Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
6.1 Snížit vliv faktorů s negativním dopadem na zdraví člověka a prostředí viz dokument »
6.3 Posílit ochranu a obnovu ekosystémů a zvýšit biodiverzitu viz dokument »
7.1 Vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury ve městě viz dokument »
7.2 Revitalizovat stávající zeleň a navázat ji na biokoridory viz dokument »
7.3 Podporovat výsadbu a zakládání nové zeleně (vč. zelených střech či fasád), vodních ploch a toků viz dokument »
7.4 Zvyšovat biodiverzitu ve městě viz dokument »
15.2 Zlepšit kvalitu prostředí města viz dokument »
16.1 Zabezpečit kvalitní a dostatečně kapacitní zdroje a rozvody pitné vody viz dokument »
16.3 Efektivně nakládat s odpadními vodami, minimalizovat vliv „Brna“ na kvalitu vody ve vodních tocích viz dokument »
16.4 Efektivně nakládat s dešťovými vodami viz dokument »
17.1 Zabezpečit dostatečnou energetickou kapacitu z čistých obnovitelných zdrojů energie, a tím snížit zdroj emisí a polutantů, které negativně ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
20.2 Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací) viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoAkční plán udržitelné energetiky a klimatu (2030) - statutární město Brno
1.1 Energeticky úsporná opatření na budovách a zařízeních v majetku města. viz dokument »
1.2 Energeticky úsporná opatření v bytovém a domovním fondu viz dokument »
1.3 Opatření v terciárním sektoru (mimo majetek města) viz dokument »
1.5 Opatření v dopravě viz dokument »
1.6 Opatření v místní výrobě elektřiny viz dokument »
Znak BrnoÚzemní energetická koncepce statutárního města Brna (2018)
2.5 Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů viz dokument »
Znak BrnoAkční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019)
1.5 Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů viz dokument »
Znak BrnoAkční plán zlepšování kvality ovzduší statutární město Brno (2017)
1.1 Aby došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena především tam, kde jsou imisní limity na území aglomerace překračovány viz dokument »
1.2 Aby byla kvalita ovzduší udržena a zlepšována také tam, kde jsou sočasné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů viz dokument »
Znak BrnoPlán udržitelné městské mobility města Brna (2017)
5.5.2 Snížit počet obyvatel trpících nadlimitním hlukem z dopravy (do r. 2025 trpí nadlimitním hlukem z dopravy méně než 5% obyvatel města) viz dokument »
5.5.3 Snížit emise skleníkových plynů a snížit energetickou náročnost dopravy na cestujícího (čtyřnásobný pokles emisí skleníkových plynů do r. 2050 oproti roku 2010, nebo: 1 tuna ekv. CO2 na osobu a rok do r. 2050); pokles celkové energetické spotřeby v dopravě na cestujícího o 20% do r. 2050) viz dokument »
5.5.5 Minimalizovat negativní dopady citylogistiky viz dokument »
TISK
i