Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Chrudim (2010)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. OBLAST PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VČETNĚ MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ, SENIORY A OSOBY DLOUHODODBĚ DUŠEVNĚ NEMOCNÉ
A.1 Podpora – veřejná, odborná aj. – rodinám a blízkým pečujícím o potřebné v domácím prostředí. Rozšířit a zlepšit informovanost o sociálních službách
A.1.1 v roce 2010 podpoříme rozšíření osobní asistence o 3 místa
A.1.1.1 Do 12/2010 rozšíříme službu "osobní asistence" o 3 místa pro 3 klienty
A.1.2 v rámci poradenství rozšíříme nabídku služeb
A.1.2.1 zmapujeme zájem ZŠ o pořádání zážitkových seminářů
A.1.2.2 Vytvoříme propagační materiály
A.1.2.3 navýšíme počet pracovníků na danou aktivitu o 1osobu na dohodu (současný počet 2 prac.)
A.1.2.4 vytvoříme projekt
A.1.2.5 zakoupíme kompenzační pomůcky potřebné pro akci
A.1.2.6 zajistíme přepravu pomůcek, materiálu a osob na akce
A.1.2.7 udržíme kvalitu stávající služby - poradenství
A.1.3 sociální rehabititaci pro ZP děti rozšíříme o další službu
A.1.3.1 Uspořádáme letní příměstský tábor pro ZP
A.1.3.2 navýšíme počet pracovníků na danou akci o 1 osobu na dohodu (stávající počet 2 pracovníci)
A.1.3.3 Propagace a nabídka služby
A.1.3.4 zajistíme provoz dětského klubu Mumínek v rozsahu 2x týdně
A.1.4 podporovat sluchově postižené a snižovat jejich izolovanost -rozšiřovat informace o službách, sluchadlech, kompenzačních pomůckách pro neslyšící a nedoslýchavé -zprostředkovávat a částečně hradit tlumočnické služby -podporovat vzdělávání sluch.postižených
A.1.4.1 "pravidelné setkávání neslyšících a nedoslýchavých, společenské akce, výlety -přednášky, besedy s odborníky i pro veřejnost -1x měsíčně ""Servis pro nedoslýchavé"" - dojíždění odborníka na sluchadla a komp.pomůcky -tlumočení na objednávku sluch.postiženýc
A.1.4.2 kurzy znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé
A.1.5 udržení nabídky služeb Střediska rané péče
A.1.5.1 Využití kapacit služeb pracovišť rané péče (pro rodiny dětí se zrakovým a sluchovým postižením - centrální poskytovatelé Praha. Pro dětí s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením SRP Pardubice)
A.2 Podpora dalších forem pracovního uplatnění pro zdravotně postižené
A.2.1 do r. 2010 rozšíříme kapacitu služeb pro podporu lidí s postižením za účelem pracovního uplatnění
A.2.1.1 sociální rehabilitace - sociální služba dle zákona o soc službách poskytovaná formou podporovaného zaměstnávání
A.2.1.2 zrealizujeme 2 semináře pro zaměstnavatele
A.2.1.3 zrealizujeme 1 rekvalifikační kurz práce s PC, zrealizujeme alepsoň 2 kurzy práce s pěnězi a 2 kurzy samostatného cestování
A.2.1.4 podpoříme vznik skupiny sebeobhájců
A.2.1.5 navýšíme kapapacitu sociálně terapeutické dílny o 5 klientů
A.3 Vytvoříme a rozšíříme nabídku návazných sociálních služeb
A.3.1 v r. 2010 budeme usilovat o zřízení domova pro seniory
A.3.1.1 aktivity závisí na přidělení dotací MPSV
A.4 Zajištění komplexních služeb pro osoby se zrakovým postižením
A.4.1 rozšíření služeb průvodcovských a předčitatelských
A.4.1.1 zajištění průvodcovských a předčitatelských služeb po celý týden (po-pá) pro 20 uživatelů
A.4.2 rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zrakově postižené
A.4.2.1 realizace 20 soc.aktiv.programů
A.4.3 rozvoj služeb sociální rehabilitace (vzdělávání) pro osoby se zrakovým postižením
A.4.3.1 rozvoj vzdělávacích aktivit směřujících k uplatnění na trhu práce
A.4.4 rozvoj služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením
A.4.4.1 vybavení kompenzačními pomůckami - půjčovna
A.4.4.2 oslovení očních lékařů, prakt.
A.4.4.3 poradenství v oblasti odstr.architekotnických a informačních bariér z hlediska osob se zrakovým postižením
A.4.4.4 vydávání inform.časopisu KUKÁTKO - 6x ročně, náklad 40ks
A.4.5 osvětová činnost
A.4.5.1 uskutečnění 20 hodin zážitkového semináře pro žáky škol a veřejnost - život lidí se zrakovým postižením
A.5 Podpora stávajících registrovaných služeb pro seniory a osoby s mentálním a kombinovaným postižením
A.5.1 udržení nabídky služeb CSSP Chrudim
A.5.1.1 Pečovatelská služba
A.5.1.2 Sociálně aktivizační programy
A.5.1.3 Denní stacionář "Jitřenka"
A.5.1.4 Denní stacionář "Pohoda"
A.5.1.5 Tísňová péče -"Signál v tísni"
A.5.1.6 Domácí zdravotní a ošetřovatelská péče "KIRKÉ" + půjčovna komp. Pomůcek
A.6 Podpora stávajících registrovaných soc. služeb pro osoby s dlouhodob. duševním onemocněním
A.6.1 Udržení nabídek PDZ
A.6.1.1 Sociálně aktivizační služby - klub Polárka
A.6.1.2 Sociální rehabilitace
A.6.1.3 Následná péče
B. OBLAST PÉČE O OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTMI, NEPŘIZPŮSOBIVÉ, MINORITY, OSOBY V KRÁTKODOBÉ SOCIÁLNÍ KRIZI, NEZAMĚSTNANÉ
B.1 Podpora terénní práce a rozvoje nízkoprahových zařízení
B.1.1 do r. 2011 zajistíme nárůst nespecifického streetworku na 3 pracovníky (na 2,0 úvazku) - v současné době 1,0 a
B.1.1.1 plošný streetwork - průběžně
B.1.1.2 2010 poskytován plošný streetwork ve vytipovaných lokalitách
B.1.2 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby terénní programy pro uživatele drog
B.1.2.1 monitoring místní drogové scény
B.1.2.2 terénní práce s uživateli drog
B.2 Aktivní podpora začleňování cílové skupiny a podpora prevence
B.2.1 do r. 2011 zajistíme 2 specifické preventivní programy zaměřené na zvyšování kompetencí a zvládání obtížných životních situací
B.2.1.1 v r. 2010 vytvoříme projekt
B.2.1.2 v r. 2010 budou vytvářené metodiky testovány v praxi
B.2.1.3 propagace a nabídka služby
B.2.2 do r. 2010 zajistíme asistenci rodinám s dětmi v obtížné živ. soc. situaci - asistence , poradenství sanace
B.2.2.1 v r. 2010 vytvoříme projekt
B.2.2.2 vytvořit pracovní tým + zajistit vzdělávání 07/2010
B.2.2.3 uspořádat zážitkové akce pro rodiče s dětmi z marg. soc.skupin s cílem umožnit pozitivní společné zážitky 10/2010
B.2.3 v r. 2010 dokončíme výstavbu Domu na půli cesty, jehož součástí budou i byty pro oběti domácího násilí
B.2.3.1 v r. 2010 realizace stavby
B.2.3.2 v r. 2010 výběrové řízení na poskytovatele sociálních služeb
B.2.4 V r. 2008-2011 podpoříme stávající služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.4.1 poradenství pro klienty formou osobních konzultací, ICQ, telefonu, e-mailu
B.2.4.2 doprovázení klientů
B.2.4.3 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje a osobních konzultací v PC
B.2.4.4 práce v terénu
B.2.4.5 víkendová sociálně terapeutická činnost
B.2.5 Do roku 2011 podpoříme nové služby Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou
B.2.5.1 do roku 2010 navýšíme počet klientů PC
B.2.5.2 ambulantní forma práce s klienty v rámci skupiny osobnostního rozvoje pro mladší klienty
B.2.5.3 rozšíříme službu e-mailového a ICQ poradenství
B.2.5.4 proškolení a vzdělávání pracovníků
B.2.5.5 sociálně terapeutické prázdninové pobyty
B.2.6 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Ambulantní péče
B.2.6.1 poradenské služby individuální, skupinové, e-mailové
B.2.6.2 doprovod (pomoc při obstarávání osobních záležitostí)
B.2.6.3 víkendové výcvikové pobyty
B.2.6.4 sociální výcvik
B.2.6.5 psychoterapie
B.2.6.6 činnosti výchovné a vzdělávací
B.2.6.7 odborná pomoc v místě bydliště klienta
B.2.7 Do roku 2011 podpoříme nové služby Ambulantní péče
B.2.7.1 poradenství v oblasti exekucí a dluhů
B.2.7.2 pracovní poradenství (příprava na vstup do zaměstnání)
B.2.7.3 proškolení stávajících pracovníků
B.2.7.4 vytvoření resocializačního programu pro lidi do 30 let, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy
B.2.7.5 akreditace programu
B.2.7.6 proškolení pracovníků
B.2.7.7 vytvoření sociálně terapeutického programu pro nezletilé klienty, kteří spáchali trestnou činnost a jejich rodiny
B.2.8 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Domu na půli cesty
B.2.8.1 trénink sociálních dovedností
B.2.8.2 pomoc při hledání zaměstnání a jeho udržení
B.2.8.3 vytvoření podmínek k dosažení co nejvyššího vzdělání
B.2.8.4 pomoc při vedení domácnosti - pomoc při řešení bytové otázky
B.2.8.5 odborná pomoc terapeuta, soc. pracovnice a psychologa
B.2.9 Do roku 2011 podpoříme nové služby Domu na půli cesty
B.2.9.1 rozšíření nabídky služeb o pravidelné skupinové a individuální konzultace s právničkou
B.2.9.2 rozšíření týmu a přijetí pracovníka v sociálních službách
C. OBLAST PÉČE O RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ
C.1 Rozvineme a budeme podporovat programy pro obnovu rodiny
C.1.1 do r. 2010 vytvoříme službu terénní sociální asistence v rodinách klientů
C.1.1.1 Podání projektu v r. 2010
C.1.1.2 od 07/2010 výběr a zaškolení pracovníků
C.1.2 do r. 2011 podpoříme služby pro rodiny , kterým hrozí odebrání dítěte nebo již mají dítě v ústavní péči (sanace rodiny)
C.1.2.1 v průběhu r. 2010 udržíme kapacitu služby na 4 rodiny a budeme ji dlouhodobě udržovat
C.1.2.2 v r. 2010 budeme aplikovat metodiku sanace rodiny a vytvoříme metodiku případové konference a case managementu
C.1.3 podpora rozvoje náhradní rodinné péče (podpora stávajícího Centra náhradní rodinné péče)
C.1.3.1 v průběhu r. 2010 zvýšíme kapacitu služby na 7 rodin a budeme ji dlouhodobě udržovat
C.1.3.2 v r. 2010 zorganizujeme 1 přednášku pro odbornou veřejnost
C.1.3.3 v r. 2010 zorganizujeme 1 přednášku pro širokou veřejnost
C.1.3.4 v r. 2010 zorganizujeme 2 přednášky pro pěstounské rodiny
C.1.3.5 v r. 2010 zorganizujeme 2 přednášky pro SŠ a VOŠ
C.1.3.6 průběžná propagace služby
C.2 Podpoříme stávající služby Krizového centra
C.2.1 V roce 2008-2011 podpoříme stávající služby Krizového Centra
C.2.1.1 přímá krizová intervence
C.2.1.2 sociálně právní poradenství
C.2.1.3 psychologické poradenství
C.2.1.4 psychoterapie
C.2.1.5 práce s dětmi (i oběťmi domácího násilí)
C.2.1.6 práce s rodinným systémem
C.2.1.7 doprovod a podpora při jednání s úřady
C.2.1.8 návštěvy v rodině
C.2.1.9 pobytové služby (pobytový program na utajené adrese
C.2.2 Do roku 2011 podpoříme nové služby Krizového centra
C.2.2.1 v roce 2010 rozšíříme formu práce o skupinové sezení s pachateli partnerského násilí
C.2.2.2 v roce 2010 vytvoříme projekt rodinné terapie
C.2.2.3 do roku 2010 získáme pracovníka pro rodinnou terapii
C.2.2.4 do roku 2010 zajistíme výcvik pracovníka
C.2.2.5 podpora služeb pro oběti domácího násilí
C.2.2.6 podpora rodinné terapie
C.3 Komplexní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé
C.3.1 Udržet základní provoz NZDM (futur, kopretina, Agora, skateareál), nespecifický street (v plošné i lokální variantě) doplněný sociálně aktivizační terénní službou
C.3.1.1 podání projektu na PK a MPSV, ESF
TISK
i