Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hodonín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Zdravotní plán města Hodonín 2022-2026

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Zdravější prostředí ve školských zařízeních

1.1.1 Zajistit audity prostředí ve školách

1.2 Podpora zdravého životního stylu a prevence nemocí dětí a mládeže

1.2.1 Podpořit vztah dětí a mládeže k městu a ke zdravému životu
1.2.2 Realizovat vzdělávací a osvětové programy prevence nemocí
1.2.3 Podpořit rozvoj pohybových dovedností, zvýšit úroveň pohybové aktivity dětí a mládeže

1.3 Podpora prevence úrazů a rozvoje pohybové zdatnosti dětí a mládeže

1.3.1 Podpořit aktivity prevence úrazů a dopravní bezpečnosti

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Podpora aktivního života seniorů a mezigenerační sounáležitosti

2.1.1 Podpořit zdravý životní styl seniorů

2.2 Podpora vzdělávání, prevence a návazných služeb pro seniory

2.2.1 Podpořit osvětové kurzy a další preventivní a podpůrné aktivity pro seniory
2.2.2 Podpořit kvalitní vzdělávání seniorů

3. ŽIVOTNÍ STYL

3.1 Podpora osvětových a preventivních aktivit životního stylu občanů

3.1.1 Propagovat a podpořit osvětové kampaně
3.1.2 Posílit zdravotní gramotnost občanů prostřednictvím vzdělávacích kampaní
3.1.3 Podpora komunitního života

3.2 Bude aktivně podporováno zajištění dostupné zdravotní péče pro občany Hodonína

3.2.1 Podpořit dostupnou síť primární zdravotní péče v Hodoníně
3.2.2 Podpořit síť ambulantních specialistů v Hodoníně
3.2.3 Podpořit modernizaci nemocnice v Hodoníně
3.2.4 Podpořit aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče

4. PREVENCE INFEKČNÍCH NEMOCÍ

4.1 Zvýšení informovanosti veřejnosti o infekčních chorobách, způsobu jejich šíření a o prevenci

4.1.1 Posílit osvětu v oblasti nákaz

4.2 Dostupná prevence vybraných infekcí formou anonymního testování

4.2.1 Podpořit testování vč. anonymního testování na infekční choroby

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1 Další ozelenění města

5.1.1 Zajistit a podpořit výsadbu nové zeleně
5.1.2 Pečovat o stávající zeleň

5.2 Čisté a kvalitní životní prostředí ve městě

5.2.1 Podpořit pěší a cyklodopravu ve městě
5.2.2 Podpořit výchovu a osvětu v oblasti péče o životní prostředí
TISK
i