Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR

Štětí

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Štětí do r. 2024 [akt. 2021]

1. Kvalitní veřejný prostor / Technická infrastruktura a majetek města

1.1 Sídliště a veřejná prostranství

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
1.1.1 Revitalizace sídlišť a veřejných prostranství ve městě
1.1.1.1 Revitalizace sídlišť a parterů ulic Jiráskova, Školní, Alšova a Mánesova - revitalizace zeleně vč. využití dešťové vody
Odpovědnost:

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Stručný popis výchozí situace:
Nedostatek parkovacích míst, neutěšený stav zelených ploch, neutěšený stav komunikací a chodníků.

Projekt "Revitalizace intravilánové zeleně sídliště ve městě Štětí" se zabývá pouze sídelní zelení. Cílem je regenerace zeleně z hlediska provozní bezpečnosti a také estetiky a posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí. Důraz je kladen na funkčnost v prostoru a zvýraznění atraktivních motivů v území.
Příloha:
priloha-c.4_pd_01tz.pdf [5.6 MB, pdf]

1.1.1.2 Projekt regenerace sídliště (v souladu s podmínkami Ministerstva pro místní rozvoj)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Náměty / Záměry:
Nedostatek parkovacích míst, neutěšený stav zelených ploch, neutěšený stav komunikací a chodníků. Není konkrétně specifikováno o kterou lokalitu se jedná a co vše by se mělo řešit. Může se jednat např. o areál věžových domů, ulici Družstevní apod. Toto vyplyne z případně vyhlášeného programu MMR.

1.1.2 Revitalizace návsí a veřejných prostranství v místních částech
1.1.2.1 Revitalizace návsi Brocno včetně vybudování retenční nádrže (rybníčku)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Nový návrh projektu počítá s funkčními celky lokality "náves" a "ulice". Jako hlavní cíl si návrh klade sjednocení výrazu jednotlivých lokalit řešeného území a podpoření jejich hodnot. Podtrhne identitu místa a umožní jeho adekvátní využití, usnadní provádění údržby povrchů a mobiliáře, vše s ohledem na udržitelnost kvality prostředí.
1.1.2.2 Revitalizace návsi Počeplice
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Nový návrh projektu počítá se třemi funkčními celky lokality: "náves", "ulice" a "vodní nádrž". Jako hlavní cíl si návrh klade sjednocení výrazu jednotlivých lokalit řešeného území a podpoření jejich hodnot. Podtrhne identitu místa a umožní jeho adekvátní využití, usnadní provádění údržby povrchů a mobiliáře, vše s ohledem na udržitelnost kvality prostředí.
Příloha:
poceplice_sts_190710_portfolio.pdf [30.9 MB, pdf]

1.1.2.3 Revitalizace návsi Radouň včetně obnovy rybníčku
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Návrh pracuje s funkčním propojením pěších tras a doplněním mobiliáře za použití současných, přírodních, trvanlivých a esteticky kvalitních materiálů s ohledem na vysoký komfort užívání a vizuálně nerušící provedení. Úprava návsi zohledňuje také pořádání akcí místních spolků, které se konají zejména v okolí tanečního parketu nebo v blízkosti obchodu. Nárazově se zde výrazně zvyšuje návštěvnost. Návrh je tvořen čtyřmi funkčními celky: "ulice", "náves", "rybník" a "hřiště".
Příloha:
radoun_sts_190827_portfolio.pdf [26.8 MB, pdf]

1.2 Infrastruktura a služby v místních částech

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
1.2.1 Dopravní komunikace v místních částech
1.2.1.1 Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - hlavní trasy
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnovení katastrální cestní sítě. Úprava povrchu cest (srovnání) a zpevnění betonovým recyklátem. Obnova alespoň jednostranných alejí (doprovodné zeleně) podél cest. Omezení vjezdu motorových vozidel.
1.2.1.2 Most nad železniční tratí za Peluncem (vazba na cestovní ruch)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Náměty / Záměry:
Most se nachází v neutěšeném stavu, nutná celková oprava
1.2.1.3 Bezpečné přechody na obcích (zejm. Radouň apod.)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zejména se bude jednat o nasvětlení stávajících přechodů a osazení dopravních zařízení (směrové balisety) z důvodu "zvýraznění" přechodů pro chodce včetně obnovy vodorovného dopravního značení. Dále výběr vhodných míst pro realizaci nových přechodů pro chodce vč. svislého a vodorovného dopravního značení a zařízení vč. osvětlení. V současné době (r. 2023) se zpracovává projektová dokumentace pro přechod pro chodce v obci Hněvice v místě stávající autobusové zastávky. Součástí úprav bude úprava zastávky a návrh navazujících chodníkových ploch. Budou prověřeny rozhledové poměry a dále pak navrženo stavební řešení. Stejný typ zdolání vozovky je v námětu pro místní část Radouň.
1.2.1.4 Soubor opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místní části Radouň a to včetně přechodu
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Od občanů obce Radouň byly prostřednictvím osadního výboru zaznamenány kritické připomínky k bezpečnosti silničního provozu v obci. Má se zejména jednat o překračování maximální povolené rychlosti.
Proveden rozbor nehodovosti od 01. 01. 2019 do 04. 10. 2020. Celkem 6 dopravních nehod - příčiny:
2x - řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
1x - samovolné rozjetí nezajištěného vozidla
2x - nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky a stavu vozovky
1x - srážka s lesní zvěří - nezaviněná řidičem
Opatření:
1) Zvýšená četnost dopravních akcí zaměřená na dodržování maximální povolené rychlosti za využítí měřiče rychlosti
2) Vyhodnocení četnosti zjištěných přestupků
3) Instalace ukazatele rychlosti (preventivní opatření)
Cenová kalkulace:
1) ukazatel rychlosti 28 500 Kč bez DPH = 35 000 Kč s DPH x 2 bez instalace
2) napájení z VO nebo solárním panelem 4 250 Kč bez DPH = 5 142 Kč s DPH x 2
Celkem 65 500 Kč bez DPH a nákladů na instalaci - 80 284 Kč s DPH bez nákladů na instalaci
Příloha:
radoun-statistika_nehod_lokalita-6.pdf [212.4 kB, pdf]

1.2.1.5 Zpomalovací semafor a bezpečný přechod pro chodce k autobusové zastávce v Hněvicích.
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Realizátor:
Petr Novák

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Bude zřízen nový přechod pro chodce s vodorovným a svislým dopravním značením vč. dopravního zařízení (balisety) a osvětlení. V současné době (r. 2023) se zpracovává projektová dokumentace pro přechod pro chodce v obci Hněvice v místě stávající autobusové zastávky. Součástí úprav bude úprava zastávky a návrh navazujících chodníkových ploch. Budou prověřeny rozhledové poměry a dále pak navrženo stavební řešení.
1.2.1.6 Obnova komunikací v místních částech
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Postupně jsou vytipovávány komunikace, které jsou ve špatném technickém stavu a postupně dochází k jejich opravám. Opravy jsou realizovány od nejvytíženějších k méně vytíženým komunikacím v místních částech. Letos byla provedena oprava výtluků ve všech místních částech tryskovou metodou.
1.2.1.7 Obnova a údržba sítě polních a lesních cest vč. vlastnického vypořádání - vedlejší trasy
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Obnovení katastrální cestní sítě. Obnova alespoň jednostranných alejí (doprovodné zeleně) podél cest.
1.2.2 Služby v místních částech
1.2.2.1 Sběrný dvůr a detašované pracoviště Štětských komunálních služeb v Radouni - revitalizace brownfield
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Realizátor:
Eliška Bubeníčková

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zřízení sběrného dvora v místní části v k. ú. Radouň u Štětí
1.2.2.2 Nastavení systému mobilních svozů pro obce Čakovice, Veselí a Újezd
Odpovědnost:

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
Nastavení pravidelného svozu bio odpadu a plastu systémem "door to door"

1.3 Efektivní správa majetku města

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
1.3.1 Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku města
1.3.1.1 Prostor před kinem a část Husova náměstí
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2016, 2017, 2018

Náměty / Záměry:
Po stížnostech občanů na nevhodnou plochu před kinem bylo v roce 2017 rozhodnuto o její rekonstrukci. Připravený projekt řešil celkovou rekonstrukci zpevněných ploch okolo budovy kina, vč. oprav okolních chodníků a chodníků napojujících se na plochy pro pěší v blízkém okolí dle návrhu Akad. Arch. Jakuba Cajthamla. Součástí projektubylo doplnění, v prostoru před kinem, o nové veřejné osvětlení a nový mobiliář (koše, lavičky vč. sloupku s možností nabíjení mobilních telefonů). Dále došlo k vymezení několika parkovacích stání pro obsluhu kina a zároveň ke zřízení pěší zóny na plochách okolo kina. Předmětem projektu byla také fontána s osvětlením v prostoru před kinem, na její realizaci se finančně podílela firma Mondi Štětí a. s..
Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polopodzemní kontejnery - III. etapa
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru. Finanční prostředky na PD byly schváleny do rozpočtu 2024. Proběhla předprojektová příprava na 8 nově vytipovaných stanovišť polopodzemních kontejnerů ve Štětí. Nyní se provádí cenový průzkum na zpracování PD.

Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - IV. etapa
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2025

Náměty / Záměry:
ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru. Tuto etapu bude možné řešit po realizaci III. etapy, tzn. nejdříve v r. 2025.

Bezbariérová trasa k radnici - dopravní řešení Mírového náměstí
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024

1.3.1.2 Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - I. etapa
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2022, 2021, 2020, 2019, 2018

Náměty / Záměry:
Jedná se o nahrazení současných kontejnerových stání pro komunální odpad novými polopodzemními kontejnery s větší kapacitou a rozšířením o druh tříděného odpadu. Vytvoření 6 stanovišť polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad pro plasty, papír, sklo, kov, bioodpad a směsný komunální odpad v ulici Dohnalova, Obchodní, Družstevní, Alšova 617, Alšova 619 a Alšova 621. Součástí projektu je i nákup velkoobjemových kontejnerů.
Příloha:
stavebni-cast-pdf_drs-i.zip [34 MB, zip]

1.3.1.3 Rekonstrukce a modernizace městského stadionu - II. etapa
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018

Náměty / Záměry:
V roce 2015 proběhla realizace I. etapy, která se týká vybudování moderního sportoviště obsahující novou tréninkovou plochu s umělým povrchem pro fotbalisty a tenisty. Dále vybudování nového antukového tenisového kurtu, vybudování závlahového systému tenisového areálu napájeného z nové studny a rekonstrukce umělého osvětlení sportoviště.
V následujících letech se uvažuje o další rekonstrukci městského stadionu - II. etapa. Tato je zaměřená především na potřeby všech sportovců využívajících předmětný areál. Proběhla jednání se zástupci jednotlivých sportovních oddílů, aby se stanovila jasná vize budoucího využití (vypracování projektového záměru). Následně probíhalo zpracování projektových dokumentace:
Na základě jednání se zástupci jednotlivých sportů a předsedou komise pro sport a volný čas vyplynula specifikace II. etapy:
- demolice stávajícího fotbalového hřiště s oválem a tribunou,
- vybudování 2 nových fotbalových hřišť (jedno bude s umělou trávou, druhé s přírodní trávou),
- vybudování zastřešené montované fotbalové tribuny s kapacitou cca 200 lidí,
- atletický ovál vč. nezbytných ploch pro technické disciplíny a zázemí,
- parametry atletického sportoviště budou také odpovídat možnostem pořádání hasičských závodů vč. nezbytného zázemí,
- vybudování multifunkčního hokejbalového hřiště s betonovým povrchem
- vybudování zázemí pro regeneraci sportovců,
- jednotlivá sportoviště budou oddělena komunikačními plochami,
- vybudování zavlažování sportovišť,
- vybudování umělého osvětlení jedntl. sportovišť vč. demontáže starého osvětlení tenisových kurtů,
- obnova antukových povrchů starých stávajících tenisových kurtů (3x),
- fotbalová hřiště oddělit mobilně pomocí sítí,
- vybudování nového oplocení sportovního areálu,
- zřízení nových parkovacích ploch, cvičná stěna pro hasiče,
- vybudování nové trafostanice (nutnost, stávající neumožňuje další budoucí využití).
V r. 2021 byla dokončena projektová dokumentace a požádáno o vydání stavebního povolení vč. vynětí ze ZPF. Dále v jarních měsících r. 2021 proběhla přeložka VN za stadionem. V roce 2022 bylo vydáno stavební povolení. V roce 2023 nebyly vyčleněny finanční prostředky na realizaci díla, ale SK Mondi získalo dotaci na hokejbalové hřiště. V současné době probíhá realizace tohoto hřiště
Příloha:
projekt.zip [38.1 MB, zip]

1.3.1.4 Elektronické úřední desky na místních částech (pilotně Radouň, Chcebuz).
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Realizátor:
Libertínová Gabriela

Roky realizace:
2026, 2025

Náměty / Záměry:
Elektronické úřední desky na místních částech Radouň pro 225 občanů a Chcebuz pro 259 občanů.
Příloha:
5c18e470b8834-2924.jpg [270.4 kB, jpg]

1.3.1.5 Využití budov města pro energetické účely - střecha ZŠ Ostrovní ad.
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Fotovoltaika a rekuperace ZŠ Ostrovní. Jedná se o umístění fotovoltaiky na střechách budovy ZŠ Ostrovní a instalace vzduchotechniky v pavilonech ZŠ Ostrovní, Speciální základní školy a Centrální školní jídelny.
1.3.1.6 Zavlažovací systém na horním travnatém hřišti na městském stadionu
Odpovědnost:
Novák Jiří

Roky realizace:
2019, 2020

Náměty / Záměry:
V současné době se zavlažuje ručním způsobem, je nutné toto zmodernizovat. Toto zavlažování bude součástí jedné z etap akce „Modernizace městského stadionu – II. etapa“.
V rámci rekonstrukce h. travnatého hřiště v r.2020 byl instalován automatický zavlažovací systém. Celá akce byla financována z grantového systému MŠMT se spoluúčastí finančních prostředků města. Cenacelého projektu 8035157,- Kč z toho spoluúčast města 3 mil. ( Cena vlastního zavlažovacího systému bude známa po obdržení faktury za provedené práce.)
1.3.1.7 Kulturní středisko - zateplení střechy, modernizace klimatizace a půdní vestavba pro archiv měst. úřadu
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Realizátor:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Jedná se o tři projekty - zateplení střechy (150 000 Kč), půdní vestavby pro archív města (2 500 000 Kč) a modernizace klimatizace (3 700 000 Kč) pro velký sál Kulturního střediska.
1.3.1.8 Městské KINO - modernizace klimatizace
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2021, 2020

1.3.1.9 Moderní bezbariérová radnice a úřad pro občany
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Budova radnice v současné době není řešena jako bezbariérová. Prostorové a dispoziční řešení neodpovídá dnešním standardům tohoto typu budovy. Cílem projektu je vyřešení vzájemného propojení všech částí budovy stávající radnice bezbariérovým způsobem a instalace osobního výtahu. Je zpracována projektová dokumentace pro společné povolení. V 1/2024 bylo požádáno o vydání společného povolení. V současné době je zpracována prováděcí projektová dokumentace vč. možnosti umístění FVE na střeše objektu. Pouze se na podnět Města řeší ještě doplnění klimatizačních jednotek do kanceláří, kde nebudou otevíravá okna - doplněno do projektové dokumentace na jaře 2024. Předložen i rozpočet. Pokud se v rámci RO v 6/2024 vyčlení finanční prostředky, předpokládá se v letošním roce realizace I. etapy.
Příloha:
studie.zip [116.2 MB, zip]

1.3.1.10 Nové náměstí - architektonické dořešení severní části (stávající "kašna s pannou")
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2021

Náměty / Záměry:
V současné době je prostor s kašnou a pannou nevyhovující, vyhospodařený a zastaralý.
1.3.1.11 Přesun infocentra do přízemí kina vč. vybudování literární kinokavárny s free wifi
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Realizátor:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2022, 2021

Náměty / Záměry:
Idea vedení města přesunout z pěší zóny Infocentrum do vestibulu kina. V současné době je v přízemí kina nájemce, který provozuje tzv. kino kavárnu, bez literatury a wifi zdarma. Rekonstrukce vyžaduje projektanta, který má s podobnou přestavbou zkušenosti. Dále se bude muset případný projekt řešit s hasiči neb se jedná o veřejný prostor s kapacitou nad 200 lidí. V roce 2021 by měl vzniknout projekt, dle kterého se naplánuje další postup přestavby a stěhování IC z pěší zóny.
V dubnu 2022 bylo vypracováno nové posouzení studie z hlediska požární bezpečnosti, která mimo jiné zakazuje zřízení IC ve vestibulu kina.
Na ZM 10/2023 bylo schváleno vyřazení projektu - nebude realizován.
1.3.1.12 Rozšíření zázemí pro Hasičský záchranný sbor ÚK - stavební úprava zbrojnice
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Rozšíření zázemí pro Hasičský záchranný sbor ÚK - stavební úprava zbrojnice.
Jedná se o přístavbu šatny, kanceláře, úklidové místnosti a místnost pro technologii - server v 2. NP stávajícího objektu hasičské zbrojnice.
1.3.1.13 Zlepšení systému sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu - (polo)/podzemní kontejnery - II. etapa
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Jedná se o nahrazení současných kontejnerových stání pro komunální odpad novými polopodzemními kontejnery s větší kapacitou a rozšířením o druh tříděného odpadu. Vytvoření 5 stanovišť polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad pro plasty, papír, sklo, kov, bioodpad a směsný komunální odpad v ulici ČSA, U Stadionu, Školní, Stračenská a Družstevní.
Příloha:
stavebni-cast-pdf_drs-ii.zip [11.9 MB, zip]

1.3.1.14 Nové zásahové vozidlo pro hasiče (cisterna) - výhled do 5 let
Odpovědnost:

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Stávající technika JSDH Štětí PRAGA GOLDEN - CAS 24 je v nevyhovujícím stavu. Každý rok se město potýká s nákladnými opravami, které trvají i několik měsíců, což narušuje akceschopnost jednotky.
Nová cisternová stříkačka bude sloužit převážně k plošnému pokrytí hasebního obvodu JSDH Štětí, kterým je katastrální území města Štětí včetně jeho 9 místních částí (Brocno, Čakovice, Chcebuz, Újezd, Veselí, Radouň, Čakovice, Počeplice a Hněvice). V případě potřeby bude využita k zásahům i v blízkém okolí – tj. oblast Roudnicka, Snědovicka atd.
1.3.1.15 Nové náměstí - architektonické dořešení jižní části - skloubit parkování, občanskou vybavenost a amfiteátr
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Architektonické dořešení jižní části Nového náměstí, v současné době se zde nachází provizorní parkoviště. Architektonické řešení, projektová dokumentace.
Příloha:
nove-namesti-studie-celkova.pdf [20.8 MB, pdf]

1.3.1.16 Rozšíření štětského hřbitova vč. výstavby rozlučkové místnosti, zřízení rozptylové loučky a zajištění parkování
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikována lokalita umístění tohoto projektu, počet parkovacích míst, velikost rozlučkové síně apod.
1.3.1.17 Perspektivní využití stávající městské tržnice
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Stav využívání nebytových prostor stávajícího Obchodního centra byl nevyhovující. V současné době není nutné toto řešit, prostory jsou v tuto chvíli obsazené nebo je předjednáno jejich využití.
ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru do A. V návrhu rozpočtu pro r. 2024 nebyly schváleny finanční prostředky na možnost využití venkovních prostor OC za účelem venkovních nadzemních záhonů, posezení apod. OMI za tímto účelem prozatím zajistilo posouzení stavebních poruch opěrných stěn u OC.


1.3.2 Systém financování a obnovy majetku

1.4 Technologická zlepšení pro život ve městě

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.g omezování hluku a vibrací
1.4.1 Projekt SMART City ("chytré město")
1.4.1.1 Chytré autobusové zastávky a lepší organizace veřejné autobusové dopravy ve městě
Odpovědnost:

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
V ulici Cihelná (v místě nově realizované prodejny Lidl) byli v roce 2021 realizovány dva nové zálivy autobusových zastávek, u kterých jsou nově osazeny 2 zastávkové přístřešky. Přístřešky jsou z ocelové pozinkované konstrukce s vypalovací práškovou barvou a skleněnými výplněmi. Součastí je také pětiřádkový informační LED panel a prodloužená lavička. Dále je osazen odpadkový koš, který je proveden ze zinkovaného svařence opatřeného práškovou vypalovací barvou.
V současné době se zpracovává PD na záliv autobusové zastávky v ulici 9. května, jsou zajišťována potřebná vyjádření k podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Dále byly na základě žádosti MěÚ Štětí, OSŽPD stanoveny MěÚ Litoměřice, Odborem dopravy a SH dvě nové autobusové zastávky v ulici Stračenská pri výjezdu z města směrem na Stračí. OSŽPD zajišťuje instalaci označníků těchto zastávek.
Příloha:
chytre-autobusove-zastavky-a-lepsi-organizace-verejne-autobusove-dopravy-ve-meste.zip [18.2 MB, zip]

1.4.1.2 Prověření podmínek realizace projektu "SMART City" ve Štětí
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

1.4.1.2 Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily u radnice (ve spolupráci s ČEZ)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2021, 2020

Náměty / Záměry:
Ve Štětí se nenachází dobíjecí stanice pro elektromobily. V době rozvíjejícího se trendu používat elektromobily je tato stanice ve Štětí žádoucí.
Zrealizováno.
1.4.1.3 Veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola u cyklostezky v Hněvicích (ve spolupráci s ČEZ)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Tento projekt nelze v současné době realizovat. V průběhu doby udržitelnosti akce: Parkoviště v Hněvicích a dle sdělení poskytovatele dotace není možné vyčlenit ani jedno parkovací místo pro dobíjení elektromobilů. Doba udržitelnosti předmětné akce již skončila.

2. Sociální oblast a bezpečí / Vzdělávání / Volný čas

2.1 Bezpečí ve městě, nežádoucí jevy

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
2.1.1 Zvyšování pocitu bezpečí, omezování sociálně patologických jevů
2.1.1.1 Kontinuální snižování rizik souvisejících s užíváním nelegálních látek a snižování počtu nových uživatelů návykových látek skrze prevenci jejich nabídky
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Snižování počtu sociálně patologických jevů ve Štětí a jeho místních částech v tomto případě činností zejména K-centra Litoměřice a Terénního programu ČČK Litoměřice
2.1.1.5 Drogová prevence
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
viz. Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování
Kód projektu fa49b3d1b5c83d54eb31add87fc034ae
2.1.1.2 Podporovat informovanost o aktuální bezpečnostní situaci skrze web, zpravodaj a veřejná fóra
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Městská policie Štětí v současné době informuje občany o aktuálních trendech kriminality nebo aktuální bezpečnostní situaci převážně prostřednictvím vlastní Facebookové stránky (zprávy o činnosti, neodkladná sdělení o příp. nárustu počtů určitého druhu kriminality s poučením o prevenci) a měsíčníku Zpravodaj (zpravidla dlouhodobě plánovaná bezpečnostní opatření nebo sdělení občanům ke konkrétní bezpečnostní situaci nebo jevu). K prezentaci činnosti městské policie a Policie ČR a informovanosti občanů o různých druzích kriminality jsou pořádána fóra (Fórum zdravého města), Kulatý stůl, týkající se bezpečnosti ve městě.
K těmto aktivitám je třeba podotknout, že veřejná fóra mívají malou účast občanů nebo na ně docházejí stále stejní účastníci se stejnými dotazy. Občané většinou nechtějí vystupovat veřejně na fórech a drtivá většina z nich preferuje poskytování informací prostřednictvím sociálních sítí. Tomuto trendu je tudíž třeba se přizpůsobit a zvolit vhodnou distribuci informací, což v současné době znamená prostřednictvím sociálních sítí, případně prostřednictvím webových stránek města. Zde jsou mimo jiné kadoročně zveřejňovány Zprávy o činnosti městské policie za uplynulý rok, které obsahují kompletní informace o vývoji jednotlivých druhů kriminality v porovnání s předcházejícími roky, informace o činnosti městské policie a její výslednosti.
2.1.1.6 Zvyšování důvěry (MP, PČR) doložené zvyšováním počtu oznámení
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

2.1.1.1 Nová budova Obvodního oddělení Policie ČR a služebny Městské policie Štětí v Pivovarské ulici - Integrovaný záchranný systém
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, rozměry budovy, požadavky a potřeby jednotlivých složek IZS, PČR a MěPol.
2.1.1.4 Rozšíření kamerového systému - osazení monitorovacích kamer na vjezdech/výjezdech do/z města
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Městský kamerový dohledový systém (MKDS) v současné době tvoří 16 kamerových bodů + 5 stacionárních kamer, kterými je osazeno parkoviště v Hněvicích (nelze s nimi otáčet a nelze zoomovat). V návaznosti na trendy kriminality a na počínání pachatelům trestných činů vyplývá, že pachatelé:
1) Jsou osoby s pobytem mimo území města Štětí
2) Jsou osoby s pobytem mimo území města Štětí mající vazby na tuto lokalitu (pracovní poměr, kamarádské, přátelské a rodinné vazby)
3) Jsou osoby s pobytem na území města nebo místních částí
Většina pachatelů kvalifikované trestné činnosti využívá ke své činnosti motorové vozidlo. Výjimku tvoří pouliční kriminalita, která je náhodná nebo nahodilá. Kvalifikovaná trestná činnost vyžaduje alespoň minimální přípravu (typování, obhlídku objektu zájmu, přivezení nebo naopak odvoz předmětů, rychlé opuštění a vzdálení se z místa činu, apod.). Ke všem těmto činnostem je pachateli používáno motorvé vozidlo. Jeho pohyb nebo průjezd určitou lokalitou je většinou anonymní, efektivní a rychlý, což komplikuje dokazování spáchané trestné činnosti.
Z těchto důvodů je oprávněný zájem zejména orgánů činných v trestním příp. správním řízení mít k dispozici záznamy (důkazy) o pohybu podezřelého vozidla (osoby) v místě nebo lokalitě, kde k protiprávnímu jednání došlo. Tento důkaz mohou poskytnout kamery zařazené do MKDS a opatřené tzv. čtečkou registračních značek a funkcí rozpoznávání obličejů.
Těmito typy kamer by byly osazeny vytypované příjezdové X odjezdové komunikace z města. Celkem by se jednalo o 3 nové kamerové body osazené celkem 6 kamerami (jedna kamera pro každý směr).
2.1.1.2 Odborné sociální (dluhové) poradenství
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Odborné sociální (dluhové) poradenství realizované NNO Naděje
2.1.1.3 Posílení rodičovských kompetencí ve 20 domácnostech s cílem podpořit zdravý osobnostní vývoj problémových dětí
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; projekt NNO Romano jasnica; šablony ZŠ
2.1.1.4 Primární prevence návykových látek a dalších forem rizikového chování
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Primární prevenci návykových látek Městská policie Štětí (MP) neprovádí. Důvodem je specifikum této oblasti, které vyžaduje hlubší znalost drogové problematiky, jinak je to pouze strohé konstatování ve smyslu "děti, neberte drogy" a výsledná efekt je nulový. Nikdo ze strážníků nebyl v této problematice školen ani s ní nemá praktické zkušenosti v takové míře, aby mohl kvalifikovaně provádět primární prevenci. MP však v případě zájmu ze strany vzdělávacích institucí, je schopna prevenci zajistit nebo zorganizovat prostřednictvím nízkoprahového zařízení - Kontaktní centrum Litoměřice (KC) nebo Policií ČR. Primární prevence províděná KC je však zpoplatněna. Cena za 1 hodinu je 375 Kč a zahrnuje lektorné, přípravu, organizaci programu, provozní náklady organizace, vzdělávání a supervizi. Poskytovaný program dlouhodobé školské primární prevence je certifikován. Prevence ze strany Policie ČR je zase časově náročná na její zorganizování.
MP však Plnohodnotně zajišťuje primární prevenci v projektech určených pro základní školy s názvem „Bezpečně do školy i ze školy“ a chystaném projektu „Seznamte se s Ajaxem“. V těchto projektech je zahrnuto i téma o závislostech, a konkrétně pak i o návykových látkách, kde se posluchači však dozvědí jen všeobecné informace o návykových látkách s přihlédnutím na věku cílové skupiny. Děti si tak vytvoří povědomí a informovanost o drogách a jiných sociálně nežádoucích jevech, které jsou právě s užíváním drog spojené, již od raného dětství. Program „Seznamte se s Ajaxem“ volně navazuje na práci s Ajaxovým zápisníkem, který je určen pro žáky 2. až 4. ročníků ZŠ. Ajaxův zápisník je hrazen z rozpočtu MP. Preventivní programy MP jsou zdarma a jsou poskytované na základě poptávky ze strany školských zařízení.
Cena jednoho zápisníku je 51,- Kč. Každoročně je zakoupeno okolo cca 130 ks zápisníků v závislosti na počtech žáků.
Účastníci každého preventivního programu MP jsou odměněni drobnými dárky. Hrazeno z rozpočtu MP – ročně 15.000-20.000,- Kč
2.1.1.5 Snižování počtu nápadu trestných činů a přestupků (agrese – loupež, hospody, vandalismus) proti předchozímu roku aktivitami doplňujícími standardní nástroje příslušných institucí (SOUD, PČR, MP)
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

2.2 Kvalitní vzdělávání - ZŠ a MŠ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
2.2.1 Provázané fungování ZŠ a MŠ, zvyšování efektivity vzdělávání a eliminace výchovných problémů
2.2.1.1 100 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí přijímá podporu v rámci vzdělávací kariéry a dosahu je v nich díky této podpoře lepších výsledků
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci "šablon" ZŠ; Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; projektu NNO Romano jasnica
2.2.1.2 Koordinovaný postup při řešení problémových jevů ve vzdělávacích institucích
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Ve školním řádu jednotlivých školských zařízení, je zahrnuto i testování na přítomnost alkoholu, či jiné návykové látky než v alkoholu. Testování je prováděno prostřednictvím MP, které má k dispozici odpovídající testovací zařízení. Nejedná se o plošné testování žáků, ale pouze o testování konkrétního žáka, který dle vyučujícího pedagoga vykazuje známky ovlivnění některé z těchto látek. Další kroky při pozitivním výsledku si již řeší každá škola ve své působnosti (informování rodičů, kontaktování OSPOD apod.).
2.2.1.3 Podpůrné / servisní centrum pro školská zařízení (žáky, učitele, rodiče)
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Fungování ZŠ a MŠ jako jeden celek, zvyšování efektivity vzdělávání a eliminace výchovných problémů
2.2.1.4 Zvyšování podpory žáků a rodičů při řešení příčin výchovných problémů a snížení počtu jejich případů o 25 procent
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci "šablon" ZŠ a projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.
2.2.1.5 30 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí je lépe připraveno na vzdělávací kariéru a dosahuje v nich lepších výsledků
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; projektu NNO Romano jasnica; ZŠ Ostrovní - přípravný ročník a MŠ
2.2.1.6 Zajistit kapacity pro děti mladší tří let
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Mateřská škola Klubíčko nabízí kapacitu 100 dětí, které jsou rozděleny do čtyř homogenních tříd, z toho jedna třída pro děti ve věku dvou až tří let.
2.2.2 Rozšíření a spolupráce v systému vzdělávání
2.2.2.1 Přístavba ZŠ Školní - rozšíření kapacity školních družin a tříd I. stupně, úprava kuchyně a jídelny vč. vybudování WC v jídelně
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
Přístavba ZŠ Školní - rozšíření kapacity školních družin a tříd I. stupně, úprava kuchyně a jídelny vč. vybudování WC v jídelně
Příloha:
pd_pristavba.zip [37.1 MB, zip]

Nová fasáda hlavní budovy ZUŠ
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2025

Přístavba interaktivní učebny EZHZT/nahrávacího studia ZUŠ
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Přístavba bezbariérového nahrávacího studia pro elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu a rekonstrukce stávající budovy ZUŠ. Součástí projektu je zajištění odpovídajících akustických podmínek a vybavení nahrávacího studia AV technikou pro elektronické zpracování hudby a zvukovou tvorbu. Žákům bude umožněno získat zákl. poznatky z oboru fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívat poznatky při vlastní práci s dostupnými prostředky, nástroji a technologiemi. Záměr zahrnuje dále i nákup hudebních nástrojů, bezbariérové WC v objektu. Na tuto akci se bude žádat dotace.
Venkovní učebna ZŠ TGM
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Náměty / Záměry:
Venkovní pavilon pro vzdělávací aktivity.
Modernizace jazykové učebny ZŠ TGM
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Konektivita škol, doplňková aktivita rekonstrukce šaten ZŠ TGM
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Modernizace odborných učeben ZŠ TGM
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024

Modernizace kmenových učeben ZŠ TGM
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2027, 2026, 2025, 2024

Rekonstrukce školní zahrady ZŠ Ostrovní
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2027, 2026, 2025

ZŠ Školní - rekonstrukce školního hřiště, výměna povrchu
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2025, 2024

ZŠ Školní -řešení klimatizace, rekuperace a fotovoltaika
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2026, 2025

2.2.2.2 Rekonstrukce zahrad mateřských škol
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Specifikace námětů musí navrhnout přímo ředitelé MŠ.
2.2.2.3 Sportovní základní škola - spolupráce s Národním olympijským centrem vodních sportů
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

2.2.2.4 Spolupráce škol a podnikatelů
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

2.2.2.5 Muzeum papíru a výroby papírů
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Náměty / Záměry:
Město Štětí = Město papíru, a přesto je muzeum výroby papíru v nedalekých Litoměřicích. Idea zřídit ve městě ve spolupráci s firmou Mondi Štětí a. s. muzeum papíru, je stará mnoho let. Prvním problémem je prostor, kde by muzeum mohlo působit.
2.2.2.6 Zlepšení podmínek na základních školách pro přírodovědné a polytechnické vzdělávání (specializ. učebny, dílny apod.)
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela, Nováková Miloslava

Realizátor:
Ing. Ilona Rousová

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Jedním z kroků ke zlepšení podmínek je především realizace Technických klubů v rámci Ústeckého kraje, jež budou zaměřeny na podporu řemesel, programování a robotiku a na vzdělávání v oblasti gramotností (matematika, logika apod.). Aktivity Technického klubu Štětí jsou určeny pro děti, žáky, pedagogy i širokou veřejnost se zájmem o technické obory. Město Štětí bude v rámci projektu spolupracovat s MŠ Štětí, základními školami a VOŠ a SŠ Štětí. Projekt bude probíhat formou volnočasových aktivit (kroužků), povinné výuky (v rámci školní docházky) a otevřených dílen (tématické aktivity pro veřejnost). Kroužky budou probíhat souběžně se školním rokem, a to v prostorách DDM Štětí a VOŠ a SŠ Štětí. Z prostředků projektu budou hrazeny zejména mzdové náklady pedagogů, technické vybavení klubu (počítače, roboti, stavebnice, elektrické nářadí, dílenské vybavení) a jednorázové učební pomůcky.

2.3 Podmínky pro volný čas (všech věkových skupin)

Deskriptory:
XV. Kultura
2.3.1 Volnočasové zázemí a aktivity
2.3.1.1 Cvičiště pro hasiče
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Náměty / Záměry:
výstavba cvičiště v Pivovarské ulici (po zdemolovaném objektu)
2.3.1.2 Doplnění atrakcí na městském koupališti - tobogán a kamikadze
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Realizátor:
Špaček Jindřich

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
V r. 2022 proběhlo výběrové řízení na inv. akci „Městské koupaliště Štětí – Dodávka a montáž vodní atrakce: tobogán a kamikadze“. Proběhlo zadávací řízení, které muselo být zrušeno - oba účastníci nedodrželi zadávací podmínky (cenové nabídky byly vyšší než stanovená předpokládaná cena v zadávací dokumentaci). Zároveň byly nabídky vyšší než finanční prostředky ve schváleném rozpočtu. Došlo k navýšení fin. prostředků v 12/2022. Počátkem r. 2023 proběhlo druhé zadávací řízení na výběr zhotovitele. V 4/2023 byla podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a realizace. Protokolární předání dokončeného díla proběhlo dne 6. 6. 2024. Dne 30. 5. 2024 byla podána žádost o kolaudaci, kolaudace byla vydána 13. 6. 2024.
2.3.1.3 Modernizace dětských hřišť + výstavba nového (závazek společnosti LIDL) Místo DH vybudován v r. 2021-2 nový Workoutový park u věžáků.
Odpovědnost:
Novák Jiří

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Průběžná modernizace, obnova prvků na dětských hřištích. Ročně cca 200 - 300 tis. Kč.
Příloha:
img_20221031_120248.jpg [3.3 MB, jpg]

2.3.1.4 Zatraktivnění pro cestovní ruch (muzeum, vesnická památková zóna - propagace)
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Náměty / Záměry:
Propagace města, vesnické památkové zóny a dalších zajímavých turistických cílů - Naučné putování loupežníka Štětky probíhá každý rok.
2.3.1.5 Solnice v Počeplicích (kulturní památka)
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
V současné době je připraveno architektonicko stavební řešení s názvem "Oprava havarijního stavu nosných konstrukcí stěn, stropů a krovu včetně obnovy střechy a fasád objektu bývalé solnice v Počeplicích u Štětí." Na základě tohoto dokumentu mohou začít malé zednické práce na opravě objektu, tj. bourání nevyhovujících vestaveb a přidaných přístřešků, opravy vybouraných oken, zdí, odstranění betonové podlahy apod. Další etapou budou opravy krovů, obnova stropní konstrukce, střešních latí a krytiny, doplnění vikýřů apod.
2.3.1.6 Spolková místnost ve Stračí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Vybudování nové spolkové místnosti ve Stračí pro volnočasové aktivity a setkávání občanů místní části Stračí.
Příloha:
projekt-05-2019.zip [9.4 MB, zip]

2.3.1.7 Sportovní hřiště v Čakovicích
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Víceúčelové sportovní hřiště s asfaltovým povrchem v místní části Čakovice.
Příloha:
projektova-dokumentace.zip [2.3 MB, zip]

2.3.1.8 Sportovní hala - víceúčelová
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Vybudování víceúčelové sportovní haly s malou tělocvičnou s přesahem do kultury, se zázemím pro různé bojové sporty, se zrcadlovou stěnou, florbal, mažoretky, ping-pong a další občanské aktivity. V r. 2023 byla uzavřena smlouva na poradenskou a konzultační činnost. Proběhly dva workshopy, na jejichž základě bylo zpracováno zadání městské haly. Plánuje se zadání architektonické studie (nebylo schváleno v rámci rozpočtového opatření ZM v 9/2023 ani v návrhu rozpočtu na r. 2024).
2.3.1.9 Sportovní hřiště s mantinely využitelné v zimě jako otevřené kluziště
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2021, 2020, 2019, 2018

Náměty / Záměry:
Tato záležitost je částečně řešena v rámci revitalizace městského stadionu II. etapa.
2.3.1.10 Úprava lomu u Panské cesty - zázemí pro trempování
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Realizátor:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2023, 2024

Náměty / Záměry:
Vybudování přístřešku s ohništěm v bývalém lomu při cestě Naučného putování loupežníka Štětky.
2.3.1.11 Víceúčelové sportovní hřiště na Chcebuzi
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024

Náměty / Záměry:
V předmětné lokalitě se nachází plocha určená ke sportování s travnatým povrchem. V blízkosti se nachází dětské hřiště a objekt se spolkovou místností pro společné aktivity místních obyvatel.
2.3.1.12 Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark, parkour, workout
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Volnočasový areál mládeže "Horovka" - skatepark. Parkour a workout již byly vybudovány na území města v jiné lokalitě. V r. 2022 byly zahájeny projektové práce s umístěním za stadionem. V průběhu rozpracování však byly ukončeny s ohledem na vysokou cenu díla. Nyní se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci skateparku na Ostrově. Vydáno stavební povolení, čeká se na NPM.
Příloha:
puvodni-studie-celkova.pdf [16.4 MB, pdf]

2.3.1.13 Přírodní hřiště s lanovým centrem na lesním hřišti ve Stračí
Odpovědnost:
Novák Jiří

Náměty / Záměry:
Úprava lesního písčitého hřiště s možností vybudování lanového centra
2.3.1.14 Založení nových zahrádkářských kolonií (osad)
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, není určena lokalita, rozměry a počty zahrádek....
2.3.1.15 Turistická rozhledna
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Náměty / Záměry:
Návrh vzešel patrně z některého Fóra Zdravého města. Otázkou je, kdy by měla rozhledna stát. Jedni se kloní k vrch Špičák, druzí k pozemku před chcebuzským hřbitovem.
2.3.1.16 Jump park - pozn.: podněty ze školních fór a fóra Zdravého města
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, rozměry, rozsah, cílová skupina, lokalita.
2.3.1.17 Areál pro airsoft - pozn.: podněty ze školních fór a fóra Zdravého města
Odpovědnost:
Novák Jiří

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, rozměry, rozsah, cílová skupina, lokalita.
2.3.1.18 Městský wellness bazén se saunovým světem
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, rozměry, rozsah, cílová skupina, lokalita.
2.3.2 Zajištění možnosti kvalitního trávení volného času pro děti a mládež
2.3.2.1 60 dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí se účastní volnočasových a zájmových aktivit a rozšiřování jejich nabídky
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Pavla Lípová

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.
2.3.2.2 Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Pavla Lípová

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Transformace Otevřeného klubu mládeže (OKM) na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (registrovaná sociální služba NZDM)

2.4 Město a stárnutí populace

Deskriptory:
IX. Sociální služby
2.4.1 Kvalitní bydlení pro seniory
2.4.1.1 Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb
2.4.1.2 Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Zmapování aktuální a výhledové potřeby místních obyvatel v oblasti rozsahu a intenzity poskytovaných sociálních služeb
2.4.1.3 Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Toto probíhá. V rámci uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou se byty postupně upravují bezbariérově - vany jsou zaměňovány za sprchové kouty. Po dohodě se dále montují i madla k WC. V bytech (uvolněných nebo i s nájemci), které jsou uzpůsobeny vozíčkářům se provádějí výměny podlahových krytin, kuchyňských linek apod. Zároveň v domě s chráněnými byty jsou v rámci oprav uvolněných bytů řešeny i výměny sedaček ve sprchových koutech či jejich oprava, výměny kuchyňských linek, podlahových krytin apod.
2.4.1.4 Adaptace dalších bytů v majetku města na bezbariérový standard - plán rekonstrukcí

2.5 Situace v sociálně problémových lokalitách

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality
2.5.1 Bydlení pro nízkopříjmové domácnosti, kultivace vyloučených lokalit
2.5.1.1 6 domácností získalo lepší bydlení a to si udrželo
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2020, 2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199, v období 4/2017 - 3/2020.
Příloha:
zadost_soc_bydleni.pdf [205.8 kB, pdf]

2.5.1.2 Omezování „obchodování s chudobou“ zhoršující individuální situaci domácností a zvyšující napětí ve městě
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2020, 2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199, v období 4/2017 - 3/2020.
Příloha:
zadost_soc_bydleni_1.pdf [205.8 kB, pdf]

2.5.1.3 Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2020, 2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizace projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v obci Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199, v období 4/2017 - 3/2020.
Příloha:
zadost_soc_bydleni_2.pdf [205.8 kB, pdf]

2.5.1.4 Ve 3 objektech tvořících SVL nájemníci spolupracují na kultivaci bydlení v jejich domě, je snížena míra devastace městského majetku (na „běžnou“ úroveň) a napětí v jeho okolí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.
Příloha:
kpsvl_zadost_2.pdf [182.7 kB, pdf]

2.5.1.5 Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě ulice 1. máje vč. okolí SŠ a VOŠ obalové techniky Štětí
Odpovědnost:
Novák Jiří

2.5.1.6 Sociální služba - terénní programy
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Sociální služba - terénní programy je realizována ve Štětí NNO Naděje.
2.5.1.7 Výstavba bezbariérových malometrážních bytů se sociálně únosným nájemným pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikováno, lokalita, velikost domu, počet bytů, parkovací prostor, případné společenské prostory.
2.5.1.8 Zajištění standardního bydlení i pro nízkopříjmové domácnosti
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Realizátor:
Lípová Pavla, Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
RM rozhodla pokračovat i po ukončení projektů "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám" a „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí“ ve vyčleňování sociálních bytů a hospodaření s nimi v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ve Štětí, tj. přidělování bytů soc. slabším osobám (v bytové nouzi apod.).
Toto probíhá za spolupráce pracovníků OMI a OSV.
Žadatelé o sociální byt by měli intenzivně spolupracovat se sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí MěÚ Štětí a dále po přidělení bytu v objektech 1. máje 597 a 598 umožnit daným pracovníkům provedení sociálního šetření. Oba odbory se snaží udržet těmto cílovým skupinám standardní bydlení. V případě, že nájemci spolupracují s OMI nebo s OSV, pomáhá se jim se vzniklými dluhy (uznání dluhů, uzavření splátkových kalendářů). Dále pracovníci OMI spolupracují s domovníky v objektech 1. máje 597 a 598, kteří dbají na dodržování klidu, čistoty a pořádku v objektech.
2.5.1.9 Konverze Ubytovny pro potřeby města
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Konverze Ubytovny pro potřeby města (Palackého 599, Štětí) nebo její části na standardní byty.
2.5.2 Pracovní příležitosti pro dlouhodobě nezaměstnané, minimalizace práce na černo
2.5.2.1 25 dlouhodobě nezaměstnaných získalo zaměstnání (našlo uplatnění na trhu práce) každý rok, v každém roce 50 osob získává praxi/kompetence k nástupu do zaměstnání
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.
2.5.2.2 Minimálně 40 domácností pracuje na významné snížení dluhu a 5 domácností dosáhne na oddlužení, které usnadnění rozhodování o přijetí legální práce
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019.
Příloha:
kpsvl_zadost.pdf [182.7 kB, pdf]

2.5.3 Posilování rodičovských kompetencí ve vyloučených lokalitách
2.5.3.1 50 rodin je skrze sociální služby podpořeno v rozvoji rodičovských kompetencí
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Pavla Lípová

Roky realizace:
2019, 2018, 2017

Náměty / Záměry:
Realizováno v rámci projektu Koordinovaný přístup k soc. vyloučeným lokalitám ve městě Štětí, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003763, od 1/2017 do 12/2019, kdy realizací projektu docházelo mj. k naplňování Strategického plánu sociálního začleňování, zpracovaného na období 2015 - 2018, jehož platnost byla revizí prodloužena do 12/2019; dále v rámci "šablon" ZŠ a NNO Romano jasnica
Příloha:
kpsvl_zadost_1.pdf [182.7 kB, pdf]

2.5.3.2 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ve Štětí
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Realizace sociálně aktivizační služby (SAS) pro rodiny s dětmi ve Štětí probíhala do 31. 1. 2024 prostřednictvím organizace Romano jasnica, od 1. 2. 2024 je realizátorem OSV MěÚ Štětí.

3. Životní prostředí ve městě / Krajina

3.1 Protipovodňová ochrana

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
3.1.1 Kvalitní protipovodňová ochrana města a místních částí
3.1.1.1 Dořešení protipovodňových opatření ve Štětí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Protipovodňová opatření ve Štětí.
3.1.1.2 Ochrana proti přívalovým dešťům - obce Radouň, Čakovice, Brocno, Chcebuz a Stračí
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Náměty / Záměry:
V jednotlivých částech obcí budou vytypována místa (komunikace, plochy), kde dochází k zatížení těchto prostor stékáním srážkových vod. V těchto místech bude řešeno odvodnění s následným odvedením vod do kanalizace nebo na vhodně zvolený terén. Odvodnění bude řešeno ecodrainy, štěrbinovými žlaby a upravou povrchů v těchto místech.
3.1.1.3 Pasportizace dešťových kanalizací v místních částech
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
zmapování dešťových potrubí a otevřených příkopů odvádějících dešťové vody
3.1.1.4 Protipovodňová ochrana obce Počeplice
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Ochranu majetku urbanizované místní části.
3.1.1.5 Protipovodňová ochrana obce Hněvice
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2022

Náměty / Záměry:
Protipovodňová ochrana obce Hněvice (je zpracován projekt pro územní řízení). Ochrana majetku urbanizované části města.

3.2 Kvalita ovzduší, zeleň, hluk

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
3.2.1 Zlepšování kvality ovzduší, péče o zeleň, snižování hluku
3.2.1.1 Koncepce správy, údržby a obnovy zeleně s ohledem na negativní dopady sucha
Odpovědnost:
Novák Jiří

Roky realizace:
2020

3.2.1.2 Opatření ke snížení hlukové a prachové zátěže z dopravy u ZŠ Ostrovní
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Výstavba protihlukové stěny, pokládka "tichého" asfaltu" (snížení hlučnosti od projíždějících automobilů).
3.2.1.3 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně včetně využití dešťové vody
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024

Náměty / Záměry:
Záměr se zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí.
3.2.1.4 Revitalizace zeleně v lokalitě "Ostrov" a na labském nábřeží
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Lokalita "Ostrov" je v územním plánu vedena jako Lokální biocentrum (LBC). Revitalizace navrhuje vytvoření klidové zóny v prostoru "Ostrova", s hlavním zaměřením na lokalitu vymezenou ve směru podél toku Labe - Labe arénou, na jedné straně a "Placákem" (bývalé říční koupaliště - rok 1930), na straně druhé. Šíře lokality je ohraničena tokem Labe z jedné strany a vyježděnou cestou uprostřed Ostrova, na straně druhé. Klidovou zónou je myšleno vytvoření parku doplněného o mobiliář města, tzn. lavičky, koše. V parkové části budou průběžně sanovány nebezpečné dřeviny a bude zde prováděna nová výsadba. Dřevinná skladba bude převážně tvořena dřevinami tvrdého luhu. Pro vyšší ochranu této unikátní lokality bude LBC Ostrov navržen na zaregistrování, jako významný krajinný prvek.
3.2.1.5 Výsadba nové izolační zeleně podél komunikací a průmyslových areálů
Odpovědnost:
Novák Jiří

Náměty / Záměry:
Výsadbu by bylo možné do r. 2024 provést, je třeba určit konkrétní místa a rozsah.
3.2.1.6 Zpracování hlukové mapy - město i místní části (zejm. Čakovice) včetně návrhu konkrétních opatření ke snížení hlukové zátěže
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zpracování hlukové studie pro město Štětí a místní části s návrhem technického řešení, jak snížit hluk v konkrétních lokalitach.

3.3 Odpadní vody

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
3.3.1 Odvádění a kvalitní likvidace odpadních vod
3.3.1.1 Odkanalizování 4 rodinných domů v ulici Lukešova - napojení na kanalizační síť Štětí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Odkanalizování 4 rodinných domů v ulici Lukešova - napojení na kanalizační síť Štětí
Odkanalizování části ulice Stračenská
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
ZM 10/2023 nově zařadilo tento záměr, ale nebylo řečeno o jakou část předmětné ulice se jedná, kolika objektů by se to týkalo, jak mají řešeny odpadní vody v současnosti apod. Z tohoto důvodu nelze odhadnout jakékoliv náklady spojené s PD.
3.3.1.2 Odkanalizování obce Počeplice - nová ČOV na Labi
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010

Náměty / Záměry:
Odkanalizování místní části Počeplice včetně vybudování ČOV na Labi.
3.3.1.3 Odkanalizování obce Stračí - napojení na kanalizační síť Štětí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010

Náměty / Záměry:
Odkanalizování místní části Stračí, napojení na kanalizační síť Štětí.
3.3.1.4 Odkanalizování obcí Brocno, Chcebuz a Radouň - nová ČOV na Obrtce
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2010

Náměty / Záměry:
Odkanalizování místních částí Brocno, Chcebuz a Radouň s napojením do nově vybudované ČOV na Obrtce v Radouni.
3.3.1.5 Odkanalizování ulice U Cementárny - napojení na kanalizační síť Štětí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Odkanalizování ulice U Cementárny a její napojení na kanalizační síť města Štětí. Odkanalizování objektu č. p. 452 - dům s chráněnými byty.
Příloha:
projektova-dokumentace_2.zip [5.1 MB, zip]

3.4 Ekologická stabilita a krajina

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
3.4.1 Posilování ekologické stability a péče o krajinu, likvidace černých skládek
3.4.1.1 Posílení ekologické stability přírody a krajiny v CHKO Kokořínsko
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2023, 2022, 2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Cílem projektu bylo posílení přirozených funkcí intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny na okraji CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, formou výsadby nových vysokokorunných alejí podél polních cest a místních komunikací a doplnění struktury stávajících alejí autochtonními druhy. Projekt zahrnoval výsadbu 11 nových stromořadí alejových stromů a 4 stávající aleje doplní bodovou výsadbou v celkové délce 5115 m. Celkem bylo vysazeno 503 ks stromů.
Příloha:
priloha-c.4-pd_vysadba-aleji-v-chko-kokorinsko-2019.pdf [4.6 MB, pdf]

3.4.1.2 Asanace rozsáhlých černých skládek v krajině - zejm. katastr obce Brocno
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Černá skládka, neboli nelegálně uložené odpady na místě, které k tomu není určené v k. ú. Brocno vedou ke ztrátě nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušení vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.
3.4.1.3 Komplexní pozemkové úpravy
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Komplexní pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování.

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní a vodohospodářská opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí.

Pozemkové úpravy se stávají nejvýznamnějším nástrojem k prosazování zájmů tvorby a ochrany krajiny. Podstatnou část nákladů na celý proces přebírá stát. Celého plánovacího procesu se významně a aktivně účastní veřejnost. Zapojením veřejnosti se těmto plánovacím procesům dostává široké publicity, díky níž je pak veřejnost zpětně informována o konkrétních výsledcích a přínosech těchto plánovacích činností.

Iniciovat zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrech Města Štětí a jeho místních částí může i obecní samospráva s tím, že tuto žádost musí podpořit vlastníci zemědělské půdy, kteří úhrnem vlastní více než polovinu její celkové výměry. Předběžný zájem o zahájení pozemkových úprav již projevili vlastníci zemědělské půdy - např. firma TEXAL a.s. nebo pan Josef Homolka. Smysl to bude dávat zejména po schválení nového územního plánu. Garantem, nositelem a de facto realizátorem komplexních pozemkových úprav bude výsledně Státní pozemkový úřad za předpokladu, že na to bude mít od státu vyčleněny finanční prostředky. Celý proces trvá zpravidla několik let.
3.4.1.4 Systematická obnova alejí jako významného krajinného prvku
Odpovědnost:
Kurašová Pavla, Novák Jiří

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
R. 2020 výsadba aleje v Radouni. Dále výsadby v intravilánech obcí Brocno, Chcebuz, Počeplice
Další výsadbu by bylo možné provést, je třeba určit konkrétní místa a rozsah. Časový horizont 10 let.
R. 2022 nebyly do rozpočtu zařazeny fin. prostředky na další výsadbu.
2024 - probíhá udržitelnost projektu.
3.4.1.5 Snižování rizika vodní a větrné eroze - poldry, remízy, biopásy (zejm. okolí Radouně aj.)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Vyvolat jednání se zamědělci na zmenšení lánů osázených jednou kulturou zemědělských plodin. Umístění biopásů do prostřed zemědělských kultur a nikoliv po obvodu lánu. Pokud se v místě erozních ploch nacházejí naš pozemky, tak zrušit jejich pronájem a vytvořit zde suché poldry, remízy, průlehy.

3.5 Problematická území a stavby

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
3.5.1 Brownfieldy a nevyhovující stavby
3.5.1.1 Areál chcebuzského statku (kulturní památka)
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Náměty / Záměry:
Areál chcebuzského statku je kulturní památkou a není majetkem města.
3.5.1.2 Bývalá traktorka
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

3.5.1.3 Hřbitovní zeď a hrobka na hřbitově na Chcebuzi (kulturní památka)
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Hřbitovní zeď v obci Chcebuz, dvě sochy a vstupní brána v havarijním stavu, jsou chráněnými kulturními památkami stejně jako hrobka family Laufke na chcebuzském hřbitově.
Již několik let probíhá jednání se správcem majetku, štětským farářem o převedení těchto kulturních památek městu, které by je nechalo opravit.
3.5.1.4 Zámek na Brocně
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Náměty / Záměry:
Zámek v obci Brocno není majetkem města. Stávající majitel by rád zámek v příštím roce začal opravovat.
3.5.1.5 Ubytovna č. 4 - vlastní firma SLAMONT
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

3.5.1.6 Ubytovny č. 7 a 8 (tzv. ZRUP) - vlastní firma TEREK
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

3.5.1.7 Kaplička (zbrojnice) na návsi na Brocně
Odpovědnost:
Kulhánek Radek

Náměty / Záměry:
Bývalá kaplička, požární zbrojnice není v majetku města. Město několikrát usilovalo o odkoupení od současného majitele. Zatím bez úspěchu. V případě získání kaple do majetku města, proběhne její rekonstrukce, dle dobových fortografií a a návrhu oprav od renomovaných architektů památkové péče. Kaple stojí v centru obce, Vesnické památkové zóny.

4. Doprava / Bydlení

4.1 Komunikace, chodníky a parkování

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
4.1.1 Budování a údržba komunikací a chodníků, systém parkování
4.1.1.1 Místní komunikace nad tratí (nad nádražím Štětí) spojující oba přejezdy - bezpečnost
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Zpevnění a zprůjezdnění komunikce pro OA, cyklisty, chodce
Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (z prostoru za zahrádkami)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2026, 2025, 2024

Náměty / Záměry:
ZM 10/2023 schválilo zařazení tohoto záměru.
4.1.1.2 Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Místní propojovací komunikace z ulice Ostrovní na silnici č. II/261 (za krytem CO)
4.1.1.3 Rekonstrukce ulice Stračenská (od ulice Obchodní k obchvatu)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023, 2022

Náměty / Záměry:
Vybudování nového chodníku ve Stračenské ulici včetně nasvětlených přechodů pro chodce. Projekt chodníku byl koncem roku 2021 zapracován do projektu akce " Rekonstrukce ulice Stračenská", který řeší celý uliční profil. V roce 2023 bude zažádáno o dotaci ve výši 10 mil. Kč. V současné době je vybrán zhotovitel, v měsíci září by měla být podepsána smlouva o dílo a předáno staveniště.
Příloha:
b-souhrnna-technicka-zprava.pdf [404.8 kB, pdf]

4.1.1.4 Parkoviště v ulici Alšova (za domem ROTO)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Vybudování nových parkovacích stání v ulici Alšova za ROTO domem.
Zrealizováno.
Příloha:
projektova-dokumentace_5.zip [51.7 MB, zip]

4.1.1.5 Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 541 - 543)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Není specifikovaný přesný rozsah a umístění. V současné době je zde zřízeno provizorní parkoviště. Vzhledem k tomu, že jsou zde již vybudovány polopodzemní kontejnery, je možné vybudovat parkoviště. Finanční prostředky na PD byly schváleny v rozpočtu pro r. 2024. V průběhu léta se bude zpracovávat zadávací dokumentace na projekt.
4.1.1.6 Parkoviště v ulici Obchodní (za domy č.p. 673 - 680)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Není specifikovaný přesný rozsah a umístění, ale je pouze požadavek na zřízení parkovacích míst a prodloužení a zjednosměrnění komunikace za bytovým domem č. p. 673 - 680. Finanční prostředky na PD byly schváleny v rozpočtu pro r. 2024.
4.1.1.7 Parkoviště v ulici Ostrovní (mezi domy č.p. 474 a 475)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2021, 2020, 2019

Náměty / Záměry:
Vybudování parkoviště v Ostrovní ulici mezi domy 474 a 475 a nové uspořádání parkování v ulici. Výstavbou parkoviště dojde k rozšíření kapacity o 23 parkovacích stání. Součástí výstavby je i přeložka kabelového vedení CETIN a NEJ.cz a osvětlení parkoviště.
Příloha:
projektova-dokumentace_3.zip [16.1 MB, zip]

4.1.1.8 Propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní - nový bezbečný přechod
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Jsou zvažovány dvě varianty a to realizace podchodu nebo přemostění v podobě lávky pro pěší jako propojení labského nábřeží s prostorem za ZŠ Ostrovní.
4.1.1.9 Nový sjezd na labské nábřeží ze silnice č. 261 (z prostoru za zahrádkami)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Náměty / Záměry:
Nová místní komunikace silnice 261/II - labské nábřeží
4.1.1.10 Zprostupnění cesty pro pěší za areálem městského stadionu
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Realizace komunikace pro pěší.
4.1.1.11 Rekonstrukce místní komunikace Újezd - křižovatka Strachaly/Bylochov
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Polní cesta je v současnosti využívána pro obsluhu přilehlých polí, případně pro dopravní obsluhu přilehlých obcí. V trase polní cesty je též vedena cyklotrasa č. 0057. Stávající polní cesta je částečně s živičným a částečně s nezpevněným krytem. Stav krytu vozovky polní cesty je již za hranicí své životnosti, a vyžaduje výraznější rekonstrukci. V současné době bude projekčně upravována trasa komunikace na začátku komunikace v obci Újezd. V této části se nachazí stavební objekt, který je podsklepený a zasahuje na hranici opravované komunikace. Dle vyjádření statika, by vlivem realizace opravy (vibrace během hutnění, výkopové práce) došlo k poškození sklepních prostor. KMa začátku roku 2022 bylo předáno geodetické zaněření výše uvedeného sklepa a statické pozouzení unosnosti sklepního zdiva.
4.1.1.12 Stezka pro pěší a cyklisty mezi Štětím a Počeplicemi
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Náměty / Záměry:
V roce 2022 stále není dořešen výkup podílu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. č. 935/20 v obci Štětí, k. ú. Počeplice. S vlastníkem předmětného podílu není možná dohoda o jeho prodeji, případně o zřízení věcného břemene. Pro soudní řízení nebo vyvlastnění byla nezbytná aktualizace projektové dokumentace pro Územní řízení, kde byl umístěn sjezd z komunikace na přilehlé polnosti k dotčenému pozemku. Aktualizovaná projektové dokumentace proběhla v r. 2022-2023. Spolupodílový vlastník nedal souhlas k vydání územního řízení a ani nepřistoupil na závazkovou smlouvu namísto smlouvy o věcném břemeni. V současné době vlastník akceptoval návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena pro všechny spolupodílové vlastníky vč. kupní smlouvy na výkup podílu o velikosti 1/6 vzhledem k celku pozemku p. č. 935/20 v obci Štětí, k. ú. Počeplice . Vlastník předmětného podílu doposud nereagoval na námi zaslané návrhy smluv. Takto učinil až po několika urgencích v polovině dubna 2024 a očekává schválení jím navrhovaných změn. Nyní rozeslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí ostatním spolup. vlastníkům k vyjádření.
Pokud nedojde k uzavření smluvních vztahů, bude toto nutné řešit vyvlastněním (KÚ ÚK).
4.1.1.13 Veřejné osvětlení a chodníky na štětském mostě - výdaje na spoluúčast související s investiční akcí Ústeckého kraje
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Obnova VO na štětském mostě
4.1.1.14 Nová parkovací místa ve Štětí - vytipování nových lokalit
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Průběžně jsou tipovány vhodné plochy pro realizaci parkovacích stání v k.ú. Štětí a místních částech.
V roce 2021 byly dokončeny parkovací stání v ulici Alšova v rámci akce "Štětí – parkování v ulici Alšova za objektem ROTO".

4.2 Cyklo a pěší doprava

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
4.2.1 Zlepšení cyklodopravy po městě s důrazem na bezpečnost
4.2.1.1 Cyklostezka v úseku od štětského mostu kolem přístavu k zahrádkám dále k Labi (podél silnice č. 261)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Není blíže specifikováno.
4.2.1.2 Bezpečný průjezd cyklistů křižovatkou ulic Dlouhá a Cihelná směrem k papírnám
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

4.2.1.3 Cyklogenerel města Štětí
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2026, 2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Cyklogenerel je dlouhodobým systémovým dokumentem, který vychází ze základních principů řešení dopravy pro pěší a cyklisty, stanovený v územním plánu města Štětí a v místních částech.
Vychází z progresivních prvků - vyhrazené jízdní pruhy, piktogramové koridory, víceúčelové pruhy, BUS + cyklopruhy, řadící pruhy pro cyklisty, prostor pro cyklisty - V19, aj.
Hlavním cílem cyklogenerelu je určit základní požadavky na infrastrukturu pro cyklisty, která bude výhledově realizována na jednotlivých komunikacích ať už ve vazbě na rekonstrukce komunikací, nebo nezávisle.
Dalším cílem je navrhnout nové samostatné cyklostezky na území města, určit jejich optimální směrové vedení a parametry. Předmětem je i napojení místních částí a regionálních a nadregionálních stezek a cyklotras na systém města.
Cyklogenerel určí důležitá propojení pro cyklodopravu, která chybí již dnes, nebo tam, kde jsou vymezeny plochy pro přestavbu, případně rozvojové plochy. Určí základní parametry těchto propojení. Cyklogenerel vychází z dopravně-urbanistického významu jednotlivých komunikací. Zohledňuje stávající infrastrukturu pro cyklisty, možnosti uličního profilu (šířkové uspořádání a možnosti přeložení inženýrských sítí) a předpokládaný rozvoj a záměry v území. Návrhy jsou koordinovány s potřebami veřejné hromadné dopravy. Vedlejším cílem je zvýšení atraktivity pěší a veřejné hromadné dopravy a veřejných prostranství.
Návrh neupřednostňuje segregaci cyklistů v přidruženém dopravním prostoru, ale hledá optimální řešení s ohledem na uliční profil, cílovou skupinu a výchozí a cílová místa. Je posouzen každý konkrétní případ a jsou zhodnoceny výhody a nevýhody infrastruktury vedené samostatně, v přidruženém prostoru, nebo hlavním dopravním prostoru komunikace. Součástí návrhu je i vytipování komunikací, které nevyžadují žádná liniová opatření pro cyklisty. Pro tyto komunikace je navržena vhodná forma zklidnění, nebo jsou ponechány bez návrhu.
4.2.1.4 Bezpečný průjezd cyklistů kolem obchodního domu Směr
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020

4.2.2 Cyklostezky, pěší a alternativní doprava
4.2.2.1 Revitalizace území a cesty za areálem papíren (kolem kynologického cvičiště až pod Hoštecký kopec)
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Realizace mistní komunikace - asfaltový povrch
4.2.2.2 Veřejné přístaviště na Labi - přístupová komunikace a osvětlení
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Realizátor:
VO-Hana Nešlehová

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Přístupový chodník byl vybudován v červenci 2023.
Příloha:
situace.pdf [907 kB, pdf]

4.3 Veřejná doprava, dopravní infrastruktura

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
4.3.1 Krajská a státní dopravní infrastruktura, veřejná doprava
4.3.1.1 Dořešení dálničního přivaděče na D8 (obchvat Roudnice n. L. a Předonína)
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

4.3.1.2 Rekonstrukce silničního mostu v Radouni (ev. č. 26120-2)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Celková rekonstrukce silničního mostu v Radouni.
4.3.1.3 Rekonstrukce štětského mostu včetně opravy původního sjezdu z mostu na štětské straně po vybudování nového sjezdu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020

4.3.1.4 Oprava nádražní budovy v Hněvicích vč. podchodu
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

4.3.1.5 Vhodnější propojení štětského a hněvického nádraží veřejnou dopravou
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020

4.3.1.6 Opravy přístupových cest a komunikací k vlakovému nádraží Štětí a Hněvice
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2024, 2023

Náměty / Záměry:
Oprava přístupové komunikace k železniční stanici Hněvice v celé její šířce, kde bude provedena rekonstrukce celé skladby vozovky s napojením na nově opravenou část vozovky patřící Českým drahám realizace v roce 2023.
Jsou zpracovány projektové dokumentace a vydána stavební povolení " Štětí - příjezd k nádraží Hněvice". V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele akce.
4.3.1.7 Veřejné přístaviště na Labi
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

4.3.1.8 Celková rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Roky realizace:
2025, 2024, 2023

Náměty / Záměry:
Celková rekonstrukce štětského vlakového nádraží vč. bezbariérového přístupu a zprostupnění směr Stračí.

4.4 Bydlení ve městě a místních částech

Deskriptory:
XVI. Bydlení
4.4.1 Výstavba bytových domů
4.4.1.1 Výstavba domu s nájemními byty (využití dotačních programů MMR, IROP)
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikována lokalita, velikost budovy, počet bytů, parkovacích stání, občanská vybavenost, cílová skupina.
4.4.1.2 Výstavba domova pro seniory s kvalitní zdravotní a sociální péčí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Výstavba domova pro seniory
4.4.1.3 Výstavba komunitního domu pro seniory
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není blíže specifikováno lokalita, velikost domu, počet bytů, režim užívání bytů, možnost společenské místnosti, parkování.
4.4.1.4 Výstavba moderní bytovky s podzemními garážemi
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není specifikována lokalita, velikost objektu, počet bytů, cílová skupina, počet garáží, další občanská vybavenost.
4.4.2 Atraktivní lokality pro individuální výstavbu
4.4.2.1 Zpracování nového územního plánu
Odpovědnost:
Krejzová Ivana

Realizátor:
p. Jozef Guriš - určený zastupitel pro Územní plán

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Náměty / Záměry:
Zpracování nového územního plánu města Štětí.
Územní plán (ÚP) je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.
Příloha:
navrh-up-ke-spolecnemu-jednani.zip [43.2 MB, zip]

4.4.2.2 Zasíťování parcel v lokalitě Stračí
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Náměty / Záměry:
Není blíže specifikováno.
Příloha:
zasitovani-parcel-sipkova-2_1.png [2 MB, png]

4.4.2.3 Zasíťování parcel v návaznosti na ulici Šípková
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
Zasíťování parcel je podmíněno vypracováním projektové dokumentace a výkupem předmětných pozemků. Předmětný záměr není v souladu s platným územním plánem - nelze proto nyní realizovat.
Příloha:
zasitovani-parcel-sipkova-3.png [1.2 MB, png]

5. Spolupráce na rozvoji města s krajem a podniky

5.1 Zdravotní služby

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
5.1.1 Zlepšování dosažitelnosti zdravotních služeb pro obyvatele
5.1.1.1 Analýza možnosti centralizace zdravotních služeb do městské polikliniky
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Analýza možnosti centralizace zdravotních služeb do městské polikliniky
2.1.1.3 Rozšíření systému tísňové signalizace pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:
Novotný Rudolf

Roky realizace:
2024, 2023, 2022, 2021

Náměty / Záměry:
V současné době Městská policie Štětí zajišťuje dva druhy tísňové signalizace. První variantou jsou tlačítka napojena přes pult centralizované ochrany (PCO). Tato tísňová tlačítka slouží pouze klientům domu s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Školní. V současné době má tísňové tlačítko k dispozici 25 klientů DPS. Možné rozšíření systému je závislé na zájmu ze strany klientů DPS, jejich zdravotním stavu a dalších potřebách. Provoz tísňových tlačítek je hrazen z rozpočtu Odboru sociálních věcí a výjezdy na tísňový signál zajišťuje MP Štětí zdarma.
Druhou variantou jsou tísňová tlačítka SeniAngel, která jsou napojena přes tzv. Ethernetový maják. Ta jsou určena pro seniory a zdravotně postižené, kteří jsou vytipováni buď prostřednictvím pečovatelské služby OSV, případně se jedná o potřebné osoby, s nimiž se setká MP Štětí při své činnosti. V současné době je provozováno 20 tísňových tlačítek a možné rozšíření záleží na poptávce ze strany seniorů a zdravotně postižených.
Cílem je ochránit zdraví a životy starších seniorů a zdravotně postižených lidí, kteří žijí doma sami a bojí se, že by jim v případě zdravotních problémů neměl kdo pomoci. Dodává klientům pocit bezpečí při každodenním životě, doma a v případě tísňového tlačítka SeniAngel i venku.
Tato služba je plně hrazena z rozpočtu MP Štětí. Roční náklad na 20 tísňových tlačítek: 81.312,-Kč (včetně DPH)
5.1.1.2 Zajištění operativní dostupnosti lékařské pohotovosti a okolnich poliklinik a nemocnic prostřednictvím služby speciální sanitky nebo seniordopravy
Odpovědnost:
Frgalová Gabriela

Roky realizace:
2020

Náměty / Záměry:
Senior doprava je určena pro občany starší 70 let v rámci celého území Štětí a jeho místních částí (Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd, Veselí) a je poskytována výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve městě Štětí a jeho místních částí. Služba je určena také držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku. Doprava je poskytována každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Dopravu může senior nebo zdravotně postižený využít k návštěvě lékaře, úřadu, pošty, k cestě na nákup nebo k návštěvě rodiny.
5.1.1.3 Zlepšení dostupnosti zdravotní péče vč. rozšíření služeb lékařů
Odpovědnost:
Lípová Pavla

Realizátor:
Lípová Pavla

Roky realizace:
2023, 2022

Náměty / Záměry:
Zlepšení dostupnosti zdravotní péče vč. rozšíření služeb lékařů

5.2 Služby státu a kraje sídlící ve Štětí

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
5.2.1 Zachování a dostupnost služeb státu a kraje ve městě
5.2.1.1 Obhajoba Pověřeného obecního úřadu případně posun na Obec s rozšířenou působností
Odpovědnost:
Balatý Ladislav

5.2.1.2 Služby České pošty a Úřadu práce
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.2.1.3 Zřízení výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.2.1.4 Zachování Obvodního oddělení Policie ČR a výjezdové Stanice Hasičského záchranného sboru
Odpovědnost:

Roky realizace:
2020

5.3 Rozvoj města s významnými místními podniky

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
5.3.1 Kvalitní rozvoj města ve spolupráci s Mondi a.s.
5.3.1.1 Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování čistírny odpadních vod (ČOV)
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.3.1.2 Koordinace zajištění služeb do budoucna - provozování skládky odpadů a zajištění příjmů z ní plynoucích
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.3.1.3 Uzavření nového partnerství s Mondi a dalšími místními firmami - určení společných priorit pro komplexní rozvoj Štětska
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.3.1.4 Zapojení podnikatelských subjetků do financovní rozvoje města - např. tzv. "PPP projekty" (partnerství soukr. a veřejného
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.3.1.5 Koordinace zajištění služeb do budoucna - dodávka tepla a teplé vody vč. využití zemního plynu jako alternativního zdroje energie
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.4 Nadregionální projekty

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
VI. Vzdělávání
5.4.1 Inovativní projekty nadregionálního významu
5.4.1.1 Nová loděnice se sportovním, relaxačním a vzdělávacím zázemím u Labe
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.4.1.2 Alternativní bezpečná stezka pro pěší do Račic
Odpovědnost:
Tydrichová Monika

Roky realizace:
2018, 2017, 2016, 2015

Náměty / Záměry:
Vybudování chodníku podél silnice od parkoviště u vlakového nádraží v Hněvicích pod viadukt ve směru do Račic.
Příloha:
projektova-dokumentace_4.zip [7 MB, zip]

5.4.1.3 Nová lávka přes Labe propojující obec Hněvice a Štětí přes areál vodních sportů vč. podchodu pod obchvatovou silnicí (za ZŠ Ostrovní)
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.4.1.4 Sportovně - vzdělávací aktivity ve splupráci s Národním olympijským centrem vodních sportů a Akademie vodních sportů
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

5.4.1.5 Národní olympijské centrum vodních sportů v Račicích - propojení aktivit s městem Štětí
Odpovědnost:
Kurašová Pavla

TISK
i