Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Litoměřice 2024-2029

1. Zdravý životní styl pro všechny generace

1.1 Podpora výchovy ke zdraví všech generací

1.1.1 Podpora zdravotních a zdravotně výchovných programů na školách
1.1.2 Nadále zapojovat školy do kampaní Zdravého města + kampaně „Národní dny bez úrazu“
1.1.3 Podpora programu „Pečuj doma“

1.2 Podpora duševního zdraví všech generací

1.2.1 Podpora osvěty a výchovy v oblasti péče o duševní zdraví
1.2.2 Podpora zvýšení kapacit zdravotních a souvisejících služeb v oblasti péče o duševní zdraví

1.3 Podpora aktivního trávení volného času všech generací

1.3.1 Motivovat ke zvyšování pohybových aktivit všech věkových kategorií
1.3.2 Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
1.3.3 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport

1.4 Podpora zdraví a aktivního života seniorů

1.4.1 Podpora aktivního života a volnočasových aktivit pro seniory
1.4.2 Podpora zvyšování bezpečnosti seniorů

1.5 Podpora programů a aktivit v rámci všech typů a úrovní prevence pro všechny generace

1.5.1 Podpora v rámci primární prevence
1.5.2 Podpora v rámci sekundární prevence

2. Zdravé a bezpečné životní prostředí

2.1 Pokračovat ve zvyšování kvality životního prostředí ve městě

2.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie – prašnost, alergie
2.1.2 Monitoring znečištění ovzduší
2.1.3 Pokračovat ve zvyšování množství a kvality zeleně ve městě
2.1.4 Edukace problematiky životního prostředí na školách

2.2 Pokračovat ve zvyšování bezpečnosti v dopravě

2.2.1 Osvětlené a dobře označené přechody, místa pro přecházení a místa pro překonání vozovky
2.2.2 Bezpečnost dětí a seniorů v dopravním prostředí
2.2.3 Podpora programů spolupracujících organizací

2.3 Pokračovat ve snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

2.3.1 Zvyšování podílu cyklo dopravy a jiné dopravy než individuální automobilové dopravy
2.3.2 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování

2.4 Snižovat hlukovou zátěž obyvatel

2.4.1 Snížit intenzitu dopravy v centru města

2.5 Podpora bezbariérového prostředí ve městě

2.5.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě

3. Zdravé místní životní podmínky

3.1 Pokračovat v realizaci projektu „Zdravé město“

3.1.1 Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí

3.2 Podpora společenské sounáležitosti

3.2.1 Podpora dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi
3.2.2 Podpora mezigeneračních aktivit
3.2.3 Podpora programů sousedských aktivit

3.3 Podpora aktivit prohlubující globální odpovědnost a udržitelný rozvoj

TISK
i