Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Zdravotní plán města Chrudim 2008-2009

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Bude aktivně podporováno nekouření mladých

1.1.1 vytvářet nekuřácké prostředí ve společném stravování
1.1.2 zaměřit se na edukaci dětí a mládeže v prevenci kouření
1.1.3 realizovat preventivní programy na školách - kouření, alkohol, drogy

1.2 Bude řešena problematika "mládež a výživa"

1.2.1 realizovat programy a aktivity k tématu výživy mládeže

1.3 Budou posíleny příležitosti pro pohybové aktivity mládeže

1.3.1

2. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

2.1 Budou aktivně omezovány kardiovaskulární nemoci

2.1.1 zajistit lepší propagaci preventivních programů ke kardiovaskuláru např.v místním tisku

2.2 Bude posílena prevence onkologických onemocnění

2.2.1 informovat o nutnosti preventivních vyšetření, zainteresovat lékaře
2.2.2 chránit nekuřáky před pasivním kouřením ve společném stravování (prevence nádorů dých. cest)
2.2.3 edukovat veřejnost i praktické lékaře o nutnosti preventivní prohlídky mužů nad 40 let věku

2.3 Bude posílena prevence alergií

2.3.1 údržba zeleně a stromů
2.3.2 snižování negativních vlivů zvířat

2.4 Bude posílena prevence diabetu

2.4.1

2.5 Bude posílena prevence duševních poruch a neurologických onemocnění

2.5.1

3. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

3.1 Bude realizován projekt Bezpečná komunita

3.1.1 realizovat programy zabývající se úrazy dětí a mládeže
3.1.2 podporovat programy pro seniory a veřejnost

3.2 Zkvalitnit systém výchovy v první pomoci u všech skupin obyvatelstva

3.2.1 zaměřit systém výchovy v první pomoci na autoškoly
3.2.2 první pomoc - ostatní

4. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ

4.1 Bude snižován vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

4.1.1 zkvalitnění provozu dopravy, systému parkování a veřejného osvětlení
4.1.2 regenerace odpočinkových míst

4.2 Bude zvyšována bezpečnost dětí a seniorů ve vybraných lokalitách města

4.2.1 Monitoring a zabezpečení nebezpečných zón ve městě

4.3 Bude zlepšováno bezbariérové prostředí ve městě

4.3.1

5. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

5.1 Bude aktivně podporováno zdravé chování ve výživě

5.1.1 realizovat programy zaměřené na správnou výživu u jednotlivých věkových skupin

5.2 Budou podpořeny všestranné pohybové aktivity obyvatelstva

5.2.1 podporovat pohybové aktivity všech věkových skupin

5.3 Bude snižována stresová zátěž ve škole, v rodině a na pracovišti

5.3.1

5.4 Bude posílena nabídka volnočasových aktivit

5.4.1

6. SNIŽOVAT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM

6.1 Bude realizován program prevence kriminality

6.1.1 komplexní součinnostní program Prevence kriminality

6.2 Usilovat o snížení kuřáctví u všech věkových skupin

6.2.1 podporovat účinné preventivní programy a osvětové kampaně zaměřené na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích kouření

6.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu

6.3.1 cílenými programy na školách usilovat o snížení poptávky po alkoholu

6.4 Bude omezeno užívání ostatních návykových látek

6.4.1 snížit poptávku po návykových látkách u dětí a mláděže

7. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

7.1 Budou realizovány komunitní programy zaměřené na podporu zdraví a udržitelného rozvoje

7.1.1 program Zdravé město a MA 21
7.1.2 program Škola podporující zdraví
7.1.3 program Zdravý podnik
TISK
i