Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Komunitní plán zdraví a kvality života Vsetín (2008)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / DOPRAVA
A.1 Bude dopracován systém nakládání s odpady, vč. osvěty obyvatel
A.1.1 Dopracovat systém nakládání s odpady
A.4.2.2 Vybudovat závod na zpracování biologického odpadu (LCO 2. etapa)
A.4.2.3 Vyhledávat a likvidovat černé skládky, vč. prevence jejich vzniku
A.4.2.4 TS s.r.o. - nakupovat recyklační kontejnery
A.4.2.5 Pravidelně likvidovat autovraky pro mikroregion
A.4.2.6 Vybudovat logistické centrum odpadů - II. etapa
A.4.2.7 Pravidelně mobilně sbírat a svážet nebezpečný odpad.
A.4.2.8 Optimalizovat odvoz a likvidovat odpad ze sídlišť
A.2 Proběhne ekologizace dopravy
A.3 Bude řešena silniční siť, chodníky, zklidňování dopravy, doprava v klidu
A.3.1 Budovat bezbariérové přístupy a přejezdy; zvýšit bezpečnost a účelnost přechodů pro chodce
A.3.1.1
A.3.1.2
A.3.1.3
A.3.1.4
A.3.2 Řešit parkoviště a garáže
A.1.2.7 Řešit parkoviště a obslužné komunikace čp. 1126
VSI
A.1.2.8 Vybudovat parkoviště Rokytnice
VSI
A.1.2.9 Vybudovat parkoviště Hrbová
VSI
A.1.2.10 Vybudovat parkoviště Jasénka
VSI
A.3.3 Zklidňovat dopravu
A.1.5.2 Řešit zjednosměrnění ulice "Na Dolansku" dle výsledku dopravních studií a požadavků občanů z této lokality
A.1.5.3 Provádět měření rychlosti (statické, mobilní)
MP
A.1.5.4 Oslovit dopravní firmy v souvislosti s dodržováním rychlosti
A.1.5.5 Realizovat preventivní opatření ke zpomalení vozidel (radar, cedule „měřený úsek")
A.1.5.6 Ověřit možnosti přemístění firem zatěžující obyvatele hlukem a imisemi do průmyslových areálů
A.4 Budou dokončeny započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.4.1 Dokončit započaté a plánované projekty na zlepšení kvality životního prostředí
A.6.1.2 Zřídit sběrný dvůr (Kaufland)
A.6.1.3
A.6.1.4 Kogenerační jednotka městské lázně
A.6.1.5 Dokončit vodovod Semetín - III. etapa
VSI
A.6.1.6 Realizovat logistické centrum odpadů I.
A.6.1.7 Zřídit sběrný dvůr
A.6.1.8 Realizovat plynofikaci Janišov
VSI
A.6.1.9 Plynofikace Lázky
VSI
A.6.1.10 Dokončit plynofikace Dlůhé
VSI
A.6.1.11 Dořešit kompostování ve městě
A.5 Bude k dispozici dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.5.1 Zajistit dostatek objektivních informací o stavu životního prostředí
A.7.1.1 Prezentovat výsledky a formy monitorování ŽP ve městě
A.7.1.2 Zpracovat a prezentovat hlukové mapy města
A.7.1.3 Sčítat dopravu - získat výsledky od ŘSD
A.7.1.4 Vydat a distribuovat osvětové a informační materiály pro školy, občany o nakládání s odpady
A.7.1.5 Popularizovat životní prostředí formou letáků, map ap.
A.7.1.6 Monitorovat studánky
A.6 Bude uplatňováno aktivní vodní hospodářství
A.6.1 Opatření ke zlepšení kvality vody - projekt Čistá Bečva
A.8.1.2 Připravit Projekt Čistá Bečva II.
A.7 Bude řešena problematika chovu zvířat ve městě
A.7.1 Řešit problematiku chovu zvířat ve městě
A.9.1.1 Provozovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.2 Rekonstruovat městský útulek pro zvířata
A.9.1.3 Kastrovat psy a kočky v útulku
A.9.1.4 Rozmístit stojany se sáčky na psí exkrementy
A.9.1.5 Deratizovat v městských nemovitostech
A.9.1.6 distribuovat informační a osvětové materiály pro majitele psů
A.9.1.7 Provádět velkoplošné deratizace
A.8 Bude zlepšována činnost Technických služeb ve městě
A.8.1 Zlepšovat podmínky pro činnost Technických služeb ve městě
A.10.1.1 Ustanovit pracovníka odpovědného za čistotu a údržbu vybraných částí města
A.10.1.2 Vyhledávat a účastnit se projektů k vícezdrojovému financování
A.10.1.3 Opravovat chodníky, parkoviště, cyklostezeky
A.10.1.4 Udržovat místní komunikace
VSI
A.9 Město bude podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.9.1 Podporovat ekologické chování obyvatel, podniků a organizací na území města
A.5.2.2 Informovat k ekologickému chování- místní tisk
A.5.2.3 Vyvozovat opatření z energetických auditů
VSI
A.10 Bude řešen nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.10.1 Řešit nedostatek stavebních míst individuální bytové výstavby
A.11.1.1 Vybírat vhodné lokality pro výstavbu rodinných domů
VSI
A.11 Občané budou bydlet v příjemném, klidném, zdravém a podnětném prostředí a uvědomí si zodpovědnost za kvalitu životního prostředí, ve kterém žijí
A.11.1 Uchovat stávající a budovat nové klidové a odpočinkové zóny pro občany a návštěvníky města
A.2.2.4 Vybudovat promenádu/odpočinkové zóny kolem Bečvy
VSI
A.2.2.5 Čištit koryta vodních toků od odpadků, sekat a udržovat břehové porosty
A.2.2.6 Přísně postihovat projevy vandalismu a znečišťování veřejného prostranství
MP
A.11.2 Zlepšit péči o byty, domy a jejich okolí, s aktivním zapojením občanů
A.2.3.1 Soutěž "O nejhezčí zahrádku a předzahrádku"
A.2.3.2 Ustanovit správce pro každou nemovitost - zodpovídat za čistotu okolí domu
VSI
A.11.3 Situovat výrobu do průmyslových zón města, s důrazem na maximální využití stávajících průmyslových zón a objektů
A.2.4.1 Regenerovat "brownfields" - vyhledávat dotační programy, v rámci OPPP
A.11.4 Vybudovat důležité prvky občanské vybavenosti
A.2.5.1 Vybudovat sportoviště - hřiště v sídlištích
A.2.5.2 Víceúčelové hřiště u SPŠS - podíl města
A.2.5.3 Posoudit možnosti vybudovat veřejné WC, letní kino
A.2.5.4 Doplňovat světelné zdroje a optimalizovat světelnou intenzitu
A.11.5 Provést regeneraci a humanizaci sídlišť a některých objektů
A.2.6.2 Regenerovat panel. sídliště Jasenka, parkoviště
A.2.6.3 Regenerovat panel. sídliště Sychrov
VSI
A.2.6.4 Pítko - Dolní náměstí a Panská zahrada
A.2.6.5 Meteorologický sloup - Dolní náměstí
A.2.6.6 Vysadit nové stromy a keře v sídlištích a udržovat stávající porosty
A.2.6.7 Postupně vybudovat kryté autobusové zastávky
A.2.6.8 Pravidelně kontrolovat a udržovat dětské hřiště, pískoviště a lavičky
A.2.6.9 Regenerovat další sídliště -Rokytnice
VSI
A.11.6 Snižovat hlučnost a prašnost ve městě
A.2.1.5 Řešit hlukovou zátěž v Rokytnici
A.2.1.6 Strojně a ručně čištit město
A.2.1.7 Vysadit nové stromy a keře v místech soustředěné dopravy
A.2.1.8 Kropit a čištit město a městské komunikace
A.11.7 Zatraktivnit město pro turisty i občany
A.2.7.2 Vysadit nové stromy a keře
A.2.7.3 Vybudovat naučné stezky ve Vsetíně a okolí
A.2.7.4 Rekreační areál Prameniště Ohrada - zpracovat studie
A.12 Bude zvýšena ekologická stabilita lesa
A.12.1 Uplatňovat i nadále ekologické přístupy lesního hospodaření v městských lesích
A.12.1.1 Ekologicky přístupovat k lesnímu hospodaření v městských lesích
A.12.1.2 Vybudovat Arboretum Semetín
A.12.1.3 Městské lesy - komunikace Poloma
A.12.1.4 Městské lesy - lesní cesta Hůbočí
A.12.1.5 Městské lesy - komunikace Dušná-Vsetín
A.12.1.6 Systém kontroly úprav lesních cest po těžbě, vč. sankcí
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / SOCIÁLNÍ OBLAST
B.1 Dokončení a realizace Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
B.1.1 Dokončit a realizovat cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
G.2.1.4 Realizovat cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb a péče o občany
B.2 Dokončení a realizace Zdravotního plánu města Vsetína
B.2.1 Dokončit a realizovat aktivity Zdravotního plánu města Vsetína
G.1.8.1 Realizovat aktivity Konceptu podpory zdravotnictví a Zdravotního plánu města Vsetína
C. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
C.1 Vzdělávací a výchovná zařízení budou svým vzhledem a obsahem výchovně vzdělávacích aktivit chloubou města
C.1.1 Výchovně vzdělávací proces orientovat v souladu se současnými trendy.
C.1.2.4 Nabízet školám a školským zařízením výukové programy a projekty "ŠKOLA - místo k životu", projekt M.R.K.E.V., M.R.K.V.I.Č.K.A.
C.1.2.5 Snažit se vybudovat společenské centrum pro naplňování principů integrace v rámci ČR "Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín"
C.1.2.6 Realizovat projekt "Dobrá škola"
C.1.2.7 Analyzovat a vyhodnotit výsledky zavádění školního vzdělávacího programu v 3. a 8. třídách
C.1.2.8 Realizovat projekt "Učitelky mateřských škol staví evropské mosty"
C.1.2.9 Realizovat kulturní program ke Dni učitelů
C.1.2.10 Realizovat energeticky úsporná opatření v ZŠ Luh - zejména výměnu oken
C.1.2 Školy a školská zařízení se budou aktivně zapojovat do nabízených projektů v rámci regionu i ČR.
C.1.3.2 Realizovat projekt Zdravá škola
C.1.3.3 Spolupracovat s OS Líska v oblasti EVVO, odborná a metodická pomoc školám a NNO
C.1.3.4 Spolupracovat se středisky ekologické výchovy Pavučina
C.1.3.5 Realizovat projekt "SUPERSTAR"
C.1.3.6 Realizovat projekt Tančírna - taneční soutěž pro žáky základních škol spádové oblasti Vsetína
C.1.3.7 Vyhledávat nové projekty a dotační tituly
C.1.3.8 Realizovat zavedení do dalších škol projekt "Spolu"
C.1.3.9 Realizovat projekt "Hodnocení pohybové aktivity dětí MŠ"
C.1.3 Otevřít školy a školská zařízení veřejnosti a podporovat jejich aktivity.
C.1.4.1 Postupně obnovovat zařízení a podporovat volnočasové aktivity
C.1.4.2 Den bez bariér města Vsetín - den bariér v nás a kolem nás
C.1.4.3 Usilovat o získání dotace na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Ohrada a ZŠ Sychrov
C.1.4 Realizovat opravy, údržbu a rekonstrukce školských budov včetně příslušenství v souladu s potřebami a rozpočtem města.
C.1.1.2 Realizovat investiční akce, opravy a údržbu ve školských budovách a ostatních PO
C.1.1.3 Podporovat údržby, opravy a modernizace budov příspěvkových organizací města
C.1.1.4 Postupně rekonstruovat školní kuchyně, které nevyhovují hygienickým normám
C.1.1.5 Realizovat projekt Blíž k přírodě, blíž k sobě - revitalizace zahrad u MŠ u ZŠ
C.1.1.6 Realizovat audit "Soulad školních zařízení s hygienickými předpisy"
C.1.5 Realizovat šetření spokojenosti se školou (žáci, rodiče, pedagogové)
C.1.5.1 Realizovat šetření spokojenosti se školou mezi žáky, rodiči a pedagogy
C.2 Školy a školská zařízení budou vychovávat k šetrnému vztahu k životnímu prostředí a usilovat o ekologizaci svého provozu.
C.2.1 Realizovat a podporovat vzdělávací a osvětové aktivity v oblasti EVVO.
C.2.1.1 Realizovat semináře pro vedení škol, učitele a správní zaměstnance
C.2.1.2 Navrhnout získání statutu "Krajské ekologické centrum" pro Hájenku Semetín
C.3 Bude probíhat výchova ke zdravému životnímu stylu
C.3.1 Realizovat programy a aktivity k výchově ke zdravému životnímu stylu.
C.3.1.2 Běh kolem MŠ Vsetín, Benátky
C.3.1.3 Realizovat konferenci v rámci Zdravých měst na aktuální téma ve Vsetíně
C.3.1.4 Realizovat výchovné a osvětové programy Zdravotního ústavu a MěÚ Vsetín
C.3.1.5 Realizovat metodickou činnost projektu "Škola podporující zdraví" pro krajskou úroveň
C.3.1.6 Realizovat setkání Zdravých škol ve Zdravých městech uspořádané ve Vsetíně
C.3.1.7 Realizovat filmový cyklus "Film a škola" pro ZŠ a SŠ
FK
C.3.1.8 Realizovat projekt "Školní klub jako komunitní centrum"
C.3.1.9 Realizovat konferenci "Škola - místo k životu"
C.3.1.10 Podporovat aktivity Dětského parlamentu Vsetín včetně Dětských slyšení
C.3.1.11 Projekt Paragraf 11:55 - pokus o opakování
C.3.1.12 Dětské slyšení
C.3.1.13 Odměňovat nejlepší maturanty
C.3.1.14 Pasovat prvňáčky do čtenářského stavu
C.3.1.15 Realizovat projekt seznámení a spolupráce školek s MVK
MVK
C.3.1.16 Realizovat setkání ředitelek MŠ na zdravé škole ZŠ LUH
C.3.1.17 Podporovat realizaci sportovních aktivit ve školních sportovních klubech při ZŠ
C.3.1.18 Realizovat sérii sportovních aktivit ve spolupráci se školním sportovním klubem ZŠ Luh
C.3.1.19 Jako partner spolurealizovat projekt Zelená pro Zlínský kraj
C.3.1.20 Podporovat sportovní aktivity ve sportovním klubu v ZŠ Luh
C.3.1.21 Realizovat mezinárodní sportovní utkání mezi ZŠ Luh, ZŠ Trenčianské Teplice a RHS Wachau Spitz
C.4 Organizace na území města budou nabízet vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel včetně vícegeneračních programů
C.4.1 Podporovat fungující aktivity - vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
C.4.1.2 Podporovat vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost
C.4.1.3 Podporovat program celoživotního vzdělávání "Univerzta třetího věku"
C.4.1.4 Podporovat a realizovat vzdělávací a výchovné aktivity jednotlivých NNO
C.4.1.5 Umožnit a podporovat přístup k internetu
C.4.1.6 Projekt "Centrum celoživotního vzdělávání" a projekt "Ženy na trhu práce"
C.4.1.7 Podporovat cyklus Film a škola pro SŠ v rámci školního vyučování
C.4.1.8 Usilovat o realizaci projektu na rekonstrukci budovy bývalého okresního úřadu a její změnu účelu užívání na pobočku vybrané vysoké školy
C.5 Bude podporováno funkční propojení školní výuky a praxe, dále bude usilováno o větší flexibilitu škol s ohledem na poptávku po pracovní síle regionu
C.5.1 Spolupracovat s úřadem práce, školami a podnikatelskými subjekty.
C.5.1.1 Realizovat veletrh vzdělávacích a pracovních příležitostí
ÚP
C.5.1.2 Realizovat pracovní setkání zástupců ÚP, ředitelů škol a výchovných poradců ZŠ
ÚP
C.6 Mladí obyvatelé budou motivováni k zájmu o současnost i budoucnost města a o osobní rozvoj
C.6.1 Podporovat pozitivní vztah mladých lidí k městu a k regionu (vhodná motivace k aktivnímu zapojení)
C.6.1.1 Podporovat a realizovat výtvarné a literární soutěže
C.6.2 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovy
C.6.2.1 Podporovat projektové vyučování a osobnostní sociální výchovu se Střední zdravotnickou školou Vsetín
C.6.3 Podporovat sounáležitost k regionu, obci
C.6.3.1 Podporovat volnočasové aktivity a organizace propagující region, obec.
C.7 Bude podporována integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do podmínek základního školství
C.7.1 Usilovat o vyšší míru spolupráce mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
C.7.1.1 Podporovat spolupráci mezi jednotlivými typy škol, NNO působícími v této oblasti a rodinou
C.7.2 Přesunout z položky C.1.1.2
D. VOLNÝ ČAS / KULTURA / SPORT
D.1 Budou komplexně podporovány volnočasové aktivity
D.1.1 Pokračovat ve stávajícím grantovém systému města
D.5.1.2 Podpořit NNO na území města prostřednictvím grantového systému
D.5.1.3 Podpořit formou grantů 700. výročí města Vsetína
D.5.1.4 Podpořit společné akce Zdravých měst
D.1.2 Podporovat volnočasové aktivity na školách a školských zařízeních.
D.5.2.2 Podpořit, aby na všech základních školách působil kvalifikovaný pedagog volného času (vychovatel školního klubu)
D.5.2.3 Podpořit činnosti školních klubů, školních sportovních klubů a školních družin
D.5.2.4 Podpořit činnosti střediska volného času Alcedo
D.5.2.5 Podpořit spolupráci škol a střediska volného času Alcedo
D.5.2.6 Podpořit atletické závody - mezinárodní partnerská města
D.1.3 Zajistit nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy volného času a dobrovolníky pracujícími s dětmi a mládeží.
D.5.3.1 Realizovat vzdělávací programy v rámci projektu "Univerzita volného času"
D.5.3.2 Vzdělávací programy Junáka
D.5.3.3 Kurz ČČK - dobrovolný zdravotník
D.5.3.4 Informovat o nabízených vzdělávacích programech pro NNO - noviny, letáky
D.5.3.5 Vzdělávací programy A-TOM
D.1.4 Zajistit dostupnost informací o nabídce volnočasových aktivit.
D.5.4.1 Prezentovat aktivity neziskových organizací
D.2 Budou budována a spravována hřiště a sportoviště.
D.2.1 Podporovat aktivity
D.2.1.12 Postupně opravovat dětská hřišťě na sídlištích
D.2.1.13
D.2.1.14 Zajistit pravidelné veřejné bruslení pro veřejnost
D.2.1.15 Zajistit provoz venkovní ledové plochy Na Lapači
D.2.1.16 Jednat s HC Vsetín o možnosti veřejného bruslení
D.3 Bude podporován sport na rekreační i profesionální úrovni.
D.3.1 Realizovat a rozšiřovat stávající aktivity
D.3.1.7 Podorovat Běh naděje
D.3.1.8 Podporovat mezinárodní týden turistiky
D.3.1.9 Udržovat a značit turistické trasy
D.3.1.10 Podporovat závody na umělé horolezecké stěně
D.3.1.11 Podpořit sportovní turnaje a závody pro neregistrované hráče (veřejnost)
D.3.1.12 Podpořit závody horských kol mládeže
D.3.1.13 Podpořit vsetínskou padesátku - na hřebenu Vsetínských vrchů
D.3.1.14 Podpořit cyklistické vyjížďky do okolí Vsetína na horských kolech
D.3.1.15 Optimalizovat síť cyklostezek a cyklotras
D.3.1.16 Podpořit činnosti vsetínské floorbalové ligy
D.3.1.17 Podpořit činnost vsetínské hokejbalové ligy
D.3.1.18 Podpořit kulturní kalendář města Vsetína
D.3.1.19 Vytvořit podmínky pro mládežnický a seniorský hokej
D.3.1.20 Propagovat hromadnou dopravu Vsetín-Velké Karlovice a Vsetín-Dušná pro využití lyžařských běžeckých tratí a cyklotras
D.3.1.21 Rekonstruovat koupaliště u SPŠS
D.4 Bude podporováno aktivní zapojení občanů a NNO do kulturních a společenských aktivit.
D.4.1 Podporovat aktivity občanů a zájmových skupin při vytváření akcí pro veřejnost.
D.6.1.5 Podpořit tradiční kulturní a společenské akce pořádané městem Vsetín nebo zahrnuté v rozpočtu města
D.6.1.6 Realizovat akce zaměřené k výročí 700. let města
D.6.1.7 Uspořádat na školách anketu mapující kulturní preference mládeže
D.6.1.8 Podpořit komunitní akce - Jede se na rodinný výlet, Živý Betlém aj.
DK
D.6.1.9 Podpořit akce ke Dni dětí
D.6.1.10 Podpořit kampaně Zdravých měst
D.6.1.11 Podpořit týden knihoven
MVK
D.6.1.12 Podpořit projekt Prázdninová knihovna MVK
MVK
D.6.1.13 Uspořádat Reprezentační vševalašský bál
D.6.1.14 Podpořit společné zpívání koled na náměstí
D.6.1.15 Uspořádat soutěž Chrám i tvrz
DK
D.6.1.16 Připravit a realizovat projekty Bijáček, Letní filmový maratón, cyklus „Film a škola“, Filmové informační středisko, Studentský filmový klub, filmové semináře, Filmový cyklus pro seniory.
DK
D.6.1.17 Podpořit soutěž dětských zpěváčků Vsetínský slavíček
D.6.1.18 Podpořit o.s. Lidový dům (amatérské divadlo)
D.4.2 Podporovat výstavní činnost galerií ve městě.
D.6.2.1 Podpořit výstavy v galerii Stará radnice a výstavní síň MěÚ
DK
D.5 Bude podporován neziskový sektor na území města
D.5.1 Podporovat neziskový sektor na území města.
D.4.1.5 Zveřejnit seznam všech NNO s krátkou anotací jejich činnosti
D.4.1.6 Podporovat informační servis pro NNO
D.4.1.7 Vzdělávací a konzultační činnosti pro NNO
D.5.2 Podporovat práci dobrovolníků ve všech oblastech neziskového sektoru.
D.4.2.1 Podpořit setkání vedení města se zástupci z řad dobrovolníků
D.4.2.2 Podpořit činnosti Dobrovolnického centra
D.6 Budou opravovány, udržovány a zvelebovány kulturní památky na území města Vsetína
D.6.1 Podporovat opravu a údržbu kulturních památek na území města
D.7.1.1 Podpořit dotační program na opravy a údržbu kulturních památek na území města
D.7 Budou komplexně řešeny a zkvalitněny kulturní, shromažďovací a společenské prostory k volnočasovým aktivitám
D.7.1 Komplexně řešit zkvalitnění kulturních, shromažďovacích a společenských prostor k volnočasovým aktivitám
D.1.1.7 Zahájit a realizovat rekonstrukce a modernizace budovy Domu kultury
D.1.1.8 Rekonstrukce prostranství před MěÚ Vsetín
D.1.1.9 Hledat dotační program na opravu a modernizaci Lidového domu
D.1.1.10 Vyhledat dotační titul na rekostrukci a modernizaci kina Vatra
E. PODNIKÁNÍ / ZAMĚSTNANOST
E.1 Bude podporován rozvoj cestovního ruchu (ubytování, služby, aj.).
E.1.1 Propagovat a prezentovat nabídku aktivit a služeb
E.4.1.1 Účastnit se a prezentovat město na veletrzích a výstávách
E.4.1.2 Vytvořit společné prezentační akce a materiály se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu.
E.4.1.3 Prezentovat služby a aktivity v cestovním ruchu na webu města
E.4.1.4
E.4.1.5 Propagovat akce různými formami (kulturní kalendář, Vsetínské noviny, plakáty)
E.4.1.6 Propagovat měsíční plán kulturních akcí a Vsetínské noviny pravidelně dodávat do hotelů a restaurací na území města
E.4.1.7
E.4.1.8 Podpořit rozšiřování a zkvalitňování služeb v cestovním ruchu -
E.4.1.9
E.4.1.10
E.4.1.11
MVK
E.4.1.12 Realizovat opatření vyplývající z urbanistických studií vybraných lokalit města Vsetín
E.1.2 Podporovat stávající činnosti a rozvoj služeb poskytovaných IC
E.4.2.1 IC - získávat a poskytovat informace o aktuálním dění a nabídce služeb ve městě
IC
E.4.2.2 Oslovit subjekty na území města s žádostí o poskytování informací IC
E.4.2.3 IC - nabízet možnosti využití internetu
IC
E.4.2.4 IC - sledovat zaměření a četnosti dotazů
IC
E.4.2.5
IC
E.4.2.6
E.4.2.7 Prodej zajimavých a nápaditých regionálních výrobků v prostorách IC
E.4.2.8 Prezentovat tradiční valašské zvyky v prostorách IC
E.4.2.9 Spolupracovat IC s portálem Zlínského kraje v oblasti cestovního ruchu
E.2 Budou vybudovány nové průmyslové zóny pro místní i cizí investory, pokud možno odděleně od obytných zón
E.2.1 Vybudovat optimální infrastrukturu pro průmyslové zóny.
E.3.1.1
VSI
E.3.1.2 Podpořit výstavbu silnice 1/57
E.3 Bude aktivně podporována zaměstnanost
E.3.1 Vytvořit společný program podpory zaměstnanosti.
E.2.2.2 Sledovat a zpracovat projekty podpory zaměstnanosti EU
E.2.2.3 Prohlubovat činnost sociální rehabilitace ( dříve Agentura pro podporované zaměstnávání )
E.2.2.4 Akreditace vzdělávacích programů vytvořených v rámci projektů do OP RLZ
E.2.2.5 Zajistit provoz Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií
E.3.2 Vytvořit program pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let.
E.2.3.1 Zpracovávat projekty pro zapojení nezaměstnaných ve věku 18-25 let a nad 50 let
E.2.3.2 Podpořit nespecifické rekvalifikační kursy na MěÚ a v organizacích města pro absolventy za účelem dosažení praxe v závislosti na nové znění zákona o zaměstnanosti
OVS
E.2.3.3 Zabezpečovat vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti pro nezaměstnané a seniory
MVK
E.2.3.4 Nadále zajišťovat zdarma přístup na internet
E.4 Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj podnikání v regionu
E.4.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek.
E.1.2.1 Zadávat zakázky místním podnikatelům při respektování zákona a ekonomicky výhodných podmínek
VSI
E.4.2 Podporovat řemesla a služby požadované na území města.
E.1.1.2 Zohlednit nabízené služby, řemesel, sortimentu zboží při pronajímání nebytových prostor města
VSI
E.1.1.3 Podporovat pracovní schůzky s vedením středních škol a učilišť
E.4.3 Zvýšit informovanost středních podnikatelů v regionu o možnostech získávání finančních zdrojů, obchodních kontaktů a jiných informací souvisejících s podnikáním.
E.1.3.1 Vytvořit pravidelnou rubriku Obchodní hospodářské komory ve Vsetínských novinách
OHK
E.1.3.2 Umístit informační materiály OHK v IC
OHK
E.1.3.3 Činnost OHK a Informačního místa pro podnikatele v nebytových prostorách města
E.1.3.4 Seznámit místní podnikatele s aktivitami města na podporu podnikání na akci OHK Vsetín
E.4.4 Podporovat právnické a fyzické osoby při zavádění a rozvoji technologií šetrných k životnímu prostředí.
E.1.4.1 Podporovat činnost střediska EKIS - energetické a konzultační informační středisko ( původně Městské energetické a poradenské středisko - MEPS)
E.4.5 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
E.1.5.1 Podporovat zakládání chráněných dílen zaměřených na tradiční výrobky Vsetína a okolí.
NNO
E.5 Spolupráce s podnikateli města při získávání finančních prostředků k podnikání.
E.5.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
E.5.1.1 Setkávání vedení města se zástupci podnikatelské sféry města a okolí
F. VEŘEJNÁ SPRÁVA / STRATEGICKÝ ROZVOJ
F.1 Město se bude rozvíjet v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
F.1.1 Realizovat schválený strategického plánu rozvoje města.
F.1.2.3 Sledovat a vyhodnocovat cíle strategického plánu rozvoje města
F.1.2.4 Vyhledat finanční zdroj pro zpracování dynamického strategického plánu města
F.1.2 Podílet se na metodice indikátorů kvality života dle metodiky společných evropských indikátorů
F.1.3.1 Sledovat a aktualizovat evropské indikátory
F.1.3.2 Sledovat indikátory kvality místního ovzduší
F.1.3.3 Sledování osmi evropských indikátorů z deseti
F.1.3.4 Dopravní studie města Vsetína - prezentování
F.1.3.5 Hluková mapa - prezentování
F.1.3 Aktivně a efektivně využívat možnosti získávání finančních zdrojů.
F.1.4.1 Úspěšně zapojit úřad, NNO a další organizace do alespoň tří projektů financovaných ze zdrojů EU.
F.1.4.2 Úspěšně se zapojit do projektů financovaných z národních a krajských zdrojů.
F.1.4.3 Realizovat grantová schémata města Vsetína
F.1.4.4 Získání finančních prostředků z nadací a jiných nestátních zdrojů na realizaci projektů se zaměřením na NNO
F.1.4.5 Projekty financované ze zdrojů EU (účast, spoluúčast; min.3)
F.1.4.6 Projekty vyhlašované jednotlivými ministerstvy, krajskými úřady (spolúčast)
F.2 Městský úřad bude fungovat kvalitně a efektivně
F.2.1 Úřad obhájí certifikát dle ISO 9001 a 14001, bude provedeno sebehodnocení úřadu a Benchmarking
F.2.1.1 Obhájit certifikát dle ISO 9001 a 14001
F.2.1.2 Sebehodnotit dle metody CAF v návaznosti na nové metodiky
F.2.1.3 Pokračovat v projektu Benchmarkingová iniciativa
F.2.1.4 Učinit průzkum mezi starosty mezi starosty správního obvodu města Vsetín o požadavcích na spolupráci s MěÚ Vsetín
F.2.1.5 Šetřit spokojenost občanů s prací zaměstnanců úřadu při vyřizování svých záležitostí
F.2.2 Zlepšit terénní práce úřadu.
F.2.2.1 Asistovat při cestě dětí do školy u vytipovaných přechodů pro chodce
F.2.3 Zlepšovat podmínky pro zdravá a bezpečná pracoviště na MěÚ a v organizacích řízených městem.
F.2.3.3 Zlepšování pracovního prostředí - zpracování projektu k získání zdrojů z Ministerstva Zdravotnictví
F.2.3.4 Zlepšovat pracovní prostředí, ergonomie pracovišť
F.3 Město bude mít kvalitní orientační a informační systém
F.3.1 Rozvíjet orientační a informační systém.
F.3.1.3 Aktualizovat orientační a informační značení ve městě
F.3.1.4 Popularizovat životního prostředí formou letáků, map ap.
F.3.1.5 Aktualizovat a rozšířit datové základny IS MěÚ Vsetín (zejména GIS)
F.3.1.6 Zavést wifi technologie do veřejných budov
F.3.1.7 Rozšířit metropolitní síť do středních škol ve městě
F.3.1.8 Pasport budov v majetku města - dokončení
VSI
F.3.2
F.3.2.2 Plnit stanovená kriteria strategie PR
F.3.2.3
F.3.3 Poskytovat aktuální informace občanům.
F.3.3.2 Zpřehlednit kontakty na pracovníky MěÚ na webových stránkách města Vsetín
F.3.3.3 Zveřejňovat aktuální informace na webových stránkách MěÚ
F.3.3.4 Instalovat webovou kameru využitelnou pro obyvatele i návštěvníky města
F.3.3.5 Zveřejnit výroční zprávy MěÚ
F.3.4 Pokračovat v aktivním dialogu s občany, místními organizacemi a podnikatelskými subjekty.
F.3.4.1 Realizovat efektivní formy dialogu a spolurozhodování s občany
F.3.4.2 Najít způsoby odborného a kvalitní sběru informací a podnětů od občanů, systematizace, koordinace, komplexnost dotazníkových šetření města a jeho organizací
F.3.4.3 Uspořádat pravidelné setkávání starosty s občany jednotlivých městských částí
F.3.4.4 Kulaté stoly, "kotle" se starostou, besedy s občany
F.3.4.5 Nové formy zapojování veřejnosti
G. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
G.1 Bude realizován funkční program prevence sociálně patologických jevů
G.1.1 Aktivity městského úřadu v programu prevence sociálně patologických jevů.
G.2.3.2 Zapojit se do programu prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci Zlínského kraje
G.2.3.3 Realizovat přednášky pro rodiče i pro školy (min.5)
OSV
G.2.3.4 Prohlubovat spolupráci s Policií ČR, se sociálními kurátory, s Okresním státním zastupitelstvím a především s Probační a mediační službou ve Vsetíně s cílem aktivní terciální prevence.
G.2.3.5 Informovat o prevenci sociálně patologických jevů ve Vsetínských novinách
G.2.3.6 I nadále zajišťovat dozor na přechodech při cestě dětí do škol
G.2.3.7 Aktivně řešit problematiku gamblingu
G.2.3.8 Řešit problematiku akoholismu mládeže
G.2.3.9 Realizovat projekt Partnerství
G.1.2 Instituce a organizace zapojené v prevenci a jejich aktivity.
G.2.4.1 Realizovat preventivní aktivity v oblasti potírání domácího násilí
NNO
G.2.4.2 Programy Pedagogicko-psychologické poradny a oddělení prevence
G.2.4.3 Realizovat výukové programy Alceda ke snížení agresivity, prevence šikany a drogových závislostí.
MP
G.2.4.4 Realizovat preventivní a osvětové programy Policie ČR a MP
G.2.4.5 Realizovat besedy v rámci individuální i kolektivní forma práce MVK - zejména s dětmi a dospívající mládeží
MVK
G.2.4.6 Organizovat soutěž "Proti vandalismu"
G.2.4.7 EKOHRA - 2. dívčí oddíl Junáka Vsetín - sbírat odpadky formou hry
G.2 Bude se zvyšovat bezpečnost obyvatel ve městě
G.2.1 Bezpečnost obyvatel ve městě
G.2.1.1 Realizovat aktivity vzešlé z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Vsetína
G.1.2.3 Rozšíření kamerového systému
G.1.2.4 Podporovat prevenční aktivity zaměřené na seniory - projekt Bezpečí našim seniorům
G.1.2.5 Realizovat aktivity vzešlé z Analýzy pocitu bezpečí obyvatel města Vsetína
G.1.2.6 Uspořádat mezinárodní konferenci k prevenci sociálně patologických jevů
G.1.2.7 Zajistit veřejný pořádek Městskou policií
MP
P. Ostatní a provoz
P.1 xxx
P.1.1 xxx
P.1.1.1 ostatní rozpočtované výdaje
TISK
i