Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Zdravotní plán města Litoměřice 2024-2029

1. Zdravý životní styl pro všechny generace

1.1 Podpora výchovy ke zdraví všech generací

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
1.1.1 Podpora zdravotních a zdravotně výchovných programů na školách
1.1.2 Nadále zapojovat školy do kampaní Zdravého města + kampaně „Národní dny bez úrazu“
1.1.3 Podpora programu „Pečuj doma“

1.2 Podpora duševního zdraví všech generací

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
1.2.1 Podpora osvěty a výchovy v oblasti péče o duševní zdraví
1.2.2 Podpora zvýšení kapacit zdravotních a souvisejících služeb v oblasti péče o duševní zdraví

1.3 Podpora aktivního trávení volného času všech generací

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.3.1 Motivovat ke zvyšování pohybových aktivit všech věkových kategorií
1.3.2 Zajistit širokou nabídku volnočasových aktivit
1.3.3 Rozšířit možnosti pro volný pohyb a sport

1.4 Podpora zdraví a aktivního života seniorů

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
1.4.1 Podpora aktivního života a volnočasových aktivit pro seniory
1.4.2 Podpora zvyšování bezpečnosti seniorů

1.5 Podpora programů a aktivit v rámci všech typů a úrovní prevence pro všechny generace

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
1.5.1 Podpora v rámci primární prevence
1.5.2 Podpora v rámci sekundární prevence

2. Zdravé a bezpečné životní prostředí

2.1 Pokračovat ve zvyšování kvality životního prostředí ve městě

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
2.1.1 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie – prašnost, alergie
2.1.2 Monitoring znečištění ovzduší
2.1.3 Pokračovat ve zvyšování množství a kvality zeleně ve městě
2.1.4 Edukace problematiky životního prostředí na školách

2.2 Pokračovat ve zvyšování bezpečnosti v dopravě

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
2.2.1 Osvětlené a dobře označené přechody, místa pro přecházení a místa pro překonání vozovky
2.2.2 Bezpečnost dětí a seniorů v dopravním prostředí
2.2.3 Podpora programů spolupracujících organizací

2.3 Pokračovat ve snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie
2.3.1 Zvyšování podílu cyklo dopravy a jiné dopravy než individuální automobilové dopravy
2.3.2 Zkvalitnit provoz dopravy, systém parkování

2.4 Snižovat hlukovou zátěž obyvatel

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
2.4.1 Snížit intenzitu dopravy v centru města

2.5 Podpora bezbariérového prostředí ve městě

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
VIII. Sociální začleňování
2.5.1 Rozšiřovat bezbariérové úpravy a trasy ve městě

3. Zdravé místní životní podmínky

3.1 Pokračovat v realizaci projektu „Zdravé město“

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
XVII.h participace občanů na veřejné správě
3.1.1 Realizace mezinárodních kampaní a místních akcí

3.2 Podpora společenské sounáležitosti

Deskriptory:
XV. Kultura
3.2.1 Podpora dobrovolnictví a charitativní činnosti napříč generacemi
3.2.2 Podpora mezigeneračních aktivit
3.2.3 Podpora programů sousedských aktivit

3.3 Podpora aktivit prohlubující globální odpovědnost a udržitelný rozvoj

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
TISK
i