Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2012-2013)

Město, ve kterém stojí za to žít

A. DOPRAVA

A.1 Město bude prostorem nejen pro auta

Náměty / Záměry:
1. Postupné řešení problematiky parkování ve všech částech města
- problematika parkování nákladních aut po Přešticích a autobusů a kamionů na parkovištích u Penny
- parkování osobních aut v Palackého ulici
- zřízení nového parkoviště u hřbitova
Plánovaná realizace: 2009 - 2011

2. Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
Plánovaná realizace: 2010 - 2011
A.1.1 Chybějící obchvat města P
A.1.2.1 Podpora vybudování obchvatu města na I/27
Odpovědnost:
KS

Realizace:
Město

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivní spolupráce města s ŘSD při přípravě výstavby, pomoc při jednání o výkupech pozemků na území KÚ Přeštice, Skočice a Žerovice potřebných pro realizaci obchvatu
Plánovaná realizace: 2009 - 2015

Náměty / Záměry:
Součinnost s ŘSD
A.1.2 Opravy komunikací a chodníků
A.1.3.3 Dokončení oprav chodníků ve Skočicích a Žerovicích včetně dokončení rekonstrukce navazujících bočních ulic k ulici na "Pajzovně"
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
I. etapa v Žerovicích dokončena. Opravy chodníků v obou místních částech rovněž.

Náměty / Záměry:
V Žerovicích doplněno o výstavbu nového chodníku směrem na Přeštice, I. etapa 2014, druhá 2015.
Ve Skočicích doplněno o vybudování přechodového místa u základní školy - rok 2015.
A.1.2.4 Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
Odpovědnost:
KS

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2015, 2016

Náměty / Záměry:
V rámci krajského projektu rekonstrukce silnice Přeštice - Nepomuk provedení rekonstrukce chodníků a zelených pásů u komunikace na území města
Projekt byl odložen.
A.1.2.5 Panelová část průchodu mezi ul. 5. května a Komenského ul.
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
záměr proveden v roce 2013

Náměty / Záměry:
Odstranění panelové komunikace mezi ul. 5. května a Komenského ulicí, změna povrchu komunikace, vybudování chodníku.
A.1.2.6 Postupné řešení parkování ve městě
Odpovědnost:
RM

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Náměty / Záměry:
Postupné řešení problémů parkování ve všech částech města - zpracování koncepce pro jednotlivé části, zřízení nové parkovací plochy v dosahu centra města, úpravy dopravního značení ve frekventovaných ulicích, vytipování parkovacích míst pro vyhrazené stání.
A.1.3 Řešení parkování ve městě
Náměty / Záměry:
nalezení vhodného parkovacího systému v centru města, vybudování nového parkoviště v dosahu centra, změny dopravního značení ve frekventovaných ulicích
A.1.1.1 Rozšířit počet parkovacích míst ve městě
Odpovědnost:
KKR

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V roce 2014 byla vybudována dvě odstavná parkoviště - u nádraží a v Ostrovní ulici, dále parkoviště u MŠ v Gagarinově ulici a u hřbitova v Hlávkově ulici. Probíhá komplexní rekonstrukce ul. Komenského.

Náměty / Záměry:
zřízení nových parkovacích míst v centru, u mateřských škol, u hřbitova, zajištění průjezdnosti ulice Komenského, vyřešit parkování na severním předměstí, dohled MP - zamezení parkování na travnatých plochách
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Popis / Komentář:
Při budování a opravách chodníků je vždy počítáno s bezbariérovou úpravou.

A.1.1.3 Opravy komunikací a chodníků - dokončení oprav Havlíčkova náměstí
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Dokončeno.

A.1.1.4 Opravy komunikací a chodníků - projednání možnosti propojení supermarketů Penny a Diskont Plus bezbariérovým chodníkem
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Projednáno - prodejny stejného obchodního řetězce - změna Diskont Plus na Billu

A.1.1.5 Zlepšení zimní údržby komunikací, zejména v centru města – veřejná zakázka na dodávku komplexních služeb údržby MK a veřejných prostranství
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Veřejná zakázka uzavřena, získán nový dodavatel, postupně nastavena pravidla, splněno.

A.2 Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob...

A.2.1 Bezbariérové trasy
Náměty / Záměry:
Masarykovo nám., Hlávkova ul. - u kostela, ul. 5. května, Komenského ulice, Husova ul.
A.3.1.1 Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
vybudováno 2012 - 2013: Havlíčkovo náměstí, Hlávkova ulice po obou stranách, křižovatka u hřbitova, Skočice, 2014 Žerovice, 2015 Komenského ulice - probíhá, dokončení v květnu 2015.

Náměty / Záměry:
při všech opravách komunikací a chodníků zřizovat bezbariérové přechody mezi chodníkem a vozovkou
A.3.1.2 Zlepšení bezbariérovosti autobusové hromadné dopravy
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
oprava autobusové zastávky s nástupní plochou v místní části Žerovice
vytipování dalších autobusových zastávek k budoucím úpravám
MHD používá bezbariérový autobus
Záměr ve spolupráci s krajem vybudovat v prostoru autobusového nádraží moderní přestupový terminál, časově zatím neurčeno
A.3.1.3 Spolupráce s ČSAD, Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci jízdních řádů hromadné dopravy
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce města a obcí SO ORP s obcemi sousedících ORP s krajem a ČSAD při zpracování jízdních řádů je na vyhovující úrovni. Požadavky na úpravy jízdního řádu ČD jsou předávány prostřednictvím kraje.

A.3.1.4 Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Jízdní řád MHD byl upraven, požadovaná dopolední linka byla v roce 2009 rozšířena na pátek, od 2010 jezdí denně.

A.3.1.5 Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Bylo projednáno, technicky možné, vzhledem k charakteru MHD, stanovenému jízdnému v ceně 5,- Kč a množství přepravovaných osob není ekonomicky ani organizačně výhodné.

B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

B.1 Čistota a klid ve městě budou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel

B.1.1 Zlepšování čistoty veřejných prostranství P
B.1.1.1 Vytipování vycházkových "psích" tras, doplnění odpadkových košů
Odpovědnost:

Realizace:
HO

Náměty / Záměry:
zmapování frekventovaných vycházkových tras pro venčení psů, doplnění odpadkových košů
B.1.1.2 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s firmou na odvoz odpadů a úklid města
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

B.1.1.3 Zlepšení ukázněnosti majitelů psů - distribuce sáčků a košů na psí výkaly nejen v v centru města (zajištění dohledu městské policie)
Odpovědnost:
MPP

Realizace:
MPP

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
nalezení lepšího způsobu distribuce sáčků na psí výkaly (zamezení odcizování)
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Probíhá klecový odchyt v centru města.

B.1.2 Ochrana ovzduší
B.2.2.1 Spolupráce při odstranění znečišťování ovzduší kotelnou ZD na Pohořku
Odpovědnost:
RM

Spolupráce:
OŽP

Náměty / Záměry:
Pomoc ZD Kbel při vytvoření podmínek pro změnu topného média v kotelně na Pohořku
B.1.3 Ochrana životního prostředí
B.2.3.1 Zavedení provozu sběrného dvora zdarma
Odpovědnost:
HO

Realizace:
RM

Náměty / Záměry:
Smluvní zajištění provozu sběrného dvora zdarma pro občany s trvalým pobytem ve městě a místních částech.

B.2 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji

Náměty / Záměry:
1. Omezení počtu výherních hracích přístrojů, heren, popř. jejich provozní doby,
nepovolování zřízení dalších.
Předpokládaná realizace: 2009, dále dle legislativních změn

2. Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce ve městě
i v místních částech, zvýrazněním značení vytipovaných přechodů ve městě
Předpokládaná realizace: 2009 -2010
B.2.1 Preventivní opatření ke zlepšení bezpečnosti P
B.2.1.3 Úplný zákaz heren
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktuální stav: vydána obecně závazná vyhláška s celoplošným zákazem, povolení vydaná na VHP před její účinností platila jen do konce roku 2014;
Platnost obecně závazné vyhlášky potvrzena novým zastupitelstvem.

Náměty / Záměry:
Úplný zákaz heren na území města i místních částí
B.2.1.4 Informování obyvatel o protipovodňových opatřeních
Odpovědnost:

Realizace:
KS

Spolupráce:
PN

Náměty / Záměry:
Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě protipovodňových opatření v Přeštických novinách (2x ročně) a na webu města
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
Odpovědnost:
OŽP

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Při komplexní rekonstrukci Palackého ulice byl zřízen nový přechod pro chodce u MŠ Gagarinova.
Spolu s výstavbou autobusových zastávek Na Chmelnicích bylo zřízeno nové místo pro přecházení se středovým ostrůvkem.

B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Pravidelně vyhodnocováno a realizováno (jaro, podzim).

B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
Odpovědnost:
RM

Realizace:
HO

Spolupráce:
OŽÚ

Popis / Komentář:
schválena nová OZV č. 4/2010 o místních poplatcích - zpoplatnění všech výherních hracích zařízení v souladu s novelou zákona

B.2.2 Zlepšení práce městské policie
Náměty / Záměry:
přejít od represe k prevenci
B.2.1.1 Zvýšená činnost MP (dohled nad zajištěním klidu a pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami a nočními kluby)
Odpovědnost:

Realizace:
MPP

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Vlastní městská policie zřízena od ledna 2010, od března funguje v počtu 5 strážníků, služby se rozepisují přednostně na víkendové večerní a noční hodiny. MP se účastní kontrol prováděných městským úřadem, má dohled na veřejnými akcemi. Zlepšení práce MP zahrnuto v 10P 6.

B.2.1.2 Vybudování kamerového dohledového systému v centru města a ve vybraných lokalitách
Odpovědnost:

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
v roce 2014 byl systém rozšířen na 11 vytipovaných míst, další etapa realizace 2015

B.3 Budování protipovodňových opatření
Náměty / Záměry:
vybudování odlehčovacího koryta v lukách u Příchovic, průraz pod silnicí na Nepomuk před mostem za Přešticemi
B.3.1 Příprava a budování protipovodňových opatření
Popis / Komentář:
Příprava na realizaci protipovodňových opatření pokračuje až do roku 2010. Dokončena projektová dokumentace vč. všech povinných posouzení. Probíhá výkup pozemků.

B.3.1.1 Informování obyvatel o protipovoďnových opatřeních
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
minimálně jeden článek ročně věnující se problematice prováděných protipovoďnových opatření po celoudobu realizace, v Přeštických novinách
B.3.1.2 Svolávání plánovacích akcí s veřejností před i při přípravě projektové dokumentace protipodňových opatření
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
zapojení města do projektu Stabilizace odtokových poměrů v povodí Příchovického potoka - největší přítok Úhlavy na území SO ORP Přeštice - zdroj pitné vody pro Plzeň

C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ŠKOLSTVÍ

C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití

Náměty / Záměry:
1. Vybudování dráhy pro kolečkové bruslení
Plánovaná realizace: 2009 -2011

2. Zařazení výstavby areálu pro cyklokros do strategického plánu rozvoje
města při jeho aktualizaci, vytipování vhodné lokality před zahájením
zpracování nového územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 - 2010
C.1.1 Vyřešení letního koupání P
C.1.4.1 Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
Zastupitelstvo města

Popis / Komentář:
PD pro stavební řízení zpracována 2009, podklady pro opakovanou žádost o dotaci doplněny 2010. Požadavek na vybudování plaveckého bazénu zahrnut v 10P 2.

C.1.4.2 Obnova areálu KČT a budoucí využití pro přírodní koupaliště
Popis / Komentář:
Výkup pozemkuv lokalitě vybrané vlastníkem pozemků areálu KČT pro budoucí směnu pozemků a následné uzavření směnnné smlouvy k získání pozemků KČT do vlastnictví města.

C.1.4.3 Obnova areálu KČT s možností budoucího využití pro přírodní koupliště
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktuální stav - 2014 provedena I. etapa - úprava břehu a vstupů do řeky. V roce 2015 probíhá hlavní etapa - rekonstrukce budovy - kluboven, sociálního zařízení a skladů sportovního zařízení.

C.1.2 Cyklotrasy, vycházkové trasy
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
Odpovědnost:
KKR

Realizace:
Město

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Úkol trvalý.

Náměty / Záměry:
Kombinovaný chodník pro pěší a cyklisty v Palackého ulici - realizováno, in-line dráha v parku Na Chmelnicích - realizováno, rekonstrukce parku Pod kaštany - realizováno.Vycházková trasa na Vícov,cyklokrosový areál, cyklostezky spojující místní části města zařadit do strategického plánu rozvoje města.
Projednáno s ŘSD v rámci přípravy projektu obchvatu města, nově zařazena do návrhu územního plánu cyklostezka spojující Lužany a Přeštice.

C.2 Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě

Náměty / Záměry:
koordinace akcí NNO pro veřejnost - KKC, kampaně a akce projektu Zdravé město Přeštice, májové hry, slavnosti města, Přeštický kanec, zpívání pod vánočním stromem
C.2.1 Zapojování mládeže do aktivit ve městě
Náměty / Záměry:
zapojení ZŠ, ZUŠ, DDM,MŠ, KKC a NNO pracujících s dětmi a mládeží jako spolupořadatelů akcí pro veřejnost, zejména pro neorganizovanou mládež - Den Země, májové hry, Den dětí, Evropský týden mobility
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
FO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, finanční podpora pro spolky každoročně zajišťována dle možností města, navázána spolupráce - s několika spolky pravidelná, s dalšími dle potřeby, výsledkem společné nebo městem podporované konkrétní akce a aktivity spolků. Pro rok 2015 připraven nový dotační program na podporu spolkové činnosti. Město je zřizovatelem ZUŠ a DDM s bohatou nabídkou mimoškolních aktivit pro děti a mládež.

C.3.1.2 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
Odpovědnost:
OŠKPP

C.3 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného časuNáměty / Záměry:
koordinace akcí pořádaných městem, organizačními složkami, KKC a NNO z Přeštic a okolí a zajištění informovanosti o nich - v režii KKC
finanční podpora činnosti NNO
C.3.1 Koordinace akcí
Náměty / Záměry:
shromažďování iformací v KKC (IC) o připravovaných akcích,koordinace termínů, vydávání přehledu kulturních a sportovních akcí v Přeštických novinách,
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
Odpovědnost:
KŠK

Realizace:
KKC

Spolupráce:
OŠKPP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, za spolupráce OŠKPP a kulturní komise zajišŤuje koordinaci a propagaci PO Kulturní a komunitní centrum Přeštice.

Náměty / Záměry:
vydávání měsíčních přehledů kulturních, společenských a sportovních akcí v Přeštických novinách, zveřejňování přehledu a pozvánek na webech města i KKC a městským rozhlasem
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:

Realizace:
Město

Spolupráce:
PSP

Spolupracující organizace:
Klub důchodců, Oblastní sdružení zdravotně postižených

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Trvalá aktivita.

Náměty / Záměry:
Doprava bezbariérovým autobusem na akce mimo centrum města, podpora dobrovolníků zajišťujících dopravu vozíčkářů na kulturní akce, Den pro seniory v rámci ETM a Dnů zdraví, finanční podpora klubu důchodců a spolku zdravotně postižených.
C.3.2 Zlepšovat zázemí a materiálně technické vybavení prostor KKC
Náměty / Záměry:
průběženě opravovat prostory KKC

D. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích P

Náměty / Záměry:
zajištění ubytování pro matky s dětmi v nouzi a charitativního ubytování pro bezdomovce, poskytování prostor města pro pořádání charitativních sbírek, pořádání kurzů pro rodiče po RD a dlouhodobě nezaměstnané

vybudovat dům pro seniory s denním a týdenním stacionářem
D.1.1 Podpora skupin ohrožených sociálním vyloučením
D.1.1.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
Náměty / Záměry:
Pořádání kurzů k podpoře začlenění např. žen po mateřské dovolené, nezaměstnaných atd.
D.1.1.4 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovnho procesu
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.1.2 Udržet činnost pečovatelské služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
D.1.3 Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel
Popis / Komentář:
Nedostatek sociálních bytů, zejména vhodných malometrážních bytů pro seniory vnímán jako prioritní problém v 10P 5. Částečné řešení představuje záměr Komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku vybudovat kombinovaný stacionář a DPS v Přešticích. Podmíněno získáním finanční dotace.

Náměty / Záměry:
Zahrnutí stacionáře do projektové dokumentace domova pro seniory v plánované lokalitě Na Chmelnicích.
D.1.2.1 Udržet činnost pečovateslké služby v Přešticích i pro obce správního obvodu
Odpovědnost:
PSP

Spolupráce:
OSVZ

D.1.2.2 Vybudování domu klidného stáří
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
Město

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Popis / Komentář:
10P - priorita 5

Náměty / Záměry:
Změna záměru - pro budoucí kombinované zařízení pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v obtížné životní situaci a chráněné bydlení město koupilo v roce 2013 areál bývalého JZD Přeštice na Pohořku.
2014 - zpracování záměru a studie
2015 - zpracování projektového dokumentace
2016 - zajištění finančních zdrojů
2017 - zahájení realizace
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
Odpovědnost:
RM

Realizace:
RM

Spolupráce:
OSVZ

Spolupracující organizace:
Kulturní a komunitní centrum Přeštice

Popis / Komentář:
Od 1. 1. 2009 zřízena příspěvková organizace Kulturní a komunitní centrum Přeštice,která mj.v plném rozsahu převzala náplň původního komunitního centra města. Aktivita trvalá.

Náměty / Záměry:
pořádání kurzů pro rodiče před skončením RD a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - jazykové, počítačové, komunikační apod. s grantovou podporou zajišťovanou prostřednictvím zřizovatele
D.1.2.4
D.1.4 Nedostatek sociálních bytů
Popis / Komentář:
zpracována PD, závisí na získání dotace

Náměty / Záměry:
rekonstrukce bytového domu Palackého 460 (sociální malometrážní byty)

D.2 Zajištění činnosti terénního pracovníka P

Náměty / Záměry:
Zřízení nízkoprahového klubu po provedení analýzy potřebnosti v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

D.3 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka

Náměty / Záměry:
1. Rozšíření pečovatelské služby i na víkendy
Plánovaná realizace: 2009

2. Příprava výstavby kombinovaného zařízení pro seniory a zdravotně postižené
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Přešticku a
Strategickým plánem rozvoje města Přeštice – zjištění možností financování
z dalších zdrojů
Plánovaná realizace: 2009 – 2010

3. Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérových vstupů
v dalších lékařských domech ve vlastnictví města
Plánovaná realizace: 2009 – 2011
D.3.1 Lepší dostupnost ordinací
D.3.1.1 Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 ve II. pol. 2009 vybudován výtah a bezbariérový vstup. Zajištěna zubní ordinace s bezbariérovým vstupem.

Náměty / Záměry:
U soukromé bezbariérové ordinace v ul. 5. května nutno dokončit úpravy chodníku.
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce budovy polikliniky v závěru roku byl vybudován venkovní výtah (uveden do provozu v únoru 2009 a zajištěn bezbariérový vstup do ordinací.

D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
Odpovědnost:
OSVZ

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Rozšíření ordinačních hodin se z důvodu maximálního vytížení kapacity lékařů nepodařilo projednat. Byl podpořen vznik dvou nových ordinací zubních lékařů (obě s bezbariérovým vstupem), u řady ordinací snížena čekací doba zavedením objednávkového systému.

E. ROZVOJ MĚSTA

E.1 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města

Náměty / Záměry:
1. Příprava rekonstrukce objektu Palackého 460 (modrý dům)- zpracován energetický audit budovy.
Plánovaná realizace: 2011-2012

2. Rekonstrukce MŠ Gagarinova
Plánovaná realizace: 2010
E.1.1 Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města P
E.1.1.3 Rekonstrukce šaten v budově ZŠ Rebcova
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce šaten ZUŠ Rebcova ul. s nástavbou a novým vstupem do tělocvičny,
zpracována PD, realizace plánována na rok 2016, zařazeno do rozpočtového výhledu
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
Dokončeno v únoru 2009.

E.1.1.5 Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009, 2010

Náměty / Záměry:
Kompletní rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553, vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do ordinací a laboratoře v 1. n.p.
E.1.1.6 Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Popis / Komentář:
Vlastní realizace akce závisí na získání dotace.

Náměty / Záměry:
Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci na zateplení domu a výměnu oken
E.1.1.7 Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Popis / Komentář:
Rekonstrukce budovy provedena v roce 2010, částečně úpravy pozemků a hřiště. Dokončení záměru podle finančních možností do tří let.

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce budovy MŠ s pomocí dotačních prostředků, opravy hřiště a doplnění herních prvků, opravy a výměna vnitřního vybavení MŠ

E.2 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě

Náměty / Záměry:
změna organizace úklidu města, zimní údržby a údržby městské zeleně - dohoda s dodavatelem o zřízení stálé pracovní čety ve městě - s vyloučením subdodavatelů

dokončení rekonstrukce lipové aleje na Masarykově nám.
doplnění zalesňovací výsadby stromů v k.ú. Skočice
E.2.1 Dozor městského architekta nad ÚP a RP P
E.2.2 Rozvoj veřejných prostranství
E.4.2.1 vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
KS

Náměty / Záměry:
vybudování parku s víceúčelovým hřištěm v nové sídelní lokalitě Na Chmelnicích s pomocí grantů z IOP a SFŽP
E.4.2.2 Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Náměty / Záměry:
obnova historické kašny, proměna 1/3 centrální parkoviště na odpočinkové místo s osazením zeleně vč.výsadby nových lip, s novým veřejným osvětlením
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Úprava provedena, údržbu zajišťuje Pečovatelská služba.

E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Realizováno, údržba a úklid zajištěny smluvně - kontrolu provádí HO.

E.3 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby

Náměty / Záměry:
1. Zvážení možností zřízení průmyslové zóny v oblasti u trasy plánovaného
silničního obchvatu města při přípravě územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 -2010
E.3.1 Podporovat výstavbu prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
Odpovědnost:
RM

Spolupráce:
Hospodářská komora Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce s hospodářskou komorou navázána, aktivita trvalá.

E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
Odpovědnost:
RM

Popis / Komentář:
Průmyslová zóna vlastníkem dosud nedokončena, jednání nebylo možno zahájit.

E.3.2 Město bude vytvářet podmínky pro výstavbu rodinných domů na severním předměstí
E.5.2.1 Vybudovat technickou infrastrukturu pro rodinné domy
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Dokončeny přístupové komunikace a inženýrské sítě pro lokalitu 19 pozemků pro výstavbu RD,
postupně probíhá prodej pozemků

E.5.2.2 Komunikační kříž K13
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

TISK
i