Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
3.3 Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce viz dokument »
11.4 Podpořit propojení škol s businessem a firmami (praxe studentů během studia, podpora zaměstnávání absolventů) viz dokument »
12.1 Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu viz dokument »
12.2 Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně viz dokument »
12.3 Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně viz dokument »
12.4 Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně viz dokument »
12.5 Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně viz dokument »
13.1 Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních viz dokument »
13.2 Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol viz dokument »
13.3 Posílit otevřenost akademické sféry vůči veřejnosti, přímé zapojení akademických pracovníků a studentů do aktivit města (univerzity jako otevřená centra vzdělanosti) viz dokument »
13.4 Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol viz dokument »
13.5 Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu potřeb trhu práce viz dokument »
13.6 Zajistit dostupné a kvalitní zájmové a neformální vzdělávání viz dokument »
13.8 Podpořit celoživotní učení viz dokument »
20.3 Kvalifikovanou prací s dětmi a mládeží snížit kriminalitu mládeže a podpořit prevenci šikany viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoStrategický rámec MAP Brno (2017)
1.1 Podpora školních poradenských pracovišť viz dokument »
1.2 Podpora plynulého a úspěšného přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání viz dokument »
1.3 Kvalitní a kariérové poradenství realizované na školách již na prvním stupni základní školy viz dokument »
2.1 Podpora schopnosti pedagogů pracovat se všemi dětmi a žáky viz dokument »
2.2 Podpora profesního růstu pedagogů a etických hodnot pedagogů viz dokument »
2.3 Podpora vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami viz dokument »
3.1 Zajištění informovanosti rodičů a posilování role rodičů jako partnerů školy viz dokument »
3.2 Systematické zapojování rodičů do vzdělávání dětí a žáků viz dokument »
3.3 Posílení kompetencí pedagogů v oblasti spolupráce se zákonnými zástupci na základě vzájemného respektu a odpovědnosti za rozvoj dítěte a žáka viz dokument »
4.1 Podpora realizace kroužků a aktivit na podporu a rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti viz dokument »
4.2 Podpora síťování škol a spolupráce mezi školami v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti viz dokument »
4.3 Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti v mimovýukových aktivitách viz dokument »
4.4 Podpora rozvoje matematické pregramotnosti v předškolním vzdělávání viz dokument »
5.1 Podpora inkluzivního vzdělávání na školách ze strany zřizovatele viz dokument »
5.2 Poskytování podpory rizikovým skupinám dětí a žáků viz dokument »
5.3 Efektivní poradenská činnost viz dokument »
5.4 Vytváření a posilování pozitivního klimatu školy a třídy viz dokument »
5.5 Vytvoření platformy pro zvyšování znalostí a kompetencí pedagogů a ostatních pracovníků školy v oblasti inkluze viz dokument »
5.6 Propojení sítě spolupracujících mezioborových institucí s cílem komplexního přístupu k dítěti viz dokument »
5.7 Rozšíření nabídky zájmového vzdělávání a poradenství pro žáky a rodiče, dostupnost pro všechny děti a žáky viz dokument »
6.1 Zvyšování kvality polytechnického vzdělávání v mateřských školách a základních školách viz dokument »
Znak BrnoMístní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (2017)
1.1 PODPORA ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ viz dokument »
1.2 PODPORA PLYNULÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PŘECHODU DĚTÍ Z PŘEDŠKOLNÍHO DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
1.3 KVALITNÍ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ REALIZOVANÉ NA ŠKOLÁCH JIŽ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY viz dokument »
2.1 PODPORA SCHOPNOSTI PEDAGOGŮ PRACOVAT SE VŠEMI DĚTMI A ŽÁKY viz dokument »
2.2 PODPORA PROFESNÍHO RŮSTU PEDAGOGŮ A ETICKÝCH HODNOT PEDAGOGŮ viz dokument »
2.3 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI viz dokument »
3.1 ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI RODIČŮ A POSILOVÁNÍ ROLE RODIČŮ JAKO PARTNERŮ ŠKOLY viz dokument »
3.2 SYSTEMATICKÉ ZAPOJOVÁNÍ RODIČŮ DO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
3.3 POSÍLENÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉHO RESPEKTU A ODPOVĚDNOSTI ZA ROZVOJ DÍTĚTE A ŽÁKA viz dokument »
4.1 PODPORA REALIZACE KROUŽKŮ A AKTIVIT NA PODPORU A ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI viz dokument »
4.2 PODPORA SÍŤOVÁNÍ ŠKOL A SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI viz dokument »
4.3 PODPORA ROZVOJE ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI V MIMOVÝUKOVÝCH AKTIVITÁCH viz dokument »
4.4 PODPORA ROZVOJE MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
5.1 PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH ZE STRANY ZŘIZOVATELE viz dokument »
5.2 POSKYTOVÁNÍ PODPORY RIZIKOVÝM SKUPINÁM DĚTÍ A ŽÁKŮ viz dokument »
5.3 EFEKTIVNÍ PORADENSKÁ ČINNOST viz dokument »
5.4 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO KLIMATU ŠKOLY A TŘÍDY viz dokument »
5.5 VYTVOŘENÍ PLATFORMY PRO ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ A KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V OBLASTI INKLUZE viz dokument »
5.6 PROPOJENÍ SÍTĚ SPOLUPRACUJÍCÍCH MEZIOBOROVÝCH INSTITUCÍ S CÍLEM KOMPLEXNÍHO PŘÍSTUPU K DÍTĚTI viz dokument »
5.7 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY A RODIČE, DOSTUPNOST PRO VŠECHNY DĚTI A ŽÁKY viz dokument »
6.1 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH viz dokument »
Znak BrnoStrategie a koncepce rozvoje univerzitního školství v Brně a její evaluace (2012)
1.1 Posílit obraz Brna jako centra vědy, výzkumu a vzdělávání viz dokument »
1.2 Zvýšit povědomí o brněnských univerzitách / akademických institucích viz dokument »
2.1 Zlepšit propojení výuky s praxí s cílem připravit studenty lépe pro potřeby pracovního trhu viz dokument »
2.2 Zkvalitnit přípravu středoškolských studentů viz dokument »
2.3 Vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních doktorandů a post-doktorandů viz dokument »
2.4 Zlepšit nabídku atraktivních pracovních příležitostí pro absolventy brněnských univerzit viz dokument »
3.1 Společně vytvářet Brno jako město, kde se dobře žije, které je pro studenty a akademické pracovníky přitažlivé viz dokument »
3.2 Využít potenciálu vysokoškolských studentů pro rozvoj města a zároveň studentům nabídnout atraktivní využití volného času viz dokument »
3.3 V dalším programu spolupráce veřejného a akademického sektoru zvážit možnosti města řešit problémy a návrhy na zlepšení situace studentů a akademických pracovníků na život v Brně viz dokument »
Znak BrnoStrategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019
1.1 Posílení aspektů formálního a neformálního komunikačního prostředí inkluze viz dokument »
6.1 Rovný přístup k předškolnímu vzdělání viz dokument »
6.2 Rovný přístup k základnímu vzdělání viz dokument »
Znak BrnoKoncepce obecního školství města Brno 2014-2020
1.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace (Program rozvoje škol a školských zařízení) viz dokument »
1.2 Zkvalitnění a modernizace vzdělávání viz dokument »
1.3 Zjišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání viz dokument »
1.4 Zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání viz dokument »
1.5 Rozvoj poradenství ve školách viz dokument »
1.6 Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků viz dokument »
1.7 Zájmové vzdělávání viz dokument »
1.8 Školní stravování viz dokument »
TISK
i