Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
1.4 Podpořit rodiny napříč generacemi, mezigenerační soudržnost a solidaritu v poskytování zdravotní i sociální péče vč. pečujících a zařízení paliativní péče viz dokument »
1.9 Budovat centra zdravotně-sociálních služeb v rámci sítě komunitní péče viz dokument »
2.1 Posílit soudržnost mezi obyvateli města viz dokument »
2.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu péče a služeb pro seniory, zdravotně postižené a další skupiny obyvatel potřebující sociální péči a sociální pomoc vč. podpory pečujících osob viz dokument »
2.3 Snížit počet sociálně vyloučených lokalit a omezit vznik nových viz dokument »
2.4 Systematicky podporovat sociální inovace (podpora alternativních řešení klasických sociálních služeb, rozvoj a využití moderních ICT a asistivních technologií, podpora sociálního podnikání apod.) viz dokument »
2.5 Podporovat různorodost a rovný přístup ke všem obyvatelům (rovnost pohlaví, zvýšení míry tolerance vůči různým generacím, etnikům a jiným minoritám) viz dokument »
3.1 Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií viz dokument »
3.2 Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném a soukromém sektoru pro přijímání a integraci cizinců viz dokument »
3.3 Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce viz dokument »
10.1 Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby viz dokument »
10.3 Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení viz dokument »
10.6 Zajistit dostatečné množství sociálního bydlení a bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) viz dokument »
10.7 Posilovat schopnost sebereflexe a seberealizace seniorů v oblasti řešení budoucí bytové situace viz dokument »
11.3 Napomoci řešení dlouhodobé nezaměstnanosti viz dokument »
11.7 Slaďování rodinného a pracovního života v rámci podpory rodin a posilování její nezastupitelné role ve výchově viz dokument »
13.7 Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu viz dokument »
20.1 Snížit kriminalitu a minimalizovat počet incidentů ohrožujících bezpečnost a zdraví viz dokument »
23.4 Přizpůsobit služby všem občanům města včetně různě znevýhodněných skupin (např. senioři nebo hendikepovaní) viz dokument »

Koncepce

Znak Brno6. Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Brna 2020-2022
1.1 Rozvoj procesu plánování sociálních služeb v městě Brně viz dokument »
1.2 Spolupráce s Jihomoravským krajem v rámci procesu plánování sociálních služeb viz dokument »
1.3 Rozvoj sítě sociálních služeb města Brna a dalších potřebných projektů v sociální oblasti viz dokument »
1.4 Rozvoj služeb, které navazují nebo doplňují sociální služby viz dokument »
2.1 Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí viz dokument »
2.2 Vznik, rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory viz dokument »
3.1 Podpora a rozvoj terénních a ambulantních služeb pro rodiny, včetně rozvoje spolupráce viz dokument »
3.2 Podpora v oblasti bydlení viz dokument »
4.1 Podpora a rozvoj v oblasti bydlení pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
4.2 Rozvoj terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním viz dokument »
4.3 Rozvoj práce s lidmi s duální diagnózou viz dokument »
4.4 Podpora služeb pro děti a mladé dospělé viz dokument »
4.5 Podpora osob s diagnostikovanou poruchou osobnosti viz dokument »
5.1 Vznik, rozvoj a zkvalitňování terénních a ambulantních služeb viz dokument »
5.2 Vznik a rozvoj pobytových služeb, denních stacionářů a center denních služeb viz dokument »
6.1 Rozvoj terénních a ambulantních služeb viz dokument »
6.2 Vznik a rozvoj pobytových služeb viz dokument »
6.3 Rozvoj odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
7.1 Posílení komunikačních dovedností pro osoby se smyslovým postižením viz dokument »
7.2 Zvyšování samostatnosti osob se smyslovým postižením viz dokument »
8.1 Rozvoj sociálních služeb reagujících na specifické potřeby klientů viz dokument »
8.2 Vznik nebo rozvoj specifických sociálních služeb viz dokument »
8.3 Rozšíření nabídky sociálních služeb zaměřených na oblast bydlení viz dokument »
9.1 Podpora terénní práce se zaměřením na bydlení viz dokument »
9.2 Sociální práce zaměřená na prevenci a snižování dopadů rizikového způsobu života viz dokument »
Znak BrnoKoncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021
1.1 Rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna viz dokument »
1.2 Rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů viz dokument »
1.3 Působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality a zapojení veřejnosti do prevence kriminality viz dokument »
1.4 Výměna zahraničních zkušeností, zapojení do pracovních skupin v rámci EFUS (European Forum for Urban Security) a Eurocities viz dokument »
1.5 Pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro ohrožené a rizikové skupiny obyvatel viz dokument »
1.6 Prevence kriminality dětí a mládeže, seniorů, resocializace pachatelů trestné činnosti, předcházení recidivě viz dokument »
1.7 Snížení kriminality ve vybraných částech města viz dokument »
1.8 Reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku viz dokument »
Znak BrnoPlán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
1.5 Podporovat vznik „nových nebo specifických“ profesí vhodných pro seniory - „hodinová babička“, pečovatelka, společnice, výpomoc v domácnosti atd. viz dokument »
1.6 Systematicky využívat profesní kvalifikaci seniorů (právníků, ekonomů, psychologů, pedagogů, zdravotnických pracovníků aj.) v pracovních i dobrovolnických aktivitách viz dokument »
1.7 Motivovat seniory k intenzivnějšímu zapojení se do dobrovolnických aktivit, zprostředkovat jim vhodné možnosti k tomuto zapojení viz dokument »
1.8 Motivovat seniory k zapojení se do organizací hájících zájmy seniorů (Rada seniorů, Svaz důchodců atd.) a k účasti na jimi pořádaných akcích viz dokument »
1.9 Využívat profesní i zájmový potenciál seniorů jejich zapojováním do aktivit souvisejících s rozvojem města Brna a jeho městských částí viz dokument »
1.10 Podporovat pokračování seniorů v dosavadní ekonomické aktivitě (zaměstnání či podnikání) viz dokument »
1.11 Realizovat kvalifikační kurzy na trhu práce nezbytné pro výkon některých činností (např. chůva, opatrovatel/ka dětí, pečovatel/ka o seniory apod.) viz dokument »
1.12 Podporovat rozšiřování flexibilních forem zaměstnání a zaměstnaní na částečný úvazek viz dokument »
2.5 Rozšiřovat nabídku a kapacity sociálních služeb, zejména ambulantních (především center denních služeb), analyzovat situaci seniorů bez domova viz dokument »
2.6 Vyhledávat a vytvářet efektivnější možnosti adresné podpory rodin pečujících o seniory, zavádět vhodné formy domácí péče vč. organizování kurzů zaměřených na péči o nesoběstačné seniory, realizovat a propagovat odlehčovací programy pro rodiny se seniory viz dokument »
2.7 Realizovat preventivní aktivity zaměřené na bezpečnost seniorů, aktivity vedoucí ke zvýšení pocitu bezpečí seniorů (v jejich domovech i mimo něj) a k předcházení neetickému jednání se seniory či jejich týrání viz dokument »
2.8 Rozšiřovat nabídku u slevových systémů pro seniory a propagovat je (v dopravě, při využívání služeb a návštěvě akcí - např. Senior pas, jízdné MHD apod.) viz dokument »
3.4 Sledovat a vyhodnocovat trendy na realitním trhu, vytvářet vhodné podmínky pro řešení bytové situace seniorů viz dokument »
3.5 Budovat malometrážní byty, bezbariérové byty a byty s pečovatelskou službou; podporovat realizaci úprav bytů seniorů s ohledem na jejich potřeby viz dokument »
3.6 Vytvářet odpovídající podmínky pro bydlení seniorů v rámci jednotlivých čtvrtí i města jako celku s cílem minimalizovat prostorovou (a ve svém důsledku i sociální) izolaci seniorů viz dokument »
3.7 Vytvořit funkční a pružně reagující systém výměny obecních bytů, realizovat osvětu a poradenství seniorům při řešení jejich bytové otázky viz dokument »
4.6 Šířit osvětu a informovanost mezi seniory o jejich právech viz dokument »
4.7 Rozvíjet a propagovat specializovanou poradenskou činnost pro seniory viz dokument »
4.8 Vyhledávat seniory ohrožené exkluzí a pomáhat jim začleňovat se do společnosti viz dokument »
4.10 Provádět osvětu mezi zaměstnavateli o kladech a možnostech zaměstnávání seniorů viz dokument »
Znak BrnoPlán zdraví města Brna 2018-2030
A.2 Propojit systémy zdravotních a sociálních služeb viz dokument »
B.1 Podpořit stabilní rodinné vazby a posílit prostředí přátelské rodině viz dokument »
C.1 Podpořit aktivní život seniorů, včasnou přípravu na stáří a rozšířit dobrovolnické aktivity seniorů viz dokument »
C.2 Rozvinout zázemí pro plnohodnotný život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních, sociálních a dalších služeb s ohledem na demografický vývoj viz dokument »
C.3 Přispět k prodloužení aktivního a plnohodnotného života seniorů vytvářením uživatelsky příznivého prostředí včetně veřejného prostoru bez bariér viz dokument »
C.4 Zvýšit informovanost seniorů o veškerých tématech souvisejících s aktivním a zdravým stárnutím, nastavit procesy vzájemné komunikace a zavést moderní prvky v městské politice přípravy na stárnutí viz dokument »
D.1 Předcházet a zmírňovat dopady domácího násilí včetně nových forem a způsobů projevu viz dokument »
Znak BrnoStrategie politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí 2018-2021
1.1 Nestigmatizující a kvalitní zdravotní a sociální péče viz dokument »
1.2 Okamžitá pomoc a komplexní podpora směřující k zotavení viz dokument »
1.3 Specializovaná nízkoprahová péče viz dokument »
1.4 Kvalitní prevence a včasné řešení problému s užívání drog a závislostí u dětí a mladistvých viz dokument »
1.5 Dostupná odborná pomoc pro rodinu a blízké viz dokument »
1.6 Snížení rizik v oblasti nočního života a rekreačního užívání drog viz dokument »
1.7 Koncepční regulace hazardního hraní a podpora prevence gamblingu viz dokument »
1.8 Koordinace, informovanost a provázanost viz dokument »
1.9 Pravidelný monitoring a evaluace v oblasti drog a závislostí viz dokument »
Znak BrnoStrategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019
1.2 Posílené participace řešení sociálního začleňování na straně majority i minority viz dokument »
2.1 Rozvoj přípravy profesního života jedince a posílení úspěšnosti při vstupu na trh práce viz dokument »
2.2 Podpora pracovních příležitostí pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené, včetně přípravy osob pro vstup na trh práce viz dokument »
2.3 Rozvoj sociální ekonomiky a prostoru podporující koncept společenské odpovědnosti viz dokument »
2.4 Provázání služeb na podporu zaměstnanosti viz dokument »
3.1 Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí viz dokument »
3.2 Podpora výchovně-vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež viz dokument »
3.3 Podpora integračních aktivit pro osoby vykonávající alternativní typ trestu, osoby po návratu z výkonu trestu nebo osoby žijící rizikovým způsobem života viz dokument »
3.4 Zmírňování rizik návykového chování viz dokument »
4.2 Navýšení efektivity práce s rodinou, včetně systematizace spolupráce viz dokument »
5.1 Vytváření pozitivního prostředí integrace cizinců při zapojení všech obyvatel města Brna viz dokument »
5.2 Snížení interkulturních bariér v dílčích oblastech lokální sociální politiky - bydlení, zaměstnanost, vzdělávání viz dokument »
5.3 Posílení interkulturní dostupnosti institucionální pomoci se zvláštním zaměřením na oblast sociální ochrany, zdraví a bezpečnosti jedince viz dokument »
7.1 Zajištění dostupnosti běžného nájemního bydlení pro lidi bez domova či vyloučené z bydlení (v nevyhovujícím či nejistém bydlení) viz dokument »
7.2 Investice do bytového fondu pro účely sociálního bydlení viz dokument »
7.3 Zavedení efektivního systému prevence ztráty bydlení viz dokument »
7.4 Podpora sociálních a komunitních služeb zaměřených na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy viz dokument »
7.5 Vytvoření, implementace a monitoring naplňování koncepce sociálního bydlení viz dokument »
Znak BrnoStrategie bydlení města Brno 2018-2030
1.1 Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu viz dokument »
1.2 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření viz dokument »
2.1 Podporovat výstavbu finančně dostupného bydlení a nastavit příznivé podmínky pro zapojení soukromých prostředků pro realizaci bytové výstavby viz dokument »
2.2 Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně viz dokument »
2.3 Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení viz dokument »
3.1 Nastavit systém sociálního bydlení viz dokument »
3.2 Zajistit dostatečné množství bydlení pro skupiny obyvatel se specifickými potřebami (startovací byty, byty pro mladé, byty pro seniory, byty pro hendikepované a dostupné bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel) a sociálního bydlení viz dokument »
4.1 Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s obyvateli viz dokument »
4.2 Zkvalitnit komunikaci a spolupráci s jinými subjekty viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak BrnoPlán zdraví města Brna - Analýza 2018-2030
2.2 Návykové látky viz dokument »
4.1 Východiska politiky zdravé rodiny viz dokument »
4.2 Vývojové trendy se zaměřením na rodinné domácnosti viz dokument »
4.3 Podpora politiky zdravé rodiny v Brně viz dokument »
4.4 Výstupy z realizovaných sociologických šetření ve městě Brně viz dokument »
5.1 Východiska aktivního a zdravého stárnutí viz dokument »
5.2 Analýza seniorů v Brně viz dokument »
5.3 Vývoj podpory seniorů v Brně viz dokument »
5.4 Potřeby osob pečujících o osobu blízkou ve městě Brně - neformální pečovatelé viz dokument »
6.1 Východiska pro řešení domácího násilí viz dokument »
6.2 Analýza vývoje domácího násilí viz dokument »
6.3 Oblast prevence a řešení případů domácího násilí v Brně viz dokument »
TISK
i