Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBrnoRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Brno

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BrnoVize a strategie Brno 2050 (2017)
3.4 Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery viz dokument »
3.6 Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN viz dokument »
6.2 Adaptovat město na klimatickou změnu a aplikovat opatření k jejímu předcházení viz dokument »
7.5 Zajistit dostatek parků pro rekreaci viz dokument »
8.1 Efektivní využívání území města podporující souvislou zástavbu a rozvoj vyvážené sítě lokálních center viz dokument »
8.2 Město krátkých vzdáleností viz dokument »
8.3 Zvýšit možnosti města Brna pro výstavbu bytů a domů ve svých administrativních hranicích na úkor intenzity výstavby v suburbiích viz dokument »
9.1 Kultivovaná výstavba a podpora moderní architektury odpovídající světovým trendům viz dokument »
9.2 Atraktivní, kvalitní a inspirativní veřejná prostranství jako nedílná součást stabilizovaných i rozvojových oblastí města viz dokument »
10.2 Udržet minimálně 15% podíl obecních bytů na celkovém počtu bytů v Brně viz dokument »
10.3 Připravit pro bytovou výstavbu strategicky významné rozvojové lokality určené pro bydlení viz dokument »
10.4 Odstranit zanedbanost stávajícího bytového fondu viz dokument »
10.5 Zlepšit správu obecního bytového fondu se zaměřením na efektivní hospodaření viz dokument »
16.2 Zvýšit protipovodňovou ochranu města v povodí Svratky a Svitavy vč. využití přírodě blízkých protipovodňových opatření viz dokument »
18.9 Zavést a využívat v rámci města, jeho organizací a městských firem systém zeleného zadávání viz dokument »
19.1 Zvýšit čistotu ulic a veřejných prostranství viz dokument »
20.2 Zajistit připravenost města na krizové situace v případě živelných a jiných událostí (prevence a připravenost – např. protipovodňové stěny, cvičení krizových situací) viz dokument »
20.4 Zabránit vzniku „NO-GO“ zón ve městě viz dokument »
21.1 Zajistit shodu nad dlouhodobým směřováním města a metropolitní oblasti (efektivně plánovat na základě dlouhodobé strategie naplňované městem a jeho společnostmi a územně plánovací dokumentace respektované v rámci celé metropolitní oblasti) viz dokument »
21.2 Koncentrovat investice do strategických rozvojových oblastí města a realizovat aktivní majetkovou politiku města viz dokument »
22.1 Fungující a spolupracující metropolitní oblast viz dokument »
22.2 Pevně ukotvit pojem „metropolitní oblast“ jako důležitou prostorovou úroveň v rozvoji území (tvořit normy „metropolitně“) viz dokument »
22.3 Na principu sdílené zodpovědnosti vytvořit a naplnit prostorovou vizi Brněnské metropolitní oblasti, na které panuje konsensus (koncepčně uvažovat „metropolitně“) viz dokument »
22.4 Zvýšit povědomí o přidané hodnotě metropolitní spolupráce mezi obyvateli metropole viz dokument »
23.1 Zjednodušit a zpříjemnit správu města vůči jeho občanům (intuitivní, srozumitelné a konzistentní procesy a formuláře) viz dokument »
23.2 Zajistit jednoduchý přístup ke kvalitním informacím: uživatelsky příjemný, intuitivní a srozumitelný design služeb (tak aby lidé rychle našli, co potřebují a hledají) viz dokument »
23.3 Provázat městskou správu s krajskou a státní elektronickou správou a IS (integrace na systémy e-Governmentu, kraje, případně jiných poskytovatelů a využívání jejich služeb) viz dokument »
23.5 Zabezpečit kontinuitu provozu, zabezpečit data proti ztrátě nebo zneužití, zabezpečit komunikaci vč. bezpečnostní strategie viz dokument »
24.1 Zapojení široké veřejnosti, komunit, odborníků a dalších stakeholderů do samosprávních aktivit města prostřednictvím participačních nástrojů na různé úrovni odbornosti (identifikace a vybudování osobního vztahu s městem) viz dokument »
24.2 Zasazení participačních nástrojů do samosprávných procesů města ve více úrovních (podle míry zájmu, aktivity a odborné způsobilosti občanů) viz dokument »
24.3 Vytvoření a provoz jednotného informačního webového portálu participace, ve kterém budou v přehledné, strukturované a srozumitelné formě představeny oblasti možného vnějšího zapojení do veřejné správy, definovány jednotlivé participační persony a stanoveny transparentní způsoby, jak je možné do konkrétní participační persony vstoupit viz dokument »
24.4 Využít všech dostupných forem komunikace a technologií pro rovné zapojení všech skupin obyvatel do komunikace s veřejnou správou viz dokument »
25.1 Tvorba otevřených dat je součástí všech datových procesů města i městských firem, veškerá data jsou katalogizována, otevřená data pak i zveřejňována viz dokument »
25.2 Aplikace a služby postavené nad otevřenými daty viz dokument »

Koncepce

Znak BrnoAktualizace informační strategie města Brna na období 2020-2024
1.1 Vytvořit platformu pro moderní portál města viz dokument »
1.2 Zavést eIDAS (elektronická identita a důvěryhodné el. dokumenty) viz dokument »
1.3 Zavést pokročilé bezpečnostní technologie a zvýšit úroveň bezpečnosti na všech vrstvách viz dokument »
1.4 Vytvořit sdílený městský cloud postavený na odolné infrastruktuře vč. datových úložišť viz dokument »
1.5 Posílit datovou integraci přes integrační platformu viz dokument »
2.1 Podpořit technologiemi workflow pro elektronicky poskytovatelné služby viz dokument »
2.2 Zavést bezpečnostní standardy pro elektronicky poskytovatelné služby viz dokument »
2.3 Vytvořit katalog ICT služeb se zadefinovanými parametry pro příjemce v cloudu viz dokument »
2.4 Architektonicky řídit ICT města a vytvořit městské ICT standardy viz dokument »
2.5 Poskytovat z informačních systémů data klasifikovaná jako veřejná viz dokument »
3.1 Poskytovat elektr. služby přes internetovou přepážku v uživatelsky intuitivní a jednotné podobě viz dokument »
3.2 Podporovat využívání cloudových služeb městskými firmami viz dokument »
3.3 Rozšířit využívání aplikací v městském cloudu podle závazných standardů viz dokument »
3.4 Posilovat důvěru ve sdílení dat a propagovat otevřená data a jejich využití viz dokument »
4.1 Elektronizace služeb veřejné správy (elektronická radnice) viz dokument »
4.2 Vytvořit moderní, společné a bezpečné ICT města viz dokument »
4.3 Otevření městských dat veřejnosti viz dokument »
Znak BrnoÚzemní energetická koncepce statutárního města Brna (2018)
2.1 Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií viz dokument »
2.8 Inteligentní sítě viz dokument »
Znak BrnoAkční plán k územní energetické koncepci statutárního města Brna (2019)
1.1 Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií viz dokument »
1.8 Inteligentní sítě viz dokument »
Znak BrnoPlán aktivního stárnutí ve městě Brně a jeho evaluace (2012)
3.1 Rozšiřovat bezbariérové prostředí v městě Brně - bezbariérovost budov (veřejných i obytných), chodníků, zastávek MHD, přechodů pro chodce a dalších ploch na území města Brna viz dokument »
3.3 Zkvalitňovat veřejná prostranství formou instalace potřebného mobiliáře a chybějícího vybavení (zábradlí, šikmé plochy, lavičky, veřejná WC atd.), aby pohyb seniorů nebyl spojený s překonáváním překážek a aby pobyt venku plnil pro seniory i rekreační funkci (byl místem odpočinku, setkávání a místem pro volnočasové aktivity seniorů) viz dokument »
4.1 Komplexně a cíleně propagovat aktivity všech poskytovatelů, určené pro seniory i ostatní skupiny obyvatel, volit takové formy propagace, které jsou seniory sledovány - zejména zpravodaje městských částí a Brna, regionální tisk, rozhlas, informační letáky v MHD, nástěnky, informační panely atd. viz dokument »
4.2 Usilovat o pozitivní prezentaci seniorů a jejich aktivit v médiích viz dokument »
4.3 Systematicky a soustavně propagovat činnost organizací, které se věnují seniorům viz dokument »
4.4 Zvyšovat informovanost seniorů o aktivitách realizovaných ve všech městských částech viz dokument »
4.5 Vytvořit a provozovat informační portál s nabídkou aktivit cílených na seniory a systematicky jej propagovat viz dokument »
4.9 Provazovat pořádané akce a aktivity na úrovni města (propojit jednotlivé organizace a jejich aktivity, zvýšit vzájemnou informovanost atd.) viz dokument »
Znak BrnoProgram rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016-2020
1.2 Dodávání on-line a digitálních služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
1.4 Dodávání výzkumných služeb pro město Brno v oblasti CR viz dokument »
2.2 Systematické sdílení informací viz dokument »
2.3 Společný datový sklad viz dokument »
2.4 Spolupráce mezi veřejnou a komerční sférou viz dokument »
2.5 Spolupráce s místními DMO viz dokument »
3.1 Funkční a turisticky přívětivé vstupní brány do města viz dokument »
3.4 Rozšíření možností zpřístupnění areálu BVV viz dokument »
Znak BrnoPlán udržitelné městské mobility města Brna (2017)
5.4.1 Propojit dopravní a územní plánování, zavést principy integrovaného dopravního plánování včetně posílení významu telematických systémů viz dokument »
5.5.4 Zajistit spolehlivost dopravního systému při mimořádných událostech viz dokument »
TISK
i