Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
1.1 Ochránit zdraví obyvatel a posílit roli prevence a zdravého životního stylu včetně vytváření vhodných nástrojů pro dlouhodobé sledování zdraví obyvatelstva viz dokument »
1.2 Udržovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a poskytovat ji s ohledem na demografický vývoj s velkým důrazem na individualitu jedince a prevenci, včetně opatření pro snížení počtu chronicky nemocných viz dokument »
1.3 Posílit zdravou demografickou strukturu města s využitím dat o životním prostředí a zdravotních údajů viz dokument »
1.5 Zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel prostřednictvím popularizačních i preventivních programů zaměřených na častá onemocnění (např. ischemická choroba srdeční, nádorová onemocnění, cévní mozková příhoda, duševní onemocnění, poruchy plodnosti, viz dokument »
1.6 Podpořit zdravý životní styl, včetně podpory správného stravování a pohybu (rekreačního a sportovního vyžití) viz dokument »
1.7 Posílit vlastní odpovědnost za život a zdraví napříč všemi skupinami obyvatel viz dokument »
1.8 Využívat moderní technologie a postupy viz dokument »
5.1 Zajistit pestrou sportovní nabídku pokrývající všechny výkonnostní úrovně viz dokument »
5.2 Podpořit rekreační sport pro všechny generace viz dokument »
5.3 Zlepšit podmínky pro výkonnostní sport viz dokument »
5.4 Podpořit vrcholový sport viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoPlán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
1.1 Realizovat aktivity na podporu zdravého života seniorů (přednášky, články, akce atd.) viz dokument »
2.1 Rozšiřovat poskytování zdravotně sociálních služeb, tj. provázání zdravotní péče s následnou (sociální) péčí o seniory-rekonvalescenty viz dokument »
2.2 Rozvíjet komplexní geriatrickou péči (péči zohledňující zdravotní problémy starších lidí) viz dokument »
2.3 Podporovat vzdělávání zdravotnického personálu a sociálních pracovníků v oblasti přístupu k seniorům viz dokument »
2.4 Zvyšovat kvalitu zdravotní péče poskytované seniorům (i včetně výživy apod.) viz dokument »
2.10 Motivovat seniory k účasti na zdravotně preventivních akcích zdravotních pojišťoven, praktických lékařů a dalších subjektů, osvěta mezi seniory o prevenci viz dokument »
Znak BrnoPlán zdraví města Brna 2018-2030
A.1 Podílet se na zajištění dostupné, kvalitní, bezpečné a efektivní sítě zdravotnických služeb na území města Brna viz dokument »
A.2 Propojit systémy zdravotních a sociálních služeb viz dokument »
A.3 Podpořit zdraví obyvatel formou preventivních programů a propagací zdravého životního stylu, zvýšit zdravotní gramotnost a posílit odpovědnost za vlastní zdraví viz dokument »
C.2 Rozvinout zázemí pro plnohodnotný život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních, sociálních a dalších služeb s ohledem na demografický vývoj viz dokument »
Znak BrnoStrategický plán sociálního začleňování města Brno 2016-2019
4.1 Zlepšit přístup ke zdravotní péči, včetně preventivní zdravotní péče a zdravotní osvěty viz dokument »
Znak BrnoKoncepce sportu města Brna 2018-2030
1.1 Vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, které jsou dotčeny výstavbou nových sportovišť pro vrcholový sport (fotbalový stadion, víceúčelová hokejová hala aj.) viz dokument »
1.2 Zajištění projektové přípravy plánovaných sportovních staveb pro vrcholový sport s parametry pro pořádání významných sportovních akcí na republikové i evropské úrovni (fotbalový stadion, víceúčelová hokejová hala, velodrom) viz dokument »
1.3 Zahájení výstavby alespoň tří sportovišť pro potřeby vrcholových sportovců, která umožní zkvalitnit jejich přípravu v závodním i nezávodním přípravném období viz dokument »
1.4 Dobudování již fungujících sportovišť o další vybavení napomáhající zlepšení tréninkových podmínek sportovců (modernizace sportovišť) viz dokument »
1.5 Údržba a modernizace sportovišť pro vrcholový sport v majetku statutárního města Brna viz dokument »
2.1 Zachování nejméně současného stavu a úrovně finanční podpory v neinvestiční oblasti vrcholového sportu viz dokument »
2.2 Zachování podpory konání významných sportovních událostí ve městě Brně v prioritních sportovních odvětvích v seniorských nebo juniorských kategoriích, akce celoevropského nebo celosvětového významu podporovat individuálními dotacemi viz dokument »
2.3 Zachování současné finanční podpory pro každoročně nejvýznamnější sportovní akci v České republice - Grand Prix ČR motocyklů na Masarykově okruhu viz dokument »
2.4 Zajištění dohledu nad fungováním projektu Brněnské centrum sportovních nadějí, který má podporovat talentované sportovce v individuálních sportovních odvětvích s potenciálem účasti na mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa nebo olympijských hrách a rozšířit počet zapojených sportovců. Brněnské centrum sportovních nadějí, z.s. (BCSN, z.s.) je spolek složený ze zástupců statutárního města Brna, České unie sportu a Masarykovy univerzity. V rámci projektu podporuje sportovní přípravu vybraných sportovců, kteří byli podle stanovených kritérií zařazeni do tří výkonnostních skupin s výhledem na účast na olympijských hrách či mistrovství světa. Ambicí projektu je finanční zapojení dalších subjektů jako je Jihomoravský kraj, ale i subjektů z komerční sféry viz dokument »
2.5 Zachování výše podpory brněnským sportovním klubům v případě jejich účasti v mezinárodních pohárových soutěžích viz dokument »
2.6 Podpora projektu Regionální fotbalová Akademie Jihomoravského kraje talentovaných fotbalistů z jihomoravského regionu, z 80 % talentů z brněnských fotbalových klubů. Na projektu se podílejí Fotbalová asociace České republiky, Jihomoravský kraj a statutární město Brno, kteří prostřednictvím Nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje zajišťují financování celého projektu viz dokument »
2.7 Pomoc vrcholovým sportovním klubům v medializaci jejich utkání v celorepublikových soutěžích prostřednictvím nově zřízeného městského informačního portálu Kam za sportem v Brně. Na portálu budou zveřejněny i ostatní vrcholové a masové výkonnostní či rekreační akce celoměstského významu viz dokument »
3.1 Podpora projektů investičního charakteru, které povedou k vybudování sportovišť ve vlastnictví spolků nebo k jejich modernizaci viz dokument »
3.2 Podpora investičních projektů sportovních klubů vlastnících sportoviště celoměstského významu, které mají za cíl zvýšit kvalitativní úroveň sportovišť viz dokument »
3.3 Každoroční alokování minimálně 40 mil. Kč v rozpočtu města Brna na investice a modernizaci sportovišť v majetku sportovních klubů viz dokument »
3.4 Finančně podporovat investice sportovních klubů, které získaly významné finanční prostředky na svůj projekt z jiných zdrojů (MŠMT, JmK, komerční zdroje) za předpokladu, že typ sportoviště je v souladu s potřebami města viz dokument »
3.5 Pomáhat sportovním klubům v řešení majetkoprávních problémů s jejich sportovišti viz dokument »
4.1 Zachovat stávající dotační programy a jejich strukturu, každoročně navyšovat jejich alokaci viz dokument »
4.2 Vytvořit podmínky pro zvýšení počtu trenérů, zejména mládežnických viz dokument »
4.3 Zajistit fungování sportovních klubů vlastnících sportovní zařízení v prioritních sportovních odvětvích viz dokument »
4.4 Podporovat sportovní kluby s vysokým počtem mládežnických členů viz dokument »
4.5 Informovat sportovní kluby o možnostech čerpání finančních prostředků z jiných dotačních programů (MŠMT, JmK a jiné) viz dokument »
4.6 Průběžně zjednodušovat administrativu v dotačních programech viz dokument »
4.7 Prezentovat veřejnosti městský portál Kam za sportem v Brně, kde jsou zveřejněny základní informace o brněnských sportovních klubech viz dokument »
4.8 Podporovat handicapované sportovce samostatným dotačním programem viz dokument »
4.9 Aktualizovat pasportizaci sportovišť na území města Brna viz dokument »
5.1 Do roku 2021 vybudovat sportovně-rekreační areál v lokalitě Za Anthroposem viz dokument »
5.2 Nabídnout pozemky, případně projekty města, které jsou určeny pro sportovně-rekreační využití, investorům pro zřízení plánovaných rekreačních sportovišť viz dokument »
5.3 Při úpravách územního plánu zachovat plochy již určené pro sport a vyčleňovat v upravovaných lokalitách nové plochy pro sportovně-rekreační využití viz dokument »
5.4 Podpořit investory se zájmem o budování rekreačních sportovišť, kterých je v infrastruktuře rekreačního sportu nedostatek nebo je po nich zvýšená poptávka viz dokument »
5.5 Pokračovat v budování sítě cyklostezek v rámci města Brna v návaznosti na síť cyklostezek v regionu viz dokument »
5.6 Podporovat investiční projekty v majetku sportovních klubů, které jsou určeny pro oblast rekreačního sportu viz dokument »
5.7 Podporovat budování lokálních outdoorových sportovišť na území města ve správě městských částí, a to především v místech s hustou zástavbou a v nových rozvojových lokalitách vč. hřišť pro seniory. Zajistit jejich údržbu (lezecké stěny, workout posilovny, malá hřiště, kluziště, in-line stezky, běžecké tratě, parkurová hřiště apod.) viz dokument »
5.8 Podporovat budování lokálních outdoorových sportovišť pro handicapované spoluobčany a zajistit údržbu těchto sportovišť viz dokument »
6.1 Zajistit provoz a údržbu vybudovaných rekreačních areálů z úrovně správce, postupně modernizovat tato sportoviště viz dokument »
6.2 Umožnit veřejnosti využití sportoviště u základních škol v odpoledních hodinách a o víkendech v takovém režimu, který umožní sportoviště využívat, a zároveň nebude docházet k jeho poškozování viz dokument »
6.3 Zajistit pokračování a rozšiřování projektu Sportovci do škol. Tento projekt byl zahájen v roce 2015 a dal si za cíl motivovat žáky ke sportování. Je do něho zapojeno asi 30 základních škol (počet se meziročně mění). Statutární město Brno podporuje projekt finančně. V jeho rámci docházejí jednou týdně do družiny sportovní trenéři a seznamuji děti teoreticky i prakticky s různými sporty. Na školách se sporty mění podle zájmu o sportovní odvětví a podmínek jednotlivých škol. Tato sportovní aktivita je dětem nabízena bezplatně, jde jak o kolektivní sporty (fotbal, basketbal, volejbal, florbal, baseball aj.), tak o individuální (atletika, gymnastika, plavání, zápas aj.) Do projektu jsou zapojeni i studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a zástupci brněnských vrcholových sportovních klubů viz dokument »
6.4 Realizovat projekty se sportovní tématikou pro občany města s možností jejich aktivního zapojení (např. Olympijský festival Brno 2018) viz dokument »
6.5 Podporovat projekt Den náborů, ve kterém mají děti s rodiči možnost se na jednom místě seznámit se sportovními disciplínami i se sportovními kluby, které ve městě Brně sportovní činnost provozuji viz dokument »
6.6 Podporovat projekt Den sportovišť, při kterém mají občané možnost navštívit většinu významných brněnských sportovišť, včetně jejich zázemí, a dle možností aktivně využít dané sportoviště viz dokument »
6.7 Podporovat pořádání masových akcí celoměstského a nadregionálního významu (např. Vokolo prýglu, Brněnský půlmaraton, seriál terénních běhů apod.) a vytvořit k jejich pořádání pozitivní součinnost viz dokument »
6.8 Implementovat do internetové aplikace Kam za sportem v Brně informace o veřejných sportovištích a jejich vybavenosti, informace o pořádaných masových sportovních akcích pro širokou veřejnost všech věkových kategorií a o utkáních významných brněnských družstev v celorepublikových soutěžích viz dokument »
Znak BrnoProgram rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020
3.3 Podpora rozvoje resortu Brněnská přehrada viz dokument »
TISK
i