Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2012-2013)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA A STRATEGICKÝ ROZVOJ

Náměty / Záměry:
- vybudování kongresového a výstavního centra
- rozvoj dopravní a technické infrastruktury

A.1 Bude se zvyšovat bezpečnost ve městě a pocit bezpečí

A.1.1 Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie
A.2.1.1 Zkvalitnit přístup kontroly práce pracovníků MěP ve městě
Odpovědnost:
MěP

A.2.1.2 Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing
Odpovědnost:
MěP

Realizace:
PČR

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

A.2.1.3 Spolupráce MěP na osvětových akcích
Odpovědnost:
MěP

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

A.2 Je zabezpečován rovnoměrný rozvoj všech oblastí života se zapojením veřejnosti (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21)

A.2.1 Důležité záměry ve městě vždy posuzovat ze základních hledisek – ekologického, sociálního, zdravotního a ekonomického.
A.1.2.1 posouzení důležitých koncepčních dokumentů (Strategický plán města, Územní plán města, Energetická koncepce města, Urbanistická studie využití kasáren Dukelských hrdinů)
Odpovědnost:
Město

A.2.2 Vyhodnocování nového územní plánu města
Popis / Komentář:
- viz také oblast G
- Strategický plán rozvoje města B 4.1

Náměty / Záměry:
- zpracování územních studií vymezených v novém územním plánu Litoměřice
A.2.2.1 zpracování územní studie Městké památkové rezervace Litoměřice
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.2.2.2 tvorba a aktualizace digitální mapy a ortofotomapy
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

A.2.2.3 pokyny pro dokončení prací na návrhu ÚP
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008

A.2.2.4 dokončení územního plánu
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.2.3 Strategický plán rozvoje města
A.2.3.1 vytvoření a průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje města
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.2.3.2 naplňování a aktualizace rozvojového plánu Zdravého města Litoměřice - Plán zdraví a kvality života
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

A.2.4 mezinárodní Projekt Zdravé město
A.2.4.1 organizační zajištění Projektu Zdravé město WHO
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

A.2.5 pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje (společenské evropské indikátory - ECI)
A.2.5.1 Mobilita a místní přeprava
Roky realizace:
2011, 2012

A.2.5.2 Spokojenost občanů s místním společenstvím
Odpovědnost:
SC

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.2.5.3 Bezpečná cesta do školy a zpět
Odpovědnost:
SC

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.2.5.4 Ekologická stopa
Odpovědnost:
SC

Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.3 Je využíváno vícezdrojové financování aktivit

A.3.1 Interní grantový a příspěvkový systém na podporu aktivit v rámci Plánu zdraví a místní Agendy 21
A.3.1.1 mezigenerační spolupráce
A.3.1.2 mezigenerační spolupráce
A.3.1.3 podpora aktivit vycházejících z 3.Komunitního plánu plánu sociálních služeb
Roky realizace:
2011, 2012

A.3.1.4 Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014

A.3.1.5 dotace na zájmové a výkonostní sporty
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.3.1.6 dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.3.1.7 dotace na kulturní akce
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.3.1.8 granty na opravu malých sakrálních staveb v regionu
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.3.1.9 podpora občanům při pořízení solárního ohřevu TUV
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.3.1.10 podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.3.1.11 podpora aktivit pro děti a mládež připravované školou či školským zařízením
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.3.2 Externí zdroje financování - krajské, národní, evropské zdroje
A.3.2.1 čerpání z vnějších grantových a dotačních systémů
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4 Budou se zkvalitňovat služby veřejné správy a rozvíjet mezinárodní partnerství města

A.4.1 Rozvíjí se partnerské vztahy se zahraničními městy
Náměty / Záměry:
- vzájemná výměna zkušeností mezi městy a organizacemi (výměnné pobyty, spol. projekty a kult. akce)
A.4.1.1 Euroregion Labe (partnerské město Míšeň)
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.1.2 rozvoj mezinárodních vztahů (Filipíny, Francie, Německo a ostatní)
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

A.4.1.3 podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C5.6

A.4.1.4 expozice sesterských a partnerských měst
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.1.5 Mosty přátelství Litoměřice – Míšeň – Fulda
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
ŠKAS

Roky realizace:
2008

A.4.2 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C5.1

Náměty / Záměry:
- ECDL Certifikát (evropský počítačový řidičák)
A.4.2.1 vzdělávání v oblasti energetického managementu
A.4.2.2 Vzdělávání v oblasti energetického managementu
Roky realizace:
2011, 2012

A.4.2.3 vzdělávání zaměstnanců v E-govermentu
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.2.4 vzdělávání v projektovém managementu
Odpovědnost:
TAJ

Realizace:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.3 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání alternativních zdrojů energie
Popis / Komentář:
- Strategie rozvoje města C5.4

A.4.3.1 rekonstrukce informačního centra
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.4.3.2 přestěhování Oddělení spravy bytového hospodářství do nových prostor
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.4.4 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity města z fondů EU
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C5.5

A.4.4.1 Oddělení projektů a strategií na MěÚ
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.5 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím CAF a ISO
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C5.6

A.4.5.1 Zavádění metody CAF
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.6 Zavedení a využívání E-govermentu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C5.3

A.4.6.1 CZECHPOINT
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.4.6.2 datové schránky
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

A.4.6.3 elektrická spisová služba
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.6.4 technologické centrum
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.6.5 vzdělávání v E-govermentu
Odpovědnost:
SPR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.6.6 spolupráce s obcemi ve správním území ORP
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.7 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany
A.4.7.1 získávání zpětné vazby od občanů
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
ankety, dotazníky, kulaté stoly, Fórum ZM

A.4.7.2 sběr námětů a připomínek veřejnosti: schránka, e-mail, internetové fórum, dotazníková šetření, ankety
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.7.3 projednávání důležitých záměrů ve městě s veřejností
Odpovědnost:
SC

Realizace:
SPR, MAJ, ŠKAS, OÚR, ŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
projektové dny

A.4.7.4 veřejné projednání konceptu a návrhu územního plánu
Odpovědnost:
MěÚ

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8 Probíhá medializace aktivit ve městě
A.4.8.1 Facebook
Roky realizace:
2012

A.4.8.2 Český rozhlas SEVER
Roky realizace:
2011, 2012

A.4.8.3 propagační materiály k akcím města
Odpovědnost:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.4 internetové stránky města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice
Odpovědnost:
SPR

Realizace:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.5 kabelová televize
Odpovědnost:
TV R

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.6 denní tisk
Odpovědnost:
DLtm

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.7 Radniční zpravodaj
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.8 tiskový mluvčí MěÚ
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.4.8.9 regionální tisk (pozn. elektronické noviny a Měsíc v regionu)
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.5 Děti a mládež se budou zapojovat do dění ve městě

A.5.1 Zapojování mladé generace do rozvoje města
A.5.1.1 veřejné diskuse s mládeží
Roky realizace:
2011, 2012

A.5.1.2 činnost dětského zastupitelstva
Odpovědnost:
SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.5.1.3 projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže
Odpovědnost:
Kl1

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.6 Je rozvíjeno dobrovolnictví ve městě

A.6.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví ve městě
A.6.1.1 činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice
Odpovědnost:
Kl1

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

A.7 Bude zabezpečena civilní obrana, protipožární a protipovodňová ochrana

A.7.1 Civilní obrana
Náměty / Záměry:
informační SMS systém
A.7.1.1 auta s hlásičem
Odpovědnost:
ÚOKR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B4.2

A.7.2 Protipožární ochrana
A.7.3 Protipovodňová ochrana
A.7.3.1 monitoring výšky hladiny Labe
Odpovědnost:
ÚOKR

Realizace:
ŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z5.1

A.7.3.2 protipovodňová opatření - protipovodňový val Žalhostice
Odpovědnost:
ÚOKR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města G3

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náměty / Záměry:
- eliminace osobní automobilové dopravy zlepšením systému MHD
- vytipování možných zdrojů hluku a navržení řešení odstranění hlučnosti
- pískoviště s celodenní správcovskou službou
- komunikace mezi lesními a zemědělskými hospodáři a zahrádkáři k omezení hrozby eroze a zvyšování schopnosti krajiny udržovat vodu
- dokončení kanalizační sítě města
- zahájení diskuse se zájemci o péči o krajinu v těsném okolí města
- věnovat zvýšenou pozornos zdravotnímu ořezu stromů z důvodu bezpečnosti
- zvýšení počtu sběrných dvorů, přizpůsobení pracovní doby požadavkům občanů
- ul. Husova, Dalimilova - zvýšení počtu odpadkových košů
- zvýšení počtu laviček ve městě
- snížit počet míst přistavení velkoobjemových kontejnerů v návaznosti na otevření nových sběrných dvorů

B.1 Bude zkvalitňována městská zeleň i podmínky pro její rekreační využití

B.1.1 Vybudovat multigenerační a relaxační zóny P
B.2.1.2 Nalezení vhodného dotačního titulu k podání žádosti
B.2.1.3 Nalezení vhodného dotačního titulu k podání žádosti
B.1.2 Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených oblastech P
B.2.2.2 Projekt parku na Miřejovické stráni
Roky realizace:
2012, 2013

B.2.2.3 Ozeleňování kontejnerových stání
Roky realizace:
2012, 2013

B.2.2.4 Revitalizace Jiráskových sadů
B.2.2.5 Pravidelná údržba zeleně
Roky realizace:
2012, 2013

B.1.3 Revitalizace, rozšiřování a údržba městských parků a ostatních ploch zeleně
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.1

Náměty / Záměry:
- soutěž Rozkvetlé město
- květinová výzdoba na veřejných prostranstvích (mobilní zeleň)
- klidová zóna na náměstí - mobilní zeleň, mrazuvzdorné palmy, lavičky
- revitalizace parku Jiráskovy sady
B.1.3.1 revitalizace parku Jiráskovy sady
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2010, 2011

Popis / Komentář:
- zpracovaná studie, 06/2010 podání žádosti o finanční podporu

B.1.3.2 průběžné zajišťování kvalitní údržby zeleně
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.1.3.3 výsadba stromů
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.1.3.4 klidová parková zóna za pivovarem
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.1.3.5 rekonstrukce zeleně na Střeleckém ostrově
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.1.3.6 revitalizace Pokratického potoka
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
zahájeno v roce 2005 (výsadba 2 stromů - sídliště Střed)

B.1.3.7 květinová výzdoba na veřejných prostranství
Odpovědnost:
TSM

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.3

B.1.3.8 zpracováni studie a projektu revitalizace parku Jiráskovy sady
Realizace:
OÚR, ŽP

Roky realizace:
2007, 2008

Popis / Komentář:
připravuje se projektová dokumentace

B.2 Bude se zlepšovat čistota veřejných prostranství

B.2.1 Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků P
B.2.1.1 Pravidelný monitoring Městské policie u problematických podniků
Roky realizace:
2012, 2013, 2014

B.2.2 Zlepšit úklid psích exkrementů
B.1.1.4 Rozšíření zón úklidu ve městě
Odpovědnost:
TSM

B.1.1.5 Navrhutí dalších opatření k řešení navrženého problému Komisí životního prostředí
Odpovědnost:
KŽP

Popis / Komentář:
navržené opatření budou předtsvany zastupitelstvu města

B.1.1.6 Zintenzivnění úklidu v některých lokalitách města
Odpovědnost:
TSM

B.2.3 Zintenzivnit úklid komunikací, zejm. v zimním odobí
B.2.3.1 Kombinovat zimní údržbu komunikací a běžným úklidem komunikací
Odpovědnost:
TSM

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

B.2.4 Zvýšená kvalita čištění komunikací
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.2

Náměty / Záměry:
- úklid pozemků v majetku soukromých právnických a fyzických osob
- zvýšení postřiku komunikací vodou (snižování prašnosti)
B.2.4.1 úklid komunikací a chodníků
Odpovědnost:
Město

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
více ručních očišťovačů
B.2.4.2 používání skrápěcích vozů
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.2

Náměty / Záměry:
- automatické závlahy v centru města
B.2.5 Udržování čistoty problémových míst
B.2.5.1 čištění Mostné hory
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
TSM

Popis / Komentář:
probíhají kontroly Městské policie
pravidelný úklid v období jaro - podzim

B.3 Je komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

B.3.1 Lépe rozmístit odpadkové koše v okrajových částí města
B.3.1.1 výměna poškozených odpadkových košů
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
ŽP

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.3.1.2 doplnění odpadkových košů v okrajových částech města
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
SOC

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
doplnění košů dle zpracované mapy umístěných odpadkových košů ve městě

B.3.2 Koncepce odpadového hospodářství
B.3.2.1 odpadkové koše ve městě
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
OÚR, TSM

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
více odpadkových košů ve městě
B.3.2.2 úklid psích exkrementů
Odpovědnost:
ŽP

B.3.2.3 svoz a ukládání komunálního odpadu
Odpovědnost:
ŽP

B.3.2.4 rozšíření zavedené separace bioodpadu – kompostárna a BIGBAG
Odpovědnost:
ŽP

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.3

B.3.2.5 separace bioodpadu - Projekt komunitní kompostování
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
ŽP, SEVER

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.3

B.3.2.6 separace nepotřebných věcí
Odpovědnost:
ŽP

Popis / Komentář:
nepotřebné věci - textilní a kožené oděvy

B.3.2.7 rozšíření počtu kontejnerů na separovaný odpad, vč. podzemních kontejnerů
Odpovědnost:
ŽP

B.3.2.8 kontejnerová stání a velkoobjemové kontejnery, monitorování stanovišť
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
TSM

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.5, Z5.5

B.3.3 Propagace a zlepšená úroveň sběru a likvidace nebezpečného odpadu
B.3.3.1 příprava a distribuce letáků
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
BEC, ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Popis / Komentář:
zpracovány letáky k elektroodpadům a informační brožury o ochraně ŽP

B.3.3.2 sběr nebezpečných odpadů
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
BEC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
probíhá 2x ročně

B.3.3.3 likvidace autovraků
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.3.3.4 nový sběrný dvůr Nerudova ulice
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- příprava nových sběrných dvorů

B.3.3.5 pravidelné informace o životním prostředí a odpadech v Radničním zpravodaji
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.3.6 projekt „Odpady“ na ZŠ
Odpovědnost:
SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.4 Osvěta, dohled a likvidace černých skládek ve městě a okolí
B.3.4.1 Potlačení neoprávněného ukládání odpadů
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.4.2 průběžné čištění černých skládek
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.4

B.3.4.3 kontrolní činnost proti vzniku černých skládek
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
MěP, SP CHKO

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.4

B.3.5 Zvyšuje se veškerá kontrolní činnost policie a ostatních orgánů státní správy, včetně represe
Náměty / Záměry:
- minimalizace možného rizika a úniku nebezpečných látek na území města a v okolí
- vypracování detailního havarijního a informačního plánu pro veřejnost
B.3.5.1 kontrolní činnost v oblasti znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.5.2 Projekt „Caravan of Europe“ - SEVESO
Odpovědnost:
SC

Realizace:
ŽP, SC

Roky realizace:
2008, 2009

B.3.6 Dopracování Plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie

B.4 Budou zamezovány stavby poškozující životní prostředí

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.7

B.4.1 Zastavit zástavbu v blízkosti Ochranného pásma národní přírodní památky - Bílá stráň
B.4.1.1 Dodržení schváleného Územního plánu Litoměřic zastupitelstvem
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2010

B.5 Bude docházet ke snižování emisí

Náměty / Záměry:
- Založení centra pro alternativní zdroje energie pod záštitou VŠ
- Podpora využívání biomasy na území města
- Rozšířit počet ekobusů ve městě
B.5.1 Monitoring stavu emisí a imisí
B.4.1.1 program snižování emisí a imisí PM 10 ve volné krajině
Odpovědnost:
ASCEND s.r.o.

B.4.1.2 zpracování studie proveditelnosti nahrazení zdroje Kocanda geoterm.energií
Odpovědnost:
ŽP

B.5.2 Informovanost veřejnosti o stavu ovzduší
B.5.2.1 monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
SZÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
- zapojení do rubriky ZM – informační cedule Zdravotní ústav (v přípravě), zveřejnění na webu města (v přípravě)
B.5.2.2 rozšíření informačního systému pro občany (internet, mobilní síť)
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.5.3 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z2.2

Náměty / Záměry:
- rozšíření městských dotací o dotace na tepelná čerpadla
- spolupráce s místními samosprávami na řešení lokálních topenišť a černých skládek
B.4.2.1 finanční podpora pro obyvatele města
Odpovědnost:
ŽP

Popis / Komentář:
viz A.4.1.6. zvýšena městská dotace na solární ohřev TUV (Kč 40 tis. na 1 instalaci)
podpora přechodu z fosilních na ekologická paliva

B.4.2.2 informační podpora veřejným subjektům
Odpovědnost:
ŽP

B.4.2.3 energetické audity
Odpovědnost:
MAJ

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
zpracován audit na ZŠ Ladova,LTM

B.5.4 Realizace geotermálního projektu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z2.1

B.4.3.1 spolupráce s geologickými firmami při realizaci monitorovacího vrtu
Odpovědnost:
SC

B.4.3.2 vypracování studie proveditelnosti a příprava prováděcího projektu geotermálního projektu
Odpovědnost:
SC

Realizace:
SEWACO s.r.o.

B.4.3.3 zpracování žádosti o dotace Geotermálního projektu Litoměřice do nového programovacího období
Odpovědnost:
SC

B.5.5 Podpora ekologizace provozu Lovochemie,a.s. a Glanzstoff Bohemia
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z3.4

B.5.5.1 Vyhodnocování stížností na zápach ve spolupráci s vedením Glanzstoff Bohemia
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

B.5.6 Zajištění přesunu benzínové pumpy ze sídliště Kocanda k mostu Generála Chánery
Popis / Komentář:
tzv. západní most

B.5.6.1 zpracování projektové žádosti na vybudování nové pumpy a likvidace staré
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2010, 2011

B.5.6.2 zpracování projektové dokumentace na sanaci prostorů po bývalé ben. pumpě
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2010, 2011

B.5.6.3 výměna pozemků vlastníka ben. pumpy za pozemek města u nového mostu
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2010, 2011

B.6 Bude probíhat ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP

B.6.1 Ekovýchovné aktivity
Popis / Komentář:
viz také D.2

B.5.1.2 osvěta v oblasti spotřeby energ. náročnosti veřejných budov - kampaň Dispaly
Odpovědnost:
SC

B.5.1.3 činnost střediska ekologické výchovy
Odpovědnost:
SEVER

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

B.5.1.4 propagace a šíření „Ekologického rádce občana Litoměřic“
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
SEVER

B.5.1.5 osvěta v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
SEVER

Popis / Komentář:
Strategický plán rozvoje města - Z2.6

B.6.2 Poradenství v oblasti ŽP
Náměty / Záměry:
- informační středisko (Středisko ekologické výchovy SEVER)
- výstražně informační akce o stavu ŽP v Litoměřicích
B.5.2.1 poradenství odboru životního prostředí MěÚ
Odpovědnost:
ŽP

Náměty / Záměry:

B.5.2.2 ekoporadna
Odpovědnost:
SEVER

Popis / Komentář:
zahájeno již v roce 2006

B.6.3 Podpora vzniku přírodního výukového areálu SEV SEVER a ZŠ Na Valech
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z1.2

B.6.4 Informační středisko u MVE Litoměřice
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z2.5

B.6.5 Osvětové akce zaměřené na podporu separace odpadů
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města Z4.6

B.6.5.1 sběr drobného elektroodpadu
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.6.5.2 osvětové a výukové programy k separaci odpadů
Odpovědnost:
SEVER

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

B.7 Bude podporován kvalitní stav rekreačních oblastí

B.7.1 Podpora rekreační oblasti Kundratice
B.7.1.1 zpevňování komunikací pro pěší turistiku
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.7.1.2 budování tras pro koně
Odpovědnost:
ŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

B.7.1.3 odpočívadlo na Varhošti
Roky realizace:
2005, 2007

B.7.1.4 údržba rozhledny Varhošť
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C. SOCIÁLNÍ OBLAST

C.1 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální a sociálně-zdravotní služby pro děti, seniory, handicapované a péče o rodinu

C.1.1 Podpořit bezbariérovost ve městě a vybudování nedaleké zastávky MHD u Domu seniorů
Popis / Komentář:
viz také H.6
- Strategický plán rozvoje města S2.2
- Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace – omezení bariér v dopravě a ve veřejných budovách

C.1.1.1 zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov
Odpovědnost:
SOC

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
– závěry budou
předloženy Odboru územního rozvoje a
zaneseny oddělením IT do digitální podoby
C.1.1.2 prověření reálnosti vzniku autobusové zastávky podmíněné úpravou jízdní trasy MHD
Odpovědnost:
DOP

Spolupráce:
OÚR

Roky realizace:
2011, 2012

C.1.1.3 bezbariérový přístup do Domu pro seniory
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2009, 2010

C.1.1.4 bezbariérové přístupy v arálů Zimní stadion
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2009, 2010

C.1.1.5 pravidelná údržba a vybudování vodících pásů pro nevidomé a bezbariérových přístupů k přechodům pro chodce
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2009, 2010

C.1.1.6 vybudování bezbariérových vstupů a cest z ul. Na Valech směrem k Městské nemocnici Litoměřice
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2011

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.1.2 Podpora hospicové péče i na LDN -"Důstojné stáří a důstojné umírání"
C.1.2.1 organizace veřejné diskuse s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, lékaři a psychiatry působícími ve městě
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2011, 2012

Popis / Komentář:
diskuse se uskuteční do konce listopadu 2012

Náměty / Záměry:
- sběr konkrétních podkladů pro řešeníproblému, výstupy budou předány Dozorčí radě Městské nemocnice v Litoměřicích
C.1.2.2 zpracování analýzy o stavu péče na stanicích LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích
Odpovědnost:
MěN

Roky realizace:
2011, 2012

C.1.3 Péče o zdravotně postižené (ZP)
C.2.4.1 činnosti Hospice sv. Štěpána
Odpovědnost:
HsvŠ

C.2.4.2 Centrum denních služeb - integrované zařízení pro osoby ZP nad 18 let
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

C.2.4.3 Chráněné bydlení pro handicapované, respitní péče
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

C.2.4.4 chráněná dílna a volnočasové aktivity
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

C.2.4.5 péče o postižené děti a mládež
Odpovědnost:
SRDÍČKO

C.2.4.6 speciální rehabilitační péče
Odpovědnost:
SRDÍČKO

C.2.4.7 speciální třídy školní a předškolní
Odpovědnost:
SRDÍČKO

C.2.4.8 klub pro rodiče
Odpovědnost:
Plamínek

C.2.4.9 odborná ambulantní péče, klinická logopedie
Odpovědnost:
SRDÍČKO

C.2.4.10 aktivizační výlety
Odpovědnost:
SRDÍČKO

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.4.11 Speciální školy pro mentálně postiženou a handicapovanou mládež
Odpovědnost:
ZŠ SPP

C.2.4.12 Vztah k handicapovaným dětem a dospělým v našem městě a okolí – přednášky a aktivní zapojení mládeže (humanitární akce)
Odpovědnost:
DDM

C.2.4.13 osobní asistence pro zdravotně postižené
Odpovědnost:
SIS

Realizace:
SRDÍČKO, CPZPD, HEWER, o.s.

C.2.4.14 integrace ZP občanů do společnosti
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
APZ , CPZPD, SIS, SPCCH

C.1.4 Zájmová činnost pro zdravotně postižené děti a mládež
Náměty / Záměry:
- ozdravné pobyty pro děti se sourozenci a s rodiči
C.1.4.1 keramické kroužky pro děti
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.1.4.2 potápění ZP dětí a mládeže
Odpovědnost:

Realizace:
Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

C.1.4.3 HELP-TRANS = pomoc v pohybu
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

C.1.5 Péče o seniory
Náměty / Záměry:
- bezplatné poradenství pro problémy seniorů (alespoň 4krát ročně)
- vybudování klubu pro seniory v rámci projektu Centrum aktivního stáří
C.2.5.1 provoz a zajištění služeb v Domově pro seniory včetně respitní péče
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
FCH Ltm

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.5.2 klubová činnost v Klubu seniorů
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
KSe

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.5.3 posezení seniorů (2 krát do roka)
Odpovědnost:
SOC

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.5.4 základní poradenská činnost, základní rehabilitační činnost
Odpovědnost:
FCH Ltm

Realizace:
CHBPS

C.2.5.5 základní péče a ubytování pro seniory - Chráněné bydlení pro seniory
Odpovědnost:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Realizace:
CHBPS

C.2.5.6 základní péče a ubytování pro seniory - Charitní domov sv. Zdislava
Odpovědnost:
FCH Ltm

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.5.7 pečovatelská služba Farní charity
Odpovědnost:
FCH Ltm

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.5.8 jídelna pro seniory (součástí Domu pro seniory)
Realizace:
FCH Ltm

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
příspěvky seniorům na režijní náklady obědů

C.1.6 Péče o rodinu
C.2.6.1 Mateřské centrum Rozmarýnek
Odpovědnost:
DDM

C.2.6.2 Mateřské centrum Klubíčko
Odpovědnost:
SKP KL

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.6.3 služby Domu pro matku a dítě
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.6.4 Důmu na půli cesty - zařízení Domu křesťanské pomoci Bethel
Odpovědnost:
Bethel

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
ubytování pro mladé (18 - 26 let), kteří se po opuštění dětského domova nebo výchovného ústavu ocitají ve stavu sociální nouze

C.2.6.5 zasílání balíčků vězňům na misie
Odpovědnost:
DCH Ltm

C.2.6.6 poradenství pro náhradní rodinou péči
Odpovědnost:
CPR

C.2 Bude řešena prevence sociálně patologických jevů v rodinách, podpora zdravého pojetí rodiny

C.2.1 Vytvořit ucelený program zaměřený na prevenci soc. patologických jevů dětí a mládeže
C.2.1.1 Zvýšit informovanost o problematice a prevenci rizikového chování dětí a mládeže
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
formou vzniku Vzdělávacích programů pro žáky základních škol a studenty středních škol ve městě

C.2.1.2 Provedení analýzy potřeb dětí a mládeže
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
Analýza bude zaměřena především na neorganizované děti a mládež a na potřeby dětí ze sociálně slabých rodin. Výstupem analýzy bude zjištění potřeb cílové skupiny.

C.2.2 Prevence drogové závislosti a kriminality
C.3.2.1 Poradna drogových závislostí
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
K-centrum

C.3.2.2 podpora a rozšíření streetworkerů
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Bethel, K-centrum

C.3.2.3 denní a nízkoprahové centrum
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Bethel, Kl1

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.3.2.4 klubové aktivity pro rizikové a ohrožené skupiny mládeže
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Diakonie ČCE, Bethel

C.3.2.5 Projekt „Drogy –NE“ na základních školách
Realizace:
SEVER, DZM Ltm

C.3.2.6 Hokejbal proti drogám
C.2.3 Pokračovat v projektech v rámci prevence kriminality
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C4.1

C.2.3.1 Keramická dílna v nízkoprahovém klubu OÁZA
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.2.3.2 Pohádkou chránit děti
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
KOaPLD

Roky realizace:
2009, 2010, 2011

C.2.3.3 Informační leták pro žáky ZŠ
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
SOC

Roky realizace:
2007, 2008

C.2.3.4 pokračování budování kamerového systému ve městě
Odpovědnost:
MěP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.3.5 žáci v bezpečí
Odpovědnost:
PČR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.3.6 aktivity v azylových domech ve městě
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Diakonie ČCE, DN, FCH Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.3.7 Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

C.2.3.8 tísňový systém pro seniory
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.3.9 celková prevence kriminality
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.2.4 Prevence šíření drogových závislostí mezi dětmi a mládeží
C.2.4.1 semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“
Odpovědnost:
SC

Realizace:
DZM Ltm, DDM, MOÚ, Občanské sdružení Česká koalice proti tabáku, PČR, SPRSV, SZÚ, LPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.4.2 divadelní představení o škodlivosti kouření a jiných látek - pro MŠ
Odpovědnost:
SC

Realizace:
DZM Ltm, SPGŠ, SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.4.3 přednášky o prevenci drogové závislosti
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
MŠ Sedmikráska, PČR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.4.4 činnost K-centra
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
K-centrum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
prevence drogových závislostí, kontaktní práce s klienty, poradenství

C.2.4.5 vliv drog v těhotenství– semináře, přednášky pro SŠ, SOU
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.4.6 Linka důvěry
Odpovědnost:
DDM

Realizátor:
DDM Rozmarýn

Roky realizace:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.5 Podpora vzdělávacích a osvětových kurzů
C.2.5.1 obecně prospěšné práce a resocializační programy nařízené soudem
Odpovědnost:
PMS

Realizace:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.5.2 rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
certifikované počítačové kurzy (podpořené programem Phare a nadací NROS)

C.2.5.3 rekvalifikační a resocializační středisko PROGRES – podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

C.2.5.4 Agentura podporovaného zaměstnávání – podpora lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce
Odpovědnost:
APZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.5.5 program podporovaného vzdělávání
Odpovědnost:
Bethel, SIS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6 Zajištění sociálního poradenství a sociálních služeb ve městě
C.2.6.1 poradenství pro osoby v zadluženosti
Odpovědnost:
DCH Ltm

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.2 psychoterapeutické služby pro ZP
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.3 poradenské a informační centrum zaměřené na romskou minoritu
Odpovědnost:
Bethel

Realizace:
Bethel, SR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.4 bezplatná sociálně – právní poradna
Odpovědnost:
FOD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.5 poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči
Realizace:
CPZPD, DCH Ltm, HsvŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.6 sociální a sociálně právní poradenství
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
CPR, CPZPD, Diakonie ČCE, HsvŠ, SIS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.7 poradna pro uprchlíky a migranty
Odpovědnost:
DCH Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.8 provozování linky důvěry pro dospělé a děti, poradenská činnost
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.9 kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Diakonie ČCE, Bethel, Kl1

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.6.10 ošacení pro sociálně slabé občany Litoměřic a okolí
Odpovědnost:
DCH Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7 Poradenství pro mládež - osvětové projekty pro mládež
C.2.7.1 Projekt "Zdravé zuby pro MŠ (3 - 6 let) a ZŠ (1 - 5 třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Realizace:
DDM, SPGŠ, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.2 Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol
Odpovědnost:
SPRSV

Realizace:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.3 projekt „Jak učit děti hodnotám“ – školní věk (1. – 5. třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.4 projekt „Probuzené pohlaví a pohlavní zrání“ – školní věk (5. – 9. třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.5 projekt „Sexuální zdrženlivost“ – školní věk (8. – 9. třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.6 projekt „Pohlavní styk, rovina biologická, psychická a ekonomická“ – školní věk (9. třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.7 projekt „Početí, těhotenství, porod“ – školní věk (14 -24 let)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.8 projekt „Zvládání zátěžových situací v životě člověka“ – školní věk (8. – 9. třída)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.9 projekt „Psychologické aspekty nechtěného těhotenství“ – 15 – 20 let
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.10 projekt „Historie antikoncepce, moderní antikoncepční prostředky a techniky pohlavního styku“ – 15 – 20 let
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.11 projekt „Rodičovská role a její význam, těhotenství“ – 16 – 20 let
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.12 projekt „Pohlavní choroby, AIDS a prevence“ – 15 – 20 let
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.13 projekt "Rizikové chování ve výživě"
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.14 projekt "Poruchy výživy"
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

C.2.7.15 sexuální deviace 15-16 let
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.2.7.16 Samovyšetřování prsu a varlat (14 – 24 let)
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.3 Je podporována výstavba vstupních (sociálních) bytů azylového bydlení

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města S2.3

C.3.1 Výstavba vstupních bytů pro klienty azylového bydlení
C.1.1.1 Dům Naděje - zařízení Naděje, o.s.
Odpovědnost:
Naděje, o.s.

Popis / Komentář:
azylová ubytovna pro ženy, ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé rodiny, volnočasový klub Archa

C.3.2 Provoz azylového bydlení
C.3.2.1 Dům pro matky s dětmi
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.3.2.2 Klokánek - okamžití pomoc dětem 0 - 18 let
Odpovědnost:
FOD

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.3.2.3 Azylový dům pro muže
Odpovědnost:
FCH Ltm

Realizace:
SOC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.3.2.4 Azylová ubytovna a denní centrum pro ženy
Odpovědnost:
DN

Realizace:
SOC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

C.3.2.5 Ubytovna pro cizince
Odpovědnost:
DCH Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.4 Je naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán sociálních služeb, je podporována manažerská skupina Komunitního plánu sociálních služeb

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města S4.1

C.4.1 Podpora realizace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb
Náměty / Záměry:
- příprava a vytvoření 3. Komunitního plánu sociálních služeb
C.4.1.1 zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

C.4.1.2 Naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.5 Bude nadále probíhat práce s národnostními menšinami

C.5.1 Podporovat aktivity a služby pro národnostní menšiny
C.5.1.1 terénní pracovník pro Romy
Odpovědnost:
Oáza

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.6 Bude zvýšena informovanost a osvěta v oblasti soc. služeb a činnosti neziskového sektoru

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města S.1

C.6.1 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky soc. služeb
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města S1.2

C.6.1.1 sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2009

C.6.1.2 vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

C.6.2 Systémová podpora informovanosti o soc. službách
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města S1.3

C.6.2.1 vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

C.6.2.2 poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.6.2.3 zpracování koncepce informačního centra v oblasti soc. služeb ve spolupráci s NNO
Realizace:
SOC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

C.6.2.4 distribuce mapy sociálních a zdravotních služeb
Realizace:
FCH Ltm

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

D. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST

D.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání

D.1.1 Zlepšit technický stav budovy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
E.1.1.1 předložena žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken a střešní krytiny
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
– rozhodnutí SFŽP 4.čtvrtl./ 2011
E.1.1.2 předložena žádost o dotaci na výměnu zdroje vytápění na tepelná čerpadla
Roky realizace:
2011, 2012

Popis / Komentář:
rozhodnutí SFŽP 4.čtvrtl./ 2011

D.1.2 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení
E.1.1.1 Podání žádosti z OPŽP - zateplení MŠ a ZŠ
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
SC

E.1.1.2 Opravy sociálních zařízení na MŠ
Odpovědnost:
ŠKAS

E.1.1.3 Průběžná obnova nábytku ve školských zařízeních
Odpovědnost:
ŠKAS

D.2 Bude se rozšiřovat nabídka volnočasových aktivit

D.2.1 Podpořit vznik aktivit a služeb pro duševně nemocné
E.2.1.1 Vytvořit denní centrum pro duševně nemocné
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Bethel

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
provozovatelem služby bude poskytovatel sociálních služby pro duševně nemocné

E.2.1.2 Podporovat psychoterapeutické služby pro osoby se zdravotním postižením
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2010

E.2.1.3 Podporovat poradenskou činnost pro duševně nemocné organizací Kolumbus o.s.
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
Kolumbus o.s.

Roky realizace:
2010

D.2.2 Najít vhodné prostory pro aktivity neorganizované mládeže
E.2.2.1 Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
analýza mapuje zejména potřeby neorganizované mládeže

E.2.2.2 Využití uvolněných objektů ve městě
Odpovědnost:
2MÍS

Realizace:
SOC, ŠKAS

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
např. objektu školy Pohoda

E.2.2.3 Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
DDM

Roky realizace:
2010, 2011

Popis / Komentář:
DDM Rozmarýn - Klub VOKNO

D.2.3 Volnočasové aktivity pro děti a mládež
E.2.3.1 nabídka aktivit v oblasti estetické a kulturní
Odpovědnost:
DDM

Realizace:
Diakonie ČCE, KKHM, SGVÚ, SKP KL, ZUŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.3.2 nabídka aktivit v oblasti přírodovědné a technické
Odpovědnost:
SEVER

Realizace:
DDM, MŠ DK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.3.3 nabídka aktivit v oblasti tělovýchovné
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
MŠ Ltm, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
DDM Rozmarýn; Asociace turistických oddílů mládeže - oddíl Sluníčka; TJ SLAVOJ Litoměřice; TJ STADION Litoměřice; TJ SOKOL Litoměřice; TJ SOKOL Pokratice; TJ SLOVAN Litoměřice; FK Litoměřice; Taneční škola; Softball club; Table tenis club; SKGT Litoměřice; Judo Magnólie; JUDO CLUB LITOKAN; KARATE CLUB - Eduard Šmidt; KARATE CLUB Litoměřice - Jan Steklý; Sportovní klub policie - STYL; Sportovní hokejový club KILLERS; Svaz tělesně postižených Litoměřice; LTM Bikers; Fotbalová škola Elév... »

E.2.3.4 nabídka ostatních volnočasových aktivit
Odpovědnost:
DDM

Realizace:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
Matěj; 3. Pionýrská skupina; 7. Pionýrská skupina Litoměřice; Mládež Českého červeného kříže

E.2.3.5 volnočasové aktivity při školských zařízeních
Realizace:
SPGŠ, ZŠ BN, ZŠ L

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
ZŠ Ladova: kroužky hudebního, výtvarného a dramatického zaměření; keramika; sportovní akce (florbalová liga pro žáky LTM; SPORT JUDO 8.ZŠ); akce Školního sportovního klubu (Litoměřická laťka; Šikula cup; plavání; tenis; stolní tenis; míčové hry aj.)
ZŠ Havlíčkova: Školní sportovní klub
ZŠ Boženy Němcové: Školní klub; pěvecké sbory (Páni kluci; Puellae cantantes)
SPGŠ J.H.P.: pěvecký sbor Máj; Cantica Bohemica; Flétnový soubor Oethos

E.2.3.6 Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

E.2.3.7 volnočasové centrum Alfa
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

E.2.3.8 křesťanský klub Ucho
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E.2.3.9 podpora křesťanských morálních hodnot u rizikové mládeže
Odpovědnost:
Bethel

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.3.10 Restart – klub volnočasových aktivit
Odpovědnost:
Diakonie ČCE

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.3.11 papírový kalich
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

D.2.4 Aktivity pro rodiče s dětmi
E.2.4.1 Mateřská a rodinná centra
Realizace:
DDM, SKP KL

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
viz také C.2.5

E.2.4.2 pravidelné přednášky pro rodiče + hlídání dětí
Realizace:
DDM, SPGŠ, SKP KL

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.4.3 aktivity při školských zařízeních
Realizace:
TV R, SRDÍČKO, MŠ Sedmikráska

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.4.4 víkendové aktivity
Realizace:
DDM, SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.5 Pohybové aktivity ve městě
E.2.5.1 zdravotně pohybový program pro děti ve školských zařízeních
Realizace:
MŠ Ltm, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
MŠ Baarova: koloběžkyáda; Čokoolympiáda; Mateřinka cup aj.
ZŠ Svojsíkova: zahraniční a ozdravné pobyty; lyžařské kurzy; florbalové a basketbalové turnaje; Běh do Máchových schodů; sportovní kroužky
ZŠ Ladova: florbalová liga pro žáky LTM; SPORT JUDO 8.ZŠ; akce Školního sportovního klubu (Litoměřická laťka; Šikula cup; plavání, tenis; stolní tenis; míčové hry aj.
ZŠ Havlíčkova: Školní sportovní klub

E.2.5.2 okresní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.5.3 volně přístupná hřiště pro veřejnost
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
DDH , ZŠ BN, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, M ZS, ZŠ US

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.5.4 financování správců hřišť
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
ZŠ BN, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, M ZS, ZŠ US

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.5.5 finanční podpora Městských sportovních zařízení - zimní stadión, fotbalové hřiště, plavecký bazén
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.6 Volnočasové aktivity pro další cílové skupiny
E.2.6.1 programy pro tělesně, zrakově, mentálně a sociálně handicapované občany
Realizace:
CPZPD, Diakonie ČCE, SGVÚ, SIS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.6.2 programy pro občany se sociálním znevýhodněním
Realizace:
SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
vstup do všech expozic a na všechny programy každou středu zdarma

E.2.6.3 programy pro seniory
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
AJAK, KAS, KSe, SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
viz také D.1.1.2.

D.3 Bude podporován rozvoj školství

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C2

D.3.1 Zajistit dostatečnou kapacitu dětí v MŠ
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C2.1

E.3.1.1 rekonstrukce panelových MŠ zřizovaných městem
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011

D.3.2 Spolupráce města se střednímu školami, učilišti a soukromými školami
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C2.2

D.3.3 Metodická podpora při přípravě projektů
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C2.4

D.4 Je podporován rozvoj celoživotního vzdělávání pro občany města

D.4.1 Zvýšená intenzita vzdělávacích a osvětových akcí
E.4.1.1 akce ve školských zařízeních všech stupňů, akce pro dospělé
Odpovědnost:
ZaSK

Realizace:
DDM, MŠ DK, SPRSV, CHKO, SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4.1.2 vzdělávání seniorů
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

E.4.1.3 projekt „Začít spolu“
Odpovědnost:
MŠ Kamarád

Realizace:
MŠ Kamarád

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4.1.4 městská knihovna - průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě
Odpovědnost:
KKHM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

E.4.1.5 programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, tělesně, mentálně a sociálně handicapované
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
SRDÍČKO, DZM Ltm, MŠ Ltm, SGVÚ, SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4.1.6 výchovné programy
Odpovědnost:
SPGŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4.1.7 soutěže a olympiády
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4.1.8 besedy k prevenci negativních jevů ve společnosti
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.5 Bude se dále zkvalitňovat ekologická výchova, vzdělávání a osvěta

Popis / Komentář:
souvislost s B.5

D.5.1 Vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
E.5.1.1 krátkodobé programy pro školská zařízení všech stupňů
Realizace:
DDM, CHKO, SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.5.1.2 kroužky, soutěže a jiné akce pro veřejnost v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání
Odpovědnost:
SEVER

Realizace:
ČSOPER, DDM, MŠ DK, CHKO, ZŠ NV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.5.1.3 poradenství v ekologické výchově, vzdělávání
Odpovědnost:
SEVER

Realizace:
STEP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.5.1.4 několikadenní vzdělávací pobyty
Odpovědnost:
SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.5.1.5 zapůjčení a prodej pomůcek pro ekologickou výchovu a vzdělávání
Odpovědnost:
SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.5.2 Projekty k ekologické výchově ve školských zařízeních všech stupňů
E.5.2.1 Recyklohraní
Roky realizace:
2012, 2013, 2014

E.5.2.2 Úspora energií na školách
Realizace:
SEVER

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

E.5.2.3 Škola pro udržitelný život
Realizace:
SEVER

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

E.5.2.4 Škola bez odpadu
Realizace:
SEVER

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

E.5.2.5 Ruku v ruce s přírodou po celý rok
Odpovědnost:
MŠ Sedmikráska

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

E.5.2.6 ekologický projekt
Odpovědnost:
MŠ Paletka

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

E.5.2.7 Den Země
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, SEVER

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.5.2.8 sběr PET lahví, sběr starého papíru
Odpovědnost:
ŽP

Realizace:
MŠ Ltm, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.6 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova

D.6.1 Vzdělávací a osvětové programy
E.6.1.1 osvětová akce "Bez přilby už nevyjedu"
Odpovědnost:
SC

Realizace:
PČR

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.2 dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech přístupné i pro veřejnost (se správcem)
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.3 vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, MěP, DDM, PČR, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.4 vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, MěP, C&H, DDM, MŠ Ltm, PČR, VZP, ZŠ Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2009

E.6.1.5 dopravní soutěž „Mistr na dvou kolech“
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007

E.6.1.6 dopravní výchova pro žáky 4. ročníků ZŠ
Odpovědnost:
DDM

Realizace:
DDH

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

E.6.1.7 přednášky k dopravní bezpečnosti dětí
Realizace:
MŠ Paletka, MŠ Lipová, PČR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.8 den dopravní výchovy
Odpovědnost:
MŠ Sedmikráska

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.9 Lidé a technika
Odpovědnost:
MŠ Vančurova

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

E.6.1.10 Bezpečná cesta do školy
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, MěP, DDM, PČR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.11 Do života bez karambolu
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, MěP, DDM, PČR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.6.1.12 Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy
Odpovědnost:
M ZS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

E.6.1.13 dopravní soutěž dětí mladých cyklistů
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
BESIP

Roky realizace:
2008

E.6.1.14 osvětové projekty Policie ČR – Zebra, Jezdíme s úsměvem, Ajaxův zápisník
Odpovědnost:
PČR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.6.2 Rozvoj dětského dopravního hřiště
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C4.2

E.4.1.1 Oprava povrchu komunikací na DH
Odpovědnost:
ŠKAS

D.7 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách

D.7.1 Mezinárodní projekty na školách
E.5.1.1 Nadace UNICEF - šití panenek
Odpovědnost:
MŠ Paletka

E.5.1.2 Evropská kampaň "Display"
Odpovědnost:
SC

Realizace:
ZŠaMŠLU, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, ZŠ US

D.8 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu

Popis / Komentář:
viz také E.3

D.8.1 Zlepší se soc. klima na školách (prevence sociálně patolog. jevů na školách)
Náměty / Záměry:
- program „Bezpečná škola“
E.8.1.1 Fairtradová škola
Roky realizace:
2011, 2012

E.8.1.2 Komunitní škola
Odpovědnost:
Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

E.8.1.3 „Zdravá škola“
Odpovědnost:
ZŠaMŠLU

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.8.1.4 EKO škola
Odpovědnost:
ZŠ NV

Roky realizace:
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
viz také B.5 a D.2

E. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Náměty / Záměry:
- snížení prevalence kuřáctví
- dodržování nočního klidu (kontrolní činnost)
- zkvalitnění přístupových cest a parkovacích ploch u nemocnice
- přemístění centrálního příjmu v nemocnici blíže ke vchodu
- stabilizace zdravotních kádrů (platy, byty apod.)
- péče o chrup, zjm. u dětí - udržení úrovně zdravotní péče (zubařské)
- informovanost o zdravotních službách - přehled zdravotních služeb (internet, brožura)E.1 Bude se zvyšovat kvalitní péče ve zdravotnictví

Popis / Komentář:
Strategický plán rozvoje města S4.3

E.1.1 Zachovat počet současných oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích P
D.2.2.3 Analýza aktuálně poskytovaného rozsahu zdr. služeb
Roky realizace:
2013

D.2.2.4 jednání se zdrav. pojišťovnami na základě výsledků analýzy
D.2.2.5 Provoz mamografu nebyl obnoven
Roky realizace:
2012

E.1.2 Zachovat mamografické pracoviště
D.1.2.1 zachovat možnosti využití mamografu v Městské nemocnici
Odpovědnost:
MěN

Roky realizace:
2011, 2012

E.1.3 Udržet personál ve zdravotnických zařízeních
D.1.3.1 Vtyvořit bytovou politiku podporující stabilzaci zdravotnického personálu
Odpovědnost:
ZaSK

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
Vytvoření bytové politiky, která umožní stabilizaci zdravotnického personálu ve městě.

D.1.3.2 Problematika udržení personálu ve zdravotnictví je projednávána Radou města
Odpovědnost:
RM

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
Rada města projednávala problematiku zachování zdravotnického personálu a zajištění k tomu potřebných financí.

Náměty / Záměry:

E.1.4 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče ve sféře ambulantní a lůžkové

E.2 Budou rozvíjeny aktivity přispívajících k upevnění zdraví obyvatel

E.2.1 Programy pro dospělé
D.2.1.1 Poradna očkování a infekční medicíny
Odpovědnost:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.2 cvičení těhotných žen
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.3 Poradna HIV/AIDS
Odpovědnost:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.4 cvičení pro starší a pokročilé
Realizace:
CHBPS, DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.5 jóga
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.6 keramická dílna
Realizace:
DDM, ZŠ NV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.2.1.7 bezplatná sociálně – právní poradna pro veřejnost
Odpovědnost:
FOD, MěÚ

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.8 plavání těhotných a maminek s dětmi
Odpovědnost:
MěN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.1.9 plavání pro zdravotně postižené
Odpovědnost:
SPCCH

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.2 Prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění a informovanost o samovyšetřování
D.2.2.1 prevence kardiovaskulárních onemocnění (akce v rámci kampaně Dny zdraví)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.2.2 Poradna zdravého životního stylu
Odpovědnost:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.2.3 prsní poradna
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.2.4 programy "Samovyšetření prsu“ a „Samovyšetření varlat“
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.2.5 průběžné semináře pro dospělé
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.2.3 Další zdravotní programy
D.2.3.1 příspěvky dárcům krve
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
ČČK

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.2.3.2 Stárnout ve zdraví a v pohodě
Odpovědnost:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.3 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování

E.3.1 Dobré podmínky pro školní stravování
Náměty / Záměry:
- vytvoření systému velkoobchodu pro malovýrobce z okolí
D.3.1.1 Centrální školní jídelna
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

D.3.1.2 příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

D.3.1.3 aktivita SPgŠ s CŠJ (s Pohodou)
Odpovědnost:
CŠJ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

E.4 Budou se zlepšovat kampaně k podpoře zdravého životního stylu

E.4.1 Kvalitní akce ve spolupráci s partnery
D.4.1.1 Evropský týden mobility
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

D.4.1.2 Přestaň a vyhraj
Odpovědnost:
SZÚ

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.4.1.3 Přijmi a vydej
Odpovědnost:
SZÚ

Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.4.1.4 Národní dny bez úrazů
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, MěP, C&H, DDM, PČR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.4.1.5 Dny Zdraví
Odpovědnost:
SC

Realizace:
Město, ZaSK, KHS, ZŠaMŠLU, MŠ Sedmikráska, ČČK, SPRSV, SZÚ, TV R, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
souvislost s C.4.2

D.4.1.6 Závod Míru juniorů
Odpovědnost:
SKST

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.4.1.7 Sportovní hry tělesně postižených dětí a dospělých
Odpovědnost:
CPZPD

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.4.1.8 Světový den jódu
Odpovědnost:
SZÚ

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010, 2011

D.4.1.9 Den bez tabáku
Odpovědnost:
SC

Realizace:
DZM Ltm, SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.4.1.10 Květinový den
Odpovědnost:
LPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

D.4.1.11 Den boje proti AIDS
Odpovědnost:
SPRSV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

D.4.1.12 Světový týden respektu k porodu
Odpovědnost:
SKP KL

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS

F.1 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a sportu ve městě

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C.1.5

F.1.1 Spravedlivě podporovat různé sportovní oddíly ve městě
F.2.2.1 zpracovat závazná pravidla pro přidělování dotací, které schválí Rada města
Odpovědnost:
KS

Spolupráce:
ŠKAS

F.1.2 Vybudovat další dětská hřiště, popřípadě dovybavit stávající
Popis / Komentář:
např. hřiště Kocanda, Pokratice, Střelecký ostrov

F.2.2.1 Nalezení vhodných dotačních titulů k podání projektové žádosti – dětská hřiště
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
ŽP, SC

F.1.3 Nekumulovat kulturní akce ve shodných termínech
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C3.9

F.1.3.1 Zlepšit informační systém Centra cestovního ruchu
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Náměty / Záměry:
Vybudování funkčního informačního systému města o společenských, kulturních, sportovních akcích
F.1.4 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NMO a kulturních zařízení na území města
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C3.1

Náměty / Záměry:
- zvětšení počtu divadelních a kulturních festivalů
- zvýhodněné vstupné pro seniory v kulturních zařízeních
- větší podpora kulturních zařízení pro rodinné akce a akce NNO
F.2.3.1 Fotografická soutěž Život a cestovní ruch v Českém středohoří
Realizace:

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

F.2.3.2 fungující Letní kino
Odpovědnost:
AMzN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
oprava po povodních 2006, proběhla v roce 2007, oprava střechy 2008

F.2.3.3 podpora neziskových organizací (zvyšování dotací a grantů) – akce pro děti, mládež a dospělé
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
viz A.4.1.3

F.2.3.4 podpora spolupráce kulturních zařízení na území města
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
MKZ, SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

F.2.3.5 fungující kulturní zařízení ve městě
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
KKHM, MKZ, OM, SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- Strategický plán orzvoje města C3.10

F.2.3.6 Hudebně - sportovní festival Severní Vítr
Odpovědnost:
Kl1

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.2.3.7 fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision
Odpovědnost:
Kl1

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.5 Příprava programu využití Gotického hradu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C3.1

F.1.5.1 Gotický hrad (spol. Sál, vinárna, výstavní plochy)
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
SC, MKZ

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.6 Rozvoj spolupráce s biskupstvím
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C3.3

F.1.7 Podpora rozvoje aktiv Městských kulturních zařízení
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje městaC3.4

F.2 Budou se rozvíjet podmínky pro sportování ve městě

F.2.1 Vytvoření systému dětských hřišť a sportovišť
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C.1.2

Náměty / Záměry:
- stavba tělocvičny ZŠ Masarykova (MěÚ odbor školství, kultury, sportu a památkové péče)
- zvýšení bezpečnosti dětských hřišť - Jiráskovy sady, Kocanda, Růžovka
- zrušení zákazu vjezdu cyklistů po obvodu Jiráskových sadů
F.1.1.3 rekonstrukce hřiště ZŠ U Stadiónu
Odpovědnost:
ŠKAS

F.1.1.4 vybudování zahrad u MŠ
Odpovědnost:
ŽP

F.1.1.5 hřiště Pohoda
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
OÚR, ŽP

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.1.1.6 oprava hřiště ZŠ Havlíčkova
Odpovědnost:
ŠKAS

F.1.1.7 rekonstrukce školních zahrad u MŠ a ZŠ
Realizace:
ŠKAS, ŽP

Popis / Komentář:
všechny MŠ rekonstruované, mimo MŠ Revoluční

F.2.2 Rozšíření nabídky sportovních ploch pro všechny věkové kategorie ve městě
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C1.2

Náměty / Záměry:
- rekonstrukce asfaltové cesty po vnějším oválu Jiráskových sadů
- úprava zeleného palouku a DK - provázat s OÚR města
- umístění nového zákazu vjezdu pro cyklisty do parku v Jiráskových sadech a následné kontroly
- další rozvoj aquaparku na Písečném ostrově
- modernizace koupaliště
- výstavba víceúčelové sportovní haly
F.2.2.1 rekonstrukce a dostavba zimního stadiónu
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- podána žádost o dotace z ROP NUTS II Severozápad 06/2008,
- Strategický plán rozvoje města C1.1

F.2.2.2 zrekonstruování hřiště na Cihelně
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2.2.3 rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C1.4

F.2.2.4 podpora provozu koupaliště
Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.2.2.5 vytvoření podmínek pro podporu volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a Střeleckém ostrově
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.2.2.6 Rekonstrukce skateparku (zvýšení bezpečnosti)
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008

F.3 Jsou pořádány každoroční kvalitní akce zaměřené na místní tradice a hodnoty

F.3.1 Každoročně pořádané akce
F.3.1.1 Vinobraní
F.3.1.2 Vinobraní
Roky realizace:
2010, 2011

F.3.1.3 Běh do Máchových schodů
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2009, 2010

F.3.1.4 Hudební festival Litoměřický kořen
Odpovědnost:
AMzN

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.5 Den evropského dědictví - Den otevřených dveří kulturních památek
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.6 Filmový festival Litoměřice po ... (šesté, sedmé,...)
Odpovědnost:
AMzN

Spolupráce:
IAk

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.7 Litoměřické Vinobraní
Odpovědnost:
MKZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.8 Litoměřické varhanní léto
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
MKZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.9 Máchovy Litoměřice
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.10 Dny hudby
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
ŠKAS, Cantica Bohemica Litoměřice, ZUŠ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.11 Loutkový festival
Odpovědnost:
MKZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.12 Litoměřická Notička
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
ŠKAS, ZŠ BN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.13 Běh naděje
Odpovědnost:
DDM

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

F.3.1.14 vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.15 hřbitov – výročí
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
nerealizuje se

F.3.1.16 čestní občané města
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.3.1.17 Miřejovický vyhnívák
Odpovědnost:
Sportovní klub policie STYL Litoměřice

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.18 Den otevřených dveří v galerii
Odpovědnost:
SGVÚ

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
pořádá se v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií

F.3.1.19 Hasičské slavnosti
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.20 Sochařské sympozium
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.3.1.21 mezioborové Máchovské setkání
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2007

Popis / Komentář:
nerealizuje se

F.3.1.22 Cyklohappening Litoměřice
Odpovědnost:
SC

Realizace:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.3.2 Širší seznámení veřejnosti s neziskovým sektorem
F.3.2.1 30 dní pro neziskový sektor
Odpovědnost:
SOC

Realizace:
DCH Ltm, FCH Ltm, Kl1, K-centrum, ČČK, SEVER, SKP KL

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.3.2.2 Dny otevřených dveří v neziskových organizacích
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.3.2.3 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury
Odpovědnost:
C Ltm

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky

Náměty / Záměry:
- inovace prohlídkové trasy historickými sklepy
- nasvícení městských dominant (kašny, Morový sloup, Dómský pahorek, kostely)
F.4.1 Rekonstrukce kulturních památek
F.4.1.1 nasvícení městských dominant
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.4.1.2 oprava kostelů – např. sv.Vojtěcha, sv.Václava, Všech Svatých
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.4.1.3 využití opravené kaple sv.Jana Křtitele k expozici litoměřických exteriérových plastik
Odpovědnost:
ŠKAS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.4.1.4 oprava městské památkové rezervace
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
Město, MAJ, OÚR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.4.1.5 údržba hrobů významných osobností Města Litoměřice na místním hřbitově
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
TSM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.4.1.6 opravy a údržba ostatních kulturních památek
Odpovědnost:
ŠKAS

Realizace:
Město, MAJ, OÚR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

F.4.1.7 oprava a využití Hvězdárny
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008

G. PODNIKÁNÍ / CESTOVNÍ RUCH / BYDLENÍ / ÚZEMNÍ ROZVOJ

Náměty / Záměry:
- regenerace starého objektu mrazíren a jejich využití (obč. vybavenost, byty)

G.1 Budou koncepčně řešeny a využívány potenciální rozvojové lokality

G.1.1 Vybudovat AQUAPARK v prostorách bývalých Jiříkových kasáren (v návaznosti na provoz Geotermálního projektu) P
G.1.2.1 prověření možnosti získání fin. podpory z dotačních titulů a reálnosti akce
G.1.2 Nalézt vhodné plochy pro podnikatelské účely
G.1.1.1 náměty v novém ÚP na vhodné využití lokalit (Zahrada Čech, Kasárna Dukelských hrdinů, Kasárna pod Radobýlem)
Odpovědnost:
OÚR

G.1.3 Využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní využití, chráněné dílny atd.
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B1.1

G.1.4 Prohlášení mrazíren kulturní památkou a jejich využití (obč. vybavenost, byty)
Popis / Komentář:
- na základě rozhodnutí MK ČR nebude objekt strých mrazíren (objekt Labsko-akciového pivovaru) prohlášen za kulturní památku
- Strategický plán rozvoje města B1.2

G.1.5 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B1.3

G.1.6 Příprava a realizace využití Kasáren Pod Radobýlem
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B1.4

G.1.7 Obnova brownfields města
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B1.5

Náměty / Záměry:
- regenerace starého objektu mrazíren a jejich využití (obč. vybavenost, byty)

G.2 Bude podporován rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B2

G.2.1 Modernizovat místní tržnici P
G.2.2.1 prodloužena platnost pravomocného stavebního povolení na akci
G.2.2 Schválení prodeje bytů v centru města a adekvátně investovat do stávajícího bytového fondu
G.2.2.1 rozhodnutí města je neprodávat byty, ale umožňovat výměnu bytů v centru města za byty mimo centrum v majetku města s následovným odkoupením do osobního vlastnictví
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2011, 2012

G.2.2.2 výše nájemného pro další období bude zohledňováno dle technického stavu domu a bytu a výše příjmů nájemce
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- nížení nájemného se řeší na základě předložení individuální žádostí nájemce –

G.2.2.3 průběžná investice do bytových jednotek na základě provedeného šetření bytovým technikem
Odpovědnost:
MAJ

Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

G.2.3 Výbudovat startovací byty pro mladé rodiny
G.2.3.1 Nalézt vhodný dotační titul k podání žádosti na vybudování startovacích bytů v Jiráskových kasárnách
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
SC

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

G.2.4 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B2.1

G.2.4.1 regenerace panelových sídlišť Pokratice I, Pokratice II
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2010, 2013, 2009, 2014

G.2.4.2 regenerace panelového sídliště Družba
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
DOP, ŽP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

G.2.5 Příprava a realizace bytové výstavby
Náměty / Záměry:
- přestavba vojenských budov na byty
- regenerace panelového sídliště Pokratice I. a II.
G.2.5.1 urychlení prodeje bytů a domů nájemníkům
Odpovědnost:
MěÚ

Realizace:
MAJ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G.2.5.2 příprava území Bílá stráň na zástavbu rodinnými domky
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
MAJ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá příprava projektu na vytvoření místních komunikací

G.2.5.3 Rekonstrukce ulice Skalická
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
MAJ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
probíhá příprava projektu na vytvoření místních komunikací

G.2.6 Příprava ploch pro bydlení
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B2.4

G.2.6.1 nová městská čtvrt na Miřejovické stráni
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

G.2.7 Revitalizace mezihradebního prostoru – Na Valech, Okružní a Klášterní
G.2.8 Revitalizace Tyršova náměstí
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B2.5

G.3 Je oživováno historické centrum města pro cestovní ruch

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P2

G.3.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P2.1

G.3.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy
Popis / Komentář:
- v roce 2009 studie na průzkumové práce
- Strategický plán rozvoje města P2.2

G.3.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P2.4

G.3.4 Údržba a obnova památek prostřednictvím realizace programu MPR
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P2.5

G.4 Bude se rozvíjet infrastruktura pro moderní formy cestovního ruchu

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města 3

Náměty / Záměry:
- revitalizace přístupu dolu Richard
- obchod se suvenýry a sortimentem typickým pro ČR
- zpřístupnění věže na biskupství a sakrálních staveb ve městě
G.4.1 Rozvoj aktivit ,,Svatostánku českého vinařství“ v Gotickém hradu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.1
viz také F

G.4.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.2

G.4.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.3

G.4.4 Propojení města s páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.4

G.4.5 Rozvoj lázeňské turistiky (v případě úspěšné realizace geotermálního projektu)
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.5

G.4.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině
Popis / Komentář:
- Straegický plán rozvoje města P3.6

G.4.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.7

G.4.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Varhošť)
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P3.8

G.5 Bude se zvyšovat vzájemná spolupráce mezi městem a podnikateli

G.5.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK
Popis / Komentář:
-Strategický plán rozvoje města P1.1

G.5.1.1 Spolupráce města s OHK při výběrových řízení na veřejných zakázkách města
Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2010

G.5.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P1.2

G.5.3 Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních podnikatelských záměrů
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P1.3

G.5.3.1 Atlas služeb (Europodnikatelka 21 století)
Roky realizace:
2008, 2009

G.5.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P1.4

Náměty / Záměry:
- cyklostezka Ohře

G.6 Budou využívány řeky Labe pro cestovní ruch

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P4

G.6.1 Výstavba přístaviště a kotvišť
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje P4.1

G.6.1.1 půjčovna lodiček
Odpovědnost:
TSM

Roky realizace:
2009, 2010

G.6.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení atd.)
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P4.2

G.6.2.1 značení cyklotras do města
Odpovědnost:
DOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.6.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P4.3

G.6.3.1 zajištění pravidelné lodní dopravy po Labi (Porta Bohemica)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.7 Je podporován funkční marketing cestovního ruchu

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P.5

G.7.1 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P5.2

G.7.1.1 tištěné propagační materiály
Odpovědnost:
Město

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

G.7.1.2 multimediální DVD o městě a regionu
Odpovědnost:
Město

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

G.7.2 Zkvalitnění lidských zdrojů v cizích jazycích
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P5.3

G.7.3 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P5.4

G.7.3.1 virtuální prohlídka města
Odpovědnost:
Město

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

G.7.4 Zpracování a realizace rozvojových dokumentů města
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P5.5

G.7.4.1 marketingová studie
Odpovědnost:
Město

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

G.7.4.2 generel cyklistických a turistických tras
Odpovědnost:
Město

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“

G.7.5 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu
Popis / Komentář:
-Strategický plán rozvoje měst P5.6

G.7.5.1 Partnerství v rámci sdružení DELITEUS
Odpovědnost:
MěÚ

Roky realizace:
2007

Popis / Komentář:
město už není ve sdružení DELITEUS

G.7.5.2 Místní akční skupina „MAS“ České středohoří
Odpovědnost:
SC

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.7.5.3 LABSKÁ PLAVEBNÍ SPOLEČNOST o.p.s. (sdružení obcí v rámci lodní dopravy)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.7.6 Rozvoj turistického informačního systému
G.7.6.1 účast na veletrzích (ČR, Slovensko, Německo, Holandsko, Polsko)
Odpovědnost:

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.7.6.2 propagační materiály a prezentace města modernizace Informačního centra
Odpovědnost:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

G.7.6.3 činnost informačního centra
Odpovědnost:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

G.8 Jsou řešeny protipovodňová opatření

Popis / Komentář:
viz také A

G.8.1 Vybudování mostku na Písečný ostrov
Popis / Komentář:
- připravuje se projektová dokumentace
- Strategický plán rozvoje B3.3

G.8.2 Protipovodňová opatření na Písečném ostrově
Popis / Komentář:
- je již připravena projektová dokumentace
- Strategický plán rozvoje města B3.2

H. DOPRAVA

Náměty / Záměry:
- integrace a prognóza využití železniční dopravy v regionu LTM (jednání s ČD)
- kontroly radarem na výpadovce na Ústí nad Labem

H.1 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D1

Náměty / Záměry:
- zprůjezdnění centra města pro cyklisty
- omezovat automobilovou dopravu v centru města
- intenzivnější MHD a její návaznost na ostatní spoje
H.1.1 Vytvořit nadchod pro chodce u Horního nádraží ČD P
H.1.3.2 vybudování nadchodu propojujícího ul. Nerudova s ul. Teplickou lávkou pro pěší i cyklisty
H.1.3.3 propojení lávky v rámci aktualizace generelu cyklistických tras v LTM
H.1.2 Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od mostu Generále CHábery do Pokratic a přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu P
H.1.4.2 spolupráce s ŘSD při přípravě "jižní spojky"
H.1.4.3 spolupráce s ŘSD na přípravě "jižní spojky"
H.1.4.4 spolupráce s ústeckým krajem na projektové přípravě pro přivaděč
H.1.3 Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při vjezdu automobilů do centra P
H.1.5.2 vytipování vhodných lokalit pro parkoviště a parkovací místa podél komunikací a jejich realizace
H.1.5.3 výstavba parkovacích domů na Valech a Na Kocandě
H.1.4 Budovat nové cyklotrasy v návaznosti na stávající P
H.1.6.2 vypracacování aktualizovaného generelu cyklistických tras v LTM
H.1.6.3 získání finanční podpory z dotačních titulů
H.1.5 Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a pro rezidenty v centru města
H.1.5.1 organizace veřejné diskuse nad dopravní situací v Litoměřicích
Odpovědnost:
SC

Spolupráce:
SEVER

Roky realizace:
2011

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
– sběr konkrétních podkladů pro řešení problému k parkování (v rámci kampaně Evropský týden mobility)
H.1.5.2 rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Na Výsluní a v ul. Ladova
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
DOP

Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

H.1.5.3 hledat investory a pozemky pro vybudování parkovacích ploch na sídlišti Pokratice (pronájem plochy pro soukromého investora)
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
DOP

Roky realizace:
2011, 2012

H.1.5.4 nalézt vhodný dotační titul k podání projektové žádosti - vybudovat parkoviště či parkovací dům na sídlišti Pokratice
Odpovědnost:
2MÍS

Realizace:
DOP

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

H.1.5.5 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Cihelna, Kocanda
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
Rozšíření parkovacích ploch v ul. Mládežnická

H.1.5.6 nalézt vhodného investora pro vybodování parkovacího domu
Odpovědnost:
OÚR

Realizace:
OÚR

Spolupráce:
DOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

H.1.6 Vybudovat II. část Západní komunikace a II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky
H.1.6.1 Spolupráce města s Krajským úřadem a Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci zmíněné komunikace a přivaděče
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D3.1

H.1.7 Zajistit bezpečný průjezd cyklistů městem
H.1.7.1 Instalace dopravního značení
Odpovědnost:
DOP

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

H.1.7.2 Rozšíření cyklostezek ve městě
Realizace:
KD

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
kolem řeky Labe

H.1.8 Řešení parkování ve centru městě
Popis / Komentář:
Strategický plán rozvoje města D1.2

H.1.8.1 úprava komunikací jednosměrným provozem
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
v r. 2008 jednosměrný provoz v ulici Fügnerova, Sládkova, Dvořákova, Žižkova, Tylova, Eliášova, Rooseveltova, Pražská

H.1.8.2 údržba parkovacích míst Na Valech
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
v r. 2008 příprava projektové dokumentace na zadláždění parkoviště v ulici Na Valech u "zahradnictví"

H.1.8.3 zvětšení parkoviště u Kulturního domu – vedle parku za Hvězdárnou
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
- řešení v kontextu dopravní situace v ul. Vojtěšská, Krupka, Křížová

H.1.8.4 Zlepšit formu placení parkování v historickém jádru města
Odpovědnost:
DOP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
(např. placení parkovného prostřednictvím sms zprávy)

H.1.9 Zlepšit průjezd městem
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D3, D1.4 (opatření ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu)

H.1.9.1 přeložka silnice I/15 východního spojka (odklon dopravy z kruhové křižovatky Českolipská)
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
OÚR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Popis / Komentář:
- v roce 2007-2008 příprava projektu
- Strategický plán rozvoije města D3.2

H.1.9.2 výstavba kruhové křižovatky Masarykova v. Na Valech (zvýšení lepší průjezdnosti města Pokratice - Valy)
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D1.4

H.1.9.3 výstavba kruhové křižovatky Žernosecká - návaznost na "západní most" (pravobřežní strana Labe – za drůbežárnou)
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
DOP, OÚR

Roky realizace:
2008

H.1.9.4 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice - Lovosice (tzv. Pokratický uzel)
Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D1.7

H.1.10 Opatření ke zvýšení bezpečnosti automobilového provozu
H.1.10.1 značení pro omezení rychlosti
Odpovědnost:
DOP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

H.1.10.2 radar
Roky realizace:
2005, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.10.3 kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce
Odpovědnost:
KÚR, MěP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.10.4 projekce a realizace podpůrných zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (retardéry, radary, signalizační zajištění, semafory)
Odpovědnost:
DOP

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
v r. 2007 realizovány přechody u CŠJ a ZŠ U Stadionu, včetně retardérů

H.1.11 Průběžné úpravy komunikací
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města H2.3

H.1.11.1 oprava komunikací hist. jádra
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

H.1.11.2 předláždění Jarošovy ulice (realizace od ul. Máchova k ul. Vodní)
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008, 2009

H.1.11.3 opravy komunikací ve městě – Kapucínské náměstí, ul. Vavřinecká a Wintrova
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011

H.1.11.4 ulice Masarykova – realizace v rámci kruhové křižovatky Komenského – Masarykova po ul. Turgeněvova
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007

H.1.12 Obnova a rozšíření pěších tras
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D1.5

Náměty / Záměry:
- zpřístupnění chodníku na mostě pro pěší (v návaznosti na přechod pro chodce)
- řešení bezpečnosti chodců na křižovatce ul. Osvobození - Nerudova - Husova (nad gymnáziem)
- rekonstrukce pěších tras v Jiráskových sadech
H.1.12.1 oprava chodníků
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

H.1.13 Omezují se bariéry pro pohyb hadicapovaných osob v městské dopravě
Náměty / Záměry:
- řešit bezbariérovost Dalimilovy a Kozinovy ulice
H.1.13.1 Zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov
Realizace:
DOP, OÚR

Roky realizace:
2010, 2011

Popis / Komentář:
závěry z mapování budou předloženy Odboru územního rozvoje a zaneseny oddělením IT do digitální podoby

H.1.13.2 jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti
Odpovědnost:
SOC

Roky realizace:
2007, 2008, 2009

H.2 Bude se rozvíjet ekologicky šetrná doprava

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje D2

H.2.1 Revitalizace autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště & rekonstrukce ul. M. Pomocné v návaznosti na jižní spojku
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D2.3
- zajištění provozu kvalitní MHD a optimalizace tras v závislosti na budoucím rozvoji města

H.2.2.1 spolupráce města s ŘSD při přípravě „jižní spojky“ - rekonstrukce ul. M. Pomocné v návaznosti na vznik nové přeložky silnice I. třídy č. 15
Odpovědnost:
OÚR

Spolupráce:
DOP

H.2.2.2 Průběžná úprava jízdních řádů
Odpovědnost:
DOP

H.2.2.3 přístřešky zastávek MHD
Odpovědnost:
DOP

Popis / Komentář:
v r. 2007 realizovány přístřešky Družba - u lávky, Vojtěšské náměstí

H.2.2.4 Nízkopodlažní ekobusy
Odpovědnost:
DOP

Realizace:
DPÚ

H.2.2.5 předložena žádost o dotaci na revitalizaci autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště
Odpovědnost:
OÚR

Finance 2013 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
rozhodnutí ROP 4.čtvrtl./ 2011

H.2.2 Vytvořit cyklotrasy zahrnuté do evropské sítě (Praha-Mělnicko-Roudnicko- Litoměřicko-Ústecko-Děčínsko-Drážďany)
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D2.1

H.2.2.1 stezka Litoměřice – Třeboutice – II. Etapa (žádost na SFDI)
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007, 2009

H.2.2.2 cyklistická stezka Litoměřice-Terezín-Kotlina
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2007

H.2.2.3 cyklostezka Ohře (připravují se studie,Trasa LTM-Kadaň)
Odpovědnost:
OÚR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

H.2.3 Podpořit vodní dopravu
Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje D2.2

H.2.3.1 Spolupráce s Povodím Labe
Odpovědnost:

TISK
i