Valašské Meziříčí
Znak Valašské Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Meziříčí

Zdravotní plán města Valašské Meziříčí 2019-2022

1. ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.1 BUDE PODPOROVÁNO AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

1.1.1 Podpořit pohybové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže

1.2 BUDE PODPOROVÁNO ZDRAVÉ ŠKOLNÍ A RODINNÉ KLIMA

1.2.1 Podpora pohybových aktivit dětí a mládeže navštěvujících školy a školská zařízení
1.2.2 Podpora zdravého chování ve výživě a stravování
1.2.3 Podpora výchovy dětí a mládeže ke zdraví
1.2.4 Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 BUDE PODPOŘEN PROCES PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

2.1.1 Zajistit osvětu veřejnosti

2.2 BUDE PODPOROVÁNO ZDRAVÍ A AKTIVNÍ ŽIVOT SENIORŮ

2.2.1 Podpořit aktivní život a volnočasové aktivity seniorů

2.3 BUDE ZAJIŠTĚN SYSTÉM SLUŽEB PRO SENIORY KE ZLEPŠENÍ KVALITY JEJICH ŽIVOTA

2.3.1 Podpora života seniorů v domácím prostředí
2.3.2 Zlepšení podmínek života seniorů vyžadujících sociální a zdravotní péči

3. PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

3.1 BUDE BRÁNĚNO ŠÍŘENÍ INFEKČNÍCH CHOROB

3.1.1 Šířit osvětu mezi veřejností k prevenci šíření infekčních chorob
3.1.2 Zvýšení hygienické úrovně sociálních zařízení v budovách ve vlastnictví města

4. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

4.1 BUDOU PODPOROVÁNY PROGRAMY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

4.1.1 Podpora programů na posilování kognitivních funkcí a trénování paměti
4.1.2 Podpora péče o duševní zdraví obyvatel města

4.2 MĚSTO BUDE PŘIPRAVENO NA TRANSFORMACI PSYCHIATRICKÉ PÉČE

4.2.1 Podpora bydlení pro duševně nemocné

5. PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ

5.1 BUDOU SNIŽOVÁNY ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

5.1.1 Ztížení přístupu nezletilých k alkoholu, tabáku a drogám
5.1.2 Řešení negativních jevů spojených s bezdomovectvím

5.2 BUDOU VYTVÁŘENY PODMÍNKY PRO ZDRAVÝ ŽIVOT OBYVATEL SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT A DOMŮ

5.2.1 Zlepšování podmínek pro bydlení osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách a domech

6. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

6.1 BUDE PODPOROVÁNA TVORBA ZDRAVÉHO A PŘÁTELSKÉHO PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ PRO VŠECHNY GENERACE

6.1.1 Rozšiřování bezbariérových úprav a tras ve městě
6.1.2 Vytvoření podmínek pro podporu zdravého životního stylu
6.1.3 Podpora zdravého životního prostředí
TISK
i