Lomnice nad Popelkou
Znak Lomnice nad Popelkou

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Lomnice nad Popelkou

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Specifický cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Lomnice nad Popelkou 2021 - 2027

1. Lidé

1.1 Podpora bytové výstavby, vyhovující bydlení a technická infrastruktura

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XVI. Bydlení
O1.1.2 Podpora bytové výstavby, sociální a startovací byty
O1.1.3 Revitalizace lukrativních míst a objektů
O1.1.4 Snižování energetické náročnosti budov a rekonstrukce objektů v majetku města
O1.1.1 Rekonstrukce, údržba a rozšíření technické infrastruktury

1.2 Kvalitní a dostupné vzdělávání, sociální a zdravotní služby

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
VI. Vzdělávání
VI.i celoživotní učení
IX. Sociální služby
O1.2.1 Investice do infrastruktury škol
O1.2.2 Investice do infrastruktury pro zájmové, neformální, celoživotní vzdělávání
O1.2.3 Opatření podporující vzdělávací a volnočasové aktivity
O1.2.4 Posilování kvality sociální péče a služeb s tím souvisejících, investice do sociálních služeb, zajištění dostatečné dostupnosti sociální péče
O1.2.5 Udržení kvalitní zdravotní péče a lékařských kapacit, zajištění dostatečné dostupnosti zdravotní péče, investice do zázemí
O1.2.6 Podpora podnikání v sociálních a zdravotních službách

1.3 Město bezpečné a komunikující

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.b kriminalita a prevence kriminality
O1.3.1 Zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrana majetku obyvatel a města
O1.3.2 Účinný dialog samosprávy, státní správy a obyvatel města, dostatečná informovanost

1.4 Kvalitní a bezpečná dopravní infrastruktura, kvalitní dopravní obslužnost

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava
O2.1.1 Podpora projektů zajišťující kvalitní dopravní infrastrukturu, včetně chodníků a parkovacích míst
O2.1.2 Bezpečnost dopravní infrastruktury
O2.1.3 Modernizace infrastruktury související s veřejnou hromadnou dopravou a optimalizací dopravní obslužnosti

1.5 Zachování kulturního dědictví, rozvoj kultury, sportu a spolkového života ve městě

Deskriptory:
XV. Kultura
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
O3.1.1 Opatření podporující udržování, zkvalitnění, rozšíření kulturního a sportovního zázemí
O3.1.2 Podpora spolkového života města a volnočasových aktivit obyvatel města

1.6 Dynamicky se rozvíjející cestovní ruch

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
VII. Zaměstnanost a trh práce
XIV. Cestovní ruch
O3.2.1 Zkvalitňování turistické infrastruktury a služeb cestovního ruchu města a okolí
O3.2.2 Opatření směřující na vytvoření atraktivních balíčků cestovního ruchu, nové formy cestovního ruchu
O3.2.3 Efektivní marketing a spolupráce v oblasti cestovního ruchu

2. Ekonomický potenciál

2.1 Rozvoj drobného, malého a středního podnikání, včetně zemědělského

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
XVIII.a zemědělství
XVIII.b lesnictví
O4.1.1 Opatření směřovaná k podpoře podnikání včetně zemědělského
O4.1.2 Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů

2.2 Zvyšování informovanosti a vzdělanosti podnikatelů

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
VI.i celoživotní učení
O4.2.1 Opatření v oblasti efektivního přenosu informací k podnikatelským subjektům

2.3 Zvyšování lokální zaměstnanosti a zaměstnatelnosti

Deskriptory:
VII. Zaměstnanost a trh práce
VI.i celoživotní učení
IX. Sociální služby
O4.3.1 Podpora aktivit zvyšujících lokální zaměstnanost
O4.3.2 Podpora zvyšování kvalifikace a získávání nové kvalifikace
O4.3.3 Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů

3. Krajina a zdravé prostředí

3.1 Posílení biodiverzity

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
O5.1.1 Revitalizace prvků veřejné zeleně, regenerace a posílení krajinných prvků a struktur
O5.1.2 Opatření trvale rozvíjející kvalitu v oblasti městem nastaveného systému sběru a třídění odpadu, a bioodpadu
O5.1.3 Ochrana životního prostředí a prevence

3.2 Environmentální výchova a osvěta

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
VI.i celoživotní učení
O5.2.1 Vzdělávací a osvětová opatření v oblasti obnovitelných zdrojů a úspory energie, nakládání s odpady a problematiky odpadních vod
TISK
i