Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Rozbalit detaily

Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim (2010)

Rozvojem spektra sociálních a souvisejících služeb chceme zlepšit kvalitu života obyvatel města Chrudim.

A. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VČETNĚ MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ, SENIORY A OSOBY DLOUHODODBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ

Chceme, aby uživatelé z našich cílových skupin mohli žít ve svém přirozeném prostředí co nejdéle, mít možnost seberealizace v zapojení se do společenského života.
Náměty / Záměry:
- na základě potřeb vyplývajících ze základního poradenství iniciovat odborné poradenství pro jednotlivé oblasti sociálních služeb
(sociální služby dle § 32 a), § 37 zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.)

A.1 Podpora – veřejná, odborná aj. – rodinám a blízkým pečujícím o potřebné v domácím prostředí. Rozšířit a zlepšit informovanost o sociálních službách

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX. Sociální služby
A.1.1 v roce 2010 podpoříme rozšíření osobní asistence o 3 místa
A.1.1.1 Do 12/2010 rozšíříme službu "osobní asistence" o 3 místa pro 3 klienty
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2 v rámci poradenství rozšíříme nabídku služeb
A.1.2.1 zmapujeme zájem ZŠ o pořádání zážitkových seminářů
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.2 Vytvoříme propagační materiály
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.3 navýšíme počet pracovníků na danou aktivitu o 1osobu na dohodu (současný počet 2 prac.)
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.4 vytvoříme projekt
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.5 zakoupíme kompenzační pomůcky potřebné pro akci
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.6 zajistíme přepravu pomůcek, materiálu a osob na akce
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.2.7 udržíme kvalitu stávající služby - poradenství
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.3 sociální rehabititaci pro ZP děti rozšíříme o další službu
A.1.3.1 Uspořádáme letní příměstský tábor pro ZP
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.3.2 navýšíme počet pracovníků na danou akci o 1 osobu na dohodu (stávající počet 2 pracovníci)
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.3.3 Propagace a nabídka služby
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.3.4 zajistíme provoz dětského klubu Mumínek v rozsahu 2x týdně
Odpovědnost:
CPZP

Roky realizace:
2010

A.1.4 podporovat sluchově postižené a snižovat jejich izolovanost -rozšiřovat informace o službách, sluchadlech, kompenzačních pomůckách pro neslyšící a nedoslýchavé -zprostředkovávat a částečně hradit tlumočnické služby -podporovat vzdělávání sluch.postižených
A.1.4.1 "pravidelné setkávání neslyšících a nedoslýchavých, společenské akce, výlety -přednášky, besedy s odborníky i pro veřejnost -1x měsíčně ""Servis pro nedoslýchavé"" - dojíždění odborníka na sluchadla a komp.pomůcky -tlumočení na objednávku sluch.postiženýc
Odpovědnost:
Tichý svět, o.p.s. - Pardubice

Roky realizace:
2010

A.1.4.2 kurzy znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé
Odpovědnost:
Tichý svět, o.p.s. - Pardubice

Roky realizace:
2010

A.1.5 udržení nabídky služeb Střediska rané péče
A.1.5.1 Využití kapacit služeb pracovišť rané péče (pro rodiny dětí se zrakovým a sluchovým postižením - centrální poskytovatelé Praha. Pro dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením SRP Pardubice)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2010

A.2 Podpora dalších forem pracovního uplatnění pro zdravotně postižené

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
A.2.1 do r. 2010 rozšíříme kapacitu služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění
A.2.1.1 sociální rehabilitace - sociální služba dle zákona o soc službách poskytovaná formou podporovaného zaměstnávání
Odpovědnost:
Rytmus

Roky realizace:
2010

A.2.1.2 zrealizujeme 2 semináře pro zaměstnavatele
Odpovědnost:
Rytmus

Roky realizace:
2010

A.2.1.3 zrealizujeme 1 rekvalifikační kurz práce s PC, zrealizujeme alepsoň 2 kurzy práce s pěnězi a 2 kurzy samostatného cestování
Odpovědnost:
Rytmus

Roky realizace:
2010

A.2.1.4 podpoříme vznik skupiny sebeobhájců
Odpovědnost:
Rytmus

Roky realizace:
2010

A.2.1.5 navýšíme kapapacitu sociálně terapeutické dílny o 5 klientů
Odpovědnost:
Momo Chrudim, o.p.s.

Roky realizace:
2010

A.3 Vytvoříme a rozšíříme nabídku návazných sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
XVI. Bydlení
A.3.1 v r. 2010 budeme usilovat o zřízení domova pro seniory
A.3.1.1 aktivity závisí na přidělení dotací MPSV
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2010

A.4 Zajištění komplexních služeb pro osoby se zrakovým postižením

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XVI. Bydlení
A.4.1 rozšíření služeb průvodcovských a předčitatelských
A.4.1.1 zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.2 rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zrakově postižené
A.4.2.1 realizace 20 soc.aktiv.programů
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.3 rozvoj služeb sociální rehabilitace (vzdělávání) pro osoby se zrakovým postižením
A.4.3.1 rozvoj vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění na trhu práce
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.4 rozvoj služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením
A.4.4.1 vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.4.2 oslovení očních lékařů, prakt.
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.4.3 poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.4.4 vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.4.5 osvětová činnost
A.4.5.1 uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2010

A.5 Podpora stávajících registrovaných služeb pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
A.5.1 udržení nabídky služeb CSSP Chrudim
A.5.1.1 Pečovatelská služba
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.5.1.2 Sociálně aktivizační programy
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.5.1.3 Denní stacionář "Jitřenka"
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.5.1.4 Denní stacionář "Pohoda"
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.5.1.5 Tísňová péče -"Signál v tísni"
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.5.1.6 Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče "KIRKÉ" + půjčovna komp. Pomůcek
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2010

A.6 Podpora stávajících registrovaných soc. služeb pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
A.6.1 Udržení nabídek PDZ
A.6.1.1 Sociálně aktivizační služby - klub Polárka
Odpovědnost:
PODZ

Roky realizace:
2010

A.6.1.2 Sociální rehabilitace
Odpovědnost:
PODZ

Roky realizace:
2010

A.6.1.3 Následná péče
Odpovědnost:
PODZ

Roky realizace:
2010

B. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI, NEPŘIZPŮSOBIVÉ, MINORITY, OSOBY V KRÁTKODOBÉ SOCIÁLNÍ KRIZI, NEZAMĚSTNANÉ

Podpora a pomoc našim cílovým skupinám při jejich začleňování do společnosti.

B.1 Podpora terénní práce a rozvoje nízkoprahových zařízení

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
XX.b kriminalita a prevence kriminality
B.1.1 do r. 2011 zajistíme nárůst nespecifického streetworku na 3 pracovníky (na 2,0 úvazku) - v současné době 1,0 a
B.1.1.1 plošný streetwork - průběžně
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

B.1.1.2 2010 poskytován plošný streetwork ve vytipovaných lokalitách
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

B.1.2 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby terénní programy pro uživatele drog
B.1.2.1 monitoring místní drogové scény
Odpovědnost:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2010

B.1.2.2 terénní práce s uživateli drog
Odpovědnost:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2010

B.2 Aktivní podpora začleňování cílové skupiny a podpora prevence

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování
XX.b kriminalita a prevence kriminality
B.2.1 do r. 2011 zajistíme 2 specifické preventivní programy zaměřené na zvyšování kompetencí a zvládání obtížných životních situací
B.2.1.1 v r. 2010 vytvoříme projekt
Odpovědnost:
Šance

Spolupráce:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2010

B.2.1.2 v r. 2010 budou vytvářené metodiky testovány v praxi
Odpovědnost:
Šance

Spolupráce:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2010

B.2.1.3 propagace a nabídka služby
Odpovědnost:
Šance

Spolupráce:
Laxus z.ú.

Roky realizace:
2010

B.2.2 do r. 2010 zajistíme asistenci rodinám s dětmi v obtížné živ. soc. situaci - asistence , poradenství sanace
B.2.2.1 v r. 2010 vytvoříme projekt
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

B.2.2.2 vytvořit pracovní tým + zajistit vzdělávání 07/2010
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

B.2.2.3 uspořádat zážitkové akce pro rodiče s dětmi z marg. soc.skupin s cílem umožnit pozitivní společné zážitky 10/2010
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

B.2.3 v r. 2010 dokončíme výstavbu Domu na půli cesty, jehož součástí budou i byty pro oběti domácího násilí
B.2.3.1 v r. 2010 realizace stavby
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2010

B.2.3.2 v r. 2010 výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2010

B.2.4 V r. 2008-2011 podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.4.1 poradenství pro klienty formou osobních konzultací, ICQ, telefonu, e-mailu
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.4.2 doprovázení klientů
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.4.3 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje a osobních konzultací v PC
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.4.4 práce v terénu
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.4.5 víkendová sociálně terapeutická činnost
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.5 Do roku 2011 podpoříme nové služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.5.1 do roku 2010 navýšíme počet klientů PC
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.5.2 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje pro mladší klienty
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.5.3 rozšíříme službu e-mailového a ICQ poradenství
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.5.4 proškolení a vzdělávání pracovníků
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.5.5 sociálně terapeutické prázdninové pobyty
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Ambulantní péče
B.2.6.1 poradenské služby individuální, skupinové, e-mailové
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.2 doprovod (pomoc při obstarávání osobních záležitostí)
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.3 víkendové výcvikové pobyty
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.4 sociální výcvik
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.5 psychoterapie
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.6 činnosti výchovné a vzdělávací
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.6.7 odborná pomoc v místě bydliště klienta
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7 Do roku 2011 podpoříme nové služby Ambulantní péče
B.2.7.1 poradenství v oblasti exekucí a dluhů
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.2 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání)
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.3 proškolení stávajících pracovníků
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.4 vytvoření resocializačního programu pro lidi do 30 let, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.5 akreditace programu
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.6 proškolení pracovníků
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.7.7 vytvoření sociálně terapeutického programu pro nezletilé klienty, kteří spáchali trestnou činnost a jejich rodiny
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.8 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Domu na půli cesty
B.2.8.1 trénink sociálních dovedností
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.8.2 pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.8.3 vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.8.4 pomoc při vedení domácnosti - pomoc při řešení bytové otázky
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.8.5 odborná pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.9 Do roku 2011 podpoříme nové služby Domu na půli cesty
B.2.9.1 rozšíření nabídky služeb o pravidelné skupinové a individuální konzultace s právničkou
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

B.2.9.2 rozšíření týmu a přijetí pracovníka v sociálních službách
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C. OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

Podporovat funkci rodiny s cílem zmírnit rizika sociálního a společenského vyloučení.
Vytvářet kvalitní podmínky pro život sociálně znevýhodněných rodin s dětmi a pro mládež.
Náměty / Záměry:
- Zpřístupnění vybraných školní hřišť pro veřejnost (- související služby)
- Startovací byty
- Sociální byty pro lidi v sociální krizi na přechodnou dobu

C.1 Rozvineme a budeme podporovat programy pro obnovu rodiny

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality
C.1.1 do r. 2010 vytvoříme službu terénní sociální asistence v rodinách klientů
C.1.1.1 Podání projektu v r. 2010
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

C.1.1.2 od 07/2010 výběr a zaškolení pracovníků
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

C.1.2 do r. 2011 podpoříme služby pro rodiny , kterým hrozí odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny)
C.1.2.1 v průběhu r. 2010 udržíme kapacitu služby na 4 rodiny a budeme ji dlouhodobě udržovat
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Spolupráce:
Město

Roky realizace:
2010

C.1.2.2 v r. 2010 budeme aplikovat metodiku sanace rodiny a vytvoříme metodiku případové konference a case managementu
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Spolupráce:
Město

Roky realizace:
2010

C.1.3 podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče)
C.1.3.1 v průběhu r. 2010 zvýšíme kapacitu služby na 7 rodin a budeme ji dlouhodobě udržovat
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Spolupráce:
Město

Roky realizace:
2010

C.1.3.2 v r. 2010 zorganizujeme 1 přednášku pro odbornou veřejnost
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2010

C.1.3.3 v r. 2010 zorganizujeme 1 přednášku pro širokou veřejnost
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2010

C.1.3.4 v r. 2010 zorganizujeme 2 přednášky pro pěstounské rodiny
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2010

C.1.3.5 v r. 2010 zorganizujeme 2 přednášky pro SŠ a VOŠ
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2010

C.1.3.6 průběžná propagace služby
Odpovědnost:
Amalthea z.s.

Roky realizace:
2010

C.2 Podpoříme stávající služby Krizového centra

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
IX. Sociální služby
C.2.1 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Krizového Centra
C.2.1.1 přímá krizová intervence
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.2 sociálně právní poradenství
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.3 psychologické poradenství
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.4 psychoterapie
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.5 práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí)
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.6 práce s rodinným systémem
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.7 doprovod a podpora při jednání s úřady
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.8 návštěvy v rodině
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.1.9 pobytové služby (pobytový program na utajené adrese
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2 Do roku 2011 podpoříme nové služby Krizového centra
C.2.2.1 v roce 2010 rozšíříme formu práce o skupinové sezení s pachateli partnerského násilí
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2.2 v roce 2010 vytvoříme projekt rodinné terapie
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2.3 do roku 2010 získáme pracovníka pro rodinnou terapii
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2.4 do roku 2010 zajistíme výcvik pracovníka
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2.5 podpora služeb pro oběti domácího násilí
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.2.2.6 podpora rodinné terapie
Odpovědnost:
Pestalozzi

Roky realizace:
2010

C.3 Komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé

Deskriptory:
IX. Sociální služby
C.3.1 Udržet základní provoz NZDM (futur, kopretina, Agora, skateareál), nespecifický street (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou
C.3.1.1 podání projektu na PK a MPSV, ESF
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2010

TISK
i