Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2009-2010)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. DOPRAVA
A.1 Město bude prostorem nejen pro auta
A.2 Hromadná doprava bude sloužit měnícím se potřebám obyvatel
A.2.1 xxx
A.3.1.3 Spolupráce s ČSAD, Plzeňským krajem a okolními obcemi při koordinaci jízdních řádů hromadné dopravy
OSD
A.3.1.4 Rozšíření spojů MHD mezi Skočicemi, Žerovicemi a městem i na pátek
A.3.1.5 Zavedení měsíčního předplatného MHD Přeštice
B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
B.1 Budování protipovodňových opatření a informovanost o nich
B.1.1 Příprava a budování protipovodňových opatření
B.1.2 Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě protipovodňových opatření přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel příbřežních částí města
B.1.2.1 Článek v Přeštických novinách věnující se problematice prováděných protipovodňových opatření (min. dvakrát ročně po celou dobu realizace)
PN
B.2 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji
B.2.1 Zlepšení práce městské policie
B.2.1.1 Zvýšená činnost MP (dohled nad zajištěním klidu a pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami a nočními kluby)
B.2.2 xxx
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
B.3 Čistota a klid ve městě budou přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel
B.3.1 Nedostatečný úklid města
B.1.1.2 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s firmou na odvoz odpadů a úklid města
HO
B.1.1.3 Zlepšení ukázněnosti majitelů psů - distribuce sáčků a košů na psí výkaly nejen v v centru města (zajištění dohledu městské policie)
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
HO
B.3.2 Zajištění nedělního klidu
B.3.2.1 Zpracování vyhlášky OZV o zajištění veřejného pořádku
RM HO
C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ŠKOLSTVÍ
C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití
C.1.1 Chybějící plavecký bazén
C.1.4.1 Zpracování PD pro vybudování plaveckého bazénu a podání žádosti o dotaci z IOP
C.1.2 xxx
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
C.2 Různé cílové skupiny obyvatel se aktivně zapojí do aktivit ve městě
C.2.1 Zapojování mládeže do aktivit ve městě
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
C.3 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného času
C.3.1 xxx
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
D. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích
D.1.1 Nedostatek bezbariérových tras
A.1.1.2 Budování bezbariérových tras ve městě
HO
D.1.2 Nedostatek sociálních bytů
D.1.3 Vybudováním stacionáře přispět k důstojnému stáří obyvatel
RM KS
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
D.1.2.4
D.2 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka
D.2.1 xxx
D.3.1.1 Vybudování dalších bezbariérových vstupů do ordinací
RR RR HO
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
E. ROZVOJ MĚSTA
E.1 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby
E.1.1 xxx
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
RM
E.2 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě
E.2.1 xxx
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
HO
E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
HO
E.3 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města
E.3.1 xxx
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
RR HO RR
TISK
i