Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
10.5 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření viz dokument »
17.1 Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
17.2 Založit energetickou spotřebu na čistých OZE (obnovitelných zdrojích energie) viz dokument »
17.3 Snížit celkovou energetickou spotřebu při postupném zvyšování energetické účinnosti viz dokument »
17.4 Zvýšit podíl místních obnovitelných zdrojů na energetickém zásobování města na základě technologických inovací viz dokument »
17.6 Integrovat Brno do evropských iniciativ v oboru OZE a na implementaci celoevropského gridu umožňujícího propojení, vývoz a dovoz čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit ztráty spojené s variabilitou těchto zdrojů viz dokument »
18.3 Podpořit recyklaci a znovuvyužití odpadních vod a produktů jejich čištění viz dokument »
18.4 Předcházet vzniku odpadů (průmyslových i komunálních) a podpořit jejich znovuvyužití viz dokument »
18.5 Nakládat s bioodpady jako se zdrojem pro městské zemědělství a další aktivity vč. produkce bioplynu (zavést třídění, recyklaci a znovuvyužití biologicky rozložitelného odpadu (BRO)) viz dokument »
18.8 Dlouhodobě vzdělávat obyvatelstvo v oblasti udržitelného rozvoje, zdrojové i potravinové soběstačnosti nebo volby výrobků s nízkým dopadem na životní prostředí viz dokument »
18.11 Nahradit primární suroviny druhotnými viz dokument »
19.2 Snížit produkci komunálního odpadu, odstranit skládkování a jeho důsledky viz dokument »
19.3 Zvýšit podíl tříděného odpadu a míry jeho recyklace viz dokument »
19.4 Podpořit růst efektivity energetického využití odpadu pro výrobu tepla viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoAkční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno
1.1 Energeticky úsporná opatření na budovách a zařízeních v majetku města. viz dokument »
1.2 Energeticky úsporná opatření v bytovém a domovním fondu viz dokument »
1.3 Opatření v terciárním sektoru (mimo majetek města) viz dokument »
1.4 Opatření ve veřejném osvětlení. viz dokument »
1.6 Opatření v místní výrobě elektřiny viz dokument »
Znak BrnoPlán odpadového hospodářství statutárního města Brna 2017-2025
1.1 Od roku 2017 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů), zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů viz dokument »
6.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
6.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
7.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 viz dokument »
7.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020 viz dokument »
7.3 Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 viz dokument »
7.4 Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 viz dokument »
7.5 Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.6 Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
8.1 Podporovat cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Od roku 2017 dosáhnout požadovanou úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
11.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
11.2 Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, a tak snižovat negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
Znak BrnoÚzemní energetická koncepce statutárního města Brna (2018)
1.1 Bezpečnost dodávek energie viz dokument »
1.2 Konkurenceschopnost (energetiky a sociální přijatelnost) viz dokument »
1.3 Udržitelnost (podpora udržitelného rozvoje) viz dokument »
2.1 Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií viz dokument »
2.2 Realizace energetických úspor viz dokument »
2.3 Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie viz dokument »
2.4 Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla viz dokument »
2.6 Rozvoj energetické infrastruktury viz dokument »
2.7 Ostrovy elektrizační soustavy viz dokument »
Znak BrnoAkční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019)
1.1 Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií viz dokument »
1.2 Realizace energetických úspor viz dokument »
1.3 Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie viz dokument »
1.4 Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla viz dokument »
1.6 Rozvoj energetické infrastruktury viz dokument »
1.7 Ostrovy elektrizační soustavy viz dokument »
Znak BrnoPlán udržitelné městské mobility města Brna (2017)
5.5.3 Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20% do r. 2050) viz dokument »
TISK
i