Přeštice
Znak Přeštice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Přeštice

Komunitní plán zdraví a kvality života Přeštice (2008)

GesceSpolugesceSpolupráce
A. DOPRAVA
B. BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK
B.1 Obyvatelé i návštěvníci se ve městě budou cítit bezpečněji
B.1.1 xxx
B.2.1.1 Zvýšená činnost MP (dohled nad zajištěním klidu a pořádku v okolí dětských hřišť, zvýšení kontrol dodržování veřejného pořádku ve večerních a nočních hodinách o víkendech, dohled nad hernami a nočními kluby)
B.2.1.5 Zvýšení bezpečnosti chodců zřízením dalších přechodů pro chodce v Palackého ulici a tř. 1. máje v oblasti Na Chmelnicích
B.2.1.6 Zvýšení bezpečnosti pravidelnou prořezávkou stromů a keřů, zejména keřů bránících ve výhledu na křižovatkách
B.2.1.7 Provádění důsledné kontroly u dodržování OZV č. 4/2010 o místních poplatcích
B.2 Pravidelné informování občanů o pokračující přípravě a výstavbě protipovodňových opatření přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí obyvatel příbřežních částí města
B.2.1 xxx
B.1.2.1 Článek v Přeštických novinách věnující se problematice prováděných protipovodňových opatření (min. dvakrát ročně po celou dobu realizace)
PN
B.3 Čistota města bude přispívat ke zlepšení zdraví obyvatel
B.3.1 xxx
B.3.1.1 Zlepšení situace v odvozu odpadů, zejména pořádku kolem kontejnerů na odpady – smluvní zabezpečení s vítězem připravované veřejné zakázky na odvoz odpadů a úklid města
HO
B.3.1.2 Vydání nové vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství
RM
B.1.1.4 Vyřešení problému s přemnoženými holuby
HO
C. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, ŠKOLSTVÍ
C.1 Nabídka sportovních zařízení umožní obyvatelům města aktivní sportovní vyžití
C.1.1 xxx
C.1.1.1 Rozšíření cyklotras a vycházkových tras, cyklokrosového areálu, dráhy pro kolečkové bruslení
C.2 Pestrá nabídka kulturních a společenských akcí umožní obyvatelům smysluplné využití volného času
C.2.1 xxx
C.3.1.1 Podpora činnosti neziskových organizací působících ve městě, zejména organizací pro děti a mládež
C.2.3.1 Koordinace nabídek akcí pořádaných neziskovými organizacemi pro děti, rodiny i dospělé, pomoc při propagaci těchto akcí
C.2.3.2 Podpora volnočasových aktivit pro seniory a zdravotně postižené
D. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNICTVÍ
D.1 Aktivní pomocí občanům ohroženým sociálním vyloučením nabízí město pomocnou ruku v tíživých životních situacích
D.1.1 xxx
D.1.2.3 Podpora aktivit KKC pro zlepšení začleňování občanů ohrožených sociálním vyloučením do pracovního procesu
D.2 Spoluprací města s lékaři se zlepší dostupnost zdravotnictví pro obyvatele města i spádové oblasti Přešticka
D.2.1 xxx
D.3.1.2 Zlepšení přístupnosti ordinací lékařů vybudováním bezbariérového vstupu do budovy bývalé polikliniky v Husově 760
D.3.1.3 Projednání možností rozšíření ordinačních hodin u odborných lékařů
E. ROZVOJ MĚSTA
E.1 Podporou podnikatelů pomůže město zajistit chybějící služby
E.1.1 xxx
E.5.1.1 Podpora podnikatelů při výstavbě prodejen a zařízení služeb, které ve městě chybí
E.5.1.3 Podpora zájemců o podnikání v průmyslové zóně v areálu bývalé Prefy při jednání s jejím vlastníkem
RM
E.2 Dobrou péčí o veřejná prostranství si společně zpříjemníme život ve městě
E.2.1 xxx
E.4.2.3 Úprava zahrady domu s pečovatelskou službou, výsadba stromů
HO
E.4.2.4 Zajištění mobilních WC na parkovišti u Penny marketu
HO
E.3 Rekonstrukce objektů města přispějí k lepšímu vzhledu města
E.3.1 xxx
E.1.1.4 Rekonstrukce lékařského domu Husova 760
RR HO RR
TISK
i