Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032

1. Infrastruktura

1.1 Zlepšení stavu a kvality dopravní sítě

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
1.1.1 Zlepšení stavu silnic I., II. a III. třídy a napojení na související dopravní síť
1.1.2 Doplnění dopravního skeletu města
1.1.3 Stavební úpravy místních komunikací
1.1.4 Opravy chodníků
1.1.5 Řešení dopravy v klidu

1.2 Příznivé podmínky pro veřejnou dopravu, pěší a cyklisty

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava
1.2.1 Udržení dopravní obslužnosti a zvýšení atraktivity veřejné dopravy
1.2.2 Infrastruktura pro cyklistickou dopravu a cykloturistiku
1.2.3 Zlepšení podmínek pro pěší pohyb ve městě

1.3 Spolehlivá a hospodárná technická infrastruktura

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
II.d hospodaření a úspory energie
1.3.1 Zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury
1.3.2 Úsporné využívání energetických zdrojů

2. Životní prostředí

2.1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a snížení hlukové zátěže

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
2.1.1 Snižování emisí a imisí
2.1.2 Snížení hlukového zatížení v obytné zástavbě
2.1.3 Zlepšení nakládání s odpady

2.2 Ekologicky stabilní městská a příměstská krajina

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
2.2.1 Obnova a údržba charakteru krajiny a městské zeleně
2.2.2 Zapojení veřejnosti k řešení problémů životního prostředí

2.3 Ochrana přírody a krajinného rázu

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
2.3.1 Ochrana přírody a krajiny
2.3.2 Ochrana proti povodním
2.3.3 Revitalizace vodní nádrže Jordán

3. Konkurenceschopnost

3.1 Podpora podnikání

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
3.1.1 Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem
3.1.2 Průmyslová zóna, plochy výroby a podnikání

3.2 Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
3.2.1 Zajištění informačních služeb pro návštěvníky
3.2.2 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

3.3 Využití a rozvoj potenciálu města

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
3.3.1 Ochrana kulturních památek a jejich využití
3.3.2 Regenerace Městské památkové rezervace Tábor

3.4 Rozvoj lidských zdrojů

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
VI. Vzdělávání
3.4.1 Dostupnost školství a rozvoj vzdělanosti
3.4.2 Přístupnost a otevřenost veřejné správy a služeb

3.5 Efektivní řízení města a úřadu

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
3.5.1 Kvalitně fungující a komunikující úřad
3.5.2 Spolupráce s občany, institucemi a podnikatelskou veřejností

4. Kvalita života

4.1 Zlepšení podmínek pro kulturní a sportovní vyžití

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
4.1.1 Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury
4.1.2 Rozvoj příležitostí pro využívání volného času
4.1.3 Rozvoj obecné kultury obyvatel

4.2 Vytváření podmínek pro kvalitní bydlení ve městě

Deskriptory:
XVI. Bydlení
4.2.1 Obnova a rekonstrukce bytového fondu
4.2.2 Regenerace panelových sídlišť
4.2.3 Revitalizace veřejných prostranství

4.3 Zajištění fungujících zdravotních a sociálních služeb

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
4.3.1 Zvýšení dostupnosti a kvality služeb

4.4 Zajištění bezpečnosti obyvatelstva při krizových situacích

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
4.4.1 Podpora rozvoje integrovaného záchranného systému
4.4.2 Modernizace výstražných a informačních systémů

4.5 Zlepšení kvality života obyvatel

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
4.5.1 Vzdělávání a osvěta obyvatel
TISK
i