Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2012-2015

GesceSpolugesceSpolupráce
A. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VČETNĚ MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ, SENIORY A OSOBY DLOUHODODBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
A.1 Budou podporovány stávající registrované soc. služby pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním
A.1.1 Udržet nabídky PDZ - pomoc při návratu z psychiatr.oddělení a léčebny, nácvik ztracených dovedností vlivem nemoci, získávání nových dovedností, pomoc s finančními problémy, aktivizace uživatelů v klubu Polárka, prevence relapsu
A.1.1.1 sociální rehabilitace
A.1.1.2 následná péče
A.1.1.3 klub Polárka
A.1.1.4 edukace - duševní onemocnění
A.1.1.5 sociální byt
A.2 Budou podporovány stávající registrované služby pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením
A.2.1 Udržet nabídky služeb CSSP Chrudim
A.2.1.1 pečovatelská služba
A.2.1.2 sociálně aktivizační programy
A.2.1.3 denní stacionář "Jitřenka"
A.2.1.4 denní stacionář "Pohoda"
A.2.1.5 tísňová péče -"Signál v tísni"
A.2.1.6 domácí zdravotní a ošetřovatelská péče "KIRKÉ" + půjčovna komp. pomůcek
A.2.1.7 půjčovna kompenzačních pomůcek
A.2.2 Rozšířit nabídky služeb CSSP Chrudim
A.2.2.1 zřízení pracoviště smyslové terapie "Snoozelen" v domě s pečovatel.službou
A.3 Budou zajištěny komplexní služby pro osoby se zrakovým postižením
A.3.1 Věnovat se osvětové činnosti
A.3.1.1 uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením
A.3.2 Budeme hledat uplatnění osob se zrakovým postižením na trhu práce
A.3.2.1 komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji (ESF - OP LZZ 2010-leden 2012)
A.3.3 Budeme zajišťovat služby odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.3.1 vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna
A.3.3.2 oslovení očních a praktických lékařů
A.3.3.3 poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením
A.3.3.4 poradenství a vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks/2 měsíce (tj.cca 240 ks/rok)
A.3.4 Budeme zajišťovat průvodcovské a předčitatelské služby dle z. 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.4.1 zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů
A.3.5 Budeme zajišťovat sociálně aktivizační služby dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.5.1 realizace 20 soc.aktiv.programů
A.3.6 Budeme zajišťovat služby sociální rehabilitace dle zákona 108/2006 Sb. pro osoby se ZP
A.3.6.1 rozvoj vzdělávacích aktivit, PC kurzy, procvičování sebeobsluhy, nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek
A.4 Budeme usilovat o podporu - veřejnou, odbornou, aj. - rodinám a blízkým pečujícím o seniory a zdravotně postižené v domácím prostředí, budeme rozšiřovat a zlepšovat informovanost o sociálních službách
A.4.1 Rozšířit nabídky odlehčovacích služeb
A.4.1.1 rozšíříme kapacitu odlehčovacích služeb v domech s peč.službou
A.4.2 Udržet nabídky služeb Střediska rané péče
SVZ
A.4.2.1 využití kapacit služeb pracovišť rané péče (pro rodiny dětí se zrakovým a sluchovým postižením - centrální poskytovatelé Praha, pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením SRP Pardubice)
SVZ
A.4.3 Zachovat sociální rehabilitaci pro ZP dospělé 19 - 64 let
A.4.3.1 propagace a nabídka služby + zřízení nové služby
A.4.4 Udržet, zkvalitnit a zviditelnit stávajících služby poskytovaných Farní charitou
A.4.4.1 udržíme charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu
A.4.4.2 udržíme službu osobní asistence
A.4.4.3 udržíme občanskou poradnu a zkvalitníme dluhové poradenství
A.4.5 Rozšířit nabídku služeb v rámci poradenství
A.4.5.1 vytvoříme propagační materiály
A.4.5.2 udržíme kvalitu stávající služby - poradenství
A.4.6 Podpořit rozšíření osobní asistence
A.4.6.1 rozšíříme službu "osobní asistence" o 3 místa pro 3 klienty
A.5 Budeme podporovat další formy pracovního uplatnění pro zdravotně postižené
A.5.1 Rozšířit kapacitu služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění
SVZ
A.5.1.1 sociální rehabilitace - sociální služba dle zákona o sociálních službách poskytovaná formou podporovaného zaměstnávání
A.5.1.2 zrealizujeme 2 semináře pro zaměstnavatele
A.5.1.3 zrealizujeme 1 rekvalifikační kurz práce s PC, zrealizujeme alepsoň 2 kurzy práce s pěnězi a 2 kurzy samostatného cestování
A.5.1.4 podpoříme vznik skupiny sebeobhájců
A.5.1.5 zrealizujeme minimálně 1 kurz Finanční gramotnosti
A.5.1.6 sociálně terapeutická dílna - sociální služba dle zákona o sociálních službách - kapacita 16 osob
A.5.1.7 chráněný obchod a kavárna - prodej výrobků chráněných dílen, zaměstnávání zdravotně postižených osob a jejich pracovní kontakt s veřejností
A.5.1.8 kurzy a řemeslné dílny pro cílovou skupinu a organizace s ní pracující a terapeutické dílny pro děti a mládež
A.5.1.9 sociální firma zaměstnávající zdravotně znevýhodněné osoby
A.6 Budeme usilovat o rozšíření nabídky návazných sociálních služeb
A.6.1 Bude dostavěn domov pro seniory
A.6.1.1 příprava zahájení provozu od 1.1.2012
SVZ
B. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI, NEPŘIZPŮSOBIVÉ, MINORITY, OSOBY V KRÁTKODOBÉ SOCIÁLNÍ KRIZI, NEZAMĚSTNANÉ
B.1 Budeme podporovat poradenské služby pro cizince
B.1.1 Podpora sociálního poradenství pro cizince - zachování a příp. rozvoj terénního poradenství
B.1.1.1 sociálně právní poradenství
SVZ
B.1.1.2 poradenské služby – ambulantní, terénní (cca 1x měsíčně)
SVZ
B.1.1.3 řešení legálního pobytového rámce; pomoc při hledání bydlení a práce; pomoc při získávání jazykové kompetence; pomoc při nostrifikaci dosaženého vzdělání; oblast sociálního a zdravotního zabezpečení; získání českého občanství; informační servis týkající se rodinného práva; právní poradenství
SVZ
B.2 Budeme aktivně podporovat začleňování cílové skupiny a podporovat prevenci
B.2.1 Podpora rozšíření nízkoprahového denního centra pro uživatele
B.2.1.1 cílené individuální plány
B.2.1.2 doprovázení uživatelů při obstarávání osobních záležitostí
B.2.1.3 zpětné začlenění uživatelů do místa trvalého bydliště
B.2.1.4 sociálně právní poradenství
B.2.1.5 psychologická pomoc a psychoterapie
B.2.2 Podpoříme nové služby Domu na půli cesty
B.2.2.1 rozšíření nabídky služeb o pravidelné skupinové a individuální konzultace s právničkou
B.2.2.2 vytvoření dílny ručních prací
B.2.2.3 víkendové výcvikové pobyty pro současné i bývalé klienty DPC a jejich sourozence
B.2.2.4 rozšíření služby o nový DPC v Chrudimi a specifikace cílových skupin v jednotlivých střediscích
B.2.2.5 najít větší prostory pro dílnu ručních prací
B.2.2.6 nácvik pracovních dovedností v dílně ručních prací
B.2.2.7 zajistit celoroční prodej výrobků z dílny ručních prací
B.2.2.8 navázání spolupráce se zaměstnavateli klientů DPC
B.2.2.9 rozšíření nabídky psychologicko - terapuetické pomoci
B.2.3 Podpoříme stávající služby Domu na půli cesty
B.2.3.1 trénink sociálních dovedností
B.2.3.2 pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení
B.2.3.3 vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání
B.2.3.4 pomoc při vedení domácnosti, pomoc při řešení bytové otázky
B.2.3.5 odborná pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa
B.2.4 Podpoříme nové služby Ambulantní péče
B.2.4.1 poradenství v oblasti exekucí a dluhů
B.2.4.2 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání)
B.2.4.3 proškolení stávajících pracovníků
B.2.4.4 vytvoření probačního programu
B.2.4.5 akreditace programu
B.2.4.6 proškolení pracovníků
B.2.5 Podpoříme stávající služby Ambulantní péče
B.2.5.1 poradenské služby individuální, skupinové, e-mailové
B.2.5.2 doprovod (pomoc při obstarávání osobních záležitostí)
B.2.5.3 víkendové výcvikové pobyty
B.2.5.4 sociální výcvik
B.2.5.5 psychoterapie
B.2.5.6 činnosti výchovné a vzdělávací
B.2.6 Podpoříme nové služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.6.1 navýšíme počet klientů Poradenského centra
B.2.6.2 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje pro mladší klienty
B.2.6.3 rozšíříme službu e-mailového a ICQ poradenství
B.2.6.4 proškolení a vzdělávání pracovníků
B.2.6.5 sociálně terapeutické prázdninové pobyty
B.2.6.6 vytvoříme a zahájíme pásmo vzdělávávacích seminářů pro děti
B.2.6.7 rozšíříme službu o facebook (poradenství, fotogalerie a informace pro klienty)
B.2.6.8 distribuce nově vytvořené příručky pro děti odcházející z dětských domovů
B.2.7 Dokončíme výstavbu Domu na půli cesty, jehož součástí budou i byty pro oběti domácího násilí
B.2.7.1 realizace stavby
B.2.8 Podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.8.1 poradenství pro klienty formou osobních konzultací, ICQ, telefonu, e-mailu
B.2.8.2 doprovázení klientů
B.2.8.3 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje a osobních konzultací v PC
B.2.8.4 práce v terénu
B.2.8.5 víkendová sociálně terapeutická činnost
B.2.9 Zajistíme 2 specifické preventivní programy zaměřené na zvyšování kompetencí a zvládání obtížných životních situací
B.2.9.1 vytvoříme projekt
B.2.9.2 vytvářené metodiky testovat v praxi
B.2.9.3 propagace a nabídka služby
B.2.10 Zajistíme asistenci rodinám s dětmi v obtížné živ. soc. situaci - asistence , poradenství sanace
B.2.10.1 vytvořit pracovní tým + zajistit vzdělávání
B.2.10.2 uspořádat zážitkové akce pro rodiče s dětmi z marg. soc.skupin s cílem umožnit pozitivní společné zážitky 10/2010
B.3 Budeme podporovat terénní práce a rozvoj nízkoprahových zařízení
B.3.1 Rozšíříme obsah sociální služby
B.3.1.1 v r. 2011 upravíme provoz nízkoprahového denního centra tak, aby nutil uživatele k větší aktivitě
B.3.2 Zvýšíme kapacitu noclehárny o 4 lůžka na 20
B.3.2.1 zajistit souhlas Městského úřadu a vybavení pokoje
B.3.3 Zajistíme nárůst nespecifického streetworku na 3 pracovníky (na min. 2,0 úvazku)
B.3.3.1 plošný streetwork - průběžně
B.3.3.2 poskytovat plošný streetwork ve vytipovaných lokalitách
B.3.4 Podpoříme stávající služby a terénní programy pro uživatele drog
B.3.4.1 monitoring místní drogové scény
B.3.4.2 terénní práce s uživateli drog
C. OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ
C.1 Bude vytvořen komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé
C.1.1 Udržet základní provoz NZDM (futur, kopretina, Agora, skateareál), nespecifický street (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou
C.1.1.1 podání projektu na PK a MPSV, ESF
C.2 Budeme podporovat stávající služby Krizového centra
C.2.1 Podpoříme stávající služby Krizového Centra
C.2.1.1 přímá krizová intervence
C.2.1.2 sociálně právní poradenství
C.2.1.3 psychologické poradenství
C.2.1.4 psychoterapie
C.2.1.5 práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí)
C.2.1.6 práce s rodinným systémem
C.2.1.7 doprovod a podpora při jednání s úřady
C.2.1.8 pobytové služby (pobytový program na utajené adrese)
C.2.2 Podpoříme nové služby Krizového centra
C.2.2.1 rozšíříme formu práce o skupinové sezení s pachateli partnerského násilí
C.2.2.2 získáme pracovníka pro terapii
C.2.2.3 zajistíme výcvik pracovníka
C.2.2.4 podpora služeb pro oběti domácího násilí
C.2.2.5 podpora terapie
C.2.2.6 vytvoření dětské podpůrné skupiny
C.2.2.7 vytvoření programu bezpečného setkávání (rodič-dítě)
C.2.2.8 bezpečné setkávání (rodič-dítě)
C.2.2.9 rozšíření nabídky o psychologicko - terapeutickou péči o týrané děti
C.2.2.10 rozšíření služeb o poradenství přes sociální síť facebook
C.2.2.11 rozšíření nabídky témat přednášek krizového centra
C.3 Budeme rozvíjet a podporovat programy pro obnovu rodiny
C.3.1 Budeme poskytovat služby pro rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny)
C.3.1.1 sestavíme pracovní tým a budeme poskytovat službu pro rodiny ve spolupráci s OSPOD
C.3.2 Budeme podporovat rozvoj službem Krizové pomoci
C.3.2.1 přímá krizová intervence
C.3.2.2 sociálně právní poradenství a pomoc
C.3.2.3 psychologická pomoc a poradenství
C.3.2.4 doprovod na jednání s úřady
C.3.3 Budeme rozšiřovat program práce v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi
C.3.3.1 poradenství v oblasti dluhů a exekucí
C.3.3.2 pomoc při vedení domácnosti
C.3.3.3 pomoc při rozvoji osobnosti dětí předškolního i školního věku z rodin ohrožených sociálním vyloučením
C.3.3.4 letní ozdravný tábor
C.3.4 Podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče)
C.3.4.1 udržíme kapacitu služby na 7 rodin
C.3.5 Budeme poskytovat službu terénní sociální asistence v rodinách klientů
C.3.5.1 podání projektu
C.3.5.2 výběr a zaškolení pracovníků
C.3.6 Budeme usilovat o podporu služeb pro rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte nebo usilují o návrat dítěte umístěného mimo rodinu
C.3.6.1 udržíme kapacitu služby na 4 rodiny a budeme ji dlouhodobě udržovat
D. Projekty a služby zasahující do více skupin Projekty a služby zasahující do více skupin
D.1 Budeme podporovat zvýšení informovanosti uživatelů sociálních služeb a propagace poskytovatelů sociálních služeb
D.1.1 Zajistíme provoz nezávislého sociálně právního poradenství
D.1.1.1 vytvoříme projekt
D.1.1.2 výběrové řízení na poradce a zaškolení pracovníků
D.2 Budeme podporovat bydlení pro sociálně znevýhodněné, pro lidi se zdravotním postižením a dlouhodobě duševně nemocné
D.2.1 Zajistíme zpracování koncepce sociálního bydlení s ohledem na potřeby jednotlivých skupin
D.2.1.1 žádost o přidělení 2 městských bytů
D.3 Budeme zajišťovat komplexní primární prevenci (nejen na školách) a komplexní nízkoprahové služby včetně krizových
D.3.1 Rozvineme nespecifický streetwork pro děti a mládež na většinu území Chrudimě
D.3.1.1 existující plošný a lokální streetwork
D.3.2 Zajistíme vznik 2 mobilních buněk jako nízkoprahových zařízení
D.3.2.1 zajistíme nákup buněk
D.3.2.2 zajistíme rozmístění buněk
D.3.3 Budeme podporovat začleňování všech cílových skupin a podpora prevence - rozšíření nabídky služeb Krizového centra
D.3.3.1 telefonické poradenství Krizového centra v pracovní době Krizového centra
D.3.3.2 proškolení pracovníků
TISK
i