Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2018

Připravujeme

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst. 6.6. Rožnov

Ve dnech 6. - 8. června 2018 bude Rožnov pod Radhoštěm hostit letní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K tématu podpory řízení kvality v obcích se vyjádří přímo zástupci ministerstev.

Další dva dny naváží 3 paralelní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, projektové řízení, s těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Těšíme se na Vaši účast.

Bližší informace jsou k dispozici ZDE.

O udržitelné energetice ve městech a obcích, 6.6.

Ve středu 6. června 2018 proběhne v Rožnově pod Radhoštěm - jako doprovodná akce letní Školy Zdravých měst - diskusní workshop, který se bude věnovat tématu obnovitelných zdrojů energie v obcích a možnostem jejich financování. Workshop je organizován Národní sítí Zdravých měst ČR ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Vystoupí zde zástupce mezinárodního programu Pakt starostů a primátorů v Evropě a asociace evropských municipalit Energy Cities. Bude možnost se zapojit do diskuze nad aktuálními možnostmi českých měst, jak realizovat energetickou transformaci, dekarbonizaci území, posílení adaptace na klimatickou změnu a zlepšení přístupu občanů k dostupné, levné a čisté energii. Za národní úroveň a současně s informacemi o možnostech finanční podpory vystoupí zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci budou mít také ojedinělou příležitost konzultovat investiční projekty se zástupcem evropské organizace ELENA, která je iniciativou Evropské investiční banky, a která zprostředkovává finance na technickou asistenci a implementaci obnovitelné energetiky, distribuci energie z obnovitelných zdrojů a projekty podporující dopravní infrastrukturu.

Nedílnou součástí workshopu budou ukázky praxe energetických inovací českých měst, které mají již dlouholetou zkušenost s realizací energeticky efektivních řešení a jsou signatáři Paktu starostů a primátorů. Na akci bude také možnost čerpat inspiraci z úspěšných projektů partnerských měst ze Slovenska.

Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů z oblasti energetiky a dalším zájemcům. Počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen, registrace je povinná.

Program akce a registrace ZDE.

Zdravá města připravují červnové DNY BEZ ÚRAZŮ

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů  naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu

Upozornění pro členy NSZM ČR: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

"Evropský týden udržitelného rozvoje 2018" s aktivním zapojením členů NSZM

Již po čtvrté se letos na přelomu května a června koná Evropský týden udržitelného rozvoje. Aktivními realizátory akcí v této kampani jsou již tradičně Zdravá města, obce a regiony ČR. Cílem kampaně je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás. Po úspěšném loňském ročníku se letos chystá několik změn – ta zásadní je, že letos se týden aktivit zaměří na mládež a vzdělávací instituce.

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival, který propaguje myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelným rozvojem žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě.

Během týdne od 31. května do 5. června, se konají nejrůznější akce – přednášky, diskuse, exkurze, výstavy, či sousedská setkání atd. Pozvánky na všechny akce najdou zájemci na webu www.tydenudrzitelnosti.cz. Zde si zároveň organizátoři mohou do ETURu zaregistrovat vlastní akci.

Po loňském úspěšném ročníku, kdy se v ČR konalo rekordních 147 akcí, se letos organizátoři týdne udržitelnosti zaměří více na školy a vzdělávací instituce. Pro pedagogy a vychovatele je připravena speciální sekce na webu, kde jsou k dispozici nejrůznější metodiky pro učitele. Pořadatelé se tím snaží zapojit do festivalu více škol a institucí pro mládež. Učitelé a vychovatelé, kteří chtějí své žáky zapojit do ETURu, ale neví jak, mohou se mohou na www.tydenudrzitelnosti.cz/pro-skoly nechat inspirovat řadou kvalitních materiálů a uspořádat se svým kolektivem  akci na jedno z mnoha zajímavých témat udržitelného rozvoje.

Stalo se

Chytrá a udržitelná města - nejen o technologiích, o lidech především, potvrdilo MMR

V úterý 22. května 2018 se za účasti téměř 80 osob uskutečnil v Praze celostátní seminář NSZM s názvem Chytré a udržitelné město. Tématem byla „smart“ řešení, která současně podporují udržitelný rozvoj právě v prostředí obcí a měst. Celou akcí rezonoval důraz na občana a jeho aktivní zapojení. Záštitu na akcí převzala paní Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Za Ministerstvo pro místní rozvoj, které má téma primárně v gesci jako nedílnou součást urbánní politiky, vystoupil pověřený náměstek David Koppitz. Ve své prezentaci představil koncept inteligentních měst z pohledu MMR. Ocenil dlouhodobou spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a Svazem měst a obcí. Hned v úvodu svého vystoupení zmínil, že MMR aktivně pracuje na tom, aby finance z národních zdrojů měly v chystaném období strategičtější směr a zároveň nebyly jediným zdrojem pro financování rozvoje měst a obcí. „Z naší analýzy dotačních titulů pro obce jsme jich identifikovali více než 100, napříč různými resorty. Je zřejmé, že to není ideální stav, hledáme proto způsob zacílení tak, aby rozvoj měst a obcí nebyl řízen jen nabídkou peněz, ale reálnými potřebami a potenciály. Pojďme soustředit dotační podporu do méně témat a cílit na skutečné přínosy investic. Koncept inteligentních měst je toho nedílnou součástí“, doplnil Koppitz. Ve své prezentaci se rovněž zaměřil na nutnost promyšleného dlouhodobého rozvoje, to znamená vědět, kam ta či daná obec směřuje. Na to teprve navazuje zlepšení technologické infrastruktury, digitalizace, lepší mobilita a práce s daty a jejich využití pro predikci vývoje. Dále představil principy Smart Cities, kde vyzdvihl i roli samotných občanů, kteří jsou „koncovými“ zákazníky veřejných služeb a měli by mít více možností podílet se na místním rozvoji. Obdobně to je i se zapojením firem, např. v rámci jejich společenské odpovědnosti. Technologický pokrok by pak měl jít ruku v ruce s kvalitou plánování a řízení na úrovni samospráv. „MMR jako hlavní koordinační a znalostní partner na národní úrovni chce s prosazováním všech zmíněných principů významně pomoci,“ uzavřel Koppitz.  

prezentaci Středočeského inovačního centra zaznělo, jak významná je široká spolupráce a síťování obcí, firem, škol, ale i muzeí, knihoven a všech dalších hráčů. Významné je poptávat výzkum tak, aby byl užitečný pro to, co je v obcích třeba. „Smart city není o technologiích, ale zejména o aktivním zapojení občanů a dosahování podmínek pro kvalitní život lidí“, doplnila ředitelka centra R. Bízková. Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí představil platformu LepšíMěsta.cz a připravovanou „kuchařku“, kde si město či obec může zadat své požadavky, které chce řešit v oblasti dopravy, energetiky či e-governmentu a najít si modelová řešení vytvářená ve spolupráci s partnery ze soukromého a akademického prostředí. Zmínil otázku financování a hledání i dalších možností nežli jen dotačních titulů. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst, který celou akcí provázel, doplnil informace o mezinárodním programu Zdravé město, kde je možné chytrá řešení dobře kloubit s jejich strategickým směřováním, které současně bere v potaz pohled občanů. Hlavní teze z právě vydaného článku v časopisu Urbanismus a územní rozvoj na téma Chytrá a udržitelná města, představil Tomáš Hák z Univerzity Karlovy, Centra pro otázky životního prostředí.

Dále v programu zazněla tato témata:
[na odkazech si můžete stáhnout přednesené prezentace]
-  spolupráce korporátní, municipální a výzkumné sféry a ukázka z praxe města Vídně [prez. České podnikatelské rady pro UR; ČVUT];
-  využitelnost tzv. big dat ve veřejné sféře, jak a proč pracovat s anonymizovanými daty o poloze mobilních telefonních čísel například v oblastech dopravy, záchranného systému či v územním plánování [prez T-mobile];
-  železniční doprava jako součást čisté mobility a pilotní testování v Kraji Vysočina [prez. Dopravní fakulty Univerzity Pardubice];
-  shrnutí průzkumu, co potřebují města a obce, aby se stali „chytrými“, který proběhl na 120 obcích z ČR [prez. Českoněmecké obchodní komory];

S konkrétní praxí pak zazněly zkušenosti z těchto měst ....
- PRAHA: oblast finančního řízení, využití otevřených dat na příkladu uveřejňování smluv v příslušných registrech [prez. Prahy a společnosti Dynatech];
- OSTRAVA: chytrá řešení pro elektromobilitu a udržitelná mobilita obecně jako součást dlouhodobého strategického plánování města, zapojení se do Paktu starostů a primátorů k udržitelné energetice ad. [prez];
- LITOMĚŘICE: oblast udržitelné energetiky a jejího řízení, hlavně stanovení jasné vize a následně i konkrétních kroků, jak jí dosáhnout, využití dat o spotřebě energie, městský fond úspor energie, inovativní projekty z Horizon 2020 a mnohé jiné [prez].

Fotografie a souhrn prezentací z akce naleznete ZDE.

Nejen o zdraví a prevenci jednaly kraje v Brně. Náměstkyně ministra je podpořila

15.5.2018. Již tradiční pracovní setkání krajů, které se aktivně hlásí k podpoře zdraví a kvality života, hostil tentokráte kraj Jihomoravský. Dne 15. května se v Brně sešli nejen zástupci členských krajů Národní sítě Zdravých měst (NSZM) - regiony Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký a Vysočina, ale účastnili se i zástupci krajů Ústeckého a Jihočeského, Krajských hygienických stanic, regionálních pracovišť Státního zdravotního ústavu (SZÚ) či města Brna.

Velkým lákadlem a zejména pak přínosem pro zasvěcenou diskusi byla účast náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové. Ta, jako dlouholetá ředitelka regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) v Praze, má s programem Zdravé město a dalšími komunitními programy WHO pro podporu zdraví na místní úrovni velmi bohaté zkušenosti. To se projevilo i v tématech, které ve svém vystoupení zdůraznila. Připomenula, že stávající vedení ministerstva si plně uvědomuje, že mimo zdravotnické systémy a služby, je v tématu zcela zásadní osvěta, prevence a zdravotní gramotnost. Města, kraje i experti z terénu v rámci regionálních pracovišť zdravotních ústavů a hygienických stanic - a zejména pak jejich vzájemná spolupráce - hrají zásadní roli. Náměstkyně vyzdvihla sdílení dobré praxe - nejen na domácí, ale i zahraniční půdě. „Česká republika má v Národní síti Zdravých měst velikou oporu. Naše města, obce i kraje jsou velmi aktivní a síť jako taková jim pro to poskytuje velmi dobré a profesionální zázemí, které může závidět i leckterá jiná evropská země - využijte toho“, doplnila náměstkyně Šteflová a poděkovala za řadu inspirací a dobrých praxí, které kraje, města i jejich asociace v podpoře kvality života a související osvětě i přes velmi omezené personální či finanční zdroje realizují.

Mezi tématy, které na akci rezonovaly, byly například chybějící kapacity v oblasti podpory zdraví. Opětovně se ukázalo, že role odborných pracovišť je v této oblasti zásadní, a tam, kde propojení regionálních poboček SZÚ a kraje funguje - například v Libereckém kraji či na Vysočině - jsou viditelné výsledky. Např. je detailně zmapován zdravotní stav populace, ale především jsou „nasazeny“ vhodné osvětové, preventivní či intervenční programy a opatření, které řeší zjištěné nedostatky pro tu či onu lokalitu. Účastníci také projevili zájem o nabídku ověřených preventivních či osvětových programů pro města včetně edukace.

Na akci zazněla řada zajímavých témat a inspirací z praxe: možnost využití dat zdravotních pojišťoven; unikátní analýza životního stylu a zdraví mládeže na Vysočině, kde byly srovnávány údaje z 22 středních škol na bezmála třech stovkách 17 letých studentů, včetně porovnání výsledků s rokem 2012; osvěta ke zdraví a preventivní programy pro zaměstnance krajských úřadů; inspirace v oblasti podpory duševního zdraví, včetně tématu depresí, poruch příjmu potravy či schizofrenie (Jihomoravský k.); podpora pohybových aktivit, ale i chytrých technologií, vazba na metody kvality (Moravskoslezský či Liberecký k.), akce zaměřené na aktivní stáří či zdravý start do života a mnoho dalších. Prezentace a fotodokumentaci z akce naleznete na jednotlivých krajů naleznete zde.

Poděkování patří Jihomoravskému kraji za hostitelství a spolupráci na organizaci akce, ale i všem účastníkům za podnětnou diskusi a inspirace.

31. květen - SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU opět ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se aktivně hlásí řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Zaměření Světového dne bez tabáku v roce 2018 je "Tabák a srdeční onemocnění".

Kampaň zvýší povědomí o spojení mezi tabákem a srdcem a dalšími kardiovaskulárními nemocemi (CVD), včetně mozkové mrtvice, které jsou kombinací hlavních příčin úmrtí na světě.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Více informací naleznete ZDE.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

103 osobních konzultací pro členy – 60 Fór pro veřejnost s 4488 účastníky - 29 mladých a školních Fór – 8 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání – 821 aktuálních strategií - 301 příkladů dobré praxe a 3101 střípků - 7 webových Zpravodajů – 5 webinářů

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2017. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2017. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2018. Podrobné informace o akcích, přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce webu ZdravaMesta.cz.

Výroční zpráva NSZM ČR 2017 v on-line formátu i v PDF je k dispozici ZDE.

Výroční konference asociace Energy Cities v Rennes - Zdravá města byla u toho

Ve dnech 18.- 20. dubna se ve francouzském městě Rennes konala výroční konference asociace Energy Cities. Akce se spolu se zástupci kanceláře NSZM ČR účastnila Zdravá města Litoměřice, Rožnov pod Radhoštěm a také slovenští partneři z Únie miest Slovenska a města Trnava. Hlavními tématy konference byly energetická transformace municipalit k obnovitelné energii, nulové uhlíkové emise do roku 2050, iniciativa Pakt starostů a primátorů, sdílení úspěšných projektů mezi evropskými městy a aktuality v postupech a strategiích koordinovanými Evropskou komisí.

První den programu konference byl věnován starostům evropských měst a reprezentantům mezinárodních institucí, kteří diskutovali nad budoucí strategií EU v oblasti energetiky, legislativními změnami pro období 2019 - 2024 a finančními zdroji pro programové období 2020 -2027. Dále se zástupci Zdravých měst zúčastnily zajímavých prohlídek a workshopů, kde byly k vidění např. projekty rekonstrukcí sociálních bytových domů a sídlišť s nízkou energetickou náročností, tzn. „retro-fitting“. Druhý den konference byly představeny nové možnosti mezisektorové finanční spolupráce ve vytváření kapacit pro implementaci energetických inovací ve městech, se zapojením občanů a dalších aktérů.

Více informací můžete najít na: http://www.annualconference.energy-cities.eu/ nebo na twitter.com/energycities

https://twitter.com/ZdravaMesta/status/987242364975632384

 

Politici, koordinátoři a experti diskutovali o tématu Zdraví obyvatel

Téměř 70 účastníků z řad politiků, zdravotních expertů, koordinátorů a dalších zájemců z měst a obcí se sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Zdraví obyvatel - téma před komunálními volbami 2018. Akce proběhla pod záštitou pana Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví.

Úvodního slova se ujal ředitel Národní sítě Zdravých měst a představil nejnovější aktivity, aktuality i služby, která asociace svým členům poskytuje. Vyzdvihl fakt, že systémová podpora zdraví a s ní související kvalita života jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR a je nezbytnou součástí snahy o komplexní udržitelný rozvoj. Zdůraznil, že je důležité, aby města zpracovala svoji odbornou koncepci postupu – Zdravotní plán, v rámci které budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity vůči podpoře zdraví, a která bude provázána na každoroční řízení financí v rozpočtu města, příp. získávání podpory z externích zdrojů.

Doktor Stanislav Wasserbauer z regionálního pracoviště SZÚ v Jihlavě se ve své prezentaci věnoval otázce, jak je pro komunálního politika využitelné téma zdraví.  Zdůraznil důležitost analýz a hodnocení zdravotního stavu obyvatel. Závěrem sdělil, že vedení měst, obcí a regionů se ne vždy daří využívat komunikační potenciál, který v sobě téma zdraví a zdravotního stavu nese.  Současně připomenul, že obce disponují řadou nástrojů, jak zdravotní stav svých obyvatel ovlivnit - dotační programy, projekty a osvětové kampaně na podporu zdraví a zdravého životního stylu, veřejná fóra kde lze téma zdraví diskutovat a plánovat s občany ad.

Následně vystoupil ředitel KHS Libereckého kraje Vladimír Valenta, který na konkrétním příkladu karcinomu prsu u žen v Libereckém kraji ilustroval souvislosti mezi včasnou prevencí, dostupností relevantní zdravotnické péče a také komplexním screeningem tohoto onemocnění.

Předsedkyně Národní sítě podpory zdraví, Kateřina Janovská, se ve své prezentaci zabývala tématem co a jak mohou či nemohou města a obce ovlivnit zdravotní politikou obce. Nejprve připomenula základní determinanty zdraví, zmínila také alarmující poměr mezi investicemi vynaloženými na léčbu nemocí a na prevenci (v ČR jen 3%). Uvedla, že z pohledu obcí je základem systémový přístup, na jehož počátku stojí analýza rizik a znalost zdravotního stavu obyvatel.  Teprve na tuto analýzu může navázat zdravotní plán či politika, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dobré zdraví obyvatel. Kromě podpory zdravého životního stylu formou kampaní, osvěty či pozitivních vzorů je také třeba, aby obce pečovaly o své prostředí (příprava na demografické změny, změnu klimatu, prevence kriminality ad.). Příklady těchto řešení lze nalézt například v Galerii udržitelného rozvoje, internetovém rozcestníku, který provozuje Národní síť Zdravých měst.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ladislav Dušek seznámil účastníky se zdroji dat pro hodnocení ukazatelů zdraví na regionální a místní úrovni. Představil Národní zdravotnický informační systém (NZIS), který v posledních letech prodělal zásadní proměnu. Jedná se o jednotný celostátní informační systém veřejné správy, v němž jsou shromažďovány a zpracovány osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev a od poskytovatelů zdravotních služeb. V poutavé prezentaci uvedl současný stav tohoto informačního systému, další směřování jeho vývoje a možnosti provázání dat do území – zejména na krajskou úroveň.

V závěru semináře proběhla diskuse a následně navázalo zasedání Valné hromady NSZM (uzavřené jednání pro členy asociace).

Všem prezentujícím i účastníkům děkujeme za zajímavé informace a příjemnou atmosféru.

Veškeré informace k akci a prezentace naleznete ZDE.

Za spolupráci na akci děkuje NSZM ČR svým odborným partnerům:
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ústav pro zdravotní gramotnost
Národní síť podpory zdraví, z.s.
Zdravá Vysočina, z.s. 

 


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.