Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2012-2015

Rozvojem spektra sociálních a souvisejících služeb chceme zlepšit kvalitu života obyvatel města Chrudim.

A. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VČETNĚ MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ, SENIORY A OSOBY DLOUHODODBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

Chceme, aby uživatelé z našich cílových skupin mohli žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, mít možnost seberealizace v zapojení se do společenského života.
Náměty / Záměry:
- na základě potřeb vyplývajících ze základního poradenství iniciovat odborné poradenství pro jednotlivé oblasti sociálních služeb
(sociální služby dle § 32 a), § 37 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.)

A.1 Budou podporovány stávající registrované soc. služby pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním

Deskriptory:
IX. Sociální služby
A.1.1 Udržet nabídky PDZ - pomoc při návratu z psychiatr.oddělení a léčebny, nácvik ztracených dovedností vlivem nemoci, získávání nových dovedností, pomoc s finančními problémy, aktivizace uživatelů v klubu Polárka, prevence relapsu
A.1.1.1 sociální rehabilitace
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
PODZ

Roky realizace:
2012

A.1.1.2 následná péče
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
PODZ

Roky realizace:
2012

A.1.1.3 klub Polárka
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
PODZ

Roky realizace:
2012

A.1.1.4 edukace - duševní onemocnění
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
PODZ

Roky realizace:
2012

A.1.1.5 sociální byt
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
PODZ

Roky realizace:
2012

A.2 Budou podporovány stávající registrované služby pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Deskriptory:
IX. Sociální služby
A.2.1 Udržet nabídky služeb CSSP Chrudim
A.2.1.1 pečovatelská služba
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.2 sociálně aktivizační programy
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.3 denní stacionář "Jitřenka"
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.4 denní stacionář "Pohoda"
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.5 tísňová péče -"Signál v tísni"
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.6 domácí zdravotní a ošetřovatelská péče "KIRKÉ" + půjčovna komp. pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.1.7 půjčovna kompenzačních pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.2.2 Rozšířit nabídky služeb CSSP Chrudim
A.2.2.1 zřízení pracoviště smyslové terapie "Snoozelen" v domě s pečovatel.službou
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.3 Budou zajištěny komplexní služby pro osoby se zrakovým postižením

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
A.3.1 Věnovat se osvětové činnosti
A.3.1.1 uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.2 Budeme hledat uplatnění osob se zrakovým postižením na trhu práce
A.3.2.1 komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji (ESF - OP LZZ 2010-leden 2012)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.3 Budeme zajišťovat služby odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.3.1 vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.3.2 oslovení očních a praktických lékařů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.3.3 poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.3.4 poradenství a vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks/2 měsíce (tj.cca 240 ks/rok)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.4 Budeme zajišťovat průvodcovské a předčitatelské služby dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.4.1 zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.5 Budeme zajišťovat sociálně aktivizační služby dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.5.1 realizace 20 soc.aktiv.programů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.3.6 Budeme zajišťovat služby sociální rehabilitace dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.6.1 rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Tyflo

Roky realizace:
2012

A.4 Budeme usilovat o podporu - veřejnou, odbornou, aj. - rodinám a blízkým pečujícím o seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí, budeme rozšiřovat a zlepšovat informovanost o sociálních službách

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX. Sociální služby
A.4.1 Rozšířit nabídky odlehčovacích služeb
A.4.1.1 rozšíříme kapacitu odlehčovacích služeb v domech s peč.službou
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2012

A.4.2 Udržet nabídky služeb Střediska rané péče
A.4.2.1 využití kapacit služeb pracovišť rané péče (pro rodiny dětí se zrakovým a sluchovým postižením - centrální poskytovatelé Praha, pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením SRP Pardubice)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2012

A.4.3 Zachovat sociální rehabilitaci pro ZP dospělé 19 - 64 let
A.4.3.1 propagace a nabídka služby + zřízení nové služby
Realizace:
CPZP

Roky realizace:
2012

A.4.4 Udržet, zkvalitnit a zviditelnit stávajících služby poskytovaných Farní charitou
A.4.4.1 udržíme charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Charita

Roky realizace:
2012

A.4.4.2 udržíme službu osobní asistence
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Charita

Roky realizace:
2012

A.4.4.3 udržíme občanskou poradnu a zkvalitníme dluhové poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Charita

Roky realizace:
2012

A.4.5 Rozšířit nabídku služeb v rámci poradenství
A.4.5.1 vytvoříme propagační materiály
Realizace:
CPZP

Roky realizace:
2012

A.4.5.2 udržíme kvalitu stávající služby - poradenství
Realizace:
CPZP

Roky realizace:
2012

A.4.6 Podpořit rozšíření osobní asistence
Popis / Komentář:
- sociální služby dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách

Náměty / Záměry:
- rozšíření služby „osobní asistence“
- zjistit poptávku po průvodcovských službách
A.4.6.1 rozšíříme službu "osobní asistence" o 3 místa pro 3 klienty
Realizace:
CPZP

Roky realizace:
2012

A.5 Budeme podporovat další formy pracovního uplatnění pro zdravotně postižené

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
A.5.1 Rozšířit kapacitu služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění
A.5.1.1 sociální rehabilitace - sociální služba dle zákona o sociálních službách poskytovaná formou podporovaného zaměstnávání
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2012

A.5.1.2 zrealizujeme 2 semináře pro zaměstnavatele
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2012

A.5.1.3 zrealizujeme 1 rekvalifikační kurz práce s PC, zrealizujeme alepsoň 2 kurzy práce s pěnězi a 2 kurzy samostatného cestování
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2012

A.5.1.4 podpoříme vznik skupiny sebeobhájců
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2012

A.5.1.5 zrealizujeme minimálně 1 kurz Finanční gramotnosti
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Rytmus

Roky realizace:
2012

A.5.1.6 sociálně terapeutická dílna - sociální služba dle zákona o sociálních službách - kapacita 16 osob
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Momo Chrudim, o.p.s.

Roky realizace:
2012

A.5.1.7 chráněný obchod a kavárna - prodej výrobků chráněných dílen, zaměstnávání zdravotně postižených osob a jejich pracovní kontakt s veřejností
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Momo Chrudim, o.p.s.

Roky realizace:
2012

A.5.1.8 kurzy a řemeslné dílny pro cílovou skupinu a organizace s ní pracující a terapeutické dílny pro děti a mládež
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Momo Chrudim, o.p.s.

Roky realizace:
2012

A.5.1.9 sociální firma zaměstnávající zdravotně znevýhodněné osoby
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Momo Chrudim, o.p.s.

Roky realizace:
2012

A.6 Budeme usilovat o rozšíření nabídky návazných sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
XVI. Bydlení
A.6.1 Bude dostavěn domov pro seniory
A.6.1.1 příprava zahájení provozu od 1.1.2012
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2012

B. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI, NEPŘIZPŮSOBIVÉ, MINORITY, OSOBY V KRÁTKODOBÉ SOCIÁLNÍ KRIZI, NEZAMĚSTNANÉ

Podpora a pomoc našim cílovým skupinám při jejich začleňování do společnosti.

B.1 Budeme podporovat poradenské služby pro cizince

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
B.1.1 Podpora sociálního poradenství pro cizince - zachování a příp. rozvoj terénního poradenství
B.1.1.1 sociálně právní poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2012

B.1.1.2 poradenské služby – ambulantní, terénní (cca 1x měsíčně)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2012

B.1.1.3 řešení legálního pobytového rámce; pomoc při hledání bydlení a práce; pomoc při získávání jazykové kompetence; pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání; oblast sociálního a zdravotního zabezpečení; získání českého občanství; informační servis týkající se rodinného práva; právní poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:

Roky realizace:
2012

B.2 Budeme aktivně podporovat začleňování cílové skupiny a podporovat prevenci

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
B.2.1 Podpora rozšíření nízkoprahového denního centra pro uživatele
B.2.1.1 cílené individuální plány
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.2.1.2 doprovázení uživatelů při obstarávání osobních záležitostí
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.2.1.3 zpětné začlenění uživatelů do místa trvalého bydliště
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.2.1.4 sociálně právní poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.2.1.5 psychologická pomoc a psychoterapie
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.2.2 Podpoříme nové služby Domu na půli cesty
B.2.2.1 rozšíření nabídky služeb o pravidelné skupinové a individuální konzultace s právničkou
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.2 vytvoření dílny ručních prací
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.3 víkendové výcvikové pobyty pro současné i bývalé klienty DPC a jejich sourozence
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.4 rozšíření služby o nový DPC v Chrudimi a specifikace cílových skupin v jednotlivých střediscích
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.5 najít větší prostory pro dílnu ručních prací
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.6 nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.7 zajistit celoroční prodej výrobků z dílny ručních prací
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.8 navázání spolupráce se zaměstnavateli klientů DPC
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.2.9 rozšíření nabídky psychologicko - terapuetické pomoci
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.3 Podpoříme stávající služby Domu na půli cesty
B.2.3.1 trénink sociálních dovedností
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.3.2 pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.3.3 vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.3.4 pomoc při vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové otázky
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.3.5 odborná pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4 Podpoříme nové služby Ambulantní péče
B.2.4.1 poradenství v oblasti exekucí a dluhů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4.2 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4.3 proškolení stávajících pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4.4 vytvoření probačního programu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4.5 akreditace programu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.4.6 proškolení pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5 Podpoříme stávající služby Ambulantní péče
B.2.5.1 poradenské služby individuální, skupinové, e-mailové
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5.2 doprovod (pomoc při obstarávání osobních záležitostí)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5.3 víkendové výcvikové pobyty
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5.4 sociální výcvik
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5.5 psychoterapie
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.5.6 činnosti výchovné a vzdělávací
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6 Podpoříme nové služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.6.1 navýšíme počet klientů Poradenského centra
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.2 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje pro mladší klienty
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.3 rozšíříme službu e-mailového a ICQ poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.4 proškolení a vzdělávání pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.5 sociálně terapeutické prázdninové pobyty
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.6 vytvoříme a zahájíme pásmo vzdělávávacích seminářů pro děti
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.7 rozšíříme službu o facebook (poradenství, fotogalerie a informace pro klienty)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.6.8 distribuce nově vytvořené příručky pro děti odcházející z dětských domovů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.7 Dokončíme výstavbu Domu na půli cesty, jehož součástí budou i byty pro oběti domácího násilí
B.2.7.1 realizace stavby
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

B.2.8 Podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.8.1 poradenství pro klienty formou osobních konzultací, ICQ, telefonu, e-mailu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.8.2 doprovázení klientů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.8.3 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje a osobních konzultací v PC
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.8.4 práce v terénu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.8.5 víkendová sociálně terapeutická činnost
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

B.2.9 Zajistíme 2 specifické preventivní programy zaměřené na zvyšování kompetencí a zvládání obtížných životních situací
B.2.9.1 vytvoříme projekt
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.2.9.2 vytvářené metodiky testovat v praxi
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.2.9.3 propagace a nabídka služby
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.2.10 Zajistíme asistenci rodinám s dětmi v obtížné živ. soc. situaci - asistence , poradenství sanace
B.2.10.1 vytvořit pracovní tým + zajistit vzdělávání
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.2.10.2 uspořádat zážitkové akce pro rodiče s dětmi z marg. soc.skupin s cílem umožnit pozitivní společné zážitky 10/2010
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.3 Budeme podporovat terénní práce a rozvoj nízkoprahových zařízení

Deskriptory:
IX. Sociální služby
B.3.1 Rozšíříme obsah sociální služby
B.3.1.1 v r. 2011 upravíme provoz nízkoprahového denního centra tak, aby nutil uživatele k větší aktivitě
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.3.2 Zvýšíme kapacitu noclehárny o 4 lůžka na 20
B.3.2.1 zajistit souhlas Městského úřadu a vybavení pokoje
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

B.3.3 Zajistíme nárůst nespecifického streetworku na 3 pracovníky (na min. 2,0 úvazku)
B.3.3.1 plošný streetwork - průběžně
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.3.3.2 poskytovat plošný streetwork ve vytipovaných lokalitách
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

B.3.4 Podpoříme stávající služby a terénní programy pro uživatele drog
B.3.4.1 monitoring místní drogové scény
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2012

B.3.4.2 terénní práce s uživateli drog
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2012

C. OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

Podporovat funkci rodiny s cílem zmírnit rizika sociálního a společenského vyloučení.
Vytvářet kvalitní podmínky pro život sociálně znevýhodněných rodin s dětmi a pro mládež.
Náměty / Záměry:
- Zpřístupnění vybraných školní hřišť pro veřejnost (- související služby)
- Startovací byty
- Sociální byty pro lidi v sociální krizi na přechodnou dobu

C.1 Bude vytvořen komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
C.1.1 Udržet základní provoz NZDM (futur, kopretina, Agora, skateareál), nespecifický street (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou
C.1.1.1 podání projektu na PK a MPSV, ESF
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

C.2 Budeme podporovat stávající služby Krizového centra

Deskriptory:
IX. Sociální služby
C.2.1 Podpoříme stávající služby Krizového Centra
C.2.1.1 přímá krizová intervence
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.2 sociálně právní poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.3 psychologické poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.4 psychoterapie
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.5 práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.6 práce s rodinným systémem
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.7 doprovod a podpora při jednání s úřady
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.1.8 pobytové služby (pobytový program na utajené adrese)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2 Podpoříme nové služby Krizového centra
C.2.2.1 rozšíříme formu práce o skupinové sezení s pachateli partnerského násilí
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.2 získáme pracovníka pro terapii
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.3 zajistíme výcvik pracovníka
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.4 podpora služeb pro oběti domácího násilí
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.5 podpora terapie
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.6 vytvoření dětské podpůrné skupiny
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.7 vytvoření programu bezpečného setkávání (rodič-dítě)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.8 bezpečné setkávání (rodič-dítě)
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.9 rozšíření nabídky o psychologicko - terapeutickou péči o týrané děti
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.10 rozšíření služeb o poradenství přes sociální síť facebook
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.2.2.11 rozšíření nabídky témat přednášek krizového centra
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

C.3 Budeme rozvíjet a podporovat programy pro obnovu rodiny

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality
C.3.1 Budeme poskytovat služby pro rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny)
C.3.1.1 sestavíme pracovní tým a budeme poskytovat službu pro rodiny ve spolupráci s OSPOD
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

C.3.2 Budeme podporovat rozvoj službem Krizové pomoci
C.3.2.1 přímá krizová intervence
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.2.2 sociálně právní poradenství a pomoc
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.2.3 psychologická pomoc a poradenství
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.2.4 doprovod na jednání s úřady
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.3 Budeme rozšiřovat program práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
C.3.3.1 poradenství v oblasti dluhů a exekucí
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.3.2 pomoc při vedení domácnosti
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.3.3 pomoc při rozvoji osobnosti dětí předškolního i školního věku z rodin ohrožených sociálním vyloučením
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.3.4 letní ozdravný tábor
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
SOPRE

Roky realizace:
2012

C.3.4 Podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče)
C.3.4.1 udržíme kapacitu služby na 7 rodin
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2012

C.3.5 Budeme poskytovat službu terénní sociální asistence v rodinách klientů
C.3.5.1 podání projektu
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

C.3.5.2 výběr a zaškolení pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

C.3.6 Budeme usilovat o podporu služeb pro rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo usilují o návrat dítěte umístěného mimo rodinu
C.3.6.1 udržíme kapacitu služby na 4 rodiny a budeme ji dlouhodobě udržovat
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2012

D. Projekty a služby zasahující do více skupin Projekty a služby zasahující do více skupin

D.1 Budeme podporovat zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby
D.1.1 Zajistíme provoz nezávislého sociálně právního poradenství
D.1.1.1 vytvoříme projekt
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

D.1.1.2 výběrové řízení na poradce a zaškolení pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

D.2 Budeme podporovat bydlení pro sociálně znevýhodněné, pro lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně nemocné

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
XVI. Bydlení
D.2.1 Zajistíme zpracování koncepce sociálního bydlení s ohledem na potřeby jednotlivých skupin
D.2.1.1 žádost o přidělení 2 městských bytů
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Město

Roky realizace:
2012

D.3 Budeme zajišťovat komplexní primární prevenci (nejen na školách) a komplexní nízkoprahové služby včetně krizových

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
XX.b kriminalita a prevence kriminality
D.3.1 Rozvineme nespecifický streetwork pro děti a mládež na většinu území Chrudimě
D.3.1.1 existující plošný a lokální streetwork
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

D.3.2 Zajistíme vznik 2 mobilních buněk jako nízkoprahových zařízení
D.3.2.1 zajistíme nákup buněk
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

D.3.2.2 zajistíme rozmístění buněk
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Šance

Roky realizace:
2012

D.3.3 Budeme podporovat začleňování všech cílových skupin a podpora prevence - rozšíření nabídky služeb Krizového centra
D.3.3.1 telefonické poradenství Krizového centra v pracovní době Krizového centra
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

D.3.3.2 proškolení pracovníků
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
Pestalozzi

Roky realizace:
2012

TISK
i