Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2010-2011)

A. DOPRAVA

A.1 Město bude prostorem nejen pro auta

Náměty / Záměry:
1. Postupné řešení problematiky parkování ve všech částech města
- problematika parkování nákladních aut po Přešticích a autobusů a kamionů na parkovištích u Penny
- parkování osobních aut v Palackého ulici
- zřízení nového parkoviště u hřbitova
Plánovaná realizace: 2009 - 2011

2. Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
Plánovaná realizace: 2010 - 2011
A.1.1 Chybějící obchvat města P
A.1.2.1 Podpora vybudování obchvatu města na I/27
Odpovědnost:
KS

Realizace:
Město

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2011 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivní spolupráce města s ŘSD při přípravě výstavby, pomoc při jednání o výkupech pozemků na území KÚ Přeštice, Skočice a Žerovice potřebných pro realizaci obchvatu
Plánovaná realizace: 2009 - 2015

Náměty / Záměry:
Součinnost s ŘSD
A.1.2 Opravy komunikací a chodníků
A.1.2.4 Odstranění prašnosti a hlučnosti dopravy v Nepomucké ulici
Odpovědnost:
KS

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2015, 2016

Náměty / Záměry:
V rámci krajského projektu rekonstrukce silnice Přeštice - Nepomuk provedení rekonstrukce chodníků a zelených pásů u komunikace na území města
Projekt byl odložen.
A.1.2.5 Panelová část průchodu mezi ul. 5. května a Komenského ul.
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
záměr proveden v roce 2013

Náměty / Záměry:
Odstranění panelové komunikace mezi ul. 5. května a Komenského ulicí, změna povrchu komunikace, vybudování chodníku.
A.1.2.6 Postupné řešení parkování ve městě
Odpovědnost:
RM

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Náměty / Záměry:
Postupné řešení problémů parkování ve všech částech města - zpracování koncepce pro jednotlivé části, zřízení nové parkovací plochy v dosahu centra města, úpravy dopravního značení ve frekventovaných ulicích, vytipování parkovacích míst pro vyhrazené stání.
A.1.3 Řešení parkování ve městě
Náměty / Záměry:
nalezení vhodného parkovacího systému v centru města, vybudování nového parkoviště v dosahu centra, změny dopravního značení ve frekventovaných ulicích
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Popis / Komentář:
Při budování a opravách chodníků je vždy počítáno s bezbariérovou úpravou.

A.1.1.3 Opravy komunikací a chodníků - dokončení oprav Havlíčkova náměstí
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Dokončeno.

A.1.1.4 Opravy komunikací a chodníků - projednání možnosti propojení supermarketů Penny a Diskont Plus bezbariérovým chodníkem
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Projednáno - prodejny stejného obchodního řetězce - změna Diskont Plus na Billu

A.1.1.5 Zlepšení zimní údržby komunikací, zejména v centru města – veřejná zakázka na dodávku komplexních služeb údržby MK a veřejných prostranství
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Veřejná zakázka uzavřena, získán nový dodavatel, postupně nastavena pravidla, splněno.

A.2 Pokračující budování bezbariérových tras zlepší možnosti pohybu zdravotně postižených osob...

A.2.1 Bezbariérové trasy
Náměty / Záměry:
Masarykovo nám., Hlávkova ul. - u kostela, ul. 5. května, Komenského ulice, Husova ul.
A.3.1.1 Budování bezbariérových přechodů mezi chodníky a komunikacemi
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
vybudováno 2012 - 2013: Havlíčkovo náměstí, Hlávkova ulice po obou stranách, křižovatka u hřbitova, Skočice, 2014 Žerovice, 2015 Komenského ulice - probíhá, dokončení v květnu 2015.

Náměty / Záměry:
při všech opravách komunikací a chodníků zřizovat bezbariérové přechody mezi chodníkem a vozovkou
A.3.1.2 Zlepšení bezbariérovosti autobusové hromadné dopravy
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
KKR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
oprava autobusové zastávky s nástupní plochou v místní části Žerovice
vytipování dalších autobusových zastávek k budoucím úpravám
MHD používá bezbariérový autobus
Záměr ve spolupráci s krajem vybudovat v prostoru autobusového nádraží moderní přestupový terminál, časově zatím neurčeno
A.3.1.3 Spolupráce s ČSAD, Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci jízdních řádů hromadné dopravy
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce města a obcí SO ORP s obcemi sousedících ORP s krajem a ČSAD při zpracování jízdních řádů je na vyhovující úrovni. Požadavky na úpravy jízdního řádu ČD jsou předávány prostřednictvím kraje.

A.3.1.4 Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Jízdní řád MHD byl upraven, požadovaná dopolední linka byla v roce 2009 rozšířena na pátek, od 2010 jezdí denně.

A.3.1.5 Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice
Odpovědnost:
OSD

Spolupráce:
ČSAD Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Bylo projednáno, technicky možné, vzhledem k charakteru MHD, stanovenému jízdnému v ceně 5,- Kč a množství přepravovaných osob není ekonomicky ani organizačně výhodné.

B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

B.1 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji

Náměty / Záměry:
1. Omezení počtu výherních hracích přístrojů, heren, popř. jejich provozní doby,
nepovolování zřízení dalších.
Předpokládaná realizace: 2009, dále dle legislativních změn

2. Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce ve městě
i v místních částech, zvýrazněním značení vytipovaných přechodů ve městě
Předpokládaná realizace: 2009 -2010
B.1.1 Preventivní opatření ke zlepšení bezpečnosti P
B.2.1.3 Úplný zákaz heren
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktuální stav: vydána obecně závazná vyhláška s celoplošným zákazem, povolení vydaná na VHP před její účinností platila jen do konce roku 2014;
Platnost obecně závazné vyhlášky potvrzena novým zastupitelstvem.

Náměty / Záměry:
Úplný zákaz heren na území města i místních částí
B.2.1.4 Informování obyvatel o protipovodňových opatřeních
Odpovědnost:

Realizace:
KS

Spolupráce:
PN

Náměty / Záměry:
Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě protipovodňových opatření v Přeštických novinách (2x ročně) a na webu města
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
Odpovědnost:
OŽP

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Při komplexní rekonstrukci Palackého ulice byl zřízen nový přechod pro chodce u MŠ Gagarinova.
Spolu s výstavbou autobusových zastávek Na Chmelnicích bylo zřízeno nové místo pro přecházení se středovým ostrůvkem.

B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Pravidelně vyhodnocováno a realizováno (jaro, podzim).

B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
Odpovědnost:
RM

Realizace:
HO

Spolupráce:
OŽÚ

Popis / Komentář:
schválena nová OZV č. 4/2010 o místních poplatcích - zpoplatnění všech výherních hracích zařízení v souladu s novelou zákona

B.1.2 Zlepšení práce městské policie
Náměty / Záměry:
přejít od represe k prevenci
B.2.1.1 Zvýšená činnost MP (dohled nad zajištěním klidu a pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami a nočními kluby)
Odpovědnost:

Realizace:
MPP

Spolupráce:
OSD

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Vlastní městská policie zřízena od ledna 2010, od března funguje v počtu 5 strážníků, služby se rozepisují přednostně na víkendové večerní a noční hodiny. MP se účastní kontrol prováděných městským úřadem, má dohled na veřejnými akcemi. Zlepšení práce MP zahrnuto v 10P 6.

B.2 Čistota a klid ve městě budou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel

B.2.1 Ochrana životního prostředí P
B.2.3.1 Zavedení provozu sběrného dvora zdarma
Odpovědnost:
HO

Realizace:
RM

Náměty / Záměry:
Smluvní zajištění provozu sběrného dvora zdarma pro občany s trvalým pobytem ve městě a místních částech.
B.2.2 Nedostatečný úklid města po psech P
B.1.1.1 Vytipování vycházkových "psích" tras, doplnění odpadkových košů
Odpovědnost:

Realizace:
HO

Náměty / Záměry:
zmapování frekventovaných vycházkových tras pro venčení psů, doplnění odpadkových košů
B.1.1.2 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s firmou na odvoz odpadů a úklid města
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

B.1.1.3 Zlepšení ukázněnosti majitelů psů - distribuce sáčků a košů na psí výkaly nejen v v centru města (zajištění dohledu městské policie)
Odpovědnost:
MPP

Realizace:
MPP

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Náměty / Záměry:
nalezení lepšího způsobu distribuce sáčků na psí výkaly (zamezení odcizování)
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Probíhá klecový odchyt v centru města.

B.2.3 Ochrana ovzduší P
Náměty / Záměry:
Pomoc ZD Kbel a vytvoření podmínek pro změnu topného média v kotelně ZD na Pohořku
B.2.2.1 Spolupráce při odstranění znečišťování ovzduší kotelnou ZD na Pohořku
Odpovědnost:
RM

Spolupráce:
OŽP

Náměty / Záměry:
Pomoc ZD Kbel při vytvoření podmínek pro změnu topného média v kotelně na Pohořku

B.3 Budování protipovodňových opatření
Náměty / Záměry:
vybudování odlehčovacího koryta v lukách u Příchovic, průraz pod silnicí na Nepomuk před mostem za Přešticemi
B.3.1 Příprava a budování protipovodňových opatření
Popis / Komentář:
Příprava na realizaci protipovodňových opatření pokračuje až do roku 2010. Dokončena projektová dokumentace vč. všech povinných posouzení. Probíhá výkup pozemků.

C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ŠKOLSTVÍ

C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití

Náměty / Záměry:
1. Vybudování dráhy pro kolečkové bruslení
Plánovaná realizace: 2009 -2011

2. Zařazení výstavby areálu pro cyklokros do strategického plánu rozvoje
města při jeho aktualizaci, vytipování vhodné lokality před zahájením
zpracování nového územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 - 2010
C.1.1 Chybějící plavecký bazén P
C.1.4.1 Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
Zastupitelstvo města

Popis / Komentář:
PD pro stavební řízení zpracována 2009, podklady pro opakovanou žádost o dotaci doplněny 2010. Požadavek na vybudování plaveckého bazénu zahrnut v 10P 2.

C.1.2 Cyklotrasy, vycházkové trasy P
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
Odpovědnost:
KKR

Realizace:
Město

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Úkol trvalý.

Náměty / Záměry:
Kombinovaný chodník pro pěší a cyklisty v Palackého ulici - realizováno, in-line dráha v parku Na Chmelnicích - realizováno, rekonstrukce parku Pod kaštany - realizováno.Vycházková trasa na Vícov,cyklokrosový areál, cyklostezky spojující místní části města zařadit do strategického plánu rozvoje města.
Projednáno s ŘSD v rámci přípravy projektu obchvatu města, nově zařazena do návrhu územního plánu cyklostezka spojující Lužany a Přeštice.

C.2 Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě

Náměty / Záměry:
koordinace akcí NNO pro veřejnost - KKC, kampaně a akce projektu Zdravé město Přeštice, májové hry, slavnosti města, Přeštický kanec, zpívání pod vánočním stromem
C.2.1 Zapojování mládeže do aktivit ve městě
Náměty / Záměry:
zapojení ZŠ, ZUŠ, DDM,MŠ, KKC a NNO pracujících s dětmi a mládeží jako spolupořadatelů akcí pro veřejnost, zejména pro neorganizovanou mládež - Den Země, májové hry, Den dětí, Evropský týden mobility
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
Odpovědnost:
Zastupitelstvo města

Realizace:
FO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2011 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, finanční podpora pro spolky každoročně zajišťována dle možností města, navázána spolupráce - s několika spolky pravidelná, s dalšími dle potřeby, výsledkem společné nebo městem podporované konkrétní akce a aktivity spolků. Pro rok 2015 připraven nový dotační program na podporu spolkové činnosti. Město je zřizovatelem ZUŠ a DDM s bohatou nabídkou mimoškolních aktivit pro děti a mládež.

C.3 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného časuNáměty / Záměry:
koordinace akcí pořádaných městem, organizačními složkami, KKC a NNO z Přeštic a okolí a zajištění informovanosti o nich - v režii KKC
finanční podpora činnosti NNO
C.3.1 koordinace akcí
Náměty / Záměry:
shromažďování iformací v KKC (IC) o připravovaných akcích,koordinace termínů, vydávání přehledu kulturních a sportovních akcí v Přeštických novinách,
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
Odpovědnost:
KŠK

Realizace:
KKC

Spolupráce:
OŠKPP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Aktivita trvalá, za spolupráce OŠKPP a kulturní komise zajišŤuje koordinaci a propagaci PO Kulturní a komunitní centrum Přeštice.

Náměty / Záměry:
vydávání měsíčních přehledů kulturních, společenských a sportovních akcí v Přeštických novinách, zveřejňování přehledu a pozvánek na webech města i KKC a městským rozhlasem
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
Odpovědnost:

Realizace:
Město

Spolupráce:
PSP

Spolupracující organizace:
Klub důchodců, Oblastní sdružení zdravotně postižených

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
Trvalá aktivita.

Náměty / Záměry:
Doprava bezbariérovým autobusem na akce mimo centrum města, podpora dobrovolníků zajišťujících dopravu vozíčkářů na kulturní akce, Den pro seniory v rámci ETM a Dnů zdraví, finanční podpora klubu důchodců a spolku zdravotně postižených.

D. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích

Náměty / Záměry:
zajištění ubytování pro matky s dětmi v nouzi a charitativního ubytování pro bezdomovce, poskytování prostor města pro pořádání charitativních sbírek, pořádání kurzů pro rodiče po RD a dlouhodobě nezaměstnané

vybudovat dům pro seniory s denním a týdenním stacionářem
D.1.1 Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel P
Popis / Komentář:
Nedostatek sociálních bytů, zejména vhodných malometrážních bytů pro seniory vnímán jako prioritní problém v 10P 5. Částečné řešení představuje záměr Komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku vybudovat kombinovaný stacionář a DPS v Přešticích. Podmíněno získáním finanční dotace.

Náměty / Záměry:
Zahrnutí stacionáře do projektové dokumentace domova pro seniory v plánované lokalitě Na Chmelnicích.
D.1.2.2 Vybudování domu klidného stáří
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
Město

Roky realizace:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Popis / Komentář:
10P - priorita 5

Náměty / Záměry:
Změna záměru - pro budoucí kombinované zařízení pro seniory, zdravotně postižené, matky s dětmi v obtížné životní situaci a chráněné bydlení město koupilo v roce 2013 areál bývalého JZD Přeštice na Pohořku.
2014 - zpracování záměru a studie
2015 - zpracování projektového dokumentace
2016 - zajištění finančních zdrojů
2017 - zahájení realizace
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
Odpovědnost:
RM

Realizace:
RM

Spolupráce:
OSVZ

Spolupracující organizace:
Kulturní a komunitní centrum Přeštice

Popis / Komentář:
Od 1. 1. 2009 zřízena příspěvková organizace Kulturní a komunitní centrum Přeštice,která mj.v plném rozsahu převzala náplň původního komunitního centra města. Aktivita trvalá.

Náměty / Záměry:
pořádání kurzů pro rodiče před skončením RD a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - jazykové, počítačové, komunikační apod. s grantovou podporou zajišťovanou prostřednictvím zřizovatele
D.1.2.4
D.1.2 Nedostatek bezbariérových tras, opravy chodníků P
Náměty / Záměry:
opravy chodníků v ulicích Hlávkova, Husova, 5. května,oprava komunikace u průchodu mezi ul. 5.května a Komenského - vše s bezbariérovými přechody mezi chodníky a vozovkami
Plánovaná rekonstrukce Komenského ulice,
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Popis / Komentář:
Při budování a opravách chodníků je vždy počítáno s bezbariérovou úpravou.

D.1.3 Nedostatek sociálních bytů
Popis / Komentář:
zpracována PD, závisí na získání dotace

Náměty / Záměry:
rekonstrukce bytového domu Palackého 460 (sociální malometrážní byty)

D.2 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka

Náměty / Záměry:
1. Rozšíření pečovatelské služby i na víkendy
Plánovaná realizace: 2009

2. Příprava výstavby kombinovaného zařízení pro seniory a zdravotně postižené
v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Přešticku a
Strategickým plánem rozvoje města Přeštice – zjištění možností financování
z dalších zdrojů
Plánovaná realizace: 2009 – 2010

3. Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérových vstupů
v dalších lékařských domech ve vlastnictví města
Plánovaná realizace: 2009 – 2011
D.2.1 Lepší dostupnost ordinací
D.3.1.1 Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553 ve II. pol. 2009 vybudován výtah a bezbariérový vstup. Zajištěna zubní ordinace s bezbariérovým vstupem.

Náměty / Záměry:
U soukromé bezbariérové ordinace v ul. 5. května nutno dokončit úpravy chodníku.
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
V rámci rekonstrukce budovy polikliniky v závěru roku byl vybudován venkovní výtah (uveden do provozu v únoru 2009 a zajištěn bezbariérový vstup do ordinací.

D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
Odpovědnost:
OSVZ

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Rozšíření ordinačních hodin se z důvodu maximálního vytížení kapacity lékařů nepodařilo projednat. Byl podpořen vznik dvou nových ordinací zubních lékařů (obě s bezbariérovým vstupem), u řady ordinací snížena čekací doba zavedením objednávkového systému.

E. ROZVOJ MĚSTA

E.1 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby

Náměty / Záměry:
1. Zvážení možností zřízení průmyslové zóny v oblasti u trasy plánovaného
silničního obchvatu města při přípravě územního plánu
Plánovaná realizace: 2009 -2010
E.1.1
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
Odpovědnost:
RM

Spolupráce:
Hospodářská komora Přeštice

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Spolupráce s hospodářskou komorou navázána, aktivita trvalá.

E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
Odpovědnost:
RM

Popis / Komentář:
Průmyslová zóna vlastníkem dosud nedokončena, jednání nebylo možno zahájit.

E.2 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě

Náměty / Záměry:
změna organizace úklidu města, zimní údržby a údržby městské zeleně - dohoda s dodavatelem o zřízení stálé pracovní čety ve městě - s vyloučením subdodavatelů

dokončení rekonstrukce lipové aleje na Masarykově nám.
doplnění zalesňovací výsadby stromů v k.ú. Skočice
E.2.1 Rozvoj veřejných prostranství
E.4.2.1 vybudování parku s víceúčelovým hřištěm Na Chmelnicích
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
KS

Náměty / Záměry:
vybudování parku s víceúčelovým hřištěm v nové sídelní lokalitě Na Chmelnicích s pomocí grantů z IOP a SFŽP
E.4.2.2 Rekonstrukce části Masarykova náměstí s obnovou kašny
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Náměty / Záměry:
obnova historické kašny, proměna 1/3 centrální parkoviště na odpočinkové místo s osazením zeleně vč.výsadby nových lip, s novým veřejným osvětlením
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
Odpovědnost:
HO

Spolupráce:

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Úprava provedena, údržbu zajišťuje Pečovatelská služba.

E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
Odpovědnost:
HO

Roky realizace:
2008, 2009

Popis / Komentář:
Realizováno, údržba a úklid zajištěny smluvně - kontrolu provádí HO.

E.3 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města

Náměty / Záměry:
1. Příprava rekonstrukce objektu Palackého 460 (modrý dům)- zpracován energetický audit budovy.
Plánovaná realizace: 2011-2012

2. Rekonstrukce MŠ Gagarinova
Plánovaná realizace: 2010
E.3.1 Rekonstrukce a opravy domů ve vlastnictví města
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
Odpovědnost:
RR

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
Dokončeno v únoru 2009.

E.1.1.5 Rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Roky realizace:
2009, 2010

Náměty / Záměry:
Kompletní rekonstrukce lékařského domu Sedláčkova 553, vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do ordinací a laboratoře v 1. n.p.
E.1.1.6 Příprava rekonstrukce kombinovaného objektu Palackého 459,460
Odpovědnost:
HO

Realizace:
HO

Spolupráce:
RR

Popis / Komentář:
Vlastní realizace akce závisí na získání dotace.

Náměty / Záměry:
Zpracování projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci na zateplení domu a výměnu oken
E.1.1.7 Rekonstrukce a opravy budovy a hřiště MŠ v Gagarinově ulici
Odpovědnost:
RR

Realizace:
RR

Spolupráce:
HO

Popis / Komentář:
Rekonstrukce budovy provedena v roce 2010, částečně úpravy pozemků a hřiště. Dokončení záměru podle finančních možností do tří let.

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce budovy MŠ s pomocí dotačních prostředků, opravy hřiště a doplnění herních prvků, opravy a výměna vnitřního vybavení MŠ
TISK
i