Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2014-2015)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. DOPRAVA
A.1 Město bude prostorem nejen pro auta
A.1.1 Chybějící obchvat města
A.1.2.1 Podpora vybudování obchvatu města na I/27
A.1.2 Opravy komunikací a chodníků
A.1.3.1 Znovuobnovení přechodů pro chodce u ČSOB a u hřbitova
HO
A.1.3.2 Znovuobnovení přechodů pro chodce u ČSOB a u hřbitova
HO
A.1.3.3 Dokončení oprav chodníků ve Skočicích a Žerovicích včetně dokončení rekonstrukce navazujících bočních ulic k ulici na "Pajzovně"
A.1.2.4 Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
A.1.2.5 Panelová část průchodu mezi ul. 5. května a Komenského ul.
A.1.2.6 Postupné řešení parkování ve městě
A.1.3 Řešení parkování ve městě
A.1.1.1 Rozšířit počet parkovacích míst ve městě
KKR
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
HO
A.1.1.3 Opravy komunikací a chodníků - dokončení oprav Havlíčkova náměstí
HO
A.1.1.4 Opravy komunikací a chodníků - projednání možnosti propojení supermarketů Penny a Diskont Plus bezbariérovým chodníkem
HO
A.1.1.5 Zlepšení zimní údržby komunikací, zejména v centru města – veřejná zakázka na dodávku komplexních služeb údržby MK a veřejných prostranství
HO
A.2 Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob...
RR RR HO
A.2.1 Bezbariérové trasy
A.3.1.1 Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi
A.3.1.2 Zlepšení bezbariérovosti autobusové hromadné dopravy
A.3.1.3 Spolupráce s ČSAD, Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci jízdních řádů hromadné dopravy
OSD
A.3.1.4 Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek
A.3.1.5 Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice
B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
B.1 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji
B.1.1 Zlepšení práce městské policie
B.2.1.1 Zvýšená činnost MP (dohled nad zajištěním klidu a pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami a nočními kluby)
B.2.1.2 Vybudování kamerového dohledového systému v centru města a ve vybraných lokalitách
KKR
B.1.2 Preventivní opatření ke zlepšení bezpečnosti
B.2.1.1 Zvýšení dozoru MP nad dodržováním veřejného pořádku
B.2.1.3 Úplný zákaz heren
B.2.1.4 Informování obyvatel o protipovodňových opatřeních
KS PN
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
B.2 Čistota a klid ve městě budou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel
B.2.1 Zlepšování čistoty veřejných prostranství
B.1.1.1 Vytipování vycházkových "psích" tras, doplnění odpadkových košů
HO
B.1.1.2 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s firmou na odvoz odpadů a úklid města
HO
B.1.1.3 Zlepšení ukázněnosti majitelů psů - distribuce sáčků a košů na psí výkaly nejen v v centru města (zajištění dohledu městské policie)
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
HO
B.2.2 Ochrana ovzduší
B.2.2.1 Spolupráce při odstranění znečišťování ovzduší kotelnou ZD na Pohořku
B.2.3 Ochrana životního prostředí
HO RM
B.2.3.1 Zavedení provozu sběrného dvora zdarma
HO RM
B.3 Budování protipovodňových opatření
B.3.1 Příprava a budování protipovodňových opatření
B.3.1.1 Informování obyvatel o protipovoďnových opatřeních
B.3.1.2 Svolávání plánovacích akcí s veřejností před i při přípravě projektové dokumentace protipodňových opatření
C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ŠKOLSTVÍ
C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití
C.1.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití
HO
C.1.3.1 Vybudování plaveckého bazénu
C.1.1.2 Nalezení vhodného prostoru pro Street art
C.1.1.3 Přemístění dětského hřiště ve Skočicích
HO HO
C.1.3.2 Uzavření sportovního hřiště u ZŠ Rebcova
C.1.2 Cyklotrasy, vycházkové trasy
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
C.1.3 Vyřešení letního koupání
RR
C.1.4.1 Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP
C.1.4.2 Obnova areálu KČT a budoucí využití pro přírodní koupaliště
C.1.4.3 Obnova areálu KČT s možností budoucího využití pro přírodní koupliště
HO
C.2 Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě
C.2.1 Zapojování mládeže do aktivit ve městě
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
C.3.1.2 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
C.3 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného času
C.3.1 Koordinace akcí
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
C.3.2 Zlepšovat zázemí a materiálně technické vybavení prostor KKC
D. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích
D.1.1 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením
D.1.1.1 zajištění sociálního bydlení
HO
D.1.1.2 Řešit vysokou cenu vodného a stočného
D.1.1.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
D.1.1.4 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovnho procesu
D.1.2 Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel
D.1.2.1 Udržet činnost pečovateslké služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
D.1.2.2 Vybudování domu klidného stáří
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
D.1.2.4
D.1.3 Udržet činnost pečovatelské služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
D.1.4 Nedostatek sociálních bytů
D.2 Zajištění činnosti terénního pracovníka
D.3 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka
D.3.1 Lepší dostupnost ordinací
D.3.1.1 Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací
RR RR HO
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
E. ROZVOJ MĚSTA
E.1 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města
E.1.1 Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města
E.1.1.1 Rozšíření prostor pro ZUŠ nástavbou budovy
E.1.1.3 Rekonstrukce šaten v budově ZŠ Rebcova
HO
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
RR HO RR
E.1.1.5 Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553
HO HO RR
E.1.1.6 Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460
HO HO RR
E.1.1.7 Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici
RR RR HO
E.2 zlepšení dostupnosti informací o činnosti volených orgánů města
E.3 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě
E.3.1 Dozor městského architekta nad ÚP a RP
E.3.2 Rozvoj veřejných prostranství
E.4.2.1 vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích
RR RR KS
E.4.2.2 Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny
RR RR HO
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
HO
E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
HO
E.4 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby
RM
E.4.1 Podporovat výstavbu prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
RM
E.4.2 Město bude vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů na severním předměstí
E.5.2.1 Vybudovat technickou infrastrukturu pro rodinné domy
E.5.2.2 Komunikační kříž K13
TISK
i