rebcova
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce šaten ZUŠ Rebcova ul. s nástavbou a novým vstupem do tělocvičny,
zpracována PD, realizace plánována na rok 2016, zařazeno do rozpočtového výhledu
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
Dokončeno v únoru 2009.

E.1.1.5 Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009, 2010

Náměty / Záměry:
Kompletní rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553, vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do ordinací a laboratoře v 1. n.p.
E.1.1.6 Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Popis / Komentář:
Vlastní realizace akce závisí na získání dotace.

Náměty / Záměry:
Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci na zateplení domu a výměnu oken
E.1.1.7 Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Popis / Komentář:
Rekonstrukce budovy provedena v roce 2010, částečně úpravy pozemků a hřiště. Dokončení záměru podle finančních možností do tří let.

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce budovy MŠ s pomocí dotačních prostředků, opravy hřiště a doplnění herních prvků, opravy a výměna vnitřního vybavení MŠ

E.2 Dodržování rozpočtové zodpovědnosti v hospodaření města

Náměty / Záměry:
Aktualizace rozpočtového výhledu města v souladu s aktualizací strategického plánu a komunitních plánů města na období 2017 - 2020 s dodržením rozpočtové vyrovnanosti v daném období.

E.3 zlepšení dostupnosti informací o činnosti volených orgánů města

Popis / Komentář:
přenecháno k rozhodnutí zastupitelstvu vzešlému z voleb 2014

Náměty / Záměry:
pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města
E.3.1 Pořizování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva
Náměty / Záměry:
uskutečněno, videozáznamy ze zasedání pořizovány vlastními silami MÚ, zveřejňovány prostřednictvím YOU TUBE
E.3.2 Zveřejňování dodavatelských smluv uzavřených městem
Náměty / Záměry:
Od počátku roku 2015 město zveřejňuje uzavřené dodavatelské smlouvy a vydané objednávky ve finančním objemu nad 20 tis. Kč bez DPH na webu města.

E.4 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě

Náměty / Záměry:
změna organizace úklidu města, zimní údržby a údržby městské zeleně - dohoda s dodavatelem o zřízení stálé pracovní čety ve městě - s vyloučením subdodavatelů

dokončení rekonstrukce lipové aleje na Masarykově nám.
doplnění zalesňovací výsadby stromů v k.ú. Skočice
E.4.1 Dozor městského architekta nad ÚP a RP
Popis / Komentář:
zatím nerealizováno

E.4.2 Rozvoj veřejných prostranství
E.4.2.1 vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
KS

Náměty / Záměry:
vybudování parku s víceúčelovým hřištěm v nové sídelní lokalitě Na Chmelnicích s pomocí grantů z IOP a SFŽP
E.4.2.2 Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Náměty / Záměry:
obnova historické kašny, proměna 1/3 centrální parkoviště na odpočinkové místo s osazením zeleně vč.výsadby nových lip, s novým veřejným osvětlením
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Úprava provedena, údržbu zajišťuje Pečovatelská služba.

E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Realizováno, údržba a úklid zajištěny smluvně - kontrolu provádí HO.

E.5 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby

Náměty / Záměry:
1. Zvážení možností zřízení průmyslové zóny v oblasti u trasy plánovaného
silničního obchvatu města při přípravě územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 -2010
E.5.1 Podporovat výstavbu prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
Náměty / Záměry:
nová jídelna v Komenského ulici, příprava rekonstrukce restaurace v budově Kulturního a komunitního centra na Masarykově nám.
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
Odpovědnost:
RM

Spolupráce:
Hospodářská komora Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce s hospodářskou komorou navázána, aktivita trvalá.

E.5.1.2 Dokončení rekonstrukce restaurace v budově KKC
Odpovědnost:
Starosta města

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
Dokončení rekonstrukce prostor restaurace a bývalého klubu mladých v přízemí budovy Kulturního a komunitního centra v souladu s požadavky budoucího nájemce
E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
Odpovědnost:
RM

Popis / Komentář:
Průmyslová zóna vlastníkem dosud nedokončena, jednání nebylo možno zahájit.

E.5.2 Město bude vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů na severním předměstí
Náměty / Záměry:
pokračující výstavba infrastruktury, prodej dalších připravených stavebních pozemků v lokalitě Na Chmelnicích
E.5.2.1 Vybudovat technickou infrastrukturu pro rodinné domy
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Dokončeny přístupové komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu 19 pozemků pro výstavbu RD,
postupně probíhá prodej pozemků

E.5.2.2 Komunikační kříž K13
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

TISK
i