Kroměříž
Znak Kroměříž

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kroměříž

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Kroměříže 2020-2022

1. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

1.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro pohyb a sport

1.1.1 Podpořit rozvoj sítě cyklostezek ve městě a okolí
1.1.2 Zvýšit počet přírodních posiloven a workoutových hřišť pro různé věkové kategorie
1.1.3 Vybudovat nová sportoviště

1.2 Podpora zdraví dětí a mládeže

1.2.1 Podpořit preventivní programy ve školách (MŠ, ZŠ a SŠ)
1.2.2 Zlepšit podmínky pro výchovu ke zdraví
1.2.3 Podporovat nevýkonnostní sportovní aktivity dětí a mládeže
1.2.4 Navýšit aktivity prevence úrazů dětí a mládeže

1.3 Podpora duševního zdraví

1.3.1 Podpořit rodiny v náročných situacích
1.3.2 Podporovat prorodinné aktivity

1.4 Propagace a podpora správného životního stylu pro všechny věkové kategorie

1.4.1 Podpořit správnou výživu a regionální potraviny
1.4.2 Realizovat Dny zdraví

1.5 Rozvoj komunitní spolupráce

1.5.1 Posílit komunitní spolupráci při organizování a realizaci zdraví prospěšných aktivit

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Zajištění sociálních služeb pro seniory

2.1.1 Splnit rozsah opatření podle Komunitního plánu sociálních služeb na Kroměřížsku na období 2020 - 2023 (KPSS)

2.2 Podpora pro seniory (a další ohrožené skupiny) v době koronavirové pandemie

2.2.1 Zajistit všeobecnou podporu seniorům (a dalším ohroženým skupinám) v době pandemie

2.3 Aktivizace seniorů a zdravé stárnutí

2.3.1 Rozvíjet sociálně aktivizační služby pro seniory žijící v domácím prostředí
2.3.2 Podporovat a rozvíjet další aktivity zdravého stárnutí
2.3.3 Podporovat vzdělávání v seniorském věku

2.4 Podpora mobility seniorů

2.4.1 Podpořit Senior taxi

3. SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

3.1 Podpora a rozvoj výchovných a osvětových aktivit

3.1.1 Ve výchově dětí a mládeže dbát na praktické zaměření aktivit zaměřených proti alkoholu, tabáku a drogám
3.1.2 Rozšířit nabídku atraktivních způsobů trávení volného času

3.2 Kontrola veřejného prostoru

3.2.1 Pokračovat v důsledné kontrolní činnosti
3.2.2 Zajistit ve městě prostory se zákazem konzumace alkoholu

3.3 Podpora služeb pro závislé a jejich rodiny

3.3.1 Zajistit efektivní prevenci pro děti v rodinách ohrožených závislostmi

4. ZDRAVĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Bezbariérový a bezpečný pohyb po městě

4.1.1 Snížit bariérovost ve veřejném prostředí a budovách města
4.1.2 Zvýšit bezpečnost chodců
4.1.3 Zvýšit bezpečnost v cyklodopravě
4.1.4 Zvýšit bezpečnost v silniční dopravě ve městě

4.2 Zelenější a přívětivější prostředí města

4.2.1 Zajistit kontinuální výsadbu a obnovu zeleně
4.2.2 Zajistit dostupnost pitné vody ve veřejném prostoru

5. DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE

5.1 Podpora dostupnosti zdravotní péče v co nejširším spektru

5.1.1 Podpořit zachování komplexní péče v Nemocnici Km
5.1.2 Podpořit dostupnost primární zdrav. péče a specializované ambulantní péče

5.2 Vzdělávání pro veřejnost v prevenci a léčebných režimech

5.2.1 Podpořit vzdělávací akce s kvalifikovanými zdravotníky dle potřeby a zájmu
5.2.2 Zvýšit informovanost o prevenci a domácím režimu při léčbě infekce Covid 19
TISK
i