Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Dačice

Zdravotní plán města Dačice 2021-2025

A. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

A.1 BUDOU PODPOROVÁNY POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY VŠECH

A.1.1 Posílit infrastrukturu v oblasti pohybových aktivit a sportu
A.1.2 Podpořit realizaci sportovních akcí a organizací, které poskytují pohybové a sportovní vyžití obyvatel
A.1.3 Podpořit a propagovat aktivní mobilitu a spontánní pohybovou aktivitu

A.2 BUDE ZVÝŠENO POVĚDOMÍ OBYVATEL VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ O ZODPOVĚDNOSTI ZA VLASTNÍ ZDRAVÍ

A.2.1 Zvýšit osvětu vědoucí ke zkvalitnění životního stylu obyvatel
A.2.2 Realizovat veřejná projednávání na téma zdraví pro všechny

A.3 BUDOU PODPOROVÁNY AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA AKTIVNÍ STÁRNUTÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V SENIORSKÉM VĚKU

A.3.1 Podpořit komplexní preventivní projekty a programy
A.3.2 Realizovat Univerzity třetího věku
A.3.3 Podpora dobrovolnictví (péče o seniory, zapojení seniorů do dobrovolnictví)

B. ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

B.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE

B.1.1 Podpořit zdravé stravování dětí a mládeže
B.1.2 Realizovat diskusní akce s mládeží na téma zdraví
B.1.3 Posílit spolupráci města se školami MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti výchovy ke zdraví
B.1.4 Zvýšit informovanost rodičů o významu zdravého životního stylu pro vývoj dětí
B.1.5 Podporovat a propagovat organizace realizující preventivní a osvětové aktivity v oblasti zdravého životního stylu dětí a mládeže

B.2 BUDE PODPOROVÁN POHYB PRO ZDRAVÝ TĚLESNÝ VÝVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE

B.2.1 Posílit infrastrukturu pro pohyb a aktivní trávení volného času dětí a mládeže

B.3 BUDE PODPOROVÁNO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU

B.3.1 Podpořit a spolupracovat s organizacemi realizujícími mimoškolní aktivity dětí a mládeže
B.3.2 Podpořit sociálně slabé rodiny k posílení účasti dětí a mládeže na mimoškolních aktivitách

B.4 BUDE PODPOROVÁNA PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

B.4.1 Posílit dopravní výchovu ve školách
B.4.2 Posílit výuku a kurzy první pomoci

B.5 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ODCHODU MLADÉ GENERACE Z MĚSTA

B.5.1 Zjišťování potřeb mladých ke zkvalitnění jejich života ve městě
B.5.2 Zvyšování zájmu mladých o studium na gymnáziu a středních školách ve městě
B.5.3 Podpora možnost profesionálního uplatnění mladé generace ve městě

C. OSOBY OHROŽENÉ ZÁVISLOSTÍ

C.1 BUDE ZAJIŠŤOVÁNA PREVENCE VZNIKU LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

C.1.1 Zvýšení informovanosti veřejnosti o škodlivosti užívání návykových látek a nelátkových závislostí na zdraví
C.1.2 Posílení spolupráce se subjekty v preventivních programech

C.2 BUDE PODOPOROVÁNO VEŘEJNÉ PROSTŘEDÍ BEZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

C.2.1 Ztížit přístup mládeže k návykovým látkách
C.2.2 Ochrana nekuřáků na veřejných místech před pasivním kouřením

D. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

D.1 BUDE POSÍLENA OSVĚTA A VÝCHOVA V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

D.1.1 Podpořit osvětu všech věkových skupin v oblasti duševního zdraví, předcházení stresu, snižování zátěže

E. ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ MĚSTO

E.1 BUDOU ZLEPŠENY ŽIVOTNÍ PODMÍNKY VE MĚSTĚ

E.1.1 Revitalizovat veřejné plochy a prostranství pro rozvoj klidových a odpočinkových zón
E.1.2 Podpořit bydlení ve městě a místních částech

E.2 BUDE ZLEPŠENA BEZBARIÉROVOST VEŘEJNÝCH PROSTOR

E.2.1 Budovat a udržovat bezbariérovou infrastrukturu

E.3 BUDE ZVÝŠENA BEZPEČNOST CHODCŮ VE MĚSTĚ

E.3.1 Budovat bezpečné přechody a průchody ke zvýšení bezpečnosti chodců

E.4 BUDE ZVYŠOVÁNO POVĚDOMÍ OBČANŮ O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTNÍCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK VE MĚSTĚ

E.4.1 Posílit osvětu a motivaci obyvatel k ochraně životního prostředí a místních podmínek
TISK
i