hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHAStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
1.2 Komunitní život viz dokument »
1.3 Život ve městě viz dokument »
1.4 Zdravé město viz dokument »
3.2 Důvěryhodná správa viz dokument »
3.3 Odolnost a bezpečnost viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAProtikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019
Definovat a popsat rizika v souvislosti s možným korupčním jednáním, a to rizika již existující, i rizika, která mohou vzniknout v budoucnu, a pokusit se je v maximální možné míře minimalizovat či zcela eliminovat; viz dokument »
Formulovat účinná nápravná, ale zejména preventivní opatření, která budou směřovat zejména do oblastí rozhodování o veřejných finančních prostředcích, rozhodování o právech a povinnostech, snižování byrokratické zátěže, správy a distribuce informací, zvyšování transparentnosti a vedení otevřené komunikace; viz dokument »
Definovat postupy vedoucí k aktivnímu předcházení, popř. i k odhalování společensky škodlivých jevů, včetně vypracování a průběžné aktualizaci postupů vedoucích k vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěná porušení právních a interních norem; viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021
Prohloubit koordinaci aktivit prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské policie hl. m. Prahy, nestátních neziskových organizací (vyvážení prvků prevence a represe) viz dokument »
Zajistit součinnost jednotlivých odborů MHMP v rámci preventivní činnosti pro efektivní nastavení preventivních aktivit, grantové politiky viz dokument »
Vytvořit systém víceletého financování NNO, které realizují osvědčené kontinuální programy tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých programů a jejich další stabilní rozvoj viz dokument »
Podporovat aktivní zapojení občanské veřejnosti, soukromého sektoru, médií, dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti viz dokument »
Podporovat komunitní programy s cílem zajistit komplex služeb v místní komunitě a aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a ochranu majetku viz dokument »
Zviditelnit preventivní politiku hl. m. Prahy a zlepšit informovanost napříč institucemi a širokou veřejností viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014)
Institucionální zajištění odstraňování bariér a pro posilování informovanosti viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Kvalita veřejného prostoru viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
Definování úlohy veřejného prostoru a veřejných prostranství ve městě, a to jak v jeho fyzické, tak dějové a ideové rovině viz dokument »
Stanovení důležitosti existence a kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství v hodnotové hierarchii tvorby a užívání města viz dokument »
Definování vlastností komplexní kvalityveřejných prostranství viz dokument »
Definování nástrojů tvorby kvalitníchveřejných prostranství viz dokument »
A Úloha v urbanismu města viz dokument »
D Úloha ekonomická viz dokument »
Aktivní a latentní veřejné prostranství viz dokument »
Kritéria kvality fyzické struktury veřejnéhoprostranství viz dokument »
Kvalita rámce dějů viz dokument »
Kvalita veřejného prostranství ve smyslové, emoční a poznávací rovině viz dokument »
Veřejná prostranství jsou základní strukturou města a této skutečnosti je nutné podřídit jak vedení technické infrastruktury, tak umísťování jednotlivých objektů. viz dokument »
Kvalita veřejného prostoru města je základním předpokladem kvality života ve městě. viz dokument »
Kvalitní obytné veřejné prostranství je především obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro všechny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativní, smyslově podnětné a krásné. viz dokument »
Emocionální kvality života jsou stejně významné jako kvality funkční. viz dokument »
Základem tvorby veřejných prostranství je lidské měřítko a lidské smysly viz dokument »
Veřejná prostranství by měla být nejenom přístupná, ale také atraktivní pro všechny skupiny obyvatel. viz dokument »
Veřejná prostranství města by měla vybízet k pěšímu provozu a k pobývání. Prioritou je obytná kvalita veřejných prostranství, které by zpravidla měla být podřízena dopravní i technická infrastruktura. viz dokument »
Dopravní řešení na veřejných prostranstvích města by mělo zohledňovat také potřeby chodců a uživatelů bezmotorové dopravy. Pro obytná prostranství musí být tyto potřeby prioritou. viz dokument »
Míra a způsob parkování na veřejných prostranstvích by měly odpovídat primárnímu účelu, kterým je kvalitní život na veřejných prostranstvích. Objem parkování by zde měl být minimalizován a řešen zejména jinými prostředky, jako je P + R, parkovací domy, mýto, parkovací zóny či přiměřené zpoplatnění. viz dokument »
Kvalitní údržba a úklid jsou stěžejním předpokladem kvality veřejných prostranství. viz dokument »
Jednou z podmínek kvalitního veřejného prostranství ulic a náměstí je komunikativní vztah s parterem přilehlých objektů („politika aktivního průčelí“). viz dokument »
Jedním z důležitých úkolů rozvoje veřejných prostranství je v současnosti odstraňování bariér, a to fyzických, mentálních, sociálních i funkčních. viz dokument »
Jednotlivá veřejná prostranství by mělasloužit své primární utilitární funkci pomocí jednoduchých prostředků, minimálně náročných na investice a údržbu. Současně by však tyto prostředky měly být navrhovány tak, aby vždy poskytovaly i obytnou kvalitu prostoru, a to v rovině smyslové, prožitkové a poznávací. viz dokument »
Vytváření strategie, plánování, investice, ekonomie viz dokument »
Územní plánování a projekční příprava viz dokument »
Správa, provoz a údržba viz dokument »
Užívání viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAZásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010)
5 Zohledňovat potřeby chodců v koordinovaném územním a dopravním plánování viz dokument »
8 Revitalizovat souvisle zastavěné území města, zejména jeho centrum viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010)
V novém UPn hlavního města Prahy by se nadále mělo pokračovat ve vytipovávání a vymezování území pro nové rozvojové plochy s krajinnou a lesní zelení. Je nutné, aby krajinná a lesní zeleň celopražského významu (I. kategorie) v rozvojových plochách zůstala ve vlastnictví hlavního města Prahy viz dokument »
Při přípravě nového ÚPn se doporučuje, aby území vyčleněná pro ÚSES byla zohledněna jako veřejně prospěšná opatření viz dokument »
Management ÚSES je třeba koordinovat s plánováním v oblasti vod, lesním plánováním, útlumem zemědělské produkce, s péčío zvláště chráněná území, s péčí o historické parky a zahrady a s rekreačními aktivitami v území viz dokument »
Do strategických plánů a územně plánovacích dokumentací je třeba zahrnout vytváření podmínek pro realizaci ÚSES formou zajištěnínových pozemků viz dokument »
V rámci projektových dokumentací je třeba upřesňovat hranice prvků ÚSES do úrovně plánu ÚSES dle konkrétních podmínek stanoviště viz dokument »
Nelze připustit zmenšování ploch prvků ÚSES pod rozsah vymezený v ÚPn a pod prostorové parametry vyplývající z příslušné Metodiky. Zejména ve vnějším pásmu města je třeba iniciovat změny návrhu vymezení ÚSES ve prospěch rozšíření ploch pro realizaci ÚSES. Na těchto plochách lze vhodně využít institutu náhradních výsadeb dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro zajištění funkčnosti ÚSES doporučujeme, aby byla v plném rozsahu respektována a realizována opatření, navržená v materiálu Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze z 4/200 viz dokument »
Znak hlavní město PRAHA Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014]
Připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a TP, které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAPrognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008)
IO.4 Podpora naplňování cílů ochrany přírody v praktickém rozhodování veřejné správy viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020
SC1.1 Spolupráce s Radou hlavního města Prahy a s městskými částmi hlavního města Prahy na přehodnocení a případné novelizaci právních předpisů týkajících se hlavního města Prahy viz dokument »
SC1.2 Účast na tvorbě a novelizací dalších právních předpisů spojených s agendami MHMP viz dokument »
SC1.3 Aktivní vyhledávání, shromažďování a implementace změn zákonů a právních předpisů do výkonu agend MHMP viz dokument »
SC1.4 Aktivní vyhledávání, shromažďování a implementace nové judikatury do výkonu agend MHMP viz dokument »
SC1.5 Zajištění potřebné právně-metodické podpory úřadu viz dokument »
SC1.6 Kontrola platnosti právních předpisů a validace stávající agendy s nimi viz dokument »
SC2.1 Inventarizace agend, činností a úkolů MHMP v samostatné i přenesené působnosti viz dokument »
SC2.2 Sestavení procesního schématu MHMP viz dokument »
SC2.3 Analýza a zhodnocení přínosů a nákladů optimalizace procesů a zavedení standardů agend MHMP viz dokument »
SC2.4 Výběr agend, u kterých dojde ke změně procesů za účelem vyšší efektivity procesu dané agendy viz dokument »
SC2.5 Optimalizace vybraných agend viz dokument »
SC2.6 Výběr agend, u kterých dojde k zavedení standardů viz dokument »
SC2.7 Standardizace vybraných agend viz dokument »
SC3.1 Zmapování nadměrné administrativní zátěže agend MHMP viz dokument »
SC3.2 Zavedení jednotné metodiky pro používání informací, které se shromažďují v základních registrech a databázích veřejné správy viz dokument »
SC3.3 Sjednocení dokumentace používané v prostředí MHMP viz dokument »
SC3.4 Zajištění využití elektronických nástrojů spisové služby k odstranění přebujelé administrativní zátěže viz dokument »
SC3.5 Využití on-line komunikace s klienty úřadu viz dokument »
SC4.1 Validace procesů MHMP s Protikorupční strategií hl. m. Prah viz dokument »
SC4.2 Vzájemné propojení již přijatých opatření protikorupčního systému úřadu a jejich rozšíření na další subjekty viz dokument »
SC4.3 Tvorba jednotného standardního postupu vedoucího k efektivnímu a průhlednému zadávání veřejných zakázek úřadu viz dokument »
SC4.4 Zveřejňování smluv a informací v souladu s platnou legislativou k zajištění transparentního výkonu veřejné správy viz dokument »
SC4.5 Udržitelnost transparentního chování a jednání úřadu viz dokument »
SC5.1 Výběr nástroje a metody hodnocení veřejné správy viz dokument »
SC5.2 Stanovení politiky a cílů kvality MHMP viz dokument »
SC5.3 Stanovení pravomoci a odpovědnosti v oblasti řízení vztahů s klienty úřadu viz dokument »
SC5.4 Zavedení systému řízení vztahů s klienty úřadu, díky němuž bude zjišťována klientská spokojenost a realizována konkrétní opatření směřující k zvýšení klientské spokojenosti a zlepšování vztahů s klienty úřadu viz dokument »
SC5.5 Systematizace přístupu k problematice Public Relations a péče o image MHMP viz dokument »
SC5.6 Příprava integrovaného systému managementu kvality v prostředí MHMP viz dokument »
SC6.1 Analýza rizik a jejich hodnocení viz dokument »
SC6.2 Výběr metodiky, podle které bude Systém řízení rizik vykonáván viz dokument »
SC6.3 Využití metodiky COSO ERM při řízení finančního dopadu rizika viz dokument »
SC6.4 Implementace systému řízení rizik do činností vedoucích zaměstnanců MHMP viz dokument »
SC6.5 Vyhodnocování systému řízení rizik a jeho využití k efektivnějšímu řízení úřadu viz dokument »
SC7.1 Definování kompetencí odboru INF, jejich procesů a výstupů směrem k uživatelům informačních a telekomunikačních technologií v prostředí MHMP viz dokument »
SC7.2 Seznámení se s architekturou eGovernmentu (koordinuje odbor RED) viz dokument »
SC7.3 Včasná reakce na dobudovávání informačních a komunikačních systémů veřejné správy viz dokument »
SC7.4 Sledování novinek, trendů a záměrů gestorů eGovernmentu (koordinuje odbor RED) viz dokument »
SC7.5 Včasná implementace rozšiřování, propojování a konsolidaci datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend na principu „opendata“ viz dokument »
SC7.6 Zajištění efektivního a funkčního využití (tedy i modernizace) informačních a komunikačních systémů v prostředí MHMP viz dokument »
SC7.7 Zajištění funkční podpory pro fungování nástrojů eGovernmentu a ICT aplikací zaměstnanců MHMP viz dokument »
SC7.8 Zajištění realizace projektů ICT a realizace IS/ICT strategie hl. m. Prahy viz dokument »
SC8.1 Analýza personální politiky úřadu viz dokument »
SC8.3 Strategie rozvoje lidských zdrojů v prostředí MHMP viz dokument »
SC8.4 Příprava a implementace funkčního systému hodnocení zaměstnanců viz dokument »
SC9.1 Zmapování slabých míst interní komunikace úřadu viz dokument »
SC9.2 Vytipování a následná implementace nejvhodnějších kanálů interní komunikace, aby v prostředí MHMP docházelo k efektivnímu předávání validních informací viz dokument »
SC9.3 Validace a optimalizace systému organizování a vedení porad v prostředí MHMP viz dokument »
SC10.1 Validace akčních plánů získaných z projektu Úřad v pohybu – Praha lidem otevřená a orientace na maximální synergii v implementaci opatření vedoucích k lepšímu vybavení prostor, ve kterých probíhá styk s veřejností a pracovní výkon úřadu viz dokument »
SC10.2 Zavedení funkčního orientačního systému v budovách MHMP i jejich blízkém okolí viz dokument »
SC10.3 Udržení orientačního systému a informací o agendách a pracovištích ve validní podobě viz dokument »
SC10.4 Nastavení bezpečnostních opatření pro zvýšení fyzické bezpečnosti zaměstnanců a klientů úřadu v budovách MHMP i jejich blízkém okolí viz dokument »
SC10.5 Zavedení a udržení funkčního systému oprav, údržby a instalace technické podpory a systému technickohospodářské podpory viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020
Cíl: Zajištění finančních prostředků na realizaci akčního plánu PPRCH v HMP na období 2014-2016 viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAImplementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024
1.B Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy viz dokument »
1.D Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou viz dokument »
5.1 Zajištění kvalitního a efektivního řízení programu viz dokument »
5.2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity programu viz dokument »
TISK
i